Imeds.pl

Moxalole -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Moxalole

13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Makrogol 3350 + sodu chlorek + potasu chlorek + sodu wodorowęglan

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Moxalole ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Moxalole i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Moxalole

3.    Jak zażywać lek Moxalole

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Moxalole

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MOXALOLE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Moxalole pomaga w utrzymaniu prawidłowej perystaltyki (pracy) jelit, nawet w przypadku, gdy zaparcie trwa dość długo. Moxalole działa także w przypadku ciężkiego zaparcia (tak zwanego zaparcia spastycznego lub zaklinowania stolca).

Makrogol 3350 zwiększa objętość masy kałowej poprzez zatrzymanie wody w jelicie, co prowadzi do normalizacji perystaltyki (pracy) okrężnicy. Wynikiem tego jest zwiększony transport zmiękczonego stolca i ułatwienie wypróżnienia. Sole zawarte w leku pomagają w utrzymaniu prawidłowych poziomów soli i wody w organizmie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU MOXALOLE Kiedy nie zażywać leku Moxalole

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Moxalole,

-    jeśli u pacjenta występują: niedrożność, perforacja lub ciężkie zapalne stany chorobowe jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy (okrężnica olbrzymia rzekoma).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Moxalole

-    jeśli pacjent czuje się słabo, ma problemy z oddychaniem, czuje nasilone pragnienie

i towarzyszy temu ból głowy, ma niewydolność serca lub ma spuchnięte kostki, powinien niezwłocznie przerwać stosowanie leku Moxalole i natychmiast powiadomić lekarza.

Nie należy stosować leku Moxalole przez dłuższy czas, chyba że tak zaleci lekarz, np. jeśli pacjent stosuje leki mogące powodować zaparcia lub w przypadku choroby wywołującej zaparcia, np. choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane.

Zażywanie leku Moxalole z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli kobieta jest w ciąży, karmi piersią lub gdy planuje ciążę, powinna porozumieć się z lekarzem, zanim zacznie stosować Moxalole.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Moxalole nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK MOXALOLE

Lek Moxalole należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Wprzypadku zaparcia:

Dorośli: 1 saszetka 1 do 3 razy na dobę. Zazwyczaj stosowana dawka u większości pacjentów to 1-2 saszetki na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji na lek może być konieczne zastosowanie 3 saszetek na dobę. Dawka zależy od ciężkości zaparcia. Można ją obniżyć po kilku dniach stosowania do najmniejszej dawki skutecznej. Normalny czas trwania kuracji wynosi 2 tygodnie. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach.

Zawartość saszetki należy wsypać do połowy szklanki wody (około 125 ml). Mieszać do momentu rozpuszczenia proszku i wypić. Można dodać soku lub syropu owocowego, do smaku, tuż przez wypiciem leku.

Dzieci: Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Wprzypadku zaklinowania stolca:

Dorośli: zazwyczaj stosuje się 8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin każdego dnia przez okres do 3 dni, jeśli będzie taka potrzeba. Leczenie w przypadku zaklinowania stolca nie powinno trwać dłużej niż 3 dni.

W przypadku stosowania leku Moxalole w przypadku zaklinowania stolca, zawartość 8 saszetek można rozpuścić w 1 litrze wody. Po rozpuszczeniu roztwór należy przechowywać w lodówce.

Dzieci: Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi:

W leczeniu zaklinowanego stolca dawkę należy podzielić w taki sposób, aby nie przyjmować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki leku zarówno podczas leczenia zaparcia, jak i zaklinowania stolca.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Moxalole

W razie przyjęcia większej niż należało dawki leku Moxalole i wystąpienia nasilonej biegunki lub wymiotów, należy przerwać leczenie, a następnie, po ustąpieniu objawów, kontynuować kurację, stosując zmniejszoną dawkę. Jeśli pacjent jest zaniepokojony, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Moxalole może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10): bóle i skurcze żołądka, biegunka, wymioty, nudności, burczenie w brzuchu i dolegliwości związane z gazami jelitowymi.

Często występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10): świąd, ból głowy, obrzęk rąk, stóp lub kostek.

Niezbyt często występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100): wysypka, niestrawność i wzdęcie żołądka.

Bardzo rzadko występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000): ciężkie reakcje alergiczne powodujące pojawienie się problemów z oddychaniem albo obrzęku twarzy, warg, języka lub gardła. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza i przerwać przyjmowanie leku Moxalole. Reakcje alergiczne (np. odczyny skórne i katar), nadmiernie podwyższone i zmniejszone stężenie poziom potasu we krwi oraz uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOXALOLE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Moxalole po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i tekturowym pudełku po napisie „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez wilgocią. Po rozpuszczeniu zawartości saszetki roztwór należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Po upływie 6 godzin niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Moxalole

-    Substancjami czynnymi leku są makrogol 3350 (znany także pod nazwą glikol polietylenowy 3350) 13,125 g, sodu chlorek 350,7 mg, potasu chlorek 46,6 mg, sodu wodorowęglan 178,5 mg.

-    Inne składniki leku to acesulfam potasowy (E950) (substancja słodząca) i aromat cytrynowy (aromat).

Biały proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Saszetki zawierają 13,8 g proszku. Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Wytwórca

Recipharm Hóganas AB Sporthallsvagen 6 SE-263 34 Hóganas Szwecja

Klocke Pharma-Service GmbH Strassburger Strasse 77 D-777 67 Appenweier Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski:

Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: +48 22 697 71 00, faks: +48 22 697 71 01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Norwegia, Polska, Szwecja i Węgry: Moxalole Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy: Molaxole

Data zatwierdzenia ulotki:

4