+ iMeds.pl

Morphini hydrochloridum sopharma 20 mg/mlUlotka Morphini hydrochloridum sopharma

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Morphini hydrochloridum Sopharma, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Morphini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Morphini hydrochloridum Sopharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Morphini hydrochloridum Sopharma

3.    Jak stosować Morphini hydrochloridum Sopharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Morphini hydrochloridum Sopharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Morphini hydrochloridum Sopharma i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Morphini hydrochloridum Sopharma jest chlorowodorek morfiny należący do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Morfina oddziałując z pewnymi receptorami w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje ustąpienie bólu.

Lek Morphini hydrochloridum Sopharma stosowany jest w celu uśmierzenia silnego bólu różnego pochodzenia (zawał serca, ciężkie urazy, zabiegi operacyjne), którego nie łagodzą nieopioidowe leki przeciwbólowe, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. kolka żółciowa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Morphini hydrochloridum Sopharma

Kiedy nie stosować leku Morphini hydrochloridum Sopharma:

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

•    nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy opioidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    choroby przebiegające z dusznością, np. obturacyjną chorobę płuc lub w przypadku osłabienia funkcji oddechowych;

•    ostrą depresję oddechową lub niewydolność oddechową;

•    napad astmy;

•    wysokie ciśnienie krwi, które powoduje niewydolność prawej komory serca (serce płucne);

•    choroby wątroby lub nerek;

•    bóle głowy lub zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

•    uraz głowy;

•    obecność płynu w mózgu (obrzęk mózgu);

•    drgawki;

•    nadużywanie alkoholu lub alkoholizm;

•    ostry i silny ból brzucha (ostry brzuch chirurgiczny);

•    nagłą biegunkę spowodowaną zatruciem pokarmowym lub zakażeniem;

•    porażenną niedrożność jelit lub podejrzenie wystąpienia niedrożności;

•    kurczowe bóle brzucha (kolka żółciowa);

• pewien rodzaj guza nadnerczy zwany guzem chromochłonnym.

Jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował ostatnio (w ciągu ostatnich dwóch tygodni) leki na depresję zwane inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO), np. fenelzynę;

Morphini hydrochloridum Sopharma nie należy podawać pacjentom będącym w śpiączce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Morphini hydrochloridum Sopharma należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono przewlekłą chorobę płuc lub jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc-choroba przebiegająca ze skurczem oskrzeli, otyłość dużego stopnia);

-    u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek;

-    pacjent jest w wieku powyżej 65 lat;

-    pacj ent jest wyniszczony;

-    u pacjenta stwierdzono niewydolność serca lub niskie ciśnienie krwi, lub zmniejszenie objętości krwi krążącej ;

-    pacjent jest poddany terapii spazmolitycznej (terapia rozkurczająca mięśnie)

-    pacjent ma chorobę dróg żółciowych;

-    pacjent jest po zabiegu chirurgicznym;

-    u pacjenta występuje zapalenie jelit, zwężenie cewki moczowej lub powiększenie gruczołu krokowego;

-    pacjent miał ciężkie urazy głowy lub predyspozycję do drgawek;

-    u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy lub choroba Addisona (niewydolność nadnerczy).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy porozmawiać z lekarzem.

Morfina podawana w okresie przed-, około- i pooperacyjnym może spowodować porażenną niedrożność jelit lub zahamowanie czynności ośrodka oddechowego.

Przeciwbólowy efekt działania morfiny może maskować wiele powikłań wewnątrzbrzusznych, np. perforację jelit.

Długotrwałe podawanie morfiny prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. U pacjentów uzależnionych od opioidów lub innych substancji, po podaniu morfiny może wystąpić euforia lub agresja.

Gdy przeciwbólowy efekt działania opioidu ustępuje lub gdy dochodzi do niewyjaśnionego nasilenia bólu, jest to zwykle objaw tolerancji lub nadwrażliwości spowodowanej przez opioid.

Zespół odstawienia rozwija się po nagłym przerwaniu terapii morfiną lub w przypadku jednoczesnego podawania antagonistów opioidów (leków o działaniu przeciwstawnym do morfiny).

W trakcie leczenia morfiną zaleca się stosowanie antykoncepcji.

Inne leki i Morphini hydrochloridum Sopharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o tym, że pacjent przyjmuje:

•    ogólnie działające leki znieczulające,

•    leki uspokajające,

•    leki nasenne,

•    leki psychotropowe (stosowane w leczeniu depresji, psychozy, nerwicy),

•    leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne),

•    P-blokery (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zaburzeń

rytmu serca),

•    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

•    inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona oraz leki przeciwdepresyjne),

•    cymetydynę, ryfampicynę,

•    leki rozluźniające mięśnie (miorelaksacyjne, o działaniu podobnym do działania kurary),

•    jeśli pacjent pije alkohol.

Morphini hydrochloridum Sopharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Stosowanie leku Morphini hydrochloridum Sopharma w postaci roztworu do iniekcji wraz z alkoholem może nasilać działanie uspokajające.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Morphini hydrochloridum Sopharma w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ chlorowodorek morfiny jest wydzielany z mlekiem, nie zaleca się karmienia piersią w czasie terapii tym lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Morphini hydrochloridum Sopharma może powodować euforię, zawroty głowy i senność. Po podaniu leku nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Morphini hydrochloridum Sopharma zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli, co może prowadzić do problemów z oddychaniem.

Lek Morphini hydrochloridum Sopharma zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Morphini hydrochloridum Sopharma

Morphini hydrochloridum Sopharma jest lekiem podawanym pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w szpitalu. Lekarz wybierze dawkę, która jest odpowiednia dla pacjenta.

Lek można podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

Stosowanie u dzieci

Lek Morphini hydrochloridum Sopharma nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Morphini hydrochloridum Sopharma

Ponieważ lek jest podawany pacjentowi w szpitalu, jest mało prawdopodobne, że zostanie podana zbyt mała lub zbyt duża dawka leku, jednakże w razie wątpliwości należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W przypadku przedawkowania morfiny obseruje się: szpilkowate źrenice, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi (hipotensja), wzrost częstości rytmu serca, zawroty głowy, uczucie zimna (hipotermia) oraz rozluźnienie mięśni. W cięższych przypadkach może wystąpić: niskie ciśnienie krwi powodujące trudności w pompowaniu krwi przez serce do całego organizmu (niewydolność krążenia), pogłębiająca się śpiączka, szybki rozpad tkanki mięśniowej (charakteryzujący się ściemnieniem moczu oraz tkliwością, sztywnością i bólem mięśni), prowadzący do niewydolności nerek.

W przypadku wystąpienia takich objawów pacjentowi zostanie podany lek zwany nalokson, który działa przeciwstawnie do chlorowodorku morfiny.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie przyjęcia leku Morphini hydrochloridum Sopharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zależności od podanej dawki morfina w różnym stopniu łagodzi ból, hamuje oddychanie oraz powoduje sedację, różny stopień zmęczenia i zawroty głowy.

Przy podawaniu wysokich dawek możliwa jest przeczulica (nadmierna wrażliwość na bodźce) lub zmiany czucia (niewielkie podrażnienie jest odczuwane jako bolesne), na które nie ma wpływu zwiększenie dawki morfiny.

Obserwowano zależne od dawki nudności i suchość w jamie ustnej.

Podawanie morfiny prowadzi do rozwoju uzależnienia.

W czasie leczenia morfiną można zaobserwować następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10pacjentów):

zmiany nastroju (euforia lub niezadowolenie), zwężenie źrenic, zaparcia przy ciągłym stosowaniu.

Często (występują u 1 do 10 na 100pacjentów):

reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, świąd, zmiany nastroju (często depresja, ale czasami także stany pobudzenia), bezsenność i zmiany w funkcjach poznawczych i sensorycznych (np. zaburzenia psychiczne, zaburzenia postrzegania i (lub) halucynacje, splątanie), bóle głowy, zawroty głowy, wymioty szczególnie na początku leczenia, utrata apetytu, zaburzenia trawienia i zmiany smaku, zwiększona potliwość, zaburzenia oddawania moczu (zatrzymanie moczu, wydalanie małej ilości moczu).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów):

zmiany częstości rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia krwi po wstaniu, zwiększenie ciśnienia krwi, zaczerwienienie i osłabienie prowadzące do omdlenia, kołatania serca, zatrzymanie serca, niewydolność serca.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000pacjentów):

skurcz oskrzeli, wzrost poziomu enzymów wątrobowych, zapalenie trzustki, kolka żółciowa, zespół odstawienia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne. Objawiają się w postaci typowych zmian skórnych i śluzówki (np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęki), duszności i rzadko dolegliwości żołądkowo-j elitowych;

choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (odpowiedzialnego za zagęszczanie moczu), charakteryzująca się wtórną hiponatremią (zbyt mała zawartość sodu w organizmie), uzależnienie, spadek libido lub potencji, drżenie, mimowolne drgania mięśni, drgawki, duszność, wysypki, obrzęki obwodowe, które ustępują po przerwaniu leczenia, kurcze mięśniowe, sztywność mięśni, niedrożność jelit, bóle w jamie brzusznej , wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia widzenia (zamazane i podwójne widzenie, oczopląs), trudności w oddychaniu, omdlenie, niepokój, dreszcze, brak miesiączki, zmiany dotyczące zębów.

Opisywano przypadki obrzęku płuc.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Morphini hydrochloridum Sopharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 250C.

Nie zamrażać!

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany zabarwienia roztworu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Morphini hydrochloridum Sopharma

Substancją czynną leku jest chlorowodorek morfiny 20 mg w jednej ampułce.

Pozostałe składniki: pirosiarczyn sodu (E 223), kwas edetynowy, roztwór kwasu solnego 1 mol/l (do pH 2,5 - 5,0), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Morphini hydrochloridum Sopharma i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny lub bladożółty roztwór.

Ampułki z bezbarwnego szkła o pojemności 1 ml oznakowane kolorową kropką w miejscu otwarcia. Opakowanie może zawierać: 10 ampułek (1 blister z 10 ampułkami) lub 100 ampułek (10 blistrów po10 ampułek) w tekturowym pudełku z ulotką dla pacjenta. Blistry z folii PVC.

Ampułkę otwiera się poprzez naciśnięcie kciukiem na oznaczenie (kolorową kropkę) powyżej szyjki ampułki.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

Wytwórca

SOPHARMA PLC

16, Iliensko shosse str., 1220 Sofia,

Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie

Dawkowanie uzależnione jest od nasilenia bólu (leczenie bólu ostrego lub przewlekłego, zwłaszcza w terapii paliatywnej) i odpowiedzi na leczenie oraz indywidualnej tolerancji pacjenta.

Dorośli:

Podanie dożylne:

Tylko gdy wymagany jest szczególnie szybki początek działania.

Zalecana dawka wynosi 2,5 do 10 mg, rozcieńczona w 4 do 5 ml wody do iniekcji, podawana dożylnie w ciągu czterech do pięciu minut w ilości 2 mg/minutę, w razie potrzeby co 4 godziny. Dawka i częstotliwość dawkowania zależy od odpowiedzi danego pacjenta na leczenie i dostosowywania dawki tak, aby efekt przeciwbólowy został osiągnięty. Należy intensywnie nadzorować i monitorować parametry krążeniowo-oddechowe u poszczególnych pacjentów.

Dawki do 15 mg, mogą być podawane w powolnym wlewie dożylnym, czasami jako dawki nasycającej w ciągłym wlewie dożylnym.

Ciągły wlew dożylny:

Przeciętna dawka wynosi 0,8-2,5 mg na godzinę, rozcieńczona do stężenia 0,1-1 mg/ml w izotonicznym roztworze chlorku sodu. Szybkość wlewu jest określana indywidualnie w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek. Zazwyczaj, należy podać minimalną skuteczną dawkę. Dawka dobowa zazwyczaj nie przekracza 100 mg na dobę u dorosłych, jednak w niektórych indywidualnych przypadkach konieczne jest zastosowanie większej dawki, aby złagodzić ból, szczególnie w przypadku zaawansowanej choroby.

Wlew dożylny powinien być prowadzony w warunkach intensywnego nadzoru.

Podanie domięśniowe i podskórne :

Przeciętna dawka wynosi 10 mg co 4 godziny, ale w razie konieczności może wahać się od 5 mg do 20 mg.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom.

Pacjenci w podeszłym wieku, powyżej 65 lat

Dawka jest miareczkowana do uzyskania optymalnego efektu przeciwbólowego, przy minimalnych działaniach niepożądanych, zazwyczaj terapię rozpoczyna się od podaży dawki równej połowie dawki dla młodych dorosłych. W tej grupie pacjentów klirens morfiny jest obniżony, a okres półtrwania wydłużony, po podaniu morfiny częściej pojawiają się działania niepożądane, w tym depresja krążenia i (lub) oddychania z możliwym zatrzymaniem oddechu, stany splątania i dezorientacji.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zastosowanie typowych schematów dawkowania u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek, a szczególnie w przypadku niewydolności nerek, może wywołać objawy przedawkowania, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności przy podawaniu morfiny w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Wykazano, że eliminacja morfiny jest upośledzona u pacjentów z niewydolnością wątroby (w tym z marskością), dlatego podawanie tego leku wymaga zwiększonej ostrożności. Dawkę należy miareczkować do uzyskania optymalnego złagodzenia bólu. Zaleca się utrzymanie dawki przy 1,5-2 krotnym wydłużeniu odstępu między nimi.

Sposób podania:

Lek można podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu i reakcji pacjenta na lek. Przy podaniu podskórnym może wystąpić miejscowa reakcja w postaci podrażnienia lub bólu.

U pacjentów poddawanych dodatkowym procedurom w celu złagodzenia bólu (np. przedoperacyjnej blokadzie regionalnej), po odnośnej interwencji dawkę należy zmodyfikować.

Początkowo należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę. Dawkę można indywidualnie zwiększać do uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego.

W czasie podawania dożylnego ten produkt leczniczy należy podawać powoli, w ciągu czterech do pięciu minut, a pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej.

Leczenie morfiną należy odstawiać stopniowo, gdyż nagłe zmniej szenie dawki lub odstawienie leku może prowadzić do rozwoju zespołu odstawienia.

7

Morphini hydrochloridum Sopharma

Charakterystyka Morphini hydrochloridum sopharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Morphini hydrochloridum Sopharma, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku morfiny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: pirosiarczyn sodu (E 223). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty bezbarwny lub bladożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Chlorowodorek morfiny jest wskazany w objawowym łagodzeniu silnego bólu różnego pochodzenia (zawał serca, ciężkie urazy, zabiegi operacyjne), którego nie uśmierzają nieopioidowe leki przeciwbólowe, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. kolka żółciowa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie uzależnione jest od nasilenia bólu (leczenie bólu ostrego lub przewlekłego, zwłaszcza w terapii paliatywnej) i odpowiedzi na leczenie oraz indywidualnej tolerancji pacjenta.

Dorośli:

Podanie dożylne:

Tylko gdy wymagany jest szczególnie szybki początek działania.

Zalecana dawka wynosi 2,5 do 10 mg, rozcieńczona w 4 do 5 ml wody do iniekcji, podawana dożylnie w ciągu czterech do pięciu minut w ilości 2 mg/minutę, w razie potrzeby co 4 godziny. Dawka i częstotliwość dawkowania zależy od odpowiedzi danego pacjenta na leczenie i dostosowywania dawki tak, aby efekt przeciwbólowy został osiągnięty. Należy intensywnie nadzorować i monitorować parametry krążeniowo-oddechowe u poszczególnych pacjentów.

Dawki do 15 mg, mogą być podawane w powolnym wlewie dożylnym, czasami jako dawki nasycającej w ciągłym wlewie dożylnym.

Ciągły wlew dożylny:

Przeciętna dawka wynosi 0,8-2,5 mg na godzinę, rozcieńczona do stężenia 0,1-1 mg/ml w izotonicznym roztworze chlorku sodu. Szybkość wlewu jest określana indywidualnie w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek. Zazwyczaj, należy podać minimalną skuteczną dawkę. Dawka dobowa zazwyczaj nie przekracza 100 mg na dobę u dorosłych, jednak w niektórych indywidualnych przypadkach konieczne jest zastosowanie większej dawki, aby złagodzić ból, szczególnie w przypadku zaawansowanej choroby.

Wlew dożylny powinien być prowadzony w warunkach intensywnego nadzoru.

Podanie domięśniowe i podskórne:

Przeciętna dawka wynosi 10 mg co 4 godziny, ale w razie konieczności może wahać się od 5 mg do 20 mg.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom.

Pacjenci w _podeszłym wieku, _powyżej 65 lat

Dawka jest miareczkowana do uzyskania optymalnego efektu przeciwbólowego, przy minimalnych działaniach niepożądanych, zazwyczaj terapię rozpoczyna się od podaży dawki równej połowie dawki dla młodych dorosłych. W tej grupie pacjentów klirens morfiny jest obniżony, a okres półtrwania wydłużony, po podaniu morfiny częściej pojawiają się działania niepożądane, w tym depresja krążenia i (lub) oddychania z możliwym zatrzymaniem oddechu, stany splątania i dezorientacji.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zastosowanie typowych schematów dawkowania u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek, a szczególnie w przypadku niewydolności nerek, może wywołać objawy przedawkowania, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności przy podawaniu morfiny w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Wykazano, że eliminacja morfiny jest upośledzona u pacjentów z niewydolnością wątroby (w tym z marskością), dlatego podawanie tego leku wymaga zwiększonej ostrożności. Dawkę należy miareczkować do uzyskania optymalnego złagodzenia bólu. Zaleca się utrzymanie dawki przy 1,5-2 krotnym wydłużeniu odstępu między nimi.

Sposób podania:

Lek można podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu i reakcji pacjenta na lek. Przy podaniu podskórnym może wystąpić miejscowa reakcja w postaci podrażnienia lub bólu.

U pacjentów poddawanych dodatkowym procedurom w celu złagodzenia bólu (np. przedoperacyjnej blokadzie regionalnej), po odnośnej interwencji dawkę należy zmodyfikować.

Początkowo należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę. Dawkę można indywidualnie zwiększać do uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego.

W czasie podawania dożylnego ten produkt leczniczy należy podawać powoli, w ciągu czterech do pięciu minut, a pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej.

Leczenie morfiną należy odstawiać stopniowo, gdyż nagłe zmniejszenie dawki lub odstawienie leku może prowadzić do rozwoju zespołu odstawienia.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy opioidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą u (wymienione w punkcie 6.1);

•    Ciężka choroba obturacyjna płuc lub upośledzenie oddychania, np. na skutek istniejącej przeszkody w drogach oddechowych;

•    Ostra depresja lub niewydolność oddechowa;

•    Napad astmy;

•    Serce płucne;

•    Ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

•    Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

•    Urazy głowy;

•    Obrzęk mózgu;

•    Śpiączka;

•    Schorzenia przebiegające z drgawkami;

•    Ostre zatrucie alkoholem;

•    Ostry brzuch chirurgiczny;

•    Ostra biegunka spowodowana zatruciem pokarmowym lub zakażeniem;

•    Pacjenci narażeni na ryzyko porażennej niedrożności jelit;

•    Kolka żółciowa;

•    Guz chromochłonny;

•    Jednoczesne podawanie inhibitorów MAO i 2-tygodniowy okres od ich odstawienia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe podawanie morfiny prowadzi do fizycznego i psychicznego uzależnienia i tolerancji. Uzależnienie można zaobserwować po leczeniu trwającym 1-2 tygodnie. U pacjentów uzależnionych od opioidów lub innych substancji, po podaniu morfiny może wystąpić euforia lub agresja.

Gdy przeciwbólowy efekt działania opioidu ustępuje lub gdy dochodzi do niewyjaśnionego nasilenia bólu, jest to zwykle objaw tolerancji lub nadwrażliwości spowodowanej przez opioid.

Zespół odstawienia rozwija się po nagłym przerwaniu terapii morfiną lub przy jednoczesnym podawaniu antagonistów opioidowych (patrz punkt 4.1) u osób uzależnionych lub długotrwale leczonych opioidami.

Morfinę należy podawać ostrożnie:

-    pacjentom z przewlekłymi chorobami płuc i zmniejszoną rezerwą oddechową (astma oskrzelowa, POChP, otyłość dużego stopnia).

-    pacjentom z:

•    chorobą wątroby lub nerek;

•    w wieku powyżej 65 lat;

•    u pacjentów wyniszczonych, u których metabolizm morfiny jest spowolniony, stąd konieczne

jest zmniejszenie dawki lub zwiększenie odstępu między dawkami.

-    pacjentom z:

•    hipotensją;

•    hipowolemią;

•    niewydolnością serca;

•    poddanych terapii spazmolitycznej, ponieważ może u nich wystąpić hipotonia ortostatyczna.

Morfina indukuje skurcze mięśni gładkich i z tego powodu należy ją podawać ostrożnie pacjentom z chorobami:

•    dróg żółciowych (może nasilić dolegliwości bólowe);

•    po zabiegach chirurgicznych;

•    ze zwężeniem i chorobami zapalnymi jelit;

•    zwężeniem cewki moczowej;

•    przerostem gruczołu krokowego.

Produkt leczniczy należy podawać ostrożnie pacjentom z:

•    urazem głowy w wywiadzie;

•    niedoczynnością tarczycy;

•    chorobą Addisona.

Podając morfinę w okresie przed-, około- i pooperacyjnym należy pamiętać o ryzyku porażennej niedrożności jelit lub zahamowania czynności ośrodka oddechowego.

Przeciwbólowy efekt działania morfiny może maskować wiele powikłań wewnątrzbrzusznych, np. perforację jelit.

Ze względu na możliwy mutagenny efekt leku, przepisując morfinę pacjentom w wieku rozrodczym należy ich poinformować o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji.

Podawanie wysokich dawek morfiny może indukować drgawki, co wymaga ostrożnego podawania leku pacjentom z predyspozycją do drgawek.

Produkt zawiera pirosiarczyn sodu, który w rzadkich przypadkach może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Ilość sodu w produkcie jest mniejsza niż 1 mmol/ml (23 mg), tj. lek ten praktycznie nie zawiera sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Depresyjne działanie morfiny na ośrodkowy układ nerwowy wzmacniają ogólnie działające anestetyki, leki uspokajające, nasenne i psychotropowe, leki przeciwhistaminowe, P- blokery i alkohol.

Inhibitory MAO wchodząc w interakcję z opioidowymi lekami przeciwbólowymi powodują pobudzenie lub supresję ośrodkowego układu nerwowego, powodując przełom hiper-lub hipotensyjny.

Cymetydyna hamuje metabolizm morfiny.

Jednoczesne podawanie ryfampicyny może osłabiać działanie morfiny.

Morfina wzmaga efekt leków uspokajających, przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych, przeciwbólowych, nasennych, rozluźniających mięśnie oraz hipotensyjnych. Nasila również działanie alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach doświadczalnych, prowadzone przez cały okres ciąży, nie wykazały ryzyka uszkodzenia potomstwa. Dane są niewystarczające, aby pozwalały na ocenę możliwego ryzyka działań teratogennych u ludzi. Zgłaszano możliwe ryzyko wystąpienia przepukliny u noworodka.

Nie zaleca się podawania morfiny kobietom w ciąży, gdyż lek ten przechodzi przez barierę łożyskową i może powodować depresję oddechową u płodu, znacząco wpływać na częstość rytmu serca płodu lub powodować zespół odstawienia u noworodka.

Morfina może wydłużać lub skracać okres pomiędzy skurczami. Noworodki, których matkom podawano analgetyki opioidowe w czasie porodu, należy monitorować pod kątem objawów depresji oddechowej lub zespołu odstawienia, a jeśli konieczne, leczyć za pomocą specyficznego antagonisty opioidów.

Karmienie piersią

Morfina jest wydzielana z mlekiem i z tego powodu w czasie podawania leku zaleca się przerwanie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Morfina może powodować euforię, zawroty głowy i senność. Po podaniu tego leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W czasie terapii morfiną można zaobserwować działania niepożądane, klasyfikowane według systemów narządów i częstości występowania w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcje nadwrażliwości, np. pokrzywka, świąd;

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), charakteryzujący się wtórną hiponatremią.

Zaburzenia psychiczne Bardzo często: euforia, dysforia;

Często: zmiany nastroju (często depresja ale czasami także stany pobudzenia), bezsenność i zmiany w funkcjach poznawczych i sensorycznych (np. zaburzenia psychiczne, zaburzenia postrzegania i (lub) halucynacje, splątanie);

Bardzo rzadko: uzależnienie, spadek libido i potencji.

Zaburzenia układu nerwowego

W zależności od podanej dawki morfina w różnym stopniu łagodzi ból, hamuje oddychanie i powoduje sedację, różny stopień zmęczenia oraz zawroty głowy.

Często: bóle głowy, zawroty głowy;

Bardzo rzadko: drżenie, mioklonie, drgawki.

Podczas podawania wysokich dawek może wystąpić przeczulica i allodynia, na które nie ma wpływu zwiększenie dawki morfiny (o ile jest to konieczne, można przedyskutować zmniejszenie dawki lub przestawienie na inny opioidowy lek przeciwbólowy).

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia (zamazane widzenie, oczopląs, podwójne widzenie).

Typowym działaniem niepożądanym jest zwężenie źrenic.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: bradykardia, tachykardia.

Obserwowano również zatrzymanie akcji serca, kołatania serca, utratę przytomności i niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: hipotonia ortostatyczna, nadciśnienie tętnicze.

Obserwowano zaczerwienienie skóry i osłabienie, które może doprowadzić do omdlenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: skurcz oskrzeli;

Bardzo rzadko: duszność.

Opisywano przypadki niekardiogennego obrzęku płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Obserwowano zależne od dawki nudności i suchość w jamie ustnej.

Zaparcie jest typowym działaniem niepożądanym przy ciągłym leczeniu.

Często: wymioty (szczególnie na początku terapii), jadłowstręt, niestrawność i zmiany smaku;

Rzadko: wzrost ilości enzymów trzustkowych, zapalenie trzustki;

Bardzo rzadko: niedrożność jelit, ból w jamie brzusznej .

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: kolka żółciowa;

Bardzo rzadko: wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: zwiększona potliwość;

Bardzo rzadko: wysypki, obrzęki obwodowe, które ustępują po przerwaniu terapii.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: kurcze mięśni, sztywność mięśniowa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zaburzenia oddawania moczu (zatrzymanie moczu, oliguria);

Rzadko: kolka nerkowa.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Rozwój tolerancji.

Rzadko: zespół odstawienia;

Bardzo rzadko: osłabienie, niepokój, dreszcze, brak miesiączki. Obserwowano zmiany dotyczące zębów, ale nie ustalono związku przyczynowego z podawaniem morfiny.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

szpilkowate źrenice, depresja oddechowa i spadek ciśnienia (hipotensja), tachykardia, zawroty głowy, relaksacja mięśni szkieletowych; u dzieci możliwe drgawki. W cięższych przypadkach może wystąpić niewydolność krążenia i nasilająca się śpiączka, rozpad mięśni szkieletowych (rhabdomyolysis) prowadzący do niewydolności nerek oraz zgon z powodu depresji oddechowej.

Leczenie

utrzymanie drożności dróg oddechowych, intubacja ze wspomaganą i kontrolowaną wentylacją.

Jako specyficzne antidotum stosowany jest nalokson. Jest podawany dożylnie w początkowej dawce od 0,4 do 2 mg, jednocześnie z resuscytacją oddechową. Jeśli nie nastąpi poprawa w zakresie oddychania, po upływie 2-3 minut należy ponownie podać nalokson lub włączyć wlew z 2 mg naloksonu w 500 ml soli fizjologicznej lub 5% roztworze dekstrozy. Efekt leczniczy naloksonu jest stosunkowo krótki, dlatego konieczne jest monitorowanie funkcji oddechowych do całkowitego powrotu spontanicznego oddechu. Nalokson należy podawać ostrożnie u pacjentów ze znanym lub podejrzewanym uzależnieniem od morfiny. W takich przypadkach nagły lub pełny efekt antagonizacji działania opioidu może spowodować ostry zespół odstawienia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Opioidowe leki przeciwbólowe. Naturalne alkaloidy opium.

Kod ATC: N02A A 01

Mechanizm działania

Morfina jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, otrzymywanym z opium, który działa głównie w ośrodkowym układzie nerwowym i w mięśniach gładkich.

Efekt działania farmakodynamicznego

Morfina działa jako agonista receptorów opioidowych w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie receptorów ^, a w mniejszym stopniu receptorów k. Uważa się, że receptory ^ odpowiadają za analgezję nadrdzeniową, depresję oddechową i euforię, a receptory k za analgezję rdzeniową, zwężenie źrenic i sedację. Innym efektem działania morfiny na ośrodkowy układ nerwowy są nudności, wymioty i uwalnianie hormonu antydiuretycznego. Morfina wywiera także bezpośredni wpływ na zwoje nerwowe ścian jamy brzusznej, powodując zaparcie. U pacjentów w podeszłym wieku przeciwbólowy efekt morfiny ulega nasileniu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po iniekcji podskórnej lub domięśniowej morfina łatwo wchłania się do krwi. Sole morfiny dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, ale charakteryzują się małą biodostępnością po podaniu doustnym, ponieważ podlegają intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie i w przewodzie pokarmowym.

Dystrybucja

Morfina ulega dystrybucji głównie w nerkach, wątrobie, płucach, śledzionie, a w mniejszym stężeniu, w mózgu i mięśniach. Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym waha się od 1,0 do 4,7 l/kg. Wiąże się z białkami osocza w około 35%, a w około 54% z białkami mięśni.

Maksymalne stężenie po podaniu dożylnym jest osiągane 20-60 min po iniekcji. Stężenie morfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym po podaniu dożylnym jest niższe, w porównaniu z jej stężeniem w osoczu.

Metabolizm (Biotransformacia)

W wątrobie morfina jest metabolizowana głównie przez glukuronidację do nieaktywnego morfino-3-glukuronidu oraz do aktywnego morfino-6-glukuronidu. Metabolit ten wywiera silniejszy efekt niż morfina.

Pozostałe drogi eliminacji leku (sulfurylacja i N-demetylacja) w warunkach sprawnej glukuronidacji mają mniejsze znaczenie. N-demetylacja zachodzi w większym stopniu po podaniu doustnym niż parenteralnym.

Eliminacja

W ciągu 24 godzin po podaniu dożylnym przez nerki wydala się 90% leku (metabolity i wolna substancja czynna). Krążenie jelitowo-wątrobowe odpowiada za niewielkie ilości leku pojawiające się w moczu kilka dni po podawaniu. Do 10% dawki morfiny może być wydzielane do żółci i wydalane z kałem. Zgłaszano, że średni połowiczy okres eliminacji wynosi około 2 godziny dla morfiny i 2,4 do 6,7 godzin dla morfino-3-glukuronidu.

W przypadku chorób wątroby i (lub) nerek, parametry te ulegają zmianie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badanie doświadczalne pokazały, że morfina indukuje zaburzenia w komórkach somatycznych i rozrodczych u zwierząt. Dlatego morfinę należy uważać za substancję o działaniu mutagennym; taki rodzaj działania należy również uwzględniać u ludzi.

Badania na zwierzętach, prowadzone przez cały okres ciąży, wykazały możliwość powstania uszkodzeń u potomstwa (wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego, opóźnienie wzrostu, atrofia jąder, zmiany w układzie i zachowaniu neurotransmiterów, uzależnienie). U różnych gatunków zwierząt morfina wpływa na zachowania seksualne samców oraz płodność samic.

Nie prowadzono ciągłych badań, dotyczących rakotwórczego działania morfiny. Dane doświadczalne wskazywały, że morfina może wzmagać wzrost nowotworów. U zwierząt morfina wykazywała działanie teratogenne i wywoływała neurobehawioralne zaburzenia w rozwijającym się organizmie. Dane u ludzi nie dostarczyły dowodów, że morfina powoduje wady wrodzone i uszkodzenia i (lub) śmierć płodu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Kwas edetynowy

Roztwór kwasu solnego 1 mol/l (do pH 2,5 - 5,0)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Sole morfiny wykazują fizykochemiczną niezgodność z następującymi substancjami leczniczymi: sól sodowa acyklowiru, aminofilina (teofilina - etylenodiamina), sól sodowa amobarbitalu, chlorowodorek cefepimu, sól sodowa chlorotiazydu, sól sodowa floksacyny, furosemid, sól sodowa heparyny, chlorowodorek meperydyny, sól sodowa metycyliny, chlorowodorek minocykliny, azotan galu, sól sodowa fenobarbitalu, sól sodowa fenytoiny, sargramostim, dwuwęglan sodu, sól sodowa tiopentalu.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 250C.

Nie zamrażać!

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła, typu I, o pojemności 1 ml oznakowane kolorową kropką w miejscu otwarcia.

Opakowanie zawiera 10 ampułek (1 blister z 10 ampułkami) lub 100 ampułek (10 blistrów po 10 ampułek) w tekturowym pudełku z ulotką dla pacjenta. Blistry z folii PVC.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Morphini hydrochloridum Sopharma