Imeds.pl

Mucotussin 10 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mucotussin 10 mg/5 ml, syrop

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucotussin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucotussin

3.    Jak stosować lek Mucotussin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucotussin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mucotussin i w jakim celu się go stosuje

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniom.

Lek Mucotussin jest stosowany w celu złagodzenia suchego, drażniącego kaszlu.

Zawiera substancję czynną dekstrometorfanu bromowodorek należący do grupy leków nazwanych lekami przeciwkaszlowymi, które łagodzą suchy kaszel.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucotussin

Kiedy nie stosować leku Mucotussin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcje 6),

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub ostre objawy związane z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie płuc,

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat,

-    jeśli pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował leki przeciwdepresyjne znane jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO). Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy przyjmuje taki lek, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przez rozpoczęciem przyjmowania leku Mucotussin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    bromowodorek dekstrometorfanu może powodować uzależnienie, jeśli jest stosowany przez długi okres lub jest stosowany przez osoby z tendencją do nadużywania leków.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby,

-    jeśli pacjent ma przewlekły kaszel lub kaszel związany ze znacznym wytwarzaniem śluzu (flegmy),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Dzieci

Leku Mucotussin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Mucotussin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a zwłaszcza o amiodaronie, chinidynie, fluoksetynie, haloperydolu, paroksetynie, propafenonie, tiorydazynie, cymetydynie i rytonawirze lub lekach mukolitycznych (leki rozrzedzające wydzielinę).

Stosowanie leku Mucotussin z alkoholem

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej, jeśli Mucotussin jest stosowany jednocześnie z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może wywoływać senność lub zawroty głowy. Jeśli takie objawy wystąpią u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Ryzyko wystąpienia takich objawów jest większe podczas jednoczesnego spożywania alkoholu i stosowania niektórych leków.

Mucotussin zawiera

-    Maltitol (maksymalna zalecana dawka dobowa dostarcza 89 kcal)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

-    2,8 g glikolu propylenowego

-    Metylu hydroksybenzoesan (E218)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Mucotussin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka wynosi:

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Po 15 ml syropu do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin, w razie potrzeby.

Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki, która wynosi 45 ml syropu (3 dawki).

Należy używać miarki dołączonej do opakowania.

W przypadku samodzielnego leczenia nie należy przyjmować leku dłużej niż 3 do 5 dni.

Syrop nie zawiera cukru (sacharozy), dlatego może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucotussin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do szpitala.

Pozostałość leku należy pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Mucotussin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę należy przyjąć w razie potrzeby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mucotussin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne

■    Objawami mogą być: świąd skóry lub wysypka, trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, obrzęk twarzy lub gardła.

■    Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zwrócić się po pomoc lekarską.

Inne możliwe działania niepożądane

■    Często (występują u mniej niż 1 osoby na 10):

o zawroty głowy, wymioty, niestrawność, nudności, wyczerpanie;

■    Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

o omamy, uzależnienie, senność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać lek Mucotussin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Mucotussin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 rok.

Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mucotussin

-    Substancją czynną leku jest dekstrometorfanu bromowodorek.

-    Pozostałe składniki to:

Maltitol ciekły (E 965)

Sacharyna sodowa (dwuwodna) (E 954)

Glikol propylenowy Aromat waniliowy 33P080 Aromat brzoskwiniowy 653460 Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Woda oczyszczona

Jak wygląda lek Mucotussin i co zawiera opakowanie

5 ml zawiera 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku jednowodnego, co odpowiada 7,35 mg dekstrometorfanu.

Mucotussin to klarowny, bezbarwny do jasnożółtego syrop, dostępny w butelkach z oranżowego szkła typu III z zamknięciem z PP z wkładką LDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i miarką z PP, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x butelka 190 ml i 1 miarka

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Wytwórca DELPHARM REIMS

10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Dextromethorphan hydrobromide 10 mg/5 ml syrup Czechy: MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml Słowacja: Mugotussol Estonia: Mugotussol

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2014

4