Imeds.pl

Mucoangin 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MUCOANGIN®, 20 mg, tabletki do ssania

Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Mucoangin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucoangin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin

3.    Jak stosować lek Mucoangin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucoangin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MUCOANGIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Mucoangin jest chlorowodorek ambroksolu.

Lek Mucoangin działa miejscowo znieczulająco, łagodząc ból występujący w ostrych stanach zapalnych gardła.

Wskazania do stosowania:

- łagodzenie bólu w ostrych stanach zapalnych gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUCOANGIN

Kiedy nie stosować leku Mucoangin

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (chlorowodorek ambroksolu).

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku Mucoangin (pozostałe składniki leku wymieniono w punkcie 6 „Inne informacje”).

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mucoangin

-    Jeżeli pacjent ma mniej niż 12 lat, nie powinien stosować leku Mucoangin.

-    Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

-    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku (patrz także punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucoangin”).

-    Jeżeli pacjent ma schorzenia wątroby lub nerek, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mucoangin.

-    Lek Mucoangin nie jest odpowiedni do leczenia bolesnych zmian w jamie ustnej (np. owrzodzeń lub ran). Jeżeli u pacjenta występuje owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, powinien skonsultować się z lekarzem.

-    Trudności w oddychaniu (duszność) mogą być spowodowane chorobą podstawową (np. obrzęk gardła). Inną przyczyną może być uczucie zaciskania w gardle spowodowane miejscowym działaniem znieczulającym leku. Jeszcze inną przyczyną może być reakcja alergiczna, która także może prowadzić do obrzęku jamy ustnej i gardła.

-    Pacjent może odczuwać mniejszą niż zwykle wrażliwość w obrębie gardła i jamy ustnej (uczucie drętwienia).

-    Jeżeli wystąpią rozległe zmiany w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien przerwać stosowanie leku Mucoangin i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu leków wykrztuśnych, np. ambroksolu, opisywano nieliczne przypadki występowania ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Ambroksol jest także substancją czynną leku Mucoangin. Większość przypadków zmian w obrębie skóry można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej u pacjenta (różne zakażenia) lub stosowaniem innych leków w celu łagodzenia występujących objawów, lub innymi współistniejącymi chorobami, którym w początkowym okresie mogą towarzyszyć niespecyficzne objawy grypopodobne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ambroksol przenika do organizmu nienarodzonego dziecka. Leku Mucoangin nie należy stosować w czasie ciąży, zwłaszcza w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Leku Mucoangin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucoangin

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,37 g sorbitolu (8,2 g sorbitolu w największej zalecanej dawce dobowej), który jest źródłem fruktozy (rodzaj cukru). Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Jedna tabletka do ssania zawiera mniej niż 1 mg laktozy (rodzaj cukru). Ta ilość laktozy nie wywołuje zazwyczaj zaburzeń u osób z nietolerancją laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUCOANGIN

Lek Mucoangin należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej tabletce w razie potrzeby złagodzenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek do ssania na dobę.

Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak wynika z badań klinicznych, miejscowe działanie znieczulające leku Mucoangin może wystąpić w ciągu 20 minut. Działanie to utrzymuje się przez co najmniej 3 godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucoangin

Nie zanotowano swoistych objawów przedawkowania leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby tabletek do ssania (więcej niż 6 na dobę) oraz zaobserwowania jakichkolwiek objawów, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mucoangin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Mucoangin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Mucoangin i natychmiast zasięgnąć porady lekarza:

-    reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu.

-    nagle pojawiające się reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny).

Ciężkość reakcji alergicznych może zwiększyć się, gdy pacjent powtórnie przyjmie lek, lub gdy przyjmie inny lek z tą samą substancją (patrz punkt 2, Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin).

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    nudności,

- uczucie drętwienia w obrębie j amy ustnej, j ęzyka i gardła (zmniej szenie czucia w j amie ustnej i gardle),

-    zmiana w odczuwaniu smaku (zaburzenia smaku).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    biegunka,

-    niestrawność,

-    ból brzucha (ból w nadbrzuszu),

-    suchość błony śluzowej j amy ustnej.

Częstość niżej podanych działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    swędzenie (pokrzywka,świąd),

-    wysypka,

-    reakcje alergiczne,

-    wymioty,

-    suchość w gardle.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MUCOANGIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mucoangin po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mucoangin

- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Każda tabletka do ssania zawiera 20 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: aromat miętowy naturalny (zawiera laktozę), sorbitol, sacharynę sodową, makrogol 6000, talk.

Jak wygląda lek Mucoangin i co zawiera opakowanie

Mucoangin jest w postaci okrągłych, białych tabletek do ssania, obustronnie płaskich ze ściętymi brzegami.

Tabletki do ssania umieszczone są w blistrach z folii Al/PP, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

3, 10, 16, 18, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Wytwórca:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa Tel.: +48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki:

5