+ iMeds.pl

Mukolina 50 mg/mlUlotka Mukolina

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MUKOLINA

50 mg/ml, syrop Carbocisteinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mukolina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mukolina

3.    Jak stosować lek Mukolina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mukolina

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK MUKOLINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mukolina syrop zawiera karbocysteinę, która wykazuje działanie mukolityczne. Lek zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzeli, ułatwia odkrztuszanie i zmniejsza częstość napadów kaszlu. Karbocysteina jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie karbocysteiny w osoczu występuje średnio po 2 godzinach po podaniu. Karbocysteina dobrze przenika do dróg oddechowych. Lek wydalany jest w moczu w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów. Wskazania do stosowania:

Leczenie wspomagające chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny:

-    zapalenie oskrzeli;

-    mukowiscydoza.

Karbocysteina stosowana jest również pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUKOLINA Kiedy nie stosować leku Mukolina

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mukolina (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mukolina

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba wrzodowa, ponieważ leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka.

Nie należy zażywać leku przed snem.

Stosowanie leku Mukolina z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować karbocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi i lekami hamującymi wydzielanie śluzu.

Stosowanie leku Mukolina z jedzeniem i piciem

Lek Mukolina syrop należy przyjmować po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Nie wiadomo, czy karbocysteina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mukolina

Zawarty w syropie metylu parahydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera sorbitol. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK MUKOLINA

Lek Mukolina należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie. Odpowiednią objętość syropu należy odmierzyć za pomocą łyżeczki miarowej, która jest dołączona do opakowania leku.

Zazwyczaj lek stosuje się następująco:

Dorośli:

750 mg (15 ml) 3 razy na dobę przez 7 dni, następnie 500 mg (10 ml) trzy razy na dobę.

W stanach ostrych syrop stosuje się przez 8 do 10 dni, w stanach przewlekłych, na wyraźne zalecenie lekarza syrop można stosować przez 10 do 21 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Stosuje się dawkowanie zalecane u pacjentów dorosłych.

Lek może być stosowany u pacjentów z cukrzycą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mukolina

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania karbocysteiny. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit.

W przypadku przedawkowania lekarz może przeprowadzić płukanie żołądka i obserwować pacjenta.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mukolina

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Mukolina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): nudności, biegunka,

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia żołądkowe, ból brzucha.

Zaburzenia układu nerwowego:

Pojedyncze przypadki: bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Pojedyncze przypadki: reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).

U pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarz lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MUKOLINA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Mukolina syrop po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Mukolina

-    Substancją czynną leku jest karbocysteina. 5 ml syropu zawiera 250 mg karbocysteiny.

-    Innymi składnikami leku są: sorbitol ciekły krystalizujący 70 % (E 420), glicerol (E 422), sodu wodorotlenek (E 524), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel sproszkowany, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mukolina i co zawiera opakowanie

Opakowanie stanowi butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, z załączoną łyżeczka miarową (z podziałką 2,5 ml i 5 ml).

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Mukolina

Charakterystyka Mukolina

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MUKOLINA, 50 mg/ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 50 mg Carbocisteinum (karbocysteiny).

5 ml syropu zawiera 250 mg Carbocisteinum (karbocysteiny).

Substancje pomocnicze:

5 ml syropu zawiera 2,5 g sorbitolu (70 %), glicerol oraz metylu parahydroksybenzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny: zapalenie oskrzeli; mukowiscydoza.

Karbocysteina stosowana jest również pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Preparat do podawania doustnego.

Dorośli:

750 mg (15 ml) 3 razy na dobę przez 7 dni, następnie 500 mg (10 ml) trzy razy na dobę.

W stanach ostrych syrop stosuje się przez 8 do 10 dni, w stanach przewlekłych, na wyraźne zalecenie lekarza syrop można stosować przez 10 do 21 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Stosuje się dawkowanie zalecane u pacjentów dorosłych.

Syrop należy przyjmować po posiłkach.

Nie zaleca się zażywać leku przed snem.

Lek może być stosowany u pacjentów z cukrzycą.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karbocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

MINISTERSTWO ZDLlu' Departament Polityki Lekowej i Far 00-952 Warszawr

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na to, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, karbocystelnę należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

Preparat zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera sorbitol. Nic należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować karbocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi i lekami hamującymi wydzielanie śluzu.

4.6.    Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego karbocysteiny. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny u kobiet w ciąży nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży.

Nie wiadomo, czy karbocysteina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Mukolina nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000, do 1/1 000), bardzo rzadko (<10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia żołądka i jelit'.

Rzadko: nudności, biegunka,

Bardzo rzadko: krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia żołądkowe, ból brzucha.

Zaburzenia układu nerwowego:

Pojedyncze przypadki: bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Pojedyncze przypadki: reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).

U pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

4.9.    Przedawkowanie

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania karbocysteiny. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W przypadku przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka i prowadzić obserwację pacjenta.

ST W

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne.

Kod ATC: R05C B03.

Karbocysteina (S-karboksymetylo-L-cysteina) wykazuje działanie w modelach zwierzęcych z normalnym i zwiększonym wydzielaniem śluzu i wpływa na ilość i rodzaj glikoprotein śluzowych wydzielanych przez drogi oddechowe. Wiadomo, że zwiększenie stosunku glikoprotein kwaśnych do obojętnych i przekształcenie komórek surowiczych w śluzowe jest początkowym etapem odpowiedzi na podrażnienie, po którym w normalnych warunkach następuje nadmierne wydzielanie. Podanie karbocysteiny zwierzętom, które poddano następnie działaniu czynników drażniących sprawia, że wydzielane glikoproteiny pozostają prawidłowe. Zastosowanie karbocysteiny u zwierząt po ekspozycji na czynniki drażniące przyspiesza powrót do stanu prawidłowego.

U ludzi karbocysteina normalizuje czynności wydzielnicze nabłonka błony śluzowej dróg oddechowych, zmniejsza lepkość wydzieliny, ułatwia odkrztuszanie i zmniejsza częstotliwość napadów kaszlu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Karbocysteina jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie karbocysteiny w osoczu po podaniu 1,5 g wynosi 13,38 mg/1 i osiągane jest po 1 do 1,7 godziny. Okres półtrwania wynosi 1,33 godziny, a objętość dystrybucji około 60 I. Karbocysteina dobrze przenika do dróg oddechowych. Głównymi drogami metabolizmu leku są: acetylacja, dekarboksylacj; i sulfoksydacja. Lek wydalany jest w moczu w postaci nie zmienionej i w postaci metabolitów.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na wielu gatunkach zwierząt nie wykazały toksycznego działania karbocysteiny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły krystalizujący 70 % (E 420) Glicerol (E 422)

Sodu wodorotlenek (E 524)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) Karmel sproszkowany Aromat bananowy Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

Mí iNISYERST WO nenart'łnwnt Polityki 1«?

nrthto \A/ftr

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szklą brunatnego, zamknięta zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, umieszczona w tekturowym pudelku. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa z podziałką2,5 ml i 5 ml.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0322

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.10.1993/ 30.04.2004/ 04.05.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -11- 0 5

MINISTERSTWO ZDi

Departament Polityki Lekowej DO-95? Warszaw

• d flfllorloWO

4

Mukolina