+ iMeds.pl

Mova nitrat pipette 10 mg/mlUlotka Mova nitrat pipette

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MOVA NITRAT PIPETTE, 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Argenti nitras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mova Nitrat Pipette i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mova Nitrat Pipette

3.    Jak stosować lek Mova Nitrat Pipette

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mova Nitrat Pipette

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK MOVA NITRAT PIPETTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Mova Nitrat Pipette zawiera jako substancję czynną srebra azotan. Lek stosuje się w zapobieganiu zakażenia przedniego odcinka oka u noworodków, szczególnie wywołanemu przez Neisseria gonorrhoeae - rzeżączkowe zapalenie spojówek (zabieg Credego) oraz zakażeniu wywołanym przez Chlamydia spp. oraz Staphylococcus spp.

Zabieg powinien być stosowany u każdego noworodka bezpośrednio po urodzeniu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MOVA NITRAT PIPETTE

Kiedy nie stosować leku Mova Nitrat Pipette

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na srebra azotan.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mova Nitrat Pipette

Przy wielokrotnej aplikacji leku Mova Nitrat Pipette może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty.

Stosowanie leku Mova Nitrat Pipette z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Brak interakcji.

Stosowanie leku Mova Nitrat Pipette z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mova Nitrat Pipette

Nie dotyczy.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK MOVA NITRAT PIPETTE

Lek Mova Nitrat Pipette należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zakroplić noworodkowi jednorazowo po jednej kropli leku Mova Nitrat Pipette do worka spojówkowego każdego oka.

Przed użyciem, usunąć folię, zdjąć górną osłonkę, wstrząsnąć i oderwać końcówkę w kształcie motylka. Lek podać do worka spojówkowego każdego oka lekko naciskając pipetkę, przeznaczoną do jednorazowego użytku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mova Nitrat Pipette

W przypadku pomyłkowego zakroplenia do worka spojówkowego oka więcej niż jednej kropli leku mogą występować objawy przedawkowania w postaci zaczerwienienia i opuchlizny powiek. Sposób postępowania leczniczego obejmuje przemycie oczu wodą destylowaną.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należ zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Mova Nitrat Pipette może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Krople srebra azotanu powodują u większości dzieci podrażnienie spojówek trwające około 24 godzin, nie prowadzące jednak do poważnych następstw. Przy podaniu 1% wodnego roztworu srebra azotanu w dawkach wielokrotnie przekraczających dawkę zalecaną może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOVA NITRAT PIPETTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Mova Nitrat Pipette

•    Substancją czynną leku jest srebra azotan.

•    Inne składniki leku: woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mova Nitrat Pipette i co zawiera opakowanie

Krople do oczu Mova Nitrat Pipette to bezbarwny, przezroczysty roztwór..

Saszetki z folii aluminiowej zawierające pipetki z LDPE pakowane w tekturowe pudełko.

5 lub 10 saszetek zawierających po 10 pipetek.

Każda pipetka zawiera 5 mg srebra azotanu

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Mova Nitrat Pipette

Charakterystyka Mova nitrat pipette

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MOVA NITRAT PIPETTE, 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna pipetka z tworzywa zawiera 5 mg srebra azotanu (Argenti nilras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie zakażeniu przedniego odcinka oka u noworodków, szczególnie wywołanemu przez Neisseria gonorrhoeae - rzeżączkowemu zapaleniu spojówek (zabieg Credego) oraz zakażeniu przez Chlamydia spp. i Staphylococcus spp.

Zabieg powinien być stosowany u każdego noworodka bezpośrednio po urodzeniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zakroplić noworodkowi jednorazowo po jednej kropli produktu leczniczego Mova Nitrat Pipette do worka spojówkowego każdego oka.

Sposób podawania

Lek stosuje się zewnętrznie, do worka spojówkowego oka.

Przed użyciem usunąć folię, zdjąć górną osłonkę, wstrząsnąć i oderwać końcówkę w kształcie motylka. Lek podać do worka spojówkowego każdego oka lekko naciskając pipetkę, przeznaczoną do jednorazowego użytku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na srebra azotan.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty czące stosowania

Przy wielokrotnej aplikacji produktu leczniczego Mova Nitrat Pipette może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Krople srebra azotanu powodują u większości dzieci podrażnienie spojówek trwające około 24 godziny, nie prowadzące jednak do poważnych następstw. Przy podaniu 1% wodnego roztworu srebra azotanu w dawkach wielokrotnie przekraczających dawkę zalecaną może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku pomyłkowego zakropienia do worka spojówkowego oka więcej niż jednej kropli produktu leczniczego mogą występować objawy przedawkowania w postaci zaczerwienienia i opuchlizny powiek. Sposób postępowania leczniczego obejmuje przemycie oczu wodą destylowaną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w zakażeniach oczu.

Kod ATC: S01AX02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Związki srebra są bardzo silnie działającymi środkami przeciwbakteryjnymi. Srebro łączy się z wieloma ważnymi biologicznie grupami chemicznymi, w tym z grupą sulfhydrolową, aminową, karboksylową lub innymi. Procesy te leżą u podstaw mechanizmu denaturacji białek i decydują zarazem o właściwościach ściągających i przyżegających srebra. Jony srebra podobnie jak innych metali, w bardzo małych stężeniach wykazują działanie przeciwzapalne i hamujące wzrost mikroorganizmów. Jony srebra w bardzo niskich stężeniach działają bakteriostatycznie wskutek fizycznej adsorpcji na ściankach komórek bakteryjnych. Dyskutowane jest natomiast tworzenie się kompleksów srebra z proteinami i odkładanie się ich na ściankach komórek bakterii. W przypadku przenikania jonów srebra w dużych stężeniach przez ściankę komórki do wnętrza bakterii, tworzą się kompleksy srebra i kwasu dezoksyrybonukleinowego. Działanie bakteriobójcze jonów srebra ma miejsce wówczas, gdy stosunkowo dużo par zasadowego DNA zostanie zablokowanych przez jony srebra.

W stężeniu 0,1% srebra azotan zabija większość drobnoustrojów, a w roztworach o znacznie większym rozcieńczeniu wykazuje działanie bakteriostatyczne. Srebra azotan stosowany jest w stężeniach w zakresie od 0,01% do 10%. Stężenia około 0,01% mogą być stosowane na błony śluzowe. Rozcieńczone roztwory srebra azotanu pobudzają także proces ziarninowania trudno gojących się ran. Szczególnie wrażliwe na srebra azotan są bakterie Gram-dodatnie. Bakterie Gram-ujemne wykazują zdecydowanie mniejszą wrażliwość.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Przy użyciu preparatów srebra azotanu o stężeniach 0,5% do 1% wchłanianie zarówno z przewodu pokarmowego jak i przezskórne nie ma znaczenia klinicznego.

5.3    Przedkłinicznc dane o bezpieczeństwie

Jednorazowe zakropienie 1% wodnego roztworu srebra azotanu może sporadycznie wywołać miejscowe objawy podrażnienia spojówek. Objawy te ustępują samoistnie.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z folii aluminiowej zawierające pipetki z LDPE pakowane w tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 5 lub 10 saszetek po 10 pipetek.

Każda pipetka zawiera 0,5 ml 1% wodnego roztworu srebra azotanu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć folię aluminiową oraz górną osłonkę, następnie wstrząsnąć pipetą i oderwać końcówkę w kształcie motylka. Pipetka przeznaczona jest do jednorazowego użytku.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8251

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.08.2000 r.

06.05.2005    r.

01.06.2006    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Mova Nitrat Pipette