+ iMeds.pl

Moxalole -Ulotka Moxalole

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Moxalole

13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Makrogol 3350 + sodu chlorek + potasu chlorek + sodu wodorowęglan

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Moxalole ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Moxalole i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Moxalole

3.    Jak zażywać lek Moxalole

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Moxalole

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MOXALOLE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Moxalole pomaga w utrzymaniu prawidłowej perystaltyki (pracy) jelit, nawet w przypadku, gdy zaparcie trwa dość długo. Moxalole działa także w przypadku ciężkiego zaparcia (tak zwanego zaparcia spastycznego lub zaklinowania stolca).

Makrogol 3350 zwiększa objętość masy kałowej poprzez zatrzymanie wody w jelicie, co prowadzi do normalizacji perystaltyki (pracy) okrężnicy. Wynikiem tego jest zwiększony transport zmiękczonego stolca i ułatwienie wypróżnienia. Sole zawarte w leku pomagają w utrzymaniu prawidłowych poziomów soli i wody w organizmie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU MOXALOLE Kiedy nie zażywać leku Moxalole

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Moxalole,

-    jeśli u pacjenta występują: niedrożność, perforacja lub ciężkie zapalne stany chorobowe jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy (okrężnica olbrzymia rzekoma).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Moxalole

-    jeśli pacjent czuje się słabo, ma problemy z oddychaniem, czuje nasilone pragnienie

i towarzyszy temu ból głowy, ma niewydolność serca lub ma spuchnięte kostki, powinien niezwłocznie przerwać stosowanie leku Moxalole i natychmiast powiadomić lekarza.

Nie należy stosować leku Moxalole przez dłuższy czas, chyba że tak zaleci lekarz, np. jeśli pacjent stosuje leki mogące powodować zaparcia lub w przypadku choroby wywołującej zaparcia, np. choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane.

Zażywanie leku Moxalole z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli kobieta jest w ciąży, karmi piersią lub gdy planuje ciążę, powinna porozumieć się z lekarzem, zanim zacznie stosować Moxalole.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Moxalole nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK MOXALOLE

Lek Moxalole należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Wprzypadku zaparcia:

Dorośli: 1 saszetka 1 do 3 razy na dobę. Zazwyczaj stosowana dawka u większości pacjentów to 1-2 saszetki na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji na lek może być konieczne zastosowanie 3 saszetek na dobę. Dawka zależy od ciężkości zaparcia. Można ją obniżyć po kilku dniach stosowania do najmniejszej dawki skutecznej. Normalny czas trwania kuracji wynosi 2 tygodnie. Należy skontaktować się z lekarzem j eśli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach.

Zawartość saszetki należy wsypać do połowy szklanki wody (około 125 ml). Mieszać do momentu rozpuszczenia proszku i wypić. Można dodać soku lub syropu owocowego, do smaku, tuż przez wypiciem leku.

Dzieci: Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Wprzypadku zaklinowania stolca:

Dorośli: zazwyczaj stosuje się 8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin każdego dnia przez okres do 3 dni, jeśli będzie taka potrzeba. Leczenie w przypadku zaklinowania stolca nie powinno trwać dłużej niż 3 dni.

W przypadku stosowania leku Moxalole w przypadku zaklinowania stolca, zawartość 8 saszetek można rozpuścić w 1 litrze wody. Po rozpuszczeniu roztwór należy przechowywać w lodówce.

Dzieci: Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi:

W leczeniu zaklinowanego stolca dawkę należy podzielić w taki sposób, aby nie przyjmować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki leku zarówno podczas leczenia zaparcia, jak i zaklinowania stolca.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Moxalole

W razie przyjęcia większej niż należało dawki leku Moxalole i wystąpienia nasilonej biegunki lub wymiotów, należy przerwać leczenie, a następnie, po ustąpieniu objawów, kontynuować kurację, stosując zmniejszoną dawkę. Jeśli pacjent jest zaniepokojony, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Moxalole może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10): bóle i skurcze żołądka, biegunka, wymioty, nudności, burczenie w brzuchu i dolegliwości związane z gazami jelitowymi.

Często występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10): świąd, ból głowy, obrzęk rąk, stóp lub kostek.

Niezbyt często występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100): wysypka, niestrawność i wzdęcie żołądka.

Bardzo rzadko występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000): ciężkie reakcje alergiczne powodujące pojawienie się problemów z oddychaniem albo obrzęku twarzy, warg, języka lub gardła. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza i przerwać przyjmowanie leku Moxalole. Reakcje alergiczne (np. odczyny skórne i katar), nadmiernie podwyższone i zmniej szone stężenie poziom potasu we krwi oraz uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOXALOLE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Moxalole po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i tekturowym pudełku po napisie „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez wilgocią. Po rozpuszczeniu zawartości saszetki roztwór należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Po upływie 6 godzin niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Moxalole

-    Substancjami czynnymi leku są makrogol 3350 (znany także pod nazwą glikol polietylenowy 3350) 13,125 g, sodu chlorek 350,7 mg, potasu chlorek 46,6 mg, sodu wodorowęglan 178,5 mg.

-    Inne składniki leku to acesulfam potasowy (E950) (substancja słodząca) i aromat cytrynowy (aromat).

Biały proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Saszetki zawierają 13,8 g proszku. Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Wytwórca

Recipharm Hóganas AB Sporthallsvagen 6 SE-263 34 Hóganas Szwecja

Klocke Pharma-Service GmbH Strassburger Strasse 77 D-777 67 Appenweier Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski:

Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: +48 22 697 71 00, faks: +48 22 697 71 01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Norwegia, Polska, Szwecja i Węgry: Moxalole Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy: Molaxole

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Moxalole

Charakterystyka Moxalole

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera:

Makrogol 3350    13,125 g

Sodu chlorek    350,7    mg

Potasu chlorek    46,6    mg

Sodu wodorowęglan    178,5    mg

Ilość jonów po sporządzeniu 125 ml roztworu z zawartości jednej saszetki: Sód    65    mmol/l

Potas    5,4    mmol/l

Chlor    53    mmol/l

Wodorowęglan    17    mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego Biały krystaliczny proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W leczeniu przewlekłego zaparcia. Ułatwia wypróżnienie w przypadku zaklinowania stolca, definiowanego jako zaparcie spastyczne, kiedy masa kałowa wypełnia odbytnicę i (lub) jelito, potwierdzone badaniem fizykalnym brzucha i odbytnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W przypadku zaparcia przewlekłego:

Dorośli:

1 do 3 saszetek na dobę w podzielonych dawkach. Zazwyczaj stosowana dawka dla większości pacjentów to 1-2 saszetki na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji na lek może być konieczne zastosowanie 3 saszetek na dobę.

Leczenie zaparcia nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. W razie potrzeby można powtórzyć kurację.

W przypadku dłuższego stosowania należy przyjmować najniższą dawkę skuteczną.

Dzieci:

Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Zaklinowanie stolca:

Dorośli:

8 saszetek na dobę. Zawartość tych saszetek należy spożyć w ciągu 6 godzin. Leczenie w przypadku zaklinowania stolca nie powinno trwać dłużej niż 3 dni.

Dzieci:

Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie leku:

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 125 ml wody. W przypadku zaklinowania stolca zawartość 8 saszetek można rozpuścić w 1 litrze wody.

Pacjenci z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi:

W leczeniu zaklinowania stolca należy podzielić dawkę w taki sposób, aby nie przyjmować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki leku podczas leczenia zarówno zaparć, jak i zaklinowania stolca.

4.3    Przeciwwskazania

Perforacja lub niedrożność jelita spowodowana zaburzeniami strukturalnymi lub czynnościowymi ściany jelita, ciężkie stany zapalne jelit, takie jak choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy (okrężnica olbrzymia rzekoma).

Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Diagnozę zaklinowania/wypełnienia stolcem odbytnicy należy potwierdzić w badaniu fizykalnym lub radiologicznym brzucha i odbytnicy.

Należy zbadać przyczynę występowania zaparcia, jeśli istnieje konieczność przyjmowania środków przeczyszczających codziennie. Jeśli po 2 tygodniach brak poprawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjmowanie produktu przez dłuższy czas może okazać się konieczne w przypadku ciężkiego przewlekłego lub spastycznego zaparcia, spowodowanego np. stwardnieniem rozsianym lub chorobą Parkinsona, lub zaparcia spowodowanego przez przyjmowanie innych leków, szczególnie opioidów lub preparatów antymuskarynowych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów wskazujących na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (np. obrzęki, duszność, nasilające się zmęczenie, odwodnienie, niewydolność serca) należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu Moxalole, wykonać pomiar stężenia elektrolitów i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki.

Moxalole nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania.

Wchłanianie innych produktów leczniczych może być przejściowo zmniejszone z powodu przyspieszenia pasażu żołądkowo-jelitowego, wywołanego działaniem produktu Moxalole (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Możliwe jest wystąpienie przej ściowego zmniejszenia wchłaniania innych produktów leczniczych podczas stosowania z produktem Moxalole (patrz punkt 4.4). Pojedyncze zgłoszenia wskazują na zmniejszenie skuteczności podczas jednoczesnego podawania z niektórymi produktami leczniczymi, np. przeciwpadaczkowymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Moxalole w czasie ciąży, dlatego należy go stosować tylko wówczas, gdy lekarz uzna za konieczne.

Karmienie piersią

Brak jest doświadczeń związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Moxalole w czasie karmienia piersią. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią uważa się za nieistotne, ponieważ nieistotny jest stopień ekspozycji ustrojowej kobiety karmiącej piersią na makrogol 3350.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu produktu leczniczego Moxalole na płodność lub ilość takich danych jest ograniczona.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Moxalole nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Reakcje te mogą pojawić się w następstwie zwiększenia objętości zawartości przewodu pokarmowego oraz nasilenia motoryki jelit w wyniku działań farmakologicznych produktu leczniczego Moxalole. Łagodna biegunka zwykle reaguje na zmniejszenie dawki.

Działania niepożądane wymienione są poniżej zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów oraz częstością występowania. Częstości występowania są określone następująco: bardzo często (>1/10); często (od >1/100 do <1/10); niezbyt często (od >1/1000 do <1/100); rzadko (od >1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Świąd

Niezbyt często

Wysypka

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, rumień, pokrzywka i zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, a zwłaszcza hiperkaliemia i hipokaliemia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Bóle i skurcze żołądka, biegunka, wymioty, nudności, burczenie w brzuchu, wzdęcia

Niezbyt często

Niestrawność, rozdęcie jamy brzusznej

Bardzo rzadko

Dyskomfort w okolicy odbytu

Zaburzenia ogólne i stany

Często

Obrzęki obwodowe

w miejscu podania

4.9 Przedawkowanie

Silny ból lub wzdęcia mogą być leczone poprzez odsysanie nosowo-żołądkowe. W przypadku znacznej utraty płynów z powodu biegunki lub wymiotów może być konieczne wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeczyszczające o działaniu osmotycznym kod ATC: A06AD65

Makrogol 3350 wykazuje działanie osmotyczne w jelicie, co powoduje efekt przeczyszczający. Makrogol 3350 zwiększa objętość stolca, co z kolei wywołuje ruchy okrężnicy poprzez stymulację nerwowo-mięśniową. Konsekwencją tego jest zwiększona perystaltyka i transport zmiękczonego stolca w okrężnicy oraz ułatwienie wypróżnienia. Elektrolity podane razem z makrogolem 3350 są wymieniane przez błonę śluzową jelita z elektrolitami surowicy, a następnie wydalane z kałem. Sumarycznie nie powoduje to żadnego zysku ani utraty sodu, potasu czy wody.

W przypadku zastosowania produktu w leczeniu zaklinowania stolca, nie przeprowadzono kontrolowanych porównawczych badań klinicznych z innymi terapiami (np. lewatywa).

W nieporównawczych badaniach na grupie 27 dorosłych pacjentów, makrogol, sodu chlorek, potasu chlorek i sodu wodorowęglan okazały się skuteczne w leczeniu zaklinowania stolca u 12 na 27 (44%) pacjentów po 1 dniu leczenia, u 23 na 27 (85%) pacjentów po 2 dniach leczenia i u 24 na 27 (89%) pacjentów po 3 dniach leczenia.

Badania kliniczne z zastosowaniem makrogolu, sodu chlorku, potasu chlorku i sodu wodorowęglanu w przypadku zaparcia przewlekłego wykazały, że minimalna dawka produktu niezbędna do sformowania normalnej masy kałowej ulega z czasem zmniejszeniu. Odpowiedź kliniczną u wielu pacjentów obserwowano po podaniu 1 do 2 saszetek na dobę, jednak dawka ta powinna być dostosowana w zależności od indywidualnych reakcji pacjentów na lek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Makrogol przechodzi przez jelito w stanie niezmienionym. Makrogol praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie wykazuje aktywności farmakologicznej. Makrogol 3350 wchłonięty z przewodu pokarmowego jest wydalany z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne wskazują, że makrogol 3350 nie jest toksyczny dla organizmu, jednak nie przeprowadzono badań dotyczących genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na reprodukcję.

Brak długotrwałych badań dotyczących działania rakotwórczego oraz toksyczności po podaniu wielokrotnym makrogolu 3350 u zwierząt, jednakże wyniki długoterminowych badań toksyczności z zastosowaniem doustnie dużych dawek wielkocząsteczkowych makrogoli nie dowodzą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka podczas stosowania w zalecanych dawkach leczniczych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Acesulfam potasowy (E950), aromat cytrynowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po rekonstytucji roztwór przechowywać w lodówce (2°C-8°C). Po upływie 6 godzin niezużyty roztwór należy wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez wilgocią.

Warunki przechowywania produktu po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki wykonane z papieru/LDPE/aluminium/LDPE lub z papieru/PE/aluminium/etylenu i kwasu metakrylowego kopolimeru w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera: 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16432

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09/02/2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Moxalole