Imeds.pl

Mucofluid 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA

ą.y1 Vp.


StTIL.TWO ZDROWIA inieni Polityki Lekowe; i F?rmaci;

Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Mesnum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy przekazywać do innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucofluid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucofluid

3.    Jak stosować lek Mucofluid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucofluid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MUCOFLUID IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mucofluid jest lekiem upłynniającym śluz i ułatwiającym usuwanie wydzieliny z nosa.

Lek Mucofluid jest wskazany w miejscowym, objawowym leczeniu niedrożności nosa spowodowanej przez nadmierną lub zbyt lepką wydzielinę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUCOFLUID Kiedy nie stosować leku Mucofluid

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mesnę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli u pacjenta występuje astma, przebiegająca bez gromadzenia się nadmiernej ilości śluzu oraz towarzyszącej niedrożności dróg oddechowych.

•    Jeśli u pacjenta występuje stan astmatyczny (zaostrzenie objawów astmy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mucofluid

•    Jeśli u pacjenta występuje astma, ponieważ może to spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Mucofluid”).

Zaleca się stosowanie leku w temperaturze pokojowej.

Stosowanie leku Mucofluid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Po podaniu mesny mogą występować fałszywie dodatnie wyniki testów na obecność siarczynów i ketonów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania mesny u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Mucofluid w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należ>' unikać stosowania leku Mucofluid podczas karmienia piersią lub przerwać karmienie piersią w czasie leczenia lekiem Mucofluid.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu Mucofluid na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUCOFLUID

Lek Mucofluid należ}' zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj podaje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego w razie potrzeby, średnio 4 razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

Rodzaje stosowanych dozowników:

- u dorosłych

O


U

u dzieci


Sposób zmiany dozownika:

umocować dozownik na pojemniku i zdjąć nasadkę ochronną.

J?


t P| 1    ^

- wprowadzić dozownik do otworu nosowego,

<rv ) AJ

R A

- nacisnąć pierścień u podstawy dozownika,

I £


i.

n ,    * /?


łj U r


/


"X


z- s,


- po użyciu umieścić nasadkę ochronną na dozowniku.

J


U

q U

? s ? '•

- dozownik i górę pojemnika należy raz w tygodniu opłukać wodą.

» i 1. i
Nie rozpylać leku w pobliżu oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucofluid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należ}' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotychczas nie opisano żadnych przypadków przedawkowania leku. W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Mucofluid:

Nie należ}' stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należ}' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Mucofluid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do zgłoszonych działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość.

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej nosa.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, wysypka rumieniowata (rumień), pokrzywka.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel, skurcz oskrzeli. Skurcz oskrzeli może wystąpić zwłaszcza u nadwrażliwych pacjentów chorujących na astmę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objaw}' niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MUCOFLUID

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić przed ogniem i wysoką temperaturą. Nie przekłuwać pojemnika.

Nie stosować leku Mucofluid po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należ)' unikać bezpośredniego kontaktu leku Mucofluid z gumą iub metalem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników' na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mucofluid

Substancją czynną leku jest mesna. 1 ml roztworu zawiera 50 mg mesny. Jedna dawka leku zawiera 5 mg mesny.

Inne składniki leku to: disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakow anie

Lek Mucofluid, aerozol do nosa, roztwór jest dostępny w' opakowaniu zawierającym butelkę z 12,5 ml roztworu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

UCB Pharma S.A.

Allee de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia

W vtw'órca:

NextPharma SAS Route de Meulan 17 78520 Limay Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

UCB Pharma Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: + 48 (0) 22 696 99 20

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -11- 0 4

18

1

il A^O^DlAift ”J f1