+ iMeds.pl

Mucotussin 10 mg/5 mlUlotka Mucotussin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mucotussin 10 mg/5 ml, syrop

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mucotussin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucotussin

3.    Jak stosować lek Mucotussin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mucotussin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mucotussin i w jakim celu się go stosuje

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniom.

Lek Mucotussin jest stosowany w celu złagodzenia suchego, drażniącego kaszlu.

Zawiera substancję czynną dekstrometorfanu bromowodorek należący do grupy leków nazwanych lekami przeciwkaszlowymi, które łagodzą suchy kaszel.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucotussin

Kiedy nie stosować leku Mucotussin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcje 6),

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub ostre objawy związane z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie płuc,

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat,

-    jeśli pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował leki przeciwdepresyjne znane jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO). Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy przyjmuje taki lek, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przez rozpoczęciem przyjmowania leku Mucotussin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    bromowodorek dekstrometorfanu może powodować uzależnienie, jeśli jest stosowany przez długi okres lub jest stosowany przez osoby z tendencją do nadużywania leków.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby,

-    jeśli pacjent ma przewlekły kaszel lub kaszel związany ze znacznym wytwarzaniem śluzu (flegmy),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Dzieci

Leku Mucotussin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Mucotussin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a zwłaszcza o amiodaronie, chinidynie, fluoksetynie, haloperydolu, paroksetynie, propafenonie, tiorydazynie, cymetydynie i rytonawirze lub lekach mukolitycznych (leki rozrzedzające wydzielinę).

Stosowanie leku Mucotussin z alkoholem

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej, jeśli Mucotussin jest stosowany jednocześnie z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może wywoływać senność lub zawroty głowy. Jeśli takie objawy wystąpią u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Ryzyko wystąpienia takich objawów jest większe podczas jednoczesnego spożywania alkoholu i stosowania niektórych leków.

Mucotussin zawiera

-    Maltitol (maksymalna zalecana dawka dobowa dostarcza 89 kcal)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

-    2,8 g glikolu propylenowego

-    Metylu hydroksybenzoesan (E218)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Mucotussin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka wynosi:

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Po 15 ml syropu do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin, w razie potrzeby.

Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki, która wynosi 45 ml syropu (3 dawki).

Należy używać miarki dołączonej do opakowania.

W przypadku samodzielnego leczenia nie należy przyjmować leku dłużej niż 3 do 5 dni.

Syrop nie zawiera cukru (sacharozy), dlatego może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucotussin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do szpitala.

Pozostałość leku należy pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Mucotussin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę należy przyjąć w razie potrzeby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mucotussin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne

■    Objawami mogą być: świąd skóry lub wysypka, trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, obrzęk twarzy lub gardła.

■    Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zwrócić się po pomoc lekarską.

Inne możliwe działania niepożądane

■    Często (występują u mniej niż 1 osoby na 10):

o zawroty głowy, wymioty, niestrawność, nudności, wyczerpanie;

■    Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

o omamy, uzależnienie, senność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać lek Mucotussin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Mucotussin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 rok.

Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mucotussin

-    Substancją czynną leku jest dekstrometorfanu bromowodorek.

-    Pozostałe składniki to:

Maltitol ciekły (E 965)

Sacharyna sodowa (dwuwodna) (E 954)

Glikol propylenowy Aromat waniliowy 33P080 Aromat brzoskwiniowy 653460 Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Woda oczyszczona

Jak wygląda lek Mucotussin i co zawiera opakowanie

5 ml zawiera 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku jednowodnego, co odpowiada 7,35 mg dekstrometorfanu.

Mucotussin to klarowny, bezbarwny do jasnożółtego syrop, dostępny w butelkach z oranżowego szkła typu III z zamknięciem z PP z wkładką LDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i miarką z PP, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x butelka 190 ml i 1 miarka

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Wytwórca DELPHARM REIMS

10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Dextromethorphan hydrobromide 10 mg/5 ml syrup Czechy: MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml Słowacja: Mugotussol Estonia: Mugotussol

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2014

4

Mucotussin

Charakterystyka Mucotussin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mucotussin, 10 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku jednowodnego, co odpowiada 7,35 mg dekstrometorfanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

5 ml syropu Mucotussin zawiera 4340 mg maltitolu ciekłego E965, 310 mg glikolu propylenowego oraz 7,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Bezbarwny do jasnożółtego, klarowny płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mucotussin jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej w objawowym leczeniu drażniącego kaszlu (nieproduktywnego, suchego kaszlu)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

Po 15 ml syropu do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin, w razie potrzeby.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 45 ml na dobę.

Sposób podawania

Należy używać miarki dołączonej do opakowania.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 do 3 tygodni.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    U pacjentów z niewydolnością oddechową lub u których istnieje ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej (patrz punkt 4.4).

•    U pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) oraz przez 14 dni po zakończeniu stosowania takich leków (patrz punkt 4.5).

• Syrop Mucotussin jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania u pacjentów może rozwinąć się tolerancja na lek, a także fizyczne i psychiczne uzależnienie. Pacjenci z tendencją do nadużywania lub uzależnienia od leków powinni przyjmować produkt Mucotussin tylko przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, POChP, zapalenie płuc.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy, dlatego Mucotussin nie jest wskazany do łagodzenia przewlekłego kaszlu, szczególnie u dzieci.

W przypadku produktywnego kaszlu ze znacznym wytwarzaniem śluzu leczenie przeciwkaszlowe produktem Mucotussin należy stosować zachowując szczególną ostrożność i tylko po szczegółowej ocenie korzyści i ryzyka.

Produkt Mucotussin zawiera:

-    39,06 g maltitolu ciekłego w maksymalnej zalecanej dawce dobowej równoważnej 89 kcal. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni zażywać tego produktu. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

-    2,8 g glikolu propylenowego w maksymalnej zalecanej dawce dobowej.

-    metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) przed leczeniem lub równocześnie z leczeniem bromowodorkiem dekstrometorfanu może powodować rozwój zespołu serotoninowego, którego charakterystyczne objawy to: nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa (drżenie, drgawki kloniczne, drgawki kloniczne mięśni, wzmożone odruchy i sztywność pozapiramidowa), nadpobudliwość autonomiczna (obfite pocenie się, gorączka, tachykardia, przyspieszony oddech, rozszerzenie źrenic) i zmiany stanu psychicznego (pobudzenie, podniecenie, splątanie).

Jednoczesne podawanie innych leków, które działają hamująco na OUN, może spowodować wzajemne nasilenie ich działania.

Jednoczesne podawanie leków, które są inhibitorami cytochromu P450-2D6 w układzie enzymatycznym wątroby, a tym samym także hamują metabolizm dekstrometorfanu, w szczególności amiodaronu, chinidyny, fluoksetyny, haloperydolu, paroksetyny, propafenonu, tiorydazyny, cymetydyny i rytonawiru, może zwiększyć stężenie dekstrometorfanu. Wymienione działania mogą wystąpić, jeśli niedawno podawano którykolwiek z wymienionych leków, nawet gdy nie jest on już przyjmowany.

Jeśli dekstrometorfan jest przyjmowany w skojarzeniu z lekami sekretolitycznymi, osłabiony odruch kaszlu może prowadzić do niebezpiecznego nagromadzenia się śluzu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wyniki badań epidemiologicznych otrzymane z określonej, niewielkiej liczby zastosowań produktu nie wykazały zwiększenia częstości występowania wad wrodzonych u dzieci, które zostały narażone na działanie dekstrometorfanu w okresie prenatalnym. Badania te jednak nie dokumentują odpowiednio czasu trwania leczenia dekstrometorfanem.

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały, że dekstrometorfan stwarza potencjalne zagrożenie dla człowieka (patrz punkt 5.3).

Dlatego dekstrometorfan należy stosować w czasie ciąży tylko po dokładnej analizie korzyści i ryzyka oraz jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dekstrometorfan przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie stosować tego produktu u matek karmiących piersią, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia depresji oddechowej u niemowląt.

Płodność

Nie odnotowano wpływu dekstrometorfanu na płodność. Doświadczenie przedkliniczne w tym zakresie jest ograniczone (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet podczas stosowania zgodnie z zaleceniami lek ten może powodować lekką senność oraz opóźniać czas reakcji, prowadząc do zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ryzyko zwiększa się, gdy lek jest stosowany jednocześnie z alkoholem lub innymi lekami, które mogą wpływać na czas reakcji.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania (liczba pacjentów, u których oczekuje się wystąpienia reakcji). Częstość występowania określono jako: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działania

niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia

psychiczne

Bardzo rzadko

omamy,

zaobserwowano uzależnienie od leku u osób nadużywających dekstrometorfan

Zaburzenia układu nerwowego

Często

zawroty głowy

Bardzo rzadko

senność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

wymioty, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie

4.8 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: depresja oddechowa, zaburzenia świadomości, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia, pobudzenie, omamy, wzrost napięcia mięśniowego oraz ataksja.

W razie konieczności należy podjąć monitorowanie na oddziale intensywnej opieki medycznej wraz z leczeniem objawowym. Jako antagonistę można zastosować nalokson.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniom.

Kod ATC: R05DA09

Bromowodorek dekstrometorfanu jest 3-metoksy pochodną leworfanolu. Wykazuje działanie przeciwkaszlowe, ale w dawkach terapeutycznych nie ma właściwości przeciwbólowych, hamujących czynność układu oddechowego lub właściwości psychomimetycznych.

Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym dekstrometorfan wchłania się szybko, a stężenie maksymalne w osoczu występuje w ciągu 2 godzin.

Dekstrometorfan podlega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Główne etapy metabolizmu to oksydatywna O- i N-demetylacja za pośrednictwem CYP3A i CYP2D6, a następnie sprzęganie. Głównym czynnym metabolitem jest dekstrorfan; powstają także (+)-3-metoksymorfinan i (+)-3-hydroksymorfinan. Ponieważ CYP2D6 jest enzymem polimorficznym, metabolizm dekstrometorfanu zależy od genotypu osobnika. Częstość występowania fenotypu słabo metabolizującego (z zaburzeniem aktywności CYP2D6) w populacji kaukaskiej wynosi od 5% do 10%.

Wydalanie z moczem (do 48 godzin po podaniu doustnym) może wynosić od 20% do 86% zastosowanej dawki. W moczu stwierdza się metabolity wolne lub sprzężone, a jedynie niewielka część substancji czynnej jest wydalana w postaci niezmienionej.

Mniej niż 1% jest wydalany z kałem. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1,2-2,2 godziny i ulega wydłużeniu do nawet 45 godzin w przypadku słabego metabolizmu CYP2D6.

Początek działania występuje 15-30 minut po podaniu doustnym, a działanie utrzymuje się około 3-6 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła i podprzewlekła

Badania dotyczące toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej przeprowadzone na psach i szczurach nie wykazały żadnych dowodów toksycznego wpływu specyficznego dla dekstrometorfanu.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących działania mutagennego bromowodorku dekstrometorfanu. Wynik bakteryjnego badania mutacji punktowych był ujemny. Nie można odpowiednio ocenić działania mutagennego. Brak długoterminowych badań na zwierzętach przeprowadzonych w celu określenia działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Przeprowadzone na szczurach badania dotyczące embriotoksyczności, toksyczności okołoporodowej i poporodowej oraz wpływu na płodność wykazały negatywny wynik w przypadku przyjmowania dawki do 50 mg/kg/dobę.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Maltitol ciekły (E 965)

Sacharyna sodowa (dwuwodna) (E 954)

Glikol propylenowy Aromat waniliowy 33P080 Aromat brzoskwiniowy 653460 Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania: 1 rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła typu III z zamknięciem z PP z wkładką LDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i miarką z PP w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x butelka 190 ml i 1 miarka.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21/01/2014

6

Mucotussin