+ iMeds.pl

Moxifloxacin noridem 400 mg/ 250 mlUlotka Moxifloxacin noridem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Moxifloxacin Noridem, 400 mg w 250 ml, roztwór do infuzji

Moxifloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nazwa leku brzmi: Moxifloxacin Noridem.

W dalszej części ulotki lek będzie określany nazwą Moxifloxacin.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Moxifloxacin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Moxifloxacin

3.    Jak stosować lek Moxifloxacin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Moxifloxacin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Moxifloxacin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną jest moksyfloksacyna, która należy do grupy antybiotyków zwanych fluorochinolonami. Lek ten działa bakteriobójczo, jeśli bakterie powodujące zakażenie są wrażliwe na substancję czynną.

Lek Moxifloxacin jest stosowana u dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    pozaszpitalne zapalenie płuc

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

Moxifloxacin stosuje się w leczeniu tych zakażeń tylko wtedy, gdy nie można użyć zwykle stosowanych antybiotyków lub gdy okazały się one nieskuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Moxifloxacin

W razie wątpliwości dotyczących przynależności do grupy wymienionych poniżej pacjentów należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Moxifloxacin:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - moksyfloksacynę, inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.)

•    w ciąży i okresie karmienia piersią

•    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba ścięgien, która miała związek z leczeniem innymi lekami z grupy chinolonów (patrz punkty 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności i 4. Możliwe działania niepożądane).

•    jeżeli u pacjenta występują wrodzone lub nabyte zaburzenia rytmu (nieprawidłowości w EKG - elektrokardiogramie - zapisie czynności elektrycznej serca)

•    jeżeli u pacjenta występują zaburzenia równowagi elektrolitowej weTkrwi- (zwłasżczią^

zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi)    *.    „,,/r    idbUSTRY

•    jeśli u pacjenta występuje bardzo wolna czynność serca (bradykardtaL & k'v':'    \    ”

•    jeśli u pacjenta występuje osłabienie pracy serca (niewydolność s®$a).\    ,V Va<-'NIC iiólfiW

•    jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości zaburzenia rytmu serca (arytmie)

•    jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować szczególne zmiany w zapisie EKG (patrz punkt Inne leki i Moxifloxacin). Moxifloxacin może bowiem powodować zmiany w zapisie EKG, zwane wydłużeniem odstępu QT, co oznacza opóźnienie w przewodzeniu sygnałów elektrycznych w sercu;

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz) przewyższa co najmniej 5-krotnie górną granicę normy.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Moxifloxacin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim zastosuje się lek Moxifloxacin po raz pierwszy

Przed rozpoczęciem stosowania leku Moxifloxacin należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

•    Moxifloxacin może zmieniać EKG serca, zwłaszcza u kobiet i osób w podeszłym wieku. W przypadku jednoczesnego stosowania leków obniżających stężenie potasu we krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Moxifloxacin należy skonsultować się z lekarzem.

•    W razie występowania padaczki lub stanów mogących wywoływać drgawki, przed rozpoczęciem stosowania leku Moxifloxacin należy skonsultować się z lekarzem.

•    Osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, występującymi obecnie lub w przeszłości, powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Moxifloxacin.

•    U pacjentów z miastenią stosowanie leku Moxifloxacin może powodować pogorszenie objawów tej choroby. Osoby, których dotyczy powyższe ostrzeżenie, powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem.

•    W razie występowania u pacjenta lub w jego rodzinie niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna), należy poinformować o tym lekarza, który oceni, czy Moxifloxacin jest lekiem odpowiednim do stosowania.

•    Lek Moxifloxacin powinien być podawany wyłącznie dożylnie (do żyły) i nie powinien być podawany do tętnicy.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki przed przyjęciem leku Moxifloxacin.

W czasie stosowania leku Moxifloxacin

•    W przypadku wystąpienia kołatania serca lub nieregularnego bicia serca w okresie leczenia pacjent powinien natychmiast zawiadomić o tym lekarza. Lekarz może wykonać badanie EKG w celu zmierzenia rytmu serca.

•    Ryzyko zaburzeń czynności serca może rosnąć wraz ze zwiększaniem dawki i szybkości wlewu do żyły. Z tego powodu nie należy przekraczać zaleconej dawki leku.

•    Istnieje niewielkie ryzyko ciężkiej, nagłej reakcji alergicznej (reakcji anafilaktycznej lub wstrząsu anafilaktycznego) nawet po pierwszej dawce leku, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, oszołomienie, nudności lub omdlenie oraz zawroty głowy przy wstawaniu. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać stosowanie leku Moxifloxacin roztwór do infuzji.

•    Moxifloxacin może wywoływać zapalenie wątroby o szybkim i ciężkim przebiegu, które może prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane). Należy skontaktować się z lekarzem przed kontynuowaniem leczenia w razie wystąpienia szybkiego pogorszenia się samopoczucia lub zażółcenia białek oczu, ciemnego zabarwienia moczu, swędzenia skóry, skłonności do krwawień lub zaburzeń toku myślenia lub przytomności (objawy osłabionej czynności wątroby lub szybko postępującego i ciężkiego zapalenia wątroby).

•    W przypadku pojawienia się reakcji skórnej lub powstawania pęcherzy na skórze i (lub) śluzówkach i (lub) złuszczania skóry i (lub) śluzówek (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane) przed kontynuacją leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

•    Antybiotyki chinolonowe, w tym Moxifloxacin, mogą powodować drgawki. W razie ich

wystąpienia należy przerwać stosowanie leku Moxifloxacin.    . DEMO S.A.


PHARVACEUTICALINDUSTRY 21st KM NATIONAL ROAD AIHHflJ ANi'A MAMB ATHENS-GREECS

(6J302 - FĄXr3C210 Sióiioż

ejngjjj^l^łemo.yr

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak ból, palenie, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Należy o nich natychmiast zawiadomić lekarza, przed przystąpieniem do dalszego stosowania leku Moxifloxacin.

•    U osób stosujących antybiotyki chinolonowe (w tym lek Moxifloxacin) po raz pierwszy mogą wystąpić zaburzenia zdrowia psychicznego. W bardzo rzadkich przypadkach depresja lub zaburzenia zdrowia psychicznego prowadziły do myśli samobójczych i zachowań autoagresywnych, takich jak próby samobójcze (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane). W przypadku pojawienia się takich reakcji pacjent powinien przerwać stosowanie leku Moxifloxacin i poinformować o nich lekarza.

•    Podczas lub po zakończeniu stosowania antybiotyków, w tym leku Moxifloxacin, może wystąpić biegunka. W razie nasilonej lub przedłużającej się biegunki lub stwierdzenia krwi lub śluzu w kale należy natychmiast przerwać stosowanie leku Moxifloxacin i skonsultować się z lekarzem. W takiej sytuacji nie należy stosować leków zatrzymujących lub spowalniających czynność ruchową (perystaltykę) jelit.

•    Lek Moxifloxacin może powodować ból i zapalenie ścięgien, nawet w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia i w okresie do kilku miesięcy po jego zakończeniu. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgien jest zwiększone u osób w podeszłym wieku lub leczonych jednocześnie kortykosteroidami.

W razie wystąpienia pierwszych objawów bólu lub zapalenia należy przerwać stosowanie leku Moxifloxacin, odciążyć chorą kończynę i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Należy unikać wszelkiej nadmiernej aktywności fizycznej, ponieważ może zwiększać ryzyko zerwania ścięgna (patrz punkty 2. Nie stosować leku Moxifloxacin i 4. Możliwe działania niepożądane).

•    Pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek powinni pić odpowiednią ilość płynów, ponieważ odwodnienie może zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.

•    W przypadku pogorszenia widzenia lub wystąpienia innych zaburzeń oczu w trakcie stosowania leku Moxifloxacin należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty (patrz punkty 2. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn i 4. Możliwe działania niepożądane).

•    Antybiotyki z grupy chinolonów mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne lub promieniowanie UV. W trakcie stosowania leku Moxifloxacin należy unikać długotrwałego przebywania na słońcu, silnego światła słonecznego oraz korzystania z solarium lub innych źródeł promieniowania UV.

•    Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku Moxifloxacin wg schematu sekwencyjnego podawania dożylnego w leczeniu pozaszpitalnego zakażenia płuc (zapalenia płuc).

•    Nie potwierdzono skuteczności klinicznej leku Moxifloxacin w leczeniu ciężkich zakażeń ran oparzeniowych, zakażeń tkanek głębokich i zakażeń w przebiegu stopy cukrzycowej z zapaleniem (zakażeniem) szpiku kostnego.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie potwierdzono jego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej (patrz punkt Nie stosować leku Moxifloxacin).

Inne leki i Moxifloxacin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosując lek Moxifloxacin, należy wiedzieć o tym, że:

s.a.

bUTiCAL INDUSTRY

IJCAÜ AW-rAAO:A AiHtNS-GkFEC? l!P-fAX:+3C ¡nosić ¡537


•    W razie stosowania leku Moxifloxacin z innymi lekami wpływającymi na czynność serca występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca. Z tego powodu nie należy stosować leku Moxifloxacin jednocześnie z następującymi lekami: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), neuroleptyki (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwzakaźne (np. sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna) oraz inne leki (np. cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl i chłopi;

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą    AC'

zmniejszenie stężenia potasu we krwi (np. moczopędne, przeczyszczające hto Wlewki1^

4-..... i -* .V. 21 oy) i

doodbytnicze [w dużych dawkach] lub kortykosteroidy [leki przeciwzapalne], amfoterycynę B) lub spowolnienie rytmu serca, ponieważ mogą one również zwiększać ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca w trakcie stosowania leku Moxifloxacin.

• W razie jednoczesnego przyjmowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) lekarz może zlecić badania czasu krzepnięcia krwi.

Moxifloxacin zjedzeniem i piciem

Pokarmy, w tym produkty nabiałowe, nie mają wpływu na działanie leku Moxifloxacin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Moxifloxacin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania na zwierzętach nie wskazują na to, czy stosowanie leku wywiera szkodliwy wpływ na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Moxifloxacin może wywoływać zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, naglą przemijającą

utratę widzenia lub krótkotrwale omdlenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn.

Moxifloxacin zawiera sód

Moxifloxacin zawiera 356 mg (około 16 mmol) sodu w każdej fiolce. Osoby stosujące dietę niskosodową powinny natychmiast poinformować o niej lekarza.

3. Jak stosować lek Moxifloxacin

Lek Moxifloxacin będzie zawsze podawany pacjentowi przez lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia.

Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych to 1 butelka raz na dobę. Moxifloxacin jest przeznaczona do podawania dożylnego. Lekarz powinien zapewnić podawanie wlewu ze stałą szybkością, w ciągu 60 minut.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z małą masą ciała lub zaburzeniami czynności nerek.

Czas trwania leczenia

O czasie leczenia lekiem Moxifloxacin zadecyduje lekarz. W niektórych przypadkach lekarz może rozpocząć leczenie od leku Moxifloxacin roztwór do infuzji, a następnie kontynuować je poprzez podawanie leku Moxifloxacin w tabletkach. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zakażenia oraz od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zaleca się następujące okresy stosowania leku:

•    pozaszpitalne zapalenie płuc 7-14 dni. U większości pacjentów z zapaleniem płuc przechodzono na podawanie leku Moxifloxacin w tabletkach w ciągu 4 dni.

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich 7-21 dni. U pacjentów z powikłanymi zakażeniami skóry i jej struktur średni czas trwania leczenie dożylnego wynosił około 6 dni i średni całkowity czas trwania leczenia (lekiem w postaci do infuzji, a następnie w tabletkach) wynosił 13 dni.

Nie należy przekraczać zaleconej dawki leku i zalecanego czasu trwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Moxifloxacin

Jeżeli pacjent niepokoi się, że mógł otrzymać za dużą dawkę leku Moxifloxacin, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania dawki leku Moxifloxacin

Jeżeli pacjent niepokoi się, że mógł nie otrzymać którejś z dawek leku Moxifloxacin, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Moxifloxacin

Ważne jest, aby pacjent ukończył cały kurs leczenia, nawet jeżeli poczuje się lepiej po kilku dniach. W przypadku zbyt wczesnego zaprzestania przyjmowania leku zakażenie może nie być całkowicie wyleczone bądź też może nawrócić lub stan pacjenta może się pogorszyć. Może też się rozwinąć oporność bakterii na antybiotyk. Gdyby pacjent chciał przerwać stosowanie leku Moxifloxacin roztwór do infuzji lub Moxifloxacin w tabletkach przed końcem pełnego kursu dawkowania, powinien skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania leku Moxifloxacin obserwowano następujące działania niepożądane.

Poważne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia u pacjenta poniższych działań niepożądanych może być konieczna pilna interwencja medyczna. W przypadku zauważenia następujących objawów należy powiedzieć o nich lekarzowi lub udać się natychmiast do najbliższego szpitala:

•    ciężka, nagła uogólniona reakcja alergiczna, w tym występujący bardzo rzadko, zagrażający życiu wstrząs (trudności z oddychaniem, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna), obrzęki (w tym potencjalnie zagrażający życiu obrzęk dróg oddechowych). Rzadkie działanie niepożądane: występuje u 1 - 10 pacjentów na 10.000.

•    ciężka biegunka z obecnością krwi i (lub) śluzu (zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyków, w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), która w bardzo rzadkich przypadkach może się przekształcić w powikłania zagrażające życiu. Rzadkie działanie niepożądane: występuje u 1 - 10 pacjentów na 10.000.

•    uczucie depersonalizacji (bycia inną osobą), zaburzenia psychiczne (potencjalnie prowadzące do autoagresji, np. do myśli samobójczych lub prób samobójczych)

•    żółtaczka i złe samopoczucie, co może być objawem piorunującego zapalenia wątroby potencjalnie prowadzącego do zagrażającej życiu niewydolności tego narządu (w tym przypadków śmiertelnych). Bardzo rzadkie działanie niepożądane: występuje u 1 pacjenta na 10 000.

•    zmiany skóry i błon śluzowych (bolesne pęcherze w jamie ustnej / nosie lub na poziomie penisa / pochwy), potencjalnie zagrażające życiu (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka). Bardzo rzadkie działanie niepożądane: występuje u 1 pacjenta na 10 000.

Występujące często (u 1 - 10 pacjentów na 100)

•    zakażenia wywoływane przez oporne bakterie lub grzyby; na przykład zakażenia jamy ustnej i pochwy powodowane przez drożdżaki z rodzaju Candida

   bóle głowy, zawroty głowy

•    zmiany rytmu serca (w EKG) u pacjentów ze zmniejszonym stężeniem potasu we krwi

•    nudności, wymioty, bóle żołądka i brzucha, biegunka

•    zwiększenie aktywności pewnych enzymów wątrobowych (aminotransferaz) we krwi

•    ból lub zapalenie w miejscu wstrzyknięcia

Występujące niezbyt często (u 1 - 10 pacjentów na 1000)

3, A,

(yl ¡HÓySTPY'

'?*cdiiv$iaw

awflü-.gf

■2cau:


■ <


•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby szczególnych krwinek białych (granulocytów obojętnochłonnych), zmniejszenie lub zwiększenie liczby szczególnych elementów krwi niezbędnych do krzepnięcia krwi, zwiększenie liczby wyspecjalizowanych krwinek białych (eozynofilów), zmniejszenie krzepliwości krwi

•    reakcje alergiczne    /v    ,v;y, .

•    zwiększenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi    f \ <v

/ ' 1    »«¡’KICI"«

c^\ob

•    uczucie lęku, niepokój ruchowy / pobudzenie

•    uczucie mrowienia i (lub) drętwienia, zmiany smaku (w bardzo rzadkich przypadkach - utrata smaku), splątanie i dezorientacja, zaburzenia snu (przede wszystkim bezsenność), drżenia, uczucie zawrotów głowy (kręcenie się w głowie lub brak równowagi), senność

•    zaburzenia widzenia, w tym widzenie podwójne i niewyraźne widzenie

•    zmiana rytmu serca (w EKG), kołatanie serca, nieregularny i przyspieszony rytm serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej powodowany przez brak dopływu krwi do mięśnia sercowego)

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    trudności z oddychaniem (w tym stan astmatyczny)

•    zanik łaknienia, wiatry i zaparcia, dolegliwości żołądkowe (niestrawność / zgaga), zapalenie błony śluzowej żołądka, zwiększenie aktywności określonego enzymu trawiennego (amylazy) we krwi

•    pogorszenie czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności określonego enzymu wątrobowego [dehydrogeneza mleczanowa, ang. lactate dehydrogenase, LDH] we krwi), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności określonego enzymu wątrobowego (gamma-glutamylotransferazy i [lub] fosfatazy zasadowej) we krwi

•    swędzenie, wysypka, pokrzywka skórna, suchość skóry

•    bóle stawów, bóle mięśni

•    odwodnienie

•    złe samopoczucie (najczęściej osłabienie lub uczucie zmęczenia), bóle pleców, klatki piersiowej, miednicy i kończyn, nadmierne pocenie się

•    zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia

Występujące rzadko (u 1 - 10 pacjentów na 10 000)

•    zwiększone stężenie cukru we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

•    niestabilność emocjonalna, depresja (bardzo rzadko prowadząca do zachowań autodestrukcyjnych, takich jak wyobrażenia / myśli samobójcze lub próby samobójcze), omamy

•    zaburzenia czucia skórnego, zmiany węchu (w tym zanik węchu), nietypowe sny, zaburzenia równowagi i osłabienie koordynacji (z powodu zawrotów głowy), drgawki, zaburzenia koncentracji, pogorszenie mowy, częściowy lub całkowity zanik pamięci

•    dzwonienie / szum w uszach, pogorszenie słuchu, w tym głuchota (na ogół odwracalna)

•    omdlenia

•    wysokie ciśnienie tętnicze, niskie ciśnienie tętnicze

•    żółtaczka (zażółcenie białek oczu lub skóry), zapalenie wątroby

•    ból i obrzęk ścięgna (zapalenie ścięgna), kurcze mięśniowe, drżenia mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej

•    pogorszenie czynności nerek (w tym zwiększenie wyników badań laboratoryjnych oceniających czynność nerek, takich jak oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny), niewydolność nerek

•    obrzęki (rąk, stóp, w okolicach kostek, warg, ust, gardła)

•    trudności z połykaniem, zapalenie jamy ustnej

Występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    zwiększona krzepliwość krwi, istotne zmniejszenie liczby szczególnych krwinek białych (agranulocytoza)

•    zwiększenie wrażliwości skóry

•    przemijająca utrata widzenia

•    nieprawidłowy rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca

•    zerwanie ścięgna, zapalenie stawów, sztywność mięśni, pogorszenie objawów miastenii

Następujące objawy obserwowano częściej u pacjentów otrzymujących lek dożylnie:

Występujące często (u 1 - 10 pacjentów na 100)

•    zwiększenie aktywności pewnego enzymu wątrobowego (gamma-glutamylotransferazy) we krwi

Występujące niezbyt często (u 1 -10 pacjentów na 1000)    .    DEM! O S.A..


•    nieprawidłowo szybki rytm serca, niskie ciśnienie tętnicze, obrzęki (rąk, stóp',;'w/ÓłóóWdićb INDUSTRY kostek, warg, ust, gardła), ciężka biegunka z obecnością krwi i (lub) śluzi

związane ze stosowaniem antybiotyków, w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), która w bardzo rzadkich przypadkach może się przekształcić w powikłania zagrażające życiu, drgawki, omamy, pogorszenie czynności nerek (w tym zwiększenie wyników badań laboratoryjnych oceniających czynność nerek, takich jak oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny), niewydolność nerek.

Obserwowano również bardzo rzadkie przypadki następujących działań niepożądanych po leczeniu innymi antybiotykami z grupy chinolonów, które mogą również wystąpić w trakcie leczenia lekiem Moxifloxacin: zwiększone stężenie sodu we krwi, zwiększone stężenie wapnia we krwi, szczególny rodzaj zmniejszenia liczby krwinek czerwonych we krwi (niedokrwistość hemolityczna), reakcje mięśniowe z uszkodzeniem komórek mięśni, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne lub promieniowanie UV, zaburzenia związane z układem nerwowym, takie jak ból, palenie, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Należy o nich powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jak najszybciej, aby uzyskać odpowiednie porady przed przyjęciem następnej dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów, Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tek: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Moxifloxacin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie na butelce i na kartoniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15°C.

Użyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania i (lub) rozcieńczeniu. Lek jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

W niskiej temperaturze przechowywania może wytrącać się osad, który rozpuści się ponownie w temperaturze pokojowej.

Nie stosować leku w przypadku obecności widocznych cząstek stałych w roztworze lub jego zmętnienia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Moxifloxacin


DEMO S.A


Ą PFA^FACSUTiCAL 1MDUSTRY ' \    2ij; NAi'OSl-'. VAD AlHEMSŁAfcSASubstancją czynną jest moksyfloksacyna. Każda butelka zawiera 400 mg moksyfloksacyny (w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku). 1 ml zawiera 1,6 mg moksyfloksacyny (w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, glicyna, disodu edetynian, kwas solny (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Moxifloxacin i co zawiera opakowanie

Moxifloxacin jest przezroczystym, żółtym roztworem do infuzji.

Lek Moxifloxacin jest pakowany w pudełka tekturowe zawierające butelkę z polipropylenu o pojemności 250 ml. Butelki są dostępne w opakowaniach po 1, 5, 10 i 12 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Suite 115, CY-1065 Nicosia, Cypr.

Wytwórca: DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Ateny, Grecja.

Ten produkt leczniczy jest dostępny w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Moxifloxacin Noridem 400mg Infusionslösung

Cypr:    Moxifloxacin 400mg/250ml Aidkupa yra

Grecja:    MOXIFALON 400mg/250ml Ardkupa yia eyxpar]

Niemcy:    Moxifloxacin Noridem 400mg/250ml Infusionslösung

Polska:    Moxifloxacin Noridem

Hiszpania: Moxifloxacino KERN PHARMA 400mg/250ml solución para perfusion Wielka Brytania: Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for Infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.

Lek Moxifloxacin może być podawany poprzez rozgałęziony cewnik równocześnie z następującymi roztworami:

woda do wstrzykiwań, chlorek sodu 0.9%, jednomolowy chlorek sodu, glukoza 5%/10%/40%, ksylitol 20%, roztwór Ringera, złożony roztwór mleczanu sodu (roztwór Hartmanna, roztwór Ringera z mleczanami).

Leku Moxifloxacin nie należy podawać w równoczesnym wlewie z innymi lekami.

Następujące roztwory wykazywały niezgodność farmaceutyczną z Moxifloxacin: chlorek sodu w 10% i 20% roztworach dwuwęglan sodu w 4,2% i 8,4% roztworach

Moxifloxacin Noridem

Charakterystyka Moxifloxacin noridem

Moxifloxacin Noridem ChPL 1.3.1.1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Moxifloxacin Noridem, 400 mg w 250 ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda butelka 250 ml zawiera 400 mg moksyfloksacyny (Moxifloxacinum) w postaci chlorowodorku. Każdy ml zawiera 1,6 mg moksyfloksacyny (w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku).

Produkt leczniczy zawiera 356 mg (około 16 mmol) sodu na jedną dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, żółty roztwór do infuzji.

Osmolalność roztworu do infuzji wynosi około 260 mOsm/kg.

Wartość pH roztworu do infuzji wynosi około 4,4.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Moxifloxacin Noridem jest wskazany do stosowania w leczeniu:

-    pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP)

-    powikłanych zakażeń skóry i jej struktur (pZSS)

Moksyfloksacynę można stosować tylko wówczas, jeśli uzna się, że nie jest właściwe zastosowanie innych leków przeciwbakteryjnych, zalecanych zazwyczaj w tym zakażeniu jako leki pierwszego rzutu.

Należy przestrzegać obowiązujących oficjalnych zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania przeciwbakteryjnych produktów leczniczych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 400 mg moksyfloksacyny podawanej we wlewie raz na dobę.

Po początkowym leczeniu dożylnym można zastosować leczenie doustne moksyfloksacyną w tabletkach 400 mg, gdy jest to wskazane klinicznie.

W badaniach klinicznych większość pacjentów zmieniła lek na doustny w ciągu 4 dni (PZP) lub 6 dni (pZSS). Zalecany całkowity czas trwania leczenia dożylnego i doustnego wynosi 7-14 dni w przypadku PZP i 7 - 21 dni w przypadku pZSS.

Niewydolność nerek/wątroby    DEMO S.A.


Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek oraz u pacjentów poddawanych przewlekłej dializoterapii, np. hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (więcej szczegółów w punkcie 5.2).

Dane na temat stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby są niewystarczające (patrz punkt 4.3).

Inne szczególne grupy pacjentów

Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku ani u osób z małą masą ciała.

Dzieci i młodzież

Stosowanie moksyfloksacyny u dzieci i młodzieży w okresie wzrastania jest przeciwwskazane. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności moksyfloksacyny u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Do podawania dożylnego; podawać w ciągłym wlewie dożylnym przez 60 minut (patrz również punkt 4.4).

Jeżeli jest to wskazane klinicznie, roztwór do infuzji może być podawany poprzez rozgałęziony cewnik równocześnie ze zgodnymi z nim innymi roztworami do infuzj i (patrz punkt 6.6).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na moksyfloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciąża i laktacja (patrz punkt 4.6).

Dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci, u których w wywiadzie stwierdzono choroby ścięgien występujące w związku z leczeniem chinolonami.

Zarówno w badaniach przedklinicznych, jak i u ludzi obserwowano po podawaniu moksyfloksacyny zmiany w elektrokardiogramie w postaci wydłużenia odstępu QT. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, moksyfloksacyna jest przeciwwskazana u pacjentów z: wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza nieskorygowaną hipokaliemią bradykardią o znaczeniu klinicznym

istotną klinicznie niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory objawowymi zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie

Moksyfloksacyny nie należy stosować równocześnie z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT (patrz także punkt 4.5).

Ze względu na ograniczone dane kliniczne moksyfloksacyna jest także przeciwwskazana u pacjentów z niewydolnością wątroby (stopień C w klasyfikacji Childa i Pugha) oraz u pacjentów, u których aktywność aminotransferaz przekracza pięciokrotnie górną granicę normy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia moksyfloksacyną, szczególnie w przypadku zakażeń o lżejszym przebiegu, należy rozważyć stosunek korzyści z zastosowania leku do ryzyka opisanego w niniejszym punkcie.

Wydłużenie odstępu OTc i stany kliniczne potencjalnie związane z wydłużeniem odstępu QTc


Wykazano, że moksyfloksacyna powoduje wydłużenie odstępu QTc w eleklrokar^ niektórych pacjentów. Stopień wydłużenia odstępu QT może się zwiększać się w

zwiększania się stężenia leku w osoczu w przypadku szybkiego wlewu dożylnego. W związku z tym czas trwania infuzji nie powinien być krótszy niż zalecane 60 minut i nie należy przekraczać dawki dożylnej 400 mg raz na dobę. Dokładniejsze informacje podano poniżej oraz w punktach 4.3 i 4.5._


Leczenie moksyfloksacyną należy przerwać, jeśli w jego trakcie wystąpią objawy podmiotowe lub przedmiotowe, które mogą się wiązać z zaburzeniami rytmu serca - ze zmianami w EKG lub bez zmian.

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z jakimkolwiek stanem predysponującym do wystąpienia zaburzeń rytmu serca (np. z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego), gdyż może u nich istnieć zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu (w tym torsade de pointes) i zatrzymania akcji serca. Patrz również punkty 4.3 i 4.5.

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu. Patrz również punkty 4.3 i 4.5.

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które mogą spowodować istotną klinicznie bradykardię. Patrz również punkt 4.3.

Kobiety i pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie leków wydłużających odstęp QTc, takich jak moksyfloksacyna, w związku z czym konieczne jest zachowanie w ich przypadku szczególnej ostrożności.

Nadwrażliwość/reakcie alergiczne

Opisywano wystąpienie reakcji nadwrażliwości i reakcji alergicznych po pierwszym podaniu fluorochinolonów, w tym moksyfloksacyny. Reakcje anafilaktyczne mogą prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu, nawet już po podaniu pierwszej dawki leku. W takim przypadku należy odstawić moksyfloksacynę i zastosować odpowiednie leczenie (np. przeciwwstrząsowe).

Ciężkie choroby wątroby

Po podaniu moksyfloksacyny opisywano przypadki zapalenia wątroby o piorunującym przebiegu, mogącego prowadzić do niewydolności wątroby (w tym ze skutkiem śmiertelnym) (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy doradzić, aby przed zastosowaniem kolejnej dawki leku skontaktowali się z lekarzem, jeśli zaobserwują u siebie objawy zapalenia wątroby o piorunującym przebiegu, takie jak szybko postępujące osłabienie organizmu połączone z żółtaczką, ciemne zabarwienie moczu, skłonność do krwawień i encefalopatia wątrobowa.

Jeżeli pojawią się objawy nieprawidłowego funkcjonowania wątroby, należy wykonać badania diagnostyczne oceniające czynność tego narządu.

Ciężkie pęcherzowe reakcje skórne

Podczas stosowania moksyfloksacyny notowano przypadki pęcherzowych reakcji skórnych, jak zespół Stevensa i Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt 4.8). Należy poinformować pacjenta o konieczności kontaktu z lekarzem przed zastosowaniem kolejnej dawki produktu leczniczego, jeśli pojawią się zmiany na skórze i (lub) błonach śluzowych.

Pacjenci ze skłonnością do napadów drgawkowych

Wiadomo, że chinolony mogą wywoływać napady drgawkowe. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogącymi predysponować do wystąpienia drgawek lub obniżać próg drgawkowy. W przypadku wystąpienia napadu drgawkowego leczenie moksyfloksacyną należy przerwać i należy zastosować odpowiednie postępowanie terapeutyczne.

Neuropatia obwodowa

U pacjentów otrzymujących chinolony, w tym moksyfloksacynę, notowano przyj;


S.A.


czuciowej lub czuciowo-ruchowej, powodującej parestezje, niedoczulicę, zaburzenia czucia    ^aìC: -n

« AlV >6Kict"


V \ TEL:+X ?iü

tł-f


0 żip 8ići687 sYisaWur


ca


osłabienie. Pacjentom leczonym moksyfloksacyną należy doradzić, aby przed kontynuacją leczenia poinformowali swojego lekarza, jeżeli pojawią się u nich objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienia, zdrętwienia lub osłabienia (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne

Reakcje psychiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu chinolonów, w tym moksyfloksacyny. W bardzo rzadkich przypadkach depresja lub reakcje psychotyczne mogą prowadzić do myśli samobójczych i zachowań autoagresywnych, takich jak próby samobójcze (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia takich reakcji u pacjenta leczenie moksyfloksacyną należy przerwać i należy zastosować odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Zaleca się ostrożność w przypadku zamiaru zastosowania moksyfloksacyny u chorych psychotycznych lub u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków, w tym zapalenie jelita grubego Podczas stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania, w tym moksyfloksacyny, notowano występowanie biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków (ang. antibiotic associated diarrhea, AAD) i zapalenia jelita grubego związanego ze stosowaniem antybiotyków (ang. antibiotic associated colitis, AAC), w tym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i biegunki wywołanej przez Clostridium difficile. Nasilenie tych stanów może obejmować zakres od lekkiej biegunki do zapalenia jelita grubego zakończonego zgonem. Należy to uwzględnić, przeprowadzając rozpoznanie różnicowe u pacjentów, u których w czasie lub po zakończeniu leczenia moksyfloksacyną wystąpiła ciężka biegunka. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia AAD lub AAC należy przerwać podawanie leku przeciwbakteryjnego, w tym moksyfloksacyny, i natychmiast wdrożyć właściwe postępowanie lecznicze. Ponadto należy przedsięwziąć stosowne środki zwalczania zakażenia, żeby zmniejszyć ryzyko jego przeniesienia. U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Chorzy na miastenie

Należy zachować ostrożność stosując moksyfloksacynę u pacjentów z miastenią, gdyż może dojść do nasilenia jej objawów.

Zapalenie ścięgien, zerwanie ścięgien

W trakcie leczenia chinolonami, w tym moksyfloksacyną, może wystąpić zapalenie i zerwanie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne, nawet w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia i kilka miesięcy po jego zakończeniu. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgien jest zwiększone u pacjentów w podeszłym wieku oraz leczonych jednocześnie kortykosteroidami. W przypadku wystąpienia bólu lub innych objawów zapalenia pacjent powinien zaprzestać stosowania moksyfloksacyny, odciążyć chorą kończynę i natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu podjęcia właściwego leczenia (np. unieruchomienia) zmienionego ścięgna (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia czynności nerek, należy stosować moksyfloksacynę z dużą ostrożnością, zwłaszcza wówczas, gdy nie można zapewnić odpowiedniej podaży płynów, gdyż odwodnienie zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.

Zaburzenia widzenia

Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek zmiany dotyczące oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty (patrz punkty 4.7 i 4.8).

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło


Wykazano, że chinolony wywołują reakcje nadwrażliwości na światło. Badania wykazały jednak, że podczas stosowania moksyfloksacyny występuje mniejsze ryzyko nadwrażliwości na światło. Mimo wszystko zaleca się, aby pacjenci przyjmujący moksyfloksacynę unikali zarówno naświetlania promieniami UV pochodzącymi ze sztucznych źródeł, jak i działania długotrwałego i (lub) silnego światła słonecznego.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowei

Pacjenci ze stwierdzonym w wywiadzie rodzinnym lub występującym aktualnie niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej są narażeni na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej podczas leczenia chinolonami. Z tego powodu należy zachować ostrożność, stosując moksyfloksacynę w tej grupie pacjentów.

Zapalenie tkanki okołotetniczei

Moxifloxacin Noridem jest produktem leczniczym przeznaczonym wyłącznie do podawania dożylnego. Należy unikać podawania dotętniczego, ponieważ w badaniach przedklinicznych wykazano rozwój zapaleń tkanki okołotętniczej po infuzji tą drogą.

Pacjenci ze szczególnymi pZSS

Nie potwierdzono skuteczności klinicznej moksyfloksacyny w leczeniu ciężkich zakażeń ran oparzeniowych, zapaleń powięzi i zakażeń w przebiegu stopy cukrzycowej z zapaleniem szpiku kostnego.

Pacjenci stosujący dietę ubogoosodowa_

Produkt leczniczy zawiera 356 mg (około 16 mmol) sodu na jedną dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Wpływ na biologiczne badania diagnostyczne

Podczas leczenia moksyfloksacyną mogą występować fałszywie ujemne wyniki w hodowli Mycobacterium spp., spowodowane zahamowaniem namnażania się bakterii.

Pacjenci z zakażeniami MRS A

Moksyfloksacyna nie jest wskazana do stosowania w leczeniu zakażeń metycylinoopomymi szczepami gronkowca złocistego (ang. MRSA - methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Jeśli podejrzewa się lub stwierdzi, że zakażenie wywołał szczep MRSA, należy rozpocząć leczenie odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Ze względu na niepożądany wpływ na chrząstki u niedojrzałych zwierząt (patrz punkt 5.3) stosowanie moksyfloksacyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Nie można wykluczyć addycyjnego działania na wydłużenie odstępu QT moksyfloksacyny i innych produktów leczniczych, które mogą wydłużać odstęp QTc. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym typu torsade de pointes. Dlatego stosowanie moksyfloksacyny jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących którekolwiek z niżej wymienionych produktów leczniczych (patrz także punkt 4.3):

-    leki przeciwarytmiczne klasy la (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid),

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    neuroleptyki (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd)

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

-    niektóre leki przeciwzakaźne (np. sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna)

-    niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadyna, astemizol, mizolastyna)

-    inne (cyzapryd, winkamina dożylnie, beprydyl, difemanil)

.B


»RMACEUTICAL INDUSTRY CM NAÏiONAJ. ÇCAD /‘.'HNO-i AMIA A.- \ U5 će ATH^S-ÆRESCt

row-‘\ -ł_>;c r: < ; y i:    sióus?

ó-taoii: iiicsdsrn


Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu (np. pętlowe i tiazydowe leki moczopędne, leki przeczyszczające i wlewki doodbytnicze [w dużych dawkach], kortykosteroidy, amfoterycynę B) lub leki powodujące istotną klinicznie bradykardię.    .    OERiO S.

Po wielokrotnym podawaniu zdrowym ochotnikom moksyfloksacyna powodowała zwiększenie C,rax digoksyny o około 30%, bez wpływu na pole pod krzywą stężenia (AUC) lub wartości stężenia minimalnego. Nie są wymagane środki ostrożności w przypadku stosowania leku równocześnie z digoksyną.

W badaniach przeprowadzonych z udziałem chorych na cukrzycę ochotników jednoczesne podanie doustne moksyfloksacyny i glibenklamidu spowodowało zmniejszenie maksymalnego stężenia glibenklamidu w osoczu o około 21%. Skojarzone stosowanie glibenklamidu i moksyfloksacyny może teoretycznie doprowadzić do łagodnej i przemijającej hipoglikemii. Jednakże obserwowane zmiany właściwości farmakokinetycznych glibenklamidu nie miały wpływu na zmiany parametrów farmakodynamicznych (stężenie glukozy we krwi, stężenie insuliny). Dlatego też nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie interakcji pomiędzy moksyfloksacyną a glibenklamidem.

Zmiany wskaźnika INR (ang. International Normalised Ratio)

U pacjentów przyjmujących antybiotyki, a szczególnie fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, sulfametoksazol z trimetoprymem i niektóre cefalosporyny, opisano wiele przypadków wskazujących na zwiększenie aktywności doustnych leków przeciwzakrzepowych. Czynnikami ryzyka są prawdopodobnie zakażenia, stany zapalne, podeszły wiek i ogólny stan pacjenta. W tej sytuacji trudno jest określić, czy przyczyną zmian wskaźnika INR jest zakażenie czy też stosowanie antybiotyku. Jednym ze środków ostrożności powinno być zwiększenie częstości kontroli wskaźnika INR i jeśli to konieczne, dostosowanie dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Badania kliniczne wykazały brak interakcji moksyfloksacyny podawanej jednocześnie z: ranitydyną, probenecydem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, suplementami wapnia, morfiną podawaną pozajelitowo, teofiliną lub itrakonazolem.

Dane z badań in vitro nad układem ludzkich enzymów związanych z cytochromem P-450 potwierdzają powyższe obserwacje. Biorąc pod uwagę te wyniki, wystąpienie interakcji metabolicznych związanych z tym układem enzymatycznym jest mało prawdopodobne.

Interakcje z pokarmami

Moksyfloksacyna nie wchodzi w istotne klinicznie interakcje z pokarmami, włączając produkty nabiałowe.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania moksyfloksacyny podczas ciąży u ludzi nie zostało ustalone. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Z uwagi na potwierdzone doświadczalnie ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt i odwracalne uszkodzenia stawów opisane u dzieci otrzymujących niektóre fluorochinolony moksyfloksacyny nie należy stosować u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie laktacji lub karmiących piersią. Dane przedkliniczne wskazują, że moksyfloksacyna przenika w niewielkich ilościach do mleka matki. Z uwagi na brak danych z obserwacji u człowieka oraz na potwierdzone doświadczalnie ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt karmienie piersią w trakcie leczenia moksyfloksacyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność


Nie obserwowano wpływu leku na płodność w dawkach podobnyc

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem moksyfloksacyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednakże fluorochinolony, również moksyfloksacyna, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną ze względu na objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. zawroty głowy, ostra przemijająca utrata widzenia, patrz punkt 4.8) lub wystąpienie nagłej i krótko trwającej utraty przytomności (omdlenie, patrz punkt 4.8). Należy doradzić pacjentowi, aby sprawdził reakcję swojego organizmu na moksyfloksacynę przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych z moksyfloksacyną podawaną w dawce 400 mg na dobę drogą dożylną lub doustną (podawanie dożylne lub sekwencyjne [dożylne/doustne]), uporządkowane według częstości występowania.

Z wyjątkiem nudności i biegunki wszystkie działania niepożądane występowały z częstością poniżej 3%.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstości zdefiniowano następująco:

-    Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

wskaźnika INR

Zaburzenia układu

Reakcje alergiczne

anafilaksja, w tym

immunologicznego

(patrz punkt 4.4)

bardzo rzadko występujący wstrząs

zagrażający życiu (patrz punkt 4.4 obrzęki alergiczne, obrzęk

naczynioruchowy (w tym obrzęk krtani, mogący zagrażać życiu, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i

hiperlipidemia

hiperglikemia

odżywiania

hiperurykemia

Zaburzenia

reakcje lękowe

chwiejność

depersonalizacj a

psychiczne

nadaktywność

emocjonalna

reakcje psychotyczne

psychoruchowa /

depresja (bardzo

(mogące prowadzić do

pobudzenie

rzadko prowadząca

zachowań

do zachowań

autodestrukcyj nych,

autodestrukcyjnych,

takich jak takich jak

takich jak takich jak

wyobrażenia lub myśli

wyobrażenia lub

samobójcze lub próby

myśli samobójcze

samobójcze, patrz

lub próby samobójcze, patrz punkt 4.4) omamy

punkt 4.4)

Zaburzenia układu

bóle głowy

parestezje i

niedoczulica

przeczulica

nerwowego

zawroty głowy

dysestezje

zaburzenia węchu (również z utratą

zaburzenia smaku

węchu)

(bardzo rzadko utrata smaku)

nietypowe sny

splątanie i

zaburzenia

dezorientacja

koordynacji (wraz z

zaburzenia snu

zaburzeniami chodu na skutek zawrotów

(zazwyczaj

głowy, w tym

bezsenność)

pochodzenia

błędnikowego)

drżenia

napady drgawkowe,

zawroty głowy

w tym grand mai

pochodzenia

błędnikowego

(patrz punkt 4.4)

senność

zaburzenia

koncentracji

zaburzenia mowy

T~S TT- T* «rr1 A

a. ' '• '.41 »•

niepamięć /\ 1

-1—i—;

łlAR/AU "AL,;i'-;DU$Tl:Y

' '-• * V--_A

2)C    \ .    2.10 8161037

neuropatia obwodowa i polineuropatia

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie oraz niewyraźne widzenie (szczególnie w powiązaniu z objawami ze strony OUN, patrz punkt 4.4)

przemijająca utrata widzenia (szczególnie w przebiegu reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego, patrz punkty 4.4 i 4.7)

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

zaburzenia słuchu, w tym głuchota (zwykle odwracalne)

Zaburzenia serca

wydłużenie odstępu QT u pacjentów z hipokaliemią (patrz punkty 4.3 i 4.4)

wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4)

kołatanie serca

tachykardia

migotanie

przedsionków

dławica piersiowa

tachyarytmie

komorowe

omdlenie (tj. nagła i krótkotrwała utrata przytomności)

niespecyficzne

arytmie

tor sade de point es (patrz punkt 4.4)

zatrzymanie akcji serca (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

rozszerzenie naczyń

nadciśnienie

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność (w tym stan astmatyczny)

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

bóle żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha

biegunka

zmniejszenie łaknienia i ilości spożywanych pokarmów

zaparcia

dyspepsja

oddawanie wiatrów

zapalenie błony śluzowej żołądka

zwiększenie aktywności amylazy

dysfagia

zapalenie jamy ustnej

zapalenie jelita grubego związane z antybiotykoterapią (w tym

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, bardzo rzadko z

zagrażającymi życiu powikłaniami, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

zaburzenie czynności wątroby (w tym zwiększenie

żółtaczka

A '■

zapalenie wątrpby ^

zaJEB toli^TWiętr^yĄ # pioranujĄdym'.. ¡fiCUSTR przebiegli incigąęb.'A

_¿li;.—

aktywności

(zazwyczaj

prowadzić do

dehydrogenazy

przebiegające z

zagrażającej życiu

mleczanowej)

zastojem żółci)

niewydolności wątroby (w tym do

zwiększenie stężenia

zgonu, patrz punkt

bilirubiny

4.4)

zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy

zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Zaburzenia skóry i

świąd

pęcherzowe reakcje

tkanki podskórnej

wysypka

skórne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona lub

pokrzywka

martwica toksyczno-rozpływna naskórka

suchość skóry

(mogąca zagrażać życiu, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

bóle stawów

zapalenie ścięgien

zerwanie ścięgna

mięśniowo-szkieletowe i tkanki

bóle mięśniowe

(patrz punkt 4.4)

(patrz punkt 4.4)

łącznej

kurcze mięśni

zapalenie stawów

drżenia mięśniowe

sztywność mięśni

osłabienie siły mięśniowej

sztywność mięśni nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i

odwodnienie

zaburzenie

dróg moczowych

czynności nerek (w tym zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz kreatyniny w surowicy krwi)

niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i

Reakcje w

złe samopoczucie

obrzęk

stany w miejscu

miejscu

(spowodowane

podania

wstrzyknięcia i

głównie osłabieniem

infuzji

lub zmęczeniem)

stany bólowe (w tym bóle pleców, klatki piersiowej, miednicy i kończyn)

nadmierne pocenie się

A B

PHARiś

-/ \-

15*0 8.A.

^CfcU r iCAL IfiDUSTRY

AfHfcNS-GPEtCE e rrioii.^iíotíůQfno.Qr

(zakrzepowe) zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia


Następujące działania niepożądane występowały z częstością wyższej kategorii w podgrupie pacjentów leczonych postacią dożylną bez późniejszego przejścia na leczenie doustne lub z późniejszym przejściem na takie leczenie:_

Często:

zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy

Niezbyt często:

tachyarytmie komorowe, niedociśnienie, obrzęki, zapalenie jelita grubego związane z antybiotykoterapią (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, bardzo rzadko z zagrażającymi życiu powikłaniami, patrz punkt 4.4), napady drgawkowe w tym napady grand mai (patrz punkt 4.4), omamy, zaburzenie czynności nerek (w tym zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz kreatyniny w surowicy krwi), niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)


Podczas stosowania innych fluorochinolonów zanotowano bardzo rzadko następujące działania niepożądane: hipematremia, hiperkalcemia, niedokrwistość hemolityczna, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, reakcje nadwrażliwości na światło, możliwe jest więc ich wystąpienie również podczas stosowania moksyfloksacyny (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zaleca się specyficznych środków zaradczych po przypadkowym przedawkowaniu. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. Z uwagi na możliwość wydłużenia odstępu QT konieczne jest monitorowanie zapisu EKG. Jednoczesne podanie węgla aktywowanego i moksyfloksacyny w postaci doustnej lub dożylnej w dawce 400 mg prowadzi do zmniejszenia biodostępności leku o odpowiednio ponad 80% lub 20%. Wczesne zastosowanie węgla aktywowanego na etapie wchłaniania może być użyteczne, ponieważ zapobiega nadmiernemu wzrostowi ekspozycji na moksyfloksacynę w przypadku doustnego przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne - fluorochinolony, kod ATC: J01MA14 Mechanizm działania

Moksyfloksacyna hamuje bakteryjne topoizomerazy typu II (gyrazę DNA i topoizomerazę IV), niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów replikacji, transkrypcji i naprawy bakteryjnego DNA.

F armakokinetyka/farmakodynamika

Fluorochinolony wywierają działanie bakteriobójcze w sposób zależny od stężenia. W badaniach właściwości farmakodynamicznych fluorochinolonów na zwierzęcych modelach zakażeiróT^Af O S.A.

,A\ * ’    ililA» (iENS-GREECE

...    .AX0Ü2108161587


PH/5 R'Jt <\CFUT1C AL INDUSTRY

* A.

,9r


O-ITlOlU

i w badaniach z udziałem ludzi wykazano, że podstawową determinantą skuteczności jest stosunek AUC24/MIC.

Mechanizm powstawania oporności

Oporność na fluorochinolony może powstawać w wyniku mutacji gyrazy DNA i topoizomerazy IV. Inne mechanizmy mogą obejmować nadmierną ekspresję białek pomp usuwających lek z komórki, nieprzepuszczalność dla leku i ochronę białkową gyrazy DNA. Może występować oporność krzyżowa pomiędzy moksyfloksacyną a innymi fluorochinolonami.

Na aktywność moksyfloksacyny nie wpływają mechanizmy powstawania oporności swoiste dla leków przeciwbakteryjnych z innych grup.

Wartości graniczne

Określone przez EUCAST kliniczne wartości graniczne MIC i określane metodą dyfuzji krążkowej dotyczące moksyfloksacyny (wg stanu w dniu 01.01.2012 r.):

Drobnoustrój

Wrażliwy

Oporny

Staphylococcus spp.

< 0,5 mg/1

> 1 mg/1

> 24 mm

<21 mm

S. pneumoniae

< 0,5 mg/1

> 0,5 mg/1

> 22 mm

< 22 mm

Streptococcus z grup A, B, C, G

< 0,5 mg/1

> 1 mg/1

> 18 mm

<15 mm

H. influenzae

< 0,5 mg/1

< 0,5 mg/1

>25 mm

> 25 mm

M. cat arrha lis

< 0,5 mg/1

> 0,5 mg/1

>23 mm

< 23 mm

Enterobacteriaceae

< 0,5 mg/1

> 1 mg/1

>20 mm

< 17 mm

Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem*

< 0,5 mg/1

> 1 mg/1

* Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są one niezależne od rozkładu MIC dla konkretnych gatunków. Można je zastosować tylko do gatunków, dla których nie ustalono swoistych wartości granicznych. Nie należy ich odnosić do gatunków, w przypadku których nie określono kryteriów interpretacji.

Wrażliwość drobnoustrojów

Częstość występowania oporności nabytej może być różna w zależności od położenia geograficznego oraz zmienna w czasie, dlatego potrzebna jest lokalna informacja o oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną oporność bakterii przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.    T? fyr    g *

A    FH Aiiłi ACĘ UTICALINDUSTRY

/tX\ 2,s** HAIICVv. -0,y> A!H'NMAM!A

' 'r^vA/-xT210S16l5a7 e-moic info@derVi&giiv^

Gatunki zwykle wrażliwe

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie Staphylococcus aureus*+

Streptococcus agalactiae (grupy B)

Grupa Streptococcus milleri* (S. anginosus, S. constellatus i S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes * (grupa A)

Grupa Streptococcus viridans (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Bakterie tlenowe Gram-uiemne Acinetobacter baumanii Haemophilus influenzae*

Legionella pneumophila Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Bakterie beztlenowe Prevotella spp.

„Inne" drobnoustroje

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*

Coxiella burnetii Mycoplasma pneumoniae*

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie Enterococcus faecalis *

Enterococcus faecium*

Bakterie tlenowe Gram-uiemne Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*#

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae*#

Proteus mirabilis*

Bakterie beztlenowe Bacteroides fragilis

Gatunki z opornością wrodzoną

Bakterie tlenowe Gram-uiemne Pseudomonas aeruginosa

*Aktywność została dowiedziona w badaniach klinicznych.

+W przypadku metycylinoopomych szczepów S. aureus istnieje zwiększone prawdopodobieństwo oporności na fluorochinolony. Podawano, że współczynnik oporności na moksyfloksacynę wśród tych szczepów wynosi > 50%.

#Szczepy wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ang. extended spectrum beta-lactamases, ESBL) są również zwykle oporne na fluorochinolony.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i biodostepność


Po pojedynczym, trwającym 1 godzinę wlewie dożylnym dawki 400 mg na koniec infuzji obserwowano maksymalne stężenie w osoczu około 4,1 mg/1, czyli o około 26% większe w porównaniu z podaniem doustnym (3,1 mg/1). Wartość AUC około 39 mg-godz./l po po^ąąftUjy' .-j rj dożylnym jest tylko nieco większa niż obserwowana po podaniu doustnym (35/^ig-gje)<iiZj./i^ęOj^yjr ł¿JRY

odpowiada bezwzględnej biodostępności wynoszącej około 91%.    \ 2:si KM .napona ROAD AMNS4AMIA

Ar \ MSći AkSŁNS-GfiEtCE

TtL:+ÓC T:    210 8161587

13/17    06/06/20T4    e-rnoh: ¡ntoiidciffio.ar


Nie ma konieczności dostosowywania dawek dożylnej moksyfloksacyny w zależności od wieku lub płci pacjentów.

Farmakokinetyka po podaniu pojedynczej dawki doustnej w zakresie 50 - 1200 mg, po podaniu pojedynczej dawki dożylnej do 600 mg oraz podczas podawania dawki doustnej do 600 mg raz na dobę przez 10 dni ma charakter liniowy.

Dystrybucja

Moksyfloksacyna szybko przedostaje się do przestrzeni pozanaczyniowej. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosi około 2 1/kg. W doświadczeniach in vitro i ex vivo stwierdzono, że stopień związania z białkami wynosi około 40% - 42% i jest niezależny od stężenia leku. Moksyfloksacyna wiąże się głównie z albuminami surowicy.

Lek osiągał maksymalne stężenie 5,4 mg/kg mc. i 20,7 mg/1 (średnia geometryczna) odpowiednio w śluzówce oskrzeli i płynie powlekającym nabłonek dróg oddechowych 2,2 godz. po podaniu doustnym. Odpowiednie maksymalne stężenie w makrofagach pęcherzykowych wynosiło 56,7 mg/kg mc. W płynie pęcherzy skórnych obserwowano stężenie 1,75 mg/1 10 godz. po podaniu dożylnym. W płynie śródmiąższowym stwierdzono podobny przebieg zmian stężenia niezwiązanego leku w czasie, jak w osoczu, przy czym maksymalne stężenie niezwiązanego leku wynoszące 1,0 mg/1 (średnia geometryczna) występowało około 1,8 godz. po podaniu dawki dożylnej.

Metabolizm

Moksyfloksacyna bierze udział w reakcjach II fazy metabolizmu wątrobowego i jest wydalana przez nerki (w około 40%) i z żółcią/kałem (w około 60%) w postaci niezmienionej, a także w postaci siarczanu (Ml) i glukuronidu (M2). Metabolity Ml i M2 są jedynymi mającymi znaczenie metabolitami u człowieka; oba są nieczynne mikrobiologicznie.

W badaniach klinicznych I fazy oraz badaniach in vitro nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych z lekami podlegającymi procesom metabolizmu I fazy, przebiegającym z udziałem układu enzymów związanych z cytochromem P450. Nie ma danych potwierdzających udział w metabolizmie oksydacyjnym.

Eliminacja

Moksyfloksacyna jest eliminowana z osocza z okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym około 12 godzin. Średni pozorny klirens całkowity po podaniu dawki 400 mg wynosi od 179 do 246 ml/min. Po dożylnym wlewie dawki 400 mg odzysk niezmienionego leku z moczu wynosił około 22%, a z kału - około 26%. Odzysk dawki (w postaci niezmienionego leku i metabolitów) wynosił łącznie około 98% po podaniu dożylnym. Klirens nerkowy wynosił 24 - 53 ml/min, co oznacza częściowe kanalikowe wchłanianie zwrotne leku w nerkach. Jednoczesne podawanie moksyfloksacyny z ranitydyną lub probenecydem nie zmieniło klirensu nerkowego leku.

Niewydolność nerek

Nie ma istotnych różnic we właściwościach farmakokinetycznych leku u pacjentów z niewydolnością nerek (w tym u osób z klirensem kreatyniny > 20 ml/min/1,73 m2pc.). Wraz ze zwiększającym się stopniem niewydolności nerek zwiększa się stężenie metabolitu M2 (glukuronidu) - nawet 2,5-krotnie (klirens kreatyniny wynoszący < 30 ml/min/1,73 m2 pc.).

Niewydolność wątroby

Al<<Trn


Na podstawie badań farmakokinetycznych przeprowadzonych do tej pory u pacjentów z niewydolnością wątroby (stopień A lub B w klasyfikacji Childa-Pugha) nie jest czy występują jakiekolwiek różnice w stosunku do zdrowych ochotników. W pr^pad®'*1* niewydolności wątroby zaobserwowano zwiększone stężenie metabolitu Ml w.

moksyfloksacyny porównywalne było z obserwowanym u zdrowych ochotników. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania moksyfloksacyny u pacjentów z niewydolnością wątroby jest niewystarczające.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

W konwencjonalnych badaniach nad podawaniem dawek wielokrotnych moksyfloksacyna wykazywała toksyczność hematologiczną i wątrobową u gryzoni i innych zwierząt. U małp występowały objawy toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Objawy te obserwowano wyłącznie po zastosowaniu dużych dawek moksyfloksacyny lub po długotrwałym leczeniu.

U psów podawano doustnie duże dawki ( ^ 60 mg/kg mc.), po których stężenie w osoczu wynosiło ^

20 mg/1; powodowało to zmiany w elektroretinogramie, a w odosobnionych przypadkach atrofię siatkówki.

Po podaniu dożylnym objawy wskazujące na toksyczność ogólnoustrojową były najbardziej zaznaczone, gdy moksyfloksacynę podawano we wstrzyknięciu w bolusie (w dawce 45 mg/kg mc.), natomiast nie obserwowano ich, gdy moksyfloksacynę (w dawce 40 mg/kg mc.) podawano w postaci powolnej infuzji trwającej 50 minut.

Po wstrzyknięciach dotętniczych obserwowano zmiany zapalne obejmujące okołotętnicze tkanki miękkie, co wskazuje na to, że należy unikać tej drogi podawania moksyfloksacyny.

Moksyfloksacyna wykazywała właściwości genotoksyczne w testach in vitro z użyciem bakterii lub komórek ssaków. Testy in vivo nie wykazały właściwości genotoksycznych moksyfloksacyny, pomimo stosowania bardzo dużych dawek leku. W badaniach inicjacja-promocja, przeprowadzonych na szczurach, moksyfloksacyna nie wykazywała właściwości rakotwórczych.

W badaniach in vitro moksyfloksacyna wywierała wpływ na elektrofizjologię serca, który może powodować wydłużenie odstępu QT, szczególnie w dużym stężeniu.

Po podaniu dożylnym moksyfloksacyny psom (w dawce 30 mg/kg mc. w infuzji trwającej 15, 30 lub 60 minut) stopień wydłużenia odstępu QT wyraźnie zależał od szybkości wlewu dożylnego, tj. im krótszy czas wlewu, tym bardziej zaznaczone było wydłużenie odstępu QT. Nie stwierdzono wydłużenia odstępu QT po podawaniu dawki 30 mg/kg mc. we wlewie dożylnym trwającym 60 minut.

Badania dotyczące rozmnażania, przeprowadzone na szczurach, królikach i małpach, wskazują, że moksyfloksacyna przenika przez łożysko. Badania na szczurach (p.o. i i.v.) i małpach (p.o.) nie wykazały działań teratogennych po podawaniu moksyfloksacyny. U króliczych płodów obserwowano nieznaczne zwiększenie przypadków występowania wad rozwojowych kręgów i żeber, ale tylko po dawkach (20 mg/kg mc. i.v.), które powodowały ciężką toksyczność u samicy. U małp i królików stężenia w surowicy, będące na poziomie stężeń terapeutycznych u ludzi, powodowały zwiększenie liczby poronień. Po podaniu w dawkach 63-krotnie większych niż zalecana maksymalna dawka terapeutyczna, wyrażona w mg/kg mc., z osiągnięciem stężenia w osoczu mieszczącego się w zakresie stężenia terapeutycznego u ludzi, zaobserwowano u szczurów zmniejszenie masy płodu, zwiększenie liczby przypadków utraty ciąży, nieznaczne wydłużenie czasu trwania ciąży, a także zwiększoną spontaniczną aktywność części potomstwa obu płci.


Po podaniu doustnym moksyfloksacyny w dawce 500 mg/kg mc. obserwowano jej niewielki wpływ na morfologię plemników (oddzielenie głowy od ogona) u samców szczurzych; działania tego nie obserwowano po podaniu mniejszych dawek 100 mg/kg mc. i 20 mg/kg mc. Obserwacja ta nie powinna być istotna klinicznie, ponieważ dawka zalecana u ludzi jest dużo mniejsza niż dawka stosowana u szczurów, która wywierała wpływ na morfologię plemników    TTbVf&Mtrs C! A

Wiadomo, że chinolony, w tym moksyfloksacyna, powodują uszkodzenie chrząstek w dużych stawach maziówkowych u niedojrzałych zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE
6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, glicyna, disodu edetynian, kwas solny (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Następujące roztwory wykazują niezgodność farmaceutyczną z Moxifloxacin Noridem w roztworze do infuzji:

chlorek sodu w 10% i 20% roztworach dwuwęglan sodu w 4,2% i 8,4% roztworach

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności Nieotwarta butelka: 2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

250 ml, butelki BFS z polipropylenu, z formowaną plastikową nakrętką, gumową (izoprenową, typu II, szarą) uszczelką i odrywanym pierścieniem zabezpieczającym, w pudełku tekturowym.

Butelki 250 ml są dostępne w opakowaniach po 1,5, 10 i 12 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania


Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Następujące równocześnie podawane roztwory do infuzji uznano za zgodne z Moxifloxacin Noridem 400 mg, roztwór do infuzji:

woda do wstrzykiwań, chlorek sodu 0.9%, jednomolowy chlorek sodu, glukoza 5%/10%/40%, ksylitol 20%, roztwór Ringera, złożony roztwór mleczanu sodu (roztwór Hartmanna, roztwór Ringera z mleczanami).

Moxifloxacin Noridem w postaci roztworu do infuzji nie należy podawać w równoczesnym wlewie z innymi lekami.


Nie stosować w przypadku obecności widocznych cząstek stałych w roztwór ' ’

W niskiej temperaturze przechowywania może wytrącać się osad, który rozpuści się ponownie w temperaturze pokojowej. W związku z tym zaleca się, aby nie przechowywać roztworu do infuzji w temperaturze poniżej 15°C.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Noridem Enterprises Ltd.

Evagorou & Makariou,

Mitsi Building 3 Suite 115

CY-1065 Nicosia Cypr

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ci\\ofcßoG)

17/17 Oó/Oo/zui^f

Moxifloxacin Noridem