+ iMeds.pl

Mucoangin 20 mgUlotka Mucoangin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MUCOANGIN®, 20 mg, tabletki do ssania

Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Mucoangin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucoangin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin

3.    Jak stosować lek Mucoangin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucoangin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MUCOANGIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Mucoangin jest chlorowodorek ambroksolu.

Lek Mucoangin działa miejscowo znieczulająco, łagodząc ból występujący w ostrych stanach zapalnych gardła.

Wskazania do stosowania:

- łagodzenie bólu w ostrych stanach zapalnych gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUCOANGIN

Kiedy nie stosować leku Mucoangin

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (chlorowodorek ambroksolu).

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku Mucoangin (pozostałe składniki leku wymieniono w punkcie 6 „Inne informacje”).

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mucoangin

-    Jeżeli pacjent ma mniej niż 12 lat, nie powinien stosować leku Mucoangin.

-    Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

-    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku (patrz także punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucoangin”).

-    Jeżeli pacjent ma schorzenia wątroby lub nerek, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mucoangin.

-    Lek Mucoangin nie jest odpowiedni do leczenia bolesnych zmian w jamie ustnej (np. owrzodzeń lub ran). Jeżeli u pacjenta występuje owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, powinien skonsultować się z lekarzem.

-    Trudności w oddychaniu (duszność) mogą być spowodowane chorobą podstawową (np. obrzęk gardła). Inną przyczyną może być uczucie zaciskania w gardle spowodowane miejscowym działaniem znieczulającym leku. Jeszcze inną przyczyną może być reakcja alergiczna, która także może prowadzić do obrzęku jamy ustnej i gardła.

-    Pacjent może odczuwać mniejszą niż zwykle wrażliwość w obrębie gardła i jamy ustnej (uczucie drętwienia).

-    Jeżeli wystąpią rozległe zmiany w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien przerwać stosowanie leku Mucoangin i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu leków wykrztuśnych, np. ambroksolu, opisywano nieliczne przypadki występowania ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Ambroksol jest także substancją czynną leku Mucoangin. Większość przypadków zmian w obrębie skóry można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej u pacjenta (różne zakażenia) lub stosowaniem innych leków w celu łagodzenia występujących objawów, lub innymi współistniejącymi chorobami, którym w początkowym okresie mogą towarzyszyć niespecyficzne objawy grypopodobne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ambroksol przenika do organizmu nienarodzonego dziecka. Leku Mucoangin nie należy stosować w czasie ciąży, zwłaszcza w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Leku Mucoangin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucoangin

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,37 g sorbitolu (8,2 g sorbitolu w największej zalecanej dawce dobowej), który jest źródłem fruktozy (rodzaj cukru). Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Jedna tabletka do ssania zawiera mniej niż 1 mg laktozy (rodzaj cukru). Ta ilość laktozy nie wywołuje zazwyczaj zaburzeń u osób z nietolerancją laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUCOANGIN

Lek Mucoangin należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej tabletce w razie potrzeby złagodzenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek do ssania na dobę.

Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak wynika z badań klinicznych, miejscowe działanie znieczulające leku Mucoangin może wystąpić w ciągu 20 minut. Działanie to utrzymuje się przez co najmniej 3 godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucoangin

Nie zanotowano swoistych objawów przedawkowania leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby tabletek do ssania (więcej niż 6 na dobę) oraz zaobserwowania jakichkolwiek objawów, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mucoangin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Mucoangin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Mucoangin i natychmiast zasięgnąć porady lekarza:

-    reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu.

-    nagle pojawiające się reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny).

Ciężkość reakcji alergicznych może zwiększyć się, gdy pacjent powtórnie przyjmie lek, lub gdy przyjmie inny lek z tą samą substancją (patrz punkt 2, Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin).

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

-    nudności,

-    uczucie drętwienia w obrębie j amy ustnej, j ęzyka i gardła (zmniej szenie czucia w j amie ustnej i gardle),

-    zmiana w odczuwaniu smaku (zaburzenia smaku).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    biegunka,

-    niestrawność,

-    ból brzucha (ból w nadbrzuszu),

-    suchość błony śluzowej j amy ustnej.

Częstość niżej podanych działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    swędzenie (pokrzywka,świąd),

-    wysypka,

-    reakcje alergiczne,

-    wymioty,

-    suchość w gardle.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MUCOANGIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mucoangin po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mucoangin

- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Każda tabletka do ssania zawiera 20 mg ambroksolu chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: aromat miętowy naturalny (zawiera laktozę), sorbitol, sacharynę sodową, makrogol 6000, talk.

Jak wygląda lek Mucoangin i co zawiera opakowanie

Mucoangin jest w postaci okrągłych, białych tabletek do ssania, obustronnie płaskich ze ściętymi brzegami.

Tabletki do ssania umieszczone są w blistrach z folii Al/PP, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

3, 10, 16, 18, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Wytwórca:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa Tel.: +48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Mucoangin

Charakterystyka Mucoangin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mucoangin, 20 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do ssania zawiera 20 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: 1 tabletka do ssania zawiera 1,37 g sorbitolu i mniej niż 1 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania.

Okrągłe, białe tabletki, obustronnie płaskie ze ściętymi brzegami.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie bólu w ostrych stanach zapalnych gardła.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej tabletce do 6 razy na dobę.

Produktu Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. W przypadku utrzymywania się objawów lub wysokiej gorączki, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

Produktu Mucoangin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Mucoangin nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni stosować produktu Mucoangin, ponieważ zawiera on znaczne ilości sorbitolu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Mucoangin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Po zastosowaniu leków wykrztuśnych, np. ambroksolu chlorowodorku, opisywano nieliczne przypadki występowania ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej pacjenta i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne objawy (prodromalne) grypopodobne, takie jak: gorączka, ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie ambroksolu chlorowodorku.

Chorobie podstawowej, np. obrzękowi gardła może towarzyszyć duszność. Miejscowe reakcje alergiczne mogą także wywołać duszność (patrz punkt 4.8: obrzęk naczynioruchowy). Właściwości miejscowo znieczulające ambroksolu mogą przyczyniać się do zaburzeń czucia w obrębie gardła (patrz punkt 4.8: niedoczulica jamy ustnej i gardła).

Produkt Mucoangin nie jest odpowiedni do leczenia owrzodzeń jamy ustnej. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej hepatopatii produkt Mucoangin może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków metabolizowanych w wątrobie i wydalanych przez nerki, przy niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w wątrobie.

W maksymalnej zalecanej dawce dobowej produkt zawiera 8,2 g sorbitolu (1,37 g/tabletkę do ssania). Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Jedna tabletka do ssania Mucoangin zawiera mniej niż 1 mg laktozy. Taka ilość laktozy zwykle nie wywołuje zaburzeń u osób z nietolerancją laktozy. Pomimo tego, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ambroksol jest metabolizowany zarówno w reakcjach katalizowanych przez cytochrom CYP3A4, jak i w procesie sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Na podstawie powyższego oraz badań interakcji leku w mikrosomach wątroby ludzkiej, ryzyko istotnych klinicznie interakcji jest uznawane za małe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania przeprowadzone u zwierząt nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Na podstawie szerokiego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano szkodliwego działania ambroksolu chlorowodorku na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności dotyczących stosowania leków w czasie ciąży. Stosowanie produktu Mucoangin w postaci tabletek do ssania nie jest zalecane, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ambroksolu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie przypuszcza się, aby miało to niekorzystny wpływ na noworodki karmione mlekiem kobiecym, nie zaleca się stosowania produktu Mucoangin w postaci tabletek do ssania u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolnosć prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania określono na podstawie danych z badań klinicznych:

bardzo często (> 1/10);

często (> 1/100 do < 1/10);

niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100);

rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000);

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych, ponieważ nie obserwowano działań niepożądanych w badaniach klinicznych produktu Mucoangin, a dane pochodzą z raportów po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zaburzenia smaku (np. zmieniony smak)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    niedoczulica gardła (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    niedoczulica jamy ustnej (patrz punkt 4.4), nudności

Niezbyt często:    biegunka, bóle w nadbrzuszu, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy

ustnej

Częstość nieznana:    wymioty, suchość w gardle

Zaburzenia układu immunologicznego,

Częstość nieznana:    reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny i inne reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:    obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Z ogólnych obserwacji dotyczących występowania alergii wynika, że ciężkość reakcji alergicznych może zwiększyć się, gdy pacjent jest powtórnie narażony na kontakt z tą samą substancją (patrz punkt 4.3).

4.9 Przedawkowanie

Nie obserwowano dotychczas swoistych objawów przedawkowania u ludzi.

W przypadkach nieumyślnego przedawkowania i (lub) niewłaściwego stosowania obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym produktu Mucoangin stosowanego w zalecanych dawkach. Może być konieczne zastosowanie leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła, środki miej scowo znieczulające, kod ATC: R02AD

W badaniu przeprowadzonym na modelu oka królika zaobserwowano miejscowe działanie znieczulające ambroksolu chlorowodorku, będące prawdopodobnie wynikiem blokowania kanałów sodowych. Badania in vitro wykazały blokowanie przez ambroksolu chlorowodorek klonowanych kanałów sodowych w neuronach, a wiązanie miało charakter odwracalny i było zależne od stężenia.

Powyższe właściwości są zgodne z dodatkową obserwacją szybkiego łagodzenia bólu podczas stosowania ambroksolu chlorowodorku w inhalacji w leczeniu objawów ze strony górnych dróg oddechowych.

Produkt Mucoangin tabletki do ssania działa miejscowo na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Badania kliniczne potwierdziły łagodzenie bólu podczas stosowania tabletek do ssania Mucoangin u pacjentów z bólem gardła spowodowanym ostrym zapaleniem gardła pochodzenia wirusowego. We wszystkich badaniach klinicznych, z wyjątkiem jednego z nich wykazano szybki początek działania produktu Mucoangin tabletki oraz utrzymywanie się tego działania przez co najmniej 3 godziny.

In vitro ambroksolu chlorowodorek działa przeciwzapalnie. W trakcie badań in vitro wykazano, że ambroksolu chlorowodorek istotnie zmniejsza uwalnianie cytokin z komórek jednojądrzastych i komórek o różnokształtnych jądrach komórkowych krwi oraz tkanek.

W badaniach klinicznych wykazano, że tabletki do ssania Mucoangin znacząco zmniejszają zaczerwienienie gardła w przebiegu stanu zapalnego gardła.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Wchłanianie wszystkich doustnych postaci ambroksolu chlorowodorku, z wyjątkiem postaci o opóźnionym uwalnianiu, jest szybkie i całkowite; ilość substancji wchłoniętej jest zależna w sposób liniowy od dawki w całym zakresie terapeutycznym. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu 1 do 2,5 godz. po doustnym podaniu leku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu i średnio po 6,5 godz. w przypadku postaci o powolnym uwalnianiu.

Stwierdzono, że całkowita biodostępność po przyjęciu tabletki 30 mg wynosi 79%.

W przypadku kapsułki o powolnym uwalnianiu wykazano względną dostępność na poziomie 95% (znormalizowana względem dawki) w porównaniu z dobową dawką wynoszącą 60 mg (30 mg dwa razy na dobę) podawaną w postaci tabletek o szybkim uwalnianiu.

Dzięki dodatkowemu wchłanianiu przez błonę śluzową jamy ustnej tabletka do ssania zapewnia zwiększenie całkowitej ekspozycji o około 25% (90% przedział ufności = 116-134%) w porównaniu do syropu.

Zwiększona ekspozycja nie wpływa negatywnie na farmakodynamikę ambroksolu chlorowodorku w tym wskazaniu.

Dystrybucja:

Ambroksolu chlorowodorek jest szybko i w znacznym stopniu dystrybuowany z krwi do tkanek, a największe stężenie substancji czynnej jest stwierdzane w płucach. Objętość dystrybucji po doustnym podaniu jest szacowana na 552 l. Stwierdzono, że w zakresie dawek terapeutycznych produkt wiąże się z białkami osocza w około 90%.

Metabolizm i eliminacja:

Po podaniu doustnym około 30% dawki jest eliminowane w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia.

Ambroksolu chlorowodorek jest metabolizowany głównie w wątrobie w procesie glukuronidacji oraz w pewnym stopniu (ok. 10% dawki) jest rozkładany do kwasu dibromoantranilowego; ponadto powstaje kilka innych metabolitów o mniejszym znaczeniu. Badania na mikrosomach ludzkiej wątroby wykazały, że za metabolizm ambroksolu chlorowodorku do kwasu dibromoantranilowego odpowiedzialny jest izoenzym CYP3A4.

W ciągu 3 dni od podania produktu w postaci doustnej około 6% dawki jest stwierdzane w moczu w postaci niezwiązanej, zaś 26% dawki w postaci sprzężonej.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji dla ambroksolu chlorowodorku wynosi około 10 godzin. Klirens całkowity wynosi 660 ml/min, przy czym klirens nerkowy odpowiada za około 8% klirensu całkowitego.

Informacje dodatkowe:

Nie stwierdzono, aby wiek lub płeć wpływały na farmakokinetykę ambroksolu chlorowodorku w stopniu istotnym klinicznie i dlatego nie ma konieczności dostosowywania schematów dawkowania.

Nie stwierdzono, aby przyjmowanie ambroksolu chlorowodorku z posiłkiem wpływało na biodostępność produktu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aromat miętowy naturalny (zawiera laktozę)

Sorbitol

Sacharyna sodowa Makrogol 6000 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PP (folia Al dodatkowo od strony wewnętrznej powlekana modyfikowanym PP) w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

3 tabletki do ssania (1 blister po 3 szt.)

10 tabletek do ssania (1 blister po 10 szt.)

16 tabletek do ssania (2 blistry po 8 szt.)

18 tabletek do ssania ( 2 blistry po 9 sztuk)

20 tabletek do ssania (2 blistry po 10 szt.)

24 tabletki do ssania (3 blistry po 8 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9766

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.01.2003 r. / 07.09.2007 r./ 13.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Mucoangin