+ iMeds.pl

Mucofluid 50 mg/mlUlotka Mucofluid

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA

ą.y1 Vp.


SiTlL.TWO ZDIiOWlA imeni Polityki Lekowe; i F?rmaci;

Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Mesnum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy przekazywać do innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucofluid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucofluid

3.    Jak stosować lek Mucofluid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucofluid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MUCOFLUID IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mucofluid jest lekiem upłynniającym śluz i ułatwiającym usuwanie wydzieliny z nosa.

Lek Mucofluid jest wskazany w miejscowym, objawowym leczeniu niedrożności nosa spowodowanej przez nadmierną lub zbyt lepką wydzielinę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUCOFLUID Kiedy nie stosować leku Mucofluid

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mesnę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli u pacjenta występuje astma, przebiegająca bez gromadzenia się nadmiernej ilości śluzu oraz towarzyszącej niedrożności dróg oddechowych.

•    Jeśli u pacjenta występuje stan astmatyczny (zaostrzenie objawów astmy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mucofluid

•    Jeśli u pacjenta występuje astma, ponieważ może to spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Mucofluid”).

Zaleca się stosowanie leku w temperaturze pokojowej.

Stosowanie leku Mucofluid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Po podaniu mesny mogą występować fałszywie dodatnie wyniki testów na obecność siarczynów i ketonów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania mesny u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Mucofluid w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należ>' unikać stosowania leku Mucofluid podczas karmienia piersią lub przerwać karmienie piersią w czasie leczenia lekiem Mucofluid.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu Mucofluid na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUCOFLUID

Lek Mucofluid należ}' zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj podaje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego w razie potrzeby, średnio 4 razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

Rodzaje stosowanych dozowników:

- u dorosłych

O


U

u dzieci


Sposób zmiany dozownika:

Sposób Dodawania:

umocować dozownik na pojemniku i zdjąć nasadkę ochronną.

,9


* H 1    *

- wprowadzić dozownik do otworu nosowego,

- nacisnąć pierścień u podstawy dozownika,

i £


i.

n,    * /■/


łł U r


/


"X


r s,


- po użyciu umieścić nasadkę ochronną na dozowniku.

J

- dozownik i górę pojemnika należy raz w tygodniu opłukać wodą.

» i 1. i
Nie rozpylać leku w pobliżu oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucofluid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należ}' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotychczas nie opisano żadnych przypadków przedawkowania leku. W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Mucofluid:

Nie należ}' stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należ}' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Mucofluid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do zgłoszonych działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość.

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej nosa.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, wysypka rumieniowata (rumień), pokrzywka.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel, skurcz oskrzeli. Skurcz oskrzeli może wystąpić zwłaszcza u nadwrażliwych pacjentów chorujących na astmę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objaw}' niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MUCOFLUID

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić przed ogniem i wysoką temperaturą. Nie przekłuwać pojemnika.

Nie stosować leku Mucofluid po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należ)' unikać bezpośredniego kontaktu leku Mucofluid z gumą iub metalem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników' na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mucofluid

Substancją czynną leku jest mesna. 1 ml roztworu zawiera 50 mg mesny. Jedna dawka leku zawiera 5 mg mesny.

Inne składniki leku to: disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakow anie

Lek Mucofluid, aerozol do nosa, roztwór jest dostępny w' opakowaniu zawierającym butelkę z 12,5 ml roztworu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

UCB Pharma S.A.

Allće de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia

W vtw'órca:

NextPharma SAS Route de Meulan 17 78520 Limay Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

UCB Pharma Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: + 48 (0) 22 696 99 20

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -11- OH

18

1

il    ”J f1

Mucofluid

Charakterystyka Mucofluid

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

I

A


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml produktu leczniczego Mucofluid zawiera 50 mg mesny (Mesnum) (2-merkaptoetanosulfonianu sodu).

Po jednorazowym naciśnięciu dozownika uwalnia się 0,1 ml 5% roztworu (jedna dawka zawiera 5 mg mesny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej przez nadmierną lub zbyt lepką wydzielinę.

4.2    Dawkowanie i sposób podaw ania

Podawać jedną dawkę do każdego otworu nosowego w razie potrzeby, średnio 4 razy na dobę, aż do ustąpienia objawów'.

Rodzaje stosowanych dozowników':

- u dorosłych


- u dzieci

ff

n

Snosób zmiany dozownika:

t 1 ! 1

Í ,_1

- umocować dozownik na pojemniku i zdjąć nasadkę ochronną,

/


f! 1

r-i

hi A

- wprowadzić dozownik do otworu nosowego,

nacisnąć pierścień u podstaw}' dozownika,

Oi

tfu


i /?

- po użyciu umieścić nasadkę ochronną na dozowniku,

O.

£

y

Jr

A

/ \


dozownik i górę pojemnika należy raz w tygodniu opłukać wodą.

jr


$r

TjĘh


fil4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mesnę, inne związki zawierające grupy tiolowe lub pochodne sulfonamidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma przebiegająca bez gromadzenia się nadmiernej ilości śluzu oraz towarzyszącej niedrożności dróg oddechowych. Stan astmatyczny.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie rozpylać leku w pobliżu oczu.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą w związku z możliwością wystąpienia skurczu oskrzeli (patrz także punkt 4.3).

Zaleca się stosowanie preparatu w temperaturze pokojowej.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wykazały, że mesna nie ma wpływu lub wykazuje niewielki wpływ na działanie następujących antybiotyków: makrolidów, tetracyklin, chloramfenikolu, polipeptydów i penicylin. Niektóre penicyliny miały' nawet zwiększoną aktywność.

Antybiotyki aminoglikozydowe (streptomycyna, kanamycyna, neomycyna, gentamycyna) są unieczynniane przez mesnę.

Jednakże ze względu na małe stężenie mesny we krwi, co wykazano w badaniach biochemicznych, nie ma przeciwwskazań do stosowania wymienionych wyżej antybiotyków jednocześnie z preparatem Mucofluid podawanym miejscowo.

W związku z występowaniem w moczu wolnych grup tiolowych oraz disiarczków po podaniu mesny, mogą występować fałszywie dodatnie wyniki testów na obecność siarczynów i ketonów.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania mesny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu produktu leczniczego Mucofluid na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój po urodzeniu są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania preparatu u ludzi nie jest znane.

Preparatu Mucofluid nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy' unikać stosowania preparatu Mucofluid podczas karmienia piersią lub przerwać karmienie piersią w czasie leczenia preparatem Mucofluid.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu Mucofluid na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Do zgłoszonych działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość.

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej nosa.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, wysypka rumieniowata (rumień), pokrzywka.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel, skurcz oskrzeli. Skurcz oskrzeli może wystąpić zwłaszcza u nadwrażliwych pacjentów chorujących na astmę.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano żadnych przypadków przedawkowania leku. W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne.

Kod ATC: R 05 CB 05

Mesna (2-merkaptoetanosulfonian sodu) — substancja czynna preparatu Mucofluid jest mukolitykiem, którego działanie polega na fragmentacji glikoprotein śluzu oraz rozpuszczeniu uwolnionych fragmentów, co ułatwia ewakuację śluzu poprzez zwiększenie jego płynności.

Do fragmentacji glikoprotein śluzu dochodzi w wyniku:

-    rozerwania wiązań disiarczkowych mucyny poprzez grupy tiolowe (-SH) mesny (w reakcji redukcji)

-    rozerwania wiązań jonowych łańcuchów bocznych glikoprotein przez grupy sulfonianowe (-SCV) mesny (w reakcji jonizacji)

-    rozerwania wiązań dwuwartościowych w cząsteczce mucyny w wyniku zastąpienia jonów Ca2+ przez jony Na+ mesny.

Do rozpuszczenia uwolnionych w ten sposób fragmentów mucyny dochodzi:

-    dzięki hydrofilowemu charakterowi grup sulfonianowych (-SO3') mesny

-    wskutek działania mesny jako soli sodowej (Na+).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mesna podana w postaci roztworu do inhalacji z nebulizatora lub roztworu do wprowadzania do tchawicy lub oskrzeli wchodzi w kontakt ze śluzem i w tej formie wykazuje działanie mukolitycznie. Pozostała, niepołączona ze śluzem część mesny należy nie ma działania mukolitycznego. Mesna jest wchłaniana przez błony śluzowe i przenika do krwi, gdzie ulega szybkiemu przekształceniu do nieaktywnego metabolitu - dimesny (disiarczek mesny). Ta reakcja autooksydacji, w której tworzy się wiązanie disiarczkowe, katalizowana jest przez krążące we krwi jony metali.

Mesna wchłania się do krwi w około 60%. Stopień wchłaniania zmienia się w zależności od różnych parametrów, takich jak: stosunek pola powierzchni kontaktu do średnicy cząsteczek zawieszonych w aerozolu (idealnie od 0,5 do 10 mikronów) i składu jakościowego śluzu.

Stopień wiązania leku z białkami u człowieka nie został określony. U szczurów wynosi on około 10%. Znaczna część frakcji dimesny ulega redukcji w nabłonku kanalików nerkowych do monomeru z wolną grupą tiolową (mesna), prawdopodobnie pod wpływem działania enzymów (transferaza, reduktaza), podczas gdy niezredukowana frakcja mesny oraz nieistotnie mała ilość mesny wydalana jest z moczem.

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godzinę 40 minut, natomiast okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 2 do 4 godzin, przeważnie około 2 h. Wymienione wartości stanowią wartości graniczne oznaczone po podaniu odpowiednio: pozajelitowym i doustnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U mysz>' i szczurów średnia dawka śmiertelna (LD50) wynosi 1650 i 2090 mg/kg mc. po jednorazowym podaniu dożylnym i odpowiednio: >4400 i >7200 mg/kg mc. po podaniu doustnym. Długotrwałe podawanie doustne leku w dawce dobowej wynoszącej 2000 mg/kg mc. przez 6 miesięcy szczurom nie powodowało zmian związanych z zastosowanym produktem, z wyjątkiem sporadycznie występujących biegunek. U szczurów podawane dożylnie dawki nie większe niż 1000 mg/kg mc. przez 6 tygodni były dobrze tolerowane, stosowanie większych dawek powodowało zmniejszenie masy ciała.

Zastosowanie u psów inhalacji 20% i 40% roztworu mesny do dawki wynoszącej 244 mg/kg mc. w okresie 4 miesięcy nie wywoływało specyficznych zmian, z wyjątkiem kaszlu i zależnych od dawki wymiotów.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach różnych gatunków, a także w badaniach in vitro mesna nie wykazywała działania mutagennego, teratogennego czy rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian

Sodu wodorotlenek do pH 6.8

Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu Mucofluid z gumą lub metalem.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy' przekłuwać pojemnika.

Chronić przed ogniem i wysoką temperaturą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z bezbarwnego szkła z dozownikiem, pokryty z zewnątrz niebieską folią plastikową, zawierający 12,5 ml roztworu, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela, Belgia

S. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1844

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.01.1980 r. / 27.05.1999 r. / 08.07.2004 r. / 13.06.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERY STYKU PRODUKTU LECZNICZEGO

w-W-

1

Farmacj'

Mucofluid