+ iMeds.pl

Multibic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji -



Ulotka Multibic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA multiBic bezpotasowy, roztwór do hemofiltracji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest multiBic bezpotasowy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem roztworu multiBic bezpotasowy

3.    Jak stosować multiBic bezpotasowy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać multiBic bezpotasowy

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST multiBic bezpotasowy I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

multiBic bezpotasowy jest roztworem do hemofiltracji.

Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, wydalanych w normalnych warunkach przez nerki do moczu. Hemofiltracja przywraca także równowagę soli i wody wewnątrz organizmu. Płyn (ultrafiltrat) zawierający wodę, produkty przemiany materii i sole jest usuwany z krwi i zastępowany roztworem do hemofiltracji.

Roztwory do hemofiltracji zawierają wodę oraz różne sole i cukier, w celu uzupełnienia ich utraty z ultrafiltratem oraz w celu przywrócenia w organizmie właściwej zawartości wody i soli mineralnych.

W zależności od stężenia potasu we krwi, lekarz prowadzący dobierze odpowiedni roztwór do hemofiltracji z wymaganym stężeniem potasu oraz będzie regularnie sprawdzał stężenie potasu we krwi pacjenta.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, czas prowadzenia zabiegów hemofiltracji jest ograniczony. Po całkowitym powrocie czynności nerek zaprzestaje się wykonywania zabiegów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM ROZTWORU multiBic bezpotasowy

Kiedy nie należy stosować roztworu multiBic bezpotasowy

-    jeśli stężenie potasu we krwi jest bardzo niskie (hipokaliemia);

-    jeśli występuje zasadowica metaboliczna, spowodowana zaburzeniami metabolicznymi;

-    jeśli hemofiltracja nie jest dobrą metodą leczenia pacjenta w danej sytuacji, co może wynikać z nadmiernego metabolizmu białek (hiperkatabolizm), niemożności osiągnięcia dostatecznego przepływu krwi przez hemofiltr lub wysokiego ryzyka krwawienia, związanego z lekami koniecznymi dla zapobieżenia wykrzepianiu w hemofiltrze.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując multiBic bezpotasowy

•    Należy systematyczne sprawdzać stężenie potasu we krwi przed i w trakcie zabiegu hemofiltracji.

•    Jeżeli stężenie potasu we krwi jest za małe (hipokaliemia) lub zmniejsza się, może być konieczne podanie leków uzupełniających potas i (lub) zmiana roztworu do hemofiltracji na zawierający większe stężenie potasu.

•    Jeżeli stężenie potasu we krwi jest za duże (hiperkaliemia) lub zwiększa się, wskazane może być zwiększenie szybkości filtracji (aby usunąć więcej potasu z organizmu).

•    Ponadto lekarz prowadzący będzie prawdopodobnie sprawdzać stężenia innych elektrolitów (soli) w organizmie, kontrolować stężenie cukru we krwi oraz masę ciała przed rozpoczęciem i w trakcie trwania zabiegu hemofiltracji. Lekarz prowadzący będzie także sprawdzać, czy bilans płynów jest prawidłowy, to znaczy, czy pacjent nie jest odwodniony lub przewodniony (objawem może być krótki oddech, obrzęk kostek itp.).

•    Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić stan worka z roztworem do hemofiltracji. Należy upewnić się, że roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a worek nieuszkodzony.

•    Przed wykonaniem wlewu roztwór do hemofiltracji należy podgrzać do temperatury ciała (lekarz prowadzący upewni się, czy urządzenie stosowane do podgrzewania jest odpowiednie). Nigdy nie należy używać roztworu o temperaturze niższej niż temperatura pokojowa. Do podgrzewania roztworu multiBic bezpotasowy nie należy używać kuchenek mikrofalowych, ze względu

na możliwość miejscowego przegrzania roztworu.

•    Zestaw drenów, służący do podawania roztworu multiBic, należy sprawdzać co 30 minut.

Jeśli w drenach stwierdzi się obecność osadu, należy niezwłocznie wymienić worek i dreny, a pacjenta uważnie monitorować.

   Nie stosować, dopóki nie nastąpi całkowite wymieszanie zawartości obu komór worka.

Ciąża i karmienie piersią :

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zabiegiem z zastosowaniem roztworu do hemofiltracji.

Stosowanie roztworu multiBic bezpotasowy z innymi lekami:

Odpowiednia szybkość filtracji oraz właściwe objętości roztworów do hemofiltracji, a także dokładna kontrola stężenia soli mineralnych we krwi, tętna i ciśnienia krwi, mogą zapobiec interakcjom z innymi lekami. Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych lekach, także o tych, które można kupić bez recepty. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich stosowanych leków uzupełniających elektrolity (sole mineralne) oraz przyjmowanych wlewów dożylnych, także tych, które dostarczają substancji odżywczych (pożywienia) dla organizmu (tzw. żywienie pozajelitowe). Przepisując roztwór do hemofiltracji multiBic bezpotasowy, lekarz bierze pod uwagę wszystkie powyższe informacje. Lekarz musi być poinformowany o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta. W razie potrzeby lekarz zmieni dawki tych spośród leków zażywanych przez pacjenta, które są usuwane z organizmu podczas zabiegu hemofiltracji.

W przypadku leczenia digoksyną zmiana stężenia soli mineralnych w organizmie pod wpływem hemofiltracji może spowodować wystąpienie niepożądanych działań digoksyny, na przykład nieprawidłowy rytm serca (zaburzenia rytmu serca).

3. JAK STOSOWAĆ multiBic bezpotasowy

Zabieg hemofiltracji, związany z podawaniem roztworu do hemofiltracji, jest stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek. Ten rodzaj zabiegu powinien być zalecony i nadzorowany przez lekarza doświadczonego w leczeniu chorób nerek .

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym powrocie czynności nerek.

multiBic bezpotasowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów. Nie zaleca się stosowania go u dzieci, gdyż nie wykonano badań dotyczących stosowania i dawkowania w tej grupie wiekowej.

Roztwór do hemofiltracji multiBic bezpotasowy przeznaczony jest wyłącznie do wlewów dożylnych i nie należy go stosować w żaden inny sposób.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciała oraz ilości produktów przemiany materii, które należy usunąć z organizmu, lekarz prowadzący ustali objętość płynu, jaką należy usunąć i jaką należy uzupełnić w trakcie zabiegu hemofiltracji.

Odpowiednia szybkość filtracji u dorosłych wynosi zwykle 800 - 1400 ml na godzinę. Szybkość filtracji nie powinna być większa niż 75 l na dobę.

Instrukcja użycia

1.    Usunięcie zewnętrznego opakowania i staranne sprawdzenie worka z roztworem do hemofiltracji Opakowanie zewnętrzne należy usunąć bezpośrednio przed użyciem.

Opakowania z tworzywa sztucznego mogą niekiedy ulec uszkodzeniu w trakcie transportu od producenta do kliniki (stacji dializ) lub w samej klinice. Może to być przyczyną zanieczyszczenia i wzrostu bakterii oraz grzybów w roztworze do hemofiltracji. Z tego powodu przed użyciem należy dokładnie obejrzeć worek oraz ocenić stan roztworu przed podaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić nawet na najmniejsze uszkodzenia zamknięcia worka, spawu pomiędzy obiema komorami i narożników opakowania.

Roztwór można stosować tylko w przypadku, gdy jest przezroczysty i bezbarwny, a opakowanie i spawy są nieuszkodzone i kompletne.

W przypadku wątpliwości decyzję o ewentualnym zastosowaniu roztworu do hemofiltracji powinien podjąć lekarz prowadzący.

2.    Mieszanie roztworów obydwu komór

Roztwory z obydwu komór należy wymieszać bezpośrednio przed zastosowaniem, otrzymując w ten sposób gotowy do użycia roztwór do hemofiltracji.

A)


B)


C)





pomiędzy obiema komorami otworzy się na całej długości, a roztwory z obu komór zmieszają się.


Rozłożyć małą komorę.    Zwinąć worek z roztworem,

zaczynając od rogu położonego naprzeciw małej komory...

Po zmieszaniu roztworów z obu komór należy sprawdzić, że spaw oddzielający komory jest całkowicie otwarty, roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a worek nie przecieka.

3.    Roztwór gotowy do użycia

Jeśli są takie zalecenia, do gotowego do użycia roztworu do hemofiltracji można dodać produkty lecznicze (leki). Może to jednak nastąpić dopiero po całkowitym otwarciu spawu między komorami oraz starannym wymieszaniu obydwu roztworów. Decyzję o dodaniu leków do roztworu hemofiltracyjnego może podjąć wyłącznie lekarz prowadzący. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, tak, aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do roztworu. Po dodaniu leku do roztworu do hemofiltracji należy ponownie wymieszać roztwór, zanim poda się go pacjentowi. Na workach należy umieścić szczegółową informację o rodzaju i dawce leku oraz datę i godzinę jego dodania do roztworu.

Roztwór gotowy do użycia należy zastosować bezpośrednio po wymieszaniu. Jeśli nie jest to jednak możliwe, roztwór należy użyć najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wymieszania.

Wymieszany roztwór należy ogrzać bezpośrednio przed infuzją w przybliżeniu do temperatury ciała (36,5oC - 38,0oC). Dokładną temperaturę ustala lekarz prowadzący w zależności od wskazań klinicznych. Do podgrzewania należy używać tylko odpowiednich urządzeń przeznaczonych do podgrzewania roztworów do hemofiltracji. Zaleca się stosowanie aparatów przeznaczonych do zabiegów hemofiltracji, które podgrzewają roztwór przed jego podaniem. Nie należy stosować kuchenek mikrofalowych ze względu na możliwość miejscowego przegrzania roztworu.

Roztwór do hemofiltracji przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia.

Worki częściowo zużyte lub uszkodzone należy wyrzucić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki roztworu multiBic bezpotasowy

Podczas hemofiltracji konieczne jest dokładne sprawdzenie bilansu płynów, czyli ilości płynów dostarczanych i usuwanych z organizmu. Nadmiar dostarczonych płynów prowadzi do przewodnienia (przeciążenia organizmu płynami), z objawami skrócenia oddechu, obrzęku kostek i podudzi. Zbyt mała ilość płynu dostarczanego w porównaniu z usuwanym prowadzi do odwodnienia oraz ogólnego niedoboru płynów w organizmie, z objawami takimi jak zawroty głowy, skurcze mięśni oraz uczucie pragnienia.W przypadku wystąpienia objawów przewodnienia lub odwodnienia organizmu należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.

Zaburzenia gospodarki płynami prowadzą także do przyspieszenia akcji serca oraz zmian ciśnienia krwi. W celu znormalizowania bilansu płynów w organizmie lekarz zmodyfikuje leczenie poprzez zmianę szybkości filtracji oraz objętości usuwanych i zastępowanych płynów.

W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu do hemofiltracji.

W przypadku odwodnienia należy zmniejszyć szybkość lub przerwać ultrafiltrację oraz odpowiednio zwiększyć objętość wlewu roztworu do hemofiltracji.

W wyniku przedawkowania mogą również wystąpić nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w organizmie oraz w równowadze kwasowo - zasadowej. W wyniku tego mogą wystąpić skurcze mięśni.

4.    MOŻLIWE DZIALANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, multiBic bezpotasowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, skurcze mięśni, obniżenie lub wzrost ciśnienia

tętniczego krwi, mogą być następstwem samej metody leczenia lub mogą być wywołane przez roztwór do hemofiltracji.

Do działań niepożądanych wywołanych przez roztwór do hemofiltracji należą: przewodnienie (np. krótki oddech lub obrzęk kostek i podudzi), odwodnienie (np. zawroty głowy, skurcze mięśni, pragnienie), zaburzenia gospodarki elektrolitowej, jak za małe stężenie potasu lub fosforanów we krwi, zbyt duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia) oraz zasadowica metaboliczna spowodowana zaburzeniami metabolicznymi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ multiBic bezpotasowy

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4oC.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Stosować tylko wtedy, gdy płyn jest przezroczysty i bezbarwny, a opakowanie nieuszkodzone.

Roztwór gotowy do użycia należy zastosować bezpośrednio po wymieszaniu, nie należy go przechowywać w temperaturze powyżej +25°C i koniecznie zużyć najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wymieszania.

Roztwór do hemofiltracji przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

Niewykorzystaną część roztworu należy wyrzucić.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera roztwór do hemofiltracji multiBic bezpotasowy

-    Substancjami czynnymi są: sodu chlorek, sodu wodorowęglan, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny i glukoza (w postaci glukozy jednowodnej).

multiBic bezpotasowy jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 82 mmol/l, glukoza 111 mmol/l).

Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic bezpotasowy zawiera: sodu chlorek 6,136 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 109 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

-    Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

Teoretyczna osmolarność: 292 mosm/l    pH ~ 7,2

Jak wygląda multiBic bezpotasowy i co zawiera opakowanie:

multiBic bezpotasowy jest dostarczany w tekturowym pudełku zawierającym 2 worki dwukomorowe po 5000 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H., Niemcy

Wytwórca:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Niemcy Dystrybutor:

Fresenius Medical Care Polska S.A.

ul. Krzywa 13

60.118 Poznań

tel.: 0-61 83-92-600

faks: 0-61 83-92-633

Data zatwierdzenia ulotki: 25.08.2011

6

multiBic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji

Charakterystyka Multibic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

multiBic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem 2 mmol/l roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem 3 mmol/l roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem 4 mmol/l roztwór do hemofiltracji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

multiBic bezpotasowy/ z potasem 2/3/4 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowym worku, zawierającym 4,75 l zasadowego roztworu wodorowęglanu w jednej komorze i 0,25 l kwaśnego roztworu elektrolitów i glukozy w drugiej komorze.

PRZED WYMIESZANIEM: każde 1000 ml roztworu zawiera:

kwaśny roztwór elektrolitów i glukozy (mała komora)

multiBic

bezpotasowy

multiBic z potasem 2 mmol/l

multiBic z potasem 3 mmol/l

multiBic z potasem 4 mmol/l

jednostka

Potasu chlorek

0

2,982

4,473

5,964

g

Wapnia chlorek dwuwodny

4,410

4,410

g

4,410

4,410

g

Magnezu chlorek sześciowodny

2,033

2,033

2,033

2,033

g

Glukoza bezwodna

20,00

20,00

20,00

20,00

g

jako Glukoza jednowodna

22,00

22,00

22,00

22,00

K+

0

40

60

80

mmol

Ca2+

30

30

30

30

mmol

Mg2+

10

10

10

10

mmol

Cl-

82

122

142

162

mmol

Glukoza

111

111

111

111

mmol

zasadowy roztwór wodorowęglanu (duża komora)

multiBic

bezpotasowy

multiBic z potasem 2 mmol/l

multiBic z potasem 3 mmol/l

multiBic z potasem 4 mmol/l

jedn

ostka

Sodu chlorek

6,453

6,453

6,453

6,453

g

Sodu wodorowęglan

3,104

3,104

3,104

3,104

g

Na+

147,37

147,37

147,37

147,37

mmol

Cl-

110,42

110,42

110,42

110,42

mmol

HCO3-

36,95

36,95

36,95

36,95

mmol

PO WYMIESZANIU:

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic bezpotasowy/ z potasem 2/3/4 mmol/l zawiera:

multiBic

bezpotasowy

multiBic z potasem 2 mmol/l

multiBic z potasem 3 mmol/l

multiBic z potasem 4 mmol/l

jedn

ostka

Sodu chlorek

6,136

6,136

6,136

6,136

g

Potasu chlorek

0

0,1491

0,2237

0,2982

g

Sodu wodorowęglan

2,940

2,940

2,940

2,940

g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,2205

0.2205

g

0.2205 g 0.2205

_g

0,2205

0,2205

0,2205

g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,1017

0,1017

0,1017

0,1017

g

Glukoza bezwodna jako Glukoza jednowodna

1,000

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

1,000

1,100

g

Na+

140

140

140

140

mmol

K+

0

2,0

3,0

4,0

mmol

Ca2+

1,5

1,5

1,5

1,5

mmol

Mg2+

0,50

0,50

0,50

0,50

mmol

Cl-

109

111

112

113

mmol

HCO3-

35

35

35

35

mmol

Glukoza

5,55

5,55

5,55

5,55

mmol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do hemofiltracji.

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Teoretyczna osmolarność:

292 mosm/l 296 mosm/l 298 mosm/l 300 mosm/l


multiBic bezpotasowy multiBic z potasem 2 mmol/l multiBic z potasem 3 mmol/l multiBic z potasem 4 mmol/l

pH » 7,2

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, wymagających ciągłej hemofiltracji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Hemofiltracja u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, wraz z przepisaniem roztworów substytucyjnych, powinna pozostawać pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tą metodą.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym przywróceniu czynności nerek.

multiBic bezpotasowy/z potasem 2/3/4 mmol/l wskazany jest wyłącznie do wlewów dożylnych.

Gotowy do użycia roztwór należy podawać do krążenia pozaustrojowego za pomocą pompy dozującej.

Ponieważ w trakcie hemofiltracji następuje odfiltrowanie surowicy, objętość odfiltrowaną należy uzupełnić roztworem do hemofiltracji, o różnicę powstałą po usunięciu niezbędnej ilości ultrafiltratu.

Szybkość filtracji ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu klinicznego i masy ciała pacjenta. Jeśli nie zalecono inaczej, do usunięcia produktów przemiany materii u dorosłych wystarcza całkowita szybkość filtracji 800 - 1400 ml/h, w zależności od stanu metabolicznego pacjenta. Maksymalna zalecana szybkość filtracji wynosi 75 l na dobę.

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania i dawkowania produktu u dzieci.

Instrukcja użycia produktu, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazania zależne od roztworu:

multiBic bezpotasowy/z potasem 2/3 mmol/l

•    Hipokaliemia

•    Zasadowica metaboliczna

multiBic z potasem 4 mmol/l

•    Hiperkaliemia

•    Zasadowica metaboliczna

Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, związane z samą procedurą techniczną:

•    niewydolność nerek ze zwiększonym katabolizmem w przypadkach, gdy objawów mocznicy nie można dłużej usuwać za pomocą hemofiltracji;

•    niewystarczający przepływ krwi w dostępie naczyniowym;

•    jeśli istnieje duże ryzyko krwotoku w wyniku systemowej antykoagulacji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed wlewem, roztwór do hemofiltracji należy ogrzać, za pomocą odpowiedniego urządzenia do temperatury bliskiej temperaturze ciała. Nigdy nie wolno podawać we wlewie roztworu o temperaturze niższej niż pokojowa. Ogrzewanie roztworu do temperatury bliskiej temperaturze ciała należy ściśle kontrolować, sprawdzając, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera cząstek.

Podczas stosowania roztworu multiBic w ciągłych terapiach nerkozastępczych (ang. continuous renal replacement therapies - CRRT) w rzadkich przypadkach obserwowano w drenach biały osad węglanu wapnia, szczególnie w pobliżu modułu pompy i jednostki grzewczej ogrzewającej multiBic.

Osad może wytrącić się zwłaszcza wtedy, gdy temperatura roztworu multiBic w miejscu wlotu do modułu pompy jest wyższa niż 25°C.

Dlatego podczas ciągłej terapii nerkozastępczej roztwór multiBic w drenach należy co 30 min. dokładnie oglądać w celu upewnienia się, że jest on przezroczysty i wolny od osadu. Osad może się również pojawić ze znacznym opóźnieniem po rozpoczęciu zabiegu.

Jeśli zauważy się osad, należy natychmiast wymienić roztwór multiBic i dreny zestawu do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz uważnie monitorować pacjenta.

Stężenie potasu w surowicy należy systematycznie sprawdzać przed i w trakcie hemofiltracji. Należy zwrócić uwagę na stężenie potasu u pacjenta oraz zmiany zachodzące w czasie hemofiltracji. Jeśli występuje lub rozwija się hipokaliemia, niezbędne może być uzupełnienie potasu i (lub) zmiana płynu substytucyjnego na płyn o większym stężeniu potasu.

multiBic bezpotasowy:

Jeśli występuje tendencja do rozwoju hiperkaliemii, wskazane może być zwiększenie szybkości filtracji, a także standardowe postępowanie z dziedziny intensywnej terapii.

multiBic z potasem 2/3/4 mmol/l:

Jeśli występuje tendencja do rozwoju hiperkaliemii, wskazane może być zwiększenie szybkości filtracji i (lub) zmiana na płyn substytucyjny o niższym stężeniu potasu, a także standardowe postępowanie z dziedziny intensywnej terapii.

Dodatkowo, przed i w trakcie hemofiltracji należy monitorować następujące parametry: sód w surowicy, wapń w surowicy, magnez w surowicy, fosforany w surowicy, glukozę w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie mocznika i kreatyniny, masę ciała oraz bilans płynów (w celu wczesnego rozpoznania przewodnienia lub odwodnienia).

Przez użyciem należy bardzo starannie sprawdzić stan worka z roztworem, jak opisano dokładnie w punkcie 6.6 „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania”.

Nie stosować przed wymieszaniem dwóch roztworów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Prawidłowe dawkowanie roztworów substytucyjnych oraz dokładne monitorowanie wartości parametrów biochemii klinicznej i parametrów życiowych może zapobiec interakcjom z innymi lekami.

Możliwe są następujące interakcje:

•    Uzupełnianie elektrolitów, odżywianie pozajelitowe oraz inne infuzje zazwyczaj podawane w intensywnej terapii mają wpływ na skład surowicy oraz gospodarkę płynami u pacjenta. Należy to uwzględniać zalecając leczenie hemofiltracją.

•    Zabieg hemofiltracji może zmniejszać stężenie leków we krwi, zwłaszcza leków w małym stopniu wiążących się z białkami, o małej objętości dystrybucji, o masie cząsteczkowej poniżej granicy zatrzymywania stosowanego hemofiltra (cut-off), a także leków adsorbowanych na hemofiltrze. Może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawek takich leków.

•    Toksyczne skutki działania glikozydów naparstnicy mogą być maskowane przez hiperkaliemię,

hipermagnezemię oraz hipokalcemię. Zmiana stężeń elektrolitów poprzez hemofiltrację może ujawnić objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia glikozydami naparstnicy, np. zaburzenia rytmu serca.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Obecnie brak doświadczenia klinicznego. Roztwór substytucyjny buforowany wodorowęglanem wolno stosować tylko po rozważeniu możliwego ryzyka i korzyści dla matki i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, skurcze mięśni, obniżenie lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, mogą być następstwem samej metody leczenia lub być wywołane przez roztwór substytucyjny.

W większości przypadków tolerancja roztworów do hemofiltracji buforowanych wodorowęglanem jest dobra. Można jednak spodziewać się następujących możliwych działań niepożądanych: przewodnienie lub odwodnienie, zaburzenia gospodarki elektrolitowej (np. hipokaliemia), hipofosfatemia, hiperglikemia oraz zasadowica metaboliczna.

4.9    Przedawkowanie

Podczas stosowania zalecanego dawkowania nie odnotowano sytuacji zagrożenia dla pacjenta; ponadto, w każdej chwili można przerwać podawanie roztworu. W przypadku niedokładnego obliczenia i monitorowania równowagi płynów może dojść do przewodnienia lub odwodnienia z towarzyszącymi reakcjami ze strony układu krążenia. Mogą one polegać na zmianach ciśnienia tętniczego, centralnego ciśnienia żylnego, częstości akcji serca oraz ciśnienia w tętnicy płucnej.

W wyniku przewodnienia może dojść do zastoinowej niewydolności serca i (lub) zastoju płucnego.

W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu substytucyjnego. W przypadku znacznego odwodnienia konieczne jest zmniejszenie lub przerwanie ultrafiltracji oraz odpowiednie zwiększenie objętości wlewu płynu substytucyjnego.

Przedawkowanie może prowadzić do zaburzeń stężenia elektrolitów oraz równowagi kwasowo-zasadowej, np. może wystąpić przedawkowanie wodorowęglanu, jeśli poda się we wlewie nadmierną objętość roztworu substytucyjnego. Mogłoby to doprowadzić do wystąpienia zasadowicy metabolicznej, zmniejszenia stężenia jonów wapnia lub tężyczki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do hemofiltracji Kod ATC:    B05Z B

Główne zasady hemofiltracji:

W trakcie ciągłej hemofiltracji następuje poprzez ultrafiltrację usunięcie z krwi wody i rozpuszczonych substancji, takich jak toksyny mocznicowe, elektrolity oraz wodorowęglany. Ultrafiltrat zastępowany jest roztworem substytucyjnym (roztworem do hemofiltracji) o zbilansowanym stężeniu elektrolitów i buforów.

Gotowy do użycia roztwór do hemofiltracji jest roztworem substytucyjnym buforowanym wodorowęglanem, do stosowania dożylnego podczas leczenia ostrej niewydolności nerek wszelkiego pochodzenia metodą ciągłej hemofiltracji.

Elektrolity Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl- oraz wodorowęglan są niezbędne do utrzymania i korygowania homeostazy elektrolitowo-płynowej (objętość krwi, równowaga osmotyczna, równowaga kwasowo-zasadowa).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Gotowy do użycia roztwór do hemofiltracji podaje się wyłącznie drogą dożylną.

Dystrybucja elektrolitów i wodorowęglanu jest regulowana zgodnie z zapotrzebowaniem, stanem metabolicznym oraz resztkową czynnością nerek. Substancje czynne roztworu substytucyjnego, z wyjątkiem glukozy, nie są metabolizowane. Wydalanie wody i elektrolitów zależy od zapotrzebowania komórkowego, stanu metabolicznego, resztkowej czynności nerek oraz od utraty płynów innymi drogami (np. jelita, płuca, skóra).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych, istotnych dla lekarza przepisującego produkt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Komora A (mała):

Woda do wstrzykiwań Kwas solny 25%

Komora B (duża):

Woda do wstrzykiwań Dwutlenek węgla

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności produktu leczniczego, nie należy mieszać go z innymi lekami.

Dodatkowe substancje można wprowadzić do roztworu do hemofiltracji tylko po ocenie zgodności i tylko po dokładnym wymieszaniu zawartości obydwu komór roztworu substytucyjnego.

6.3    Okres ważności

Okres ważności gotowego produktu leczniczego w opakowaniu handlowym 12 miesięcy Okres ważności po otwarciu opakowania:    -

Okres ważności po wymieszaniu składników:    48 godzin

Wykazano, że chemiczna i fizyczna stabilność roztworu gotowego do użycia wynosi w trakcie użytkowania 48 godzin, przy temperaturze 25°C. Za inny okres i warunki przechowywania w trakcie użytkowania i przed użyciem (przechowywanie dłuższe niż 48 godzin, łącznie z czasem

zabiegu, temperatura wyższa niż 25°C przed wlotem do modułu pompy) odpowiada osoba podająca produkt.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia oraz ze względu na obecność wodorowęglanu produkt należy użyć bezpośrednio po podłączeniu do obiegu hemofiltracyjnego. Za inny okres i warunki przechowywania w trakcie użytkowania odpowiada osoba podająca produkt.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Dwukomorowy worek:

4,75 l (zasadowy roztwór wodorowęglanu) + 0,25 l (kwaśny roztwór elektrolitów i glukozy) = 5,0 l (roztwór gotowy do użycia).

Skład folii użytej do produkcji worka: politereftalan etylenu, pokryty krzemionką (SiOx) jako barierą dla gazów, poliamid i polipropylen - syntetyczna mieszanina elastomerowa.

Zewnętrzne opakowanie ochronne:

Dwukomorowy worek jest opakowany w folię wykonaną z poliolefiny - syntetycznej mieszaniny elastomerowej.

2 worki po 5000 ml w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kolejność czynności podczas podawania roztworu do hemofiltracji:

1.    Usunięcie opakowania zewnętrznego i staranne sprawdzenie worka z roztworem do hemofiltracji Opakowanie zewnętrzne należy usunąć bezpośrednio przed użyciem.

Opakowania z tworzywa sztucznego mogą niekiedy ulec uszkodzeniu w trakcie transportu od producenta do kliniki (stacji dializ) lub w obrębie samej kliniki. Może to być przyczyną zanieczyszczenia i wzrostu bakterii oraz grzybów w roztworze do hemofiltracji. Z tego powodu należy dokładnie obejrzeć worek przed podłączeniem oraz ocenić stan roztworu przed podaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić nawet na najmniejsze uszkodzenia zamknięcia, spawu rozdzielającego obydwie komory i narożników opakowania, w poszukiwaniu możliwych zanieczyszczeń.

Roztwór można stosować tylko w przypadku, gdy jest przezroczysty i bezbarwny, a opakowanie i spawy są nieuszkodzone i kompletne.

W przypadku wątpliwości decyzję o użyciu produktu powinien podjąć lekarz prowadzący.

2.    Mieszanie zawartości obu komór

Roztwory w obydwu komorach - wodorowęglan oraz roztwór elektrolitów i glukozy - należy wymieszać bezpośrednio przed zastosowaniem, otrzymując w ten sposób gotowy do użycia roztwór do hemofiltracji. Roztwór po wymieszaniu jest przezroczysty i bezbarwny.

Po wymieszaniu roztworów z obu komór należy upewnić się, że spaw rozdzielający komory jest całkowicie otwarty, roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a worek nie przecieka.

A)


B)


C)



pomiędzy obiema komorami otworzy się na całej długości, a roztwory z obu komór zmieszają się.

3. Roztwór gotowy do użycia

Jakiekolwiek dodatki do roztworu substytucyjnego można wprowadzać dopiero po starannym wymieszaniu (patrz także punkt 6.2). Po wprowadzeniu dodatku roztwór substytucyjny powinien ponownie zostać starannie wymieszany przed rozpoczęciem infuzji.

Roztwór gotowy do użycia należy zastosować bezpośrednio po wymieszaniu, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wymieszania.

Jeśli nie zalecono inaczej, wymieszany roztwór należy ogrzać bezpośrednio przed infuzją do temperatury 36,5oC - 38,0oC. Dokładną temperaturę ustala się w zależności od wymagań klinicznych oraz zastosowanego wyposażenia technicznego.

Roztwór do hemofiltracji jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Worki częściowo zużyte lub uszkodzone należy wyrzucić.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg, v.d.H.

Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

multiBic bezpotasowy nr 11993 multiBic z potasem 2 mmol/l nr 11991 multiBic z potasem 3 mmol/l nr 11992 multiBic z potasem 4 mmol/l nr 11986

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.12.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.08.2011

9

multiBic bezpotasowy roztwór do hemofiltracji