+ iMeds.pl

Mucosolvan 15 mgUlotka Mucosolvan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MUCOSOLVAN, 15 mg, pastylki miękkie

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucosolvan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosolvan

3.    Jak stosować lek Mucosolvan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucosolvan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mucosolvan i w jakim celu się go stosuje

Ambroksol, substancja czynna leku Mucosolvan, zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosolvan

Kiedy nie stosować leku Mucosolvan

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja któregokolwiek składnika leku (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mucosolvan”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mucosolvan.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany w obrębie skóry lub błon śluzowych, należy przerwać stosowanie leku Mucosolvan i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu leków rozrzedzających wydzielinę oskrzelową, np. chlorowodorku ambroksolu opisywano bardzo rzadkie przypadki występowania ciężkich i czasami zagrażających życiu reakcji na lek, takich jak zespół Stevensa-Johnsona (ciężki stan, w którym dochodzi do obumierania i złuszczania się naskórka) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty naskórka oddzielają się od głębiej położonych warstw skóry. Stan ten może także dotyczyć oczu, jamy ustnej, gardła i oskrzeli).

Inne leki i Mucosolvan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjąć.

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan u kobiet karmiących piersią, ponieważ chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mucosolvan zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jedna pastylka miękka zawiera 523 mg sorbitolu co odpowiada 4,2 g sorbitolu w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg). Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku.

3. Jak stosować lek Mucosolvan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 pastylki miękkie 3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 2 pastylki miękkie 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku 6-12 lat:

1 pastylka miękka 2-3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 1 pastylkę miękką 4-6 razy na dobę.

Pastylki ssać lub żuć powoli do całkowitego rozpuszczenia.

Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Pastylki miękkie Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucosolvan

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Mucosolvan należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Nie obserwowano dotychczas swoistych objawów przedawkowania u ludzi. Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i (lub) raportów dotyczących niewłaściwego stosowania, obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym leku stosowanego w zalecanych dawkach, które mogą wymagać zastosowania leczenia objawowego.

Pominięcie zastosowania leku Mucosolvan

Jeżeli pominięto dawkę leku, należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Mucosolvan i natychmiast zasięgnąć porady lekarza:

-    reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle, trudności

w połykaniu i oddychaniu.

-    nagle pojawiające się reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny).

Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.

Ponadto zanotowano następujące działania niepożądane:

Często (mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

zaburzenia smaku (np. zmieniony smak), nudności, uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej, języka i gardła.

Niezbyt często (mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

biegunka, wymioty, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha.

Rzadko (mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

wysypka, pokrzywka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

suchość gardła, świąd, reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Mucosolvan

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po Termin ważności lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mucosolvan

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu. Jedna pastylka miękka zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: guma arabska, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, karion 83, olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny eukaliptusowy, sacharyna sodowa, parafina ciekła lekka, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mucosolvan i co zawiera opakowanie

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

10 pastylek miękkich 20 pastylek miękkich 40 pastylek miękkich

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

Wytwórca:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa Tel.: +48 22 699 0 699

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Mucosolvan

Charakterystyka Mucosolvan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MUCOSOLVAN, 15 mg, pastylki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 pastylka miękka zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Jedna pastylka miękka zawiera 523 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka miękka.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 pastylki miękkie 3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 2 pastylki miękkie 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku 6 - 12 lat:

1 pastylka miękka 2-3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 1 pastylkę miękką 4-6 razy na dobę.

Pastylki ssać lub żuć powoli do całkowitego rozpuszczenia.

W ostrych wskazaniach z przyczyn oddechowych należy zasięgnąć porady lekarza, jeżeli nie nastąpi poprawa stanu zdrowia lub jeżeli stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Należy uprzedzić pacjenta, że jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

Pastylki miękkie Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

•    Nadwrażliwość na substancję czynną - chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Opisywano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, mające czasowy związek ze stosowaniem substancji mukolitycznych np. ambroksolu chlorowodorku. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevens-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne objawy (prodromalne) grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych konieczne jest natychmiastowe zasięgnięcie porady lekarza i zapobiegawczo zaprzestanie stosowania chlorowodorku ambroksolu.

W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Jedna pastylka miękka zawiera 523 mg sorbitolu, co odpowiada 4,2 g sorbitolu w największej rekomendowanej dawce dobowej (120 mg). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano jego szkodliwego działania na stan zdrowia płodu.

Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu.

Karmienie piersią

Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania zgodnie z konwencją MedDRA:

bardzo często (> 1/10);

często (> 1/100 do < 1/10);

niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100);

rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000);

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (wg terminologii MedDRA)

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość występowania

Zaburzenia smaku (np. zmieniony smak)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Niedoczulica gardła Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Często

Niedoczulica jamy ustnej

Często

Biegunka

Niezbyt często

Wymioty

Niezbyt często

Niestrawność

Niezbyt często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niezbyt często

Ból brzucha

Niezbyt często

Suchość gardła

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana

Wysypka

Rzadko

Pokrzywka

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

Świąd

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny

Częstość nieznana

4.9 Przedawkowanie

Nie obserwowano dotychczas swoistych objawów przedawkowania u ludzi.

Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i (lub) raportów dotyczących niewłaściwego stosowania, obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym produktu Mucosolvan stosowanego w zalecanych dawkach, które mogą wymagać zastosowania leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne; kod ATC: R05CB06

W badaniach przedklinicznych wykazano, że chlorowodorek ambroksolu (substancja czynna produktu Mucosolvan) zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co stymuluje wytwarzanie surfaktantu płucnego i poprawia czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego.

W efekcie zwiększa się ilość śluzu i poprawia jego transport (klirens śluzowo-rzęskowy), jak wykazano w farmakologicznych badaniach klinicznych.

Zwiększenie wydzielania śluzu i klirensu śluzowo-rzęskowego ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

W badaniu na modelu oka królika zaobserwowano miejscowe działanie znieczulające chlorowodorku ambroksolu, co można wytłumaczyć blokowaniem kanałów sodowych. Badania in vitro wykazały blokowanie klonowanych kanałów sodowych w neuronach przez chlorowodorek ambroksolu, a wiązanie odbywa się w sposób odwracalny i zależny od stężenia.

W trakcie badań in vitro wykazano, że chlorowodorek ambroksolu istotnie zmniejsza uwalnianie cytokin z komórek jednojądrzastych i komórek z różnokształtnością jąder komórkowych krwi oraz tkanek.

W badaniach klinicznych u pacjentów z bólem gardła wykazano znaczące zmniejszenie bólu gardła oraz zaczerwienienia gardła.

Zaobserwowane cechy farmakologiczne zgodne są z dodatkową obserwacją prowadzoną w badaniach potwierdzających skuteczność kliniczną podczas stosowania chlorowodorku ambroksolu w leczeniu objawów górnych dróg oddechowych po podaniu wziewnym, tj. szybkiego złagodzenia bólu oraz odczucia dyskomfortu w obrębie ucha, nosa i tchawicy.

Po podaniu chlorowodorku ambroksolu zwiększa się stężenie antybiotyków (amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny) w wydzielinie oskrzelowo-płucnej oraz plwocinie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie wszystkich doustnych postaci ambroksolu chlorowodorku, za wyjątkiem postaci o opóźnionym uwalnianiu, jest szybkie i całkowite, ilość substancji wchłoniętej jest zależna w sposób liniowy od dawki w całym zakresie terapeutycznym.

Maksymalne stężenie leku w osoczu osiągane jest po 1 do 2,5 godzinie po doustnym podaniu postaci o natychmiastowym uwalnianiu, oraz po średnio 6,5 godzinie w przypadku postaci o opóźnionym uwalnianiu.

Całkowita biodostępność po przyjęciu tabletki 30 mg wyniosła 79%.

Kapsułki o opóźnionym uwalnianiu wykazały względną dostępność na poziomie 95% (dawka znormalizowana) w porównaniu do dawki dziennej 60 mg (30 mg dwa razy na dobę) podawanej w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

Dystrybucja

Dystrybucja chlorowodorku ambroksolu z krwi do tkanek jest szybka i wyraźnie zaznaczona z największym stężeniem substancji czynnej w tkance płucnej. Objętość dystrybucji po doustnym podaniu została określona na 552 l. W zakresie dawek terapeutycznych wiązanie z białkami osocza wynosi około 90%.

Metabolizm i eliminacja

Po podaniu doustnym około 30% dawki jest eliminowane w mechanizmie metabolizmu pierwszego przejścia. Poza tym chlorowodorek ambroksolu jest metabolizowany głównie w wątrobie w procesie glukuronidacji i częściowo także do kwasu dibromoantranilowego (około 10% dawki), oprócz innych metabolitów o mniejszym znaczeniu. Badania na ludzkich mikrosomach wątroby wykazały, że cytochrom CYP3A4 jest odpowiedzialny za metabolizm ambroksolu chlorowodorku do kwasu dibromoantranilowego.

W ciągu 3 dni od podania doustnego około 6% dawki jest stwierdzane w moczu w postaci niezwiązanej, zaś 26% dawki w postaci sprzężonej.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji dla chlorowodorku ambroksolu wynosi około 10 godzin. Klirens całkowity wynosi około 660 ml/min, a klirens nerkowy stanowi około 8% klirensu całkowitego.

Farmakokinetyka specjalnych grup pacjentów

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, usuwanie chlorowodorku ambroksolu jest zmniejszone, w wyniku czego zwiększa się jego stężenie w osoczu około 1,3 - 2 -krotnie.

Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny ambroksolu chlorowodorku nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Inne

Wykazano, że wiek oraz płeć nie wpływają w klinicznie istotny sposób na farmakokinetykę chlorowodorku ambroksolu, w związku z czym nie ma konieczności dostosowywania dawkowania w tych grupach pacjentów.

Nie wykazano wpływu posiłków na biodostępność ambroksolu chlorowodorku.

Chlorowodorek ambroksolu ma niski wskaźnik ostrej toksyczności.

Doustne dawki wynoszące 150 mg/kg masy ciała/dobę (u myszy, 4 tygodnie), 50 mg/kg masy ciała/dobę (u szczurów, 52 i 78 tygodni), 40 mg/kg masy ciała/dobę (u królików, 26 tygodni) i 10 mg/kg masy ciała/dobę (u psów, 52 tygodnie) stanowiły poziom dawkowania, przy którym nie obserwowano działań niepożądanych (NOAEL) w badaniach toksyczności dawki powtarzanej. Nie stwierdzono organów w stosunku do których lek wykazywał działanie toksyczne.

Badania toksyczności po podaniu dożylnym chlorowodorku ambroksolu u szczurów (4, 16 i 64 mg/kg masy ciała/dobę) oraz u psów (45, 90 i 120 mg/kg masy ciała/dobę (wlew 3 godziny/dobę)) wykazały brak ciężkiej miejscowej i ogólnoustrojowej toksyczności, włącznie z wynikami badań histopatologicznych. Wszystkie działania niepożądane były odwracalne.

Po podaniu doustnym chlorowodorku ambroksolu szczurom w dawkach do 3000 mg/kg masy ciała/dobę i królikom do 200 mg/kg masy ciała/dobę nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego leku. Podanie ambroksolu w dawkach do 500 mg/kg masy ciała/dobę nie wpływało na płodność szczurów obu płci. Poziom dawkowania, po którym nie obserwowano działań niepożądanych u potomstwa w okresie rozwoju okołoporodowego i po urodzeniu wynosił 50 mg/kg masy ciała/dobę.

Chlorowodorek ambroksolu w średniej dawce około 500 mg/kg masy ciała/dobę wykazuje niewielkie działanie toksyczne w stosunku do matek i ich młodych, które objawiało się wolniejszym przyrostem masy ciała i mniejszą liczebnością miotu.

Badania genotoksyczności in vitro (test Amesa i test aberracji chromosomowych) oraz in vivo (test mikrojądrowy u myszy) nie wykazały żadnego działania mutagennego chlorowodorku ambroksolu.

Badania dotyczące kancerogenności podczas stosowania diety, prowadzone przez 105 i 116 tygodni na myszach (50, 200 i 800 mg/kg masy ciała/dobę) i szczurach (65, 250 i 1000 mg/kg masy ciała/dobę) nie wykazały działania rakotwórczego chlorowodorku ambroksolu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Guma arabska

Sorbitol ciekły, mekrystalizujący Karion 83

Olejek eteryczny miętowy Olejek eteryczny eukaliptusowy Sacharyna sodowa Parafina ciekła lekka Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

10 pastylek miękkich 20 pastylek miękkich 40 pastylek miękkich

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim/Rhein Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Mucosolvan