+ iMeds.pl

Mupirox 20 mg/gUlotka Mupirox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mupirox, 20 mg/g, maść

Mupirocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox

3.    Jak stosować Mupirox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mupirox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje

Mupirox ma postać maści. Substancją czynną leku jest antybiotyk mupirocyna. Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na antybiotyk mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie:

-    liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywołanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce;

-    wtórnych zakażeń skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox Kiedy nie stosować leku Mupirox:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    do nosa lub do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupirox należy omówić to z lekarzem.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

W przypadku dostania się maści do oka, należy je przemywać wodą, aż do usunięcia pozostałości maści. Nie należy stosować leku do jamy ustnej ani go połykać.

W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przedłużanie leczenia powyżej okresu zalecanego przez lekarza może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na lek.

Lek zawiera makrogol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalać przez nerki. Leku Mupirox nie należy używać razem z innymi lekami zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.

Dzieci i młodzież

Mupirox może być stosowany u dzieci.

Mupirox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy jednocześnie stosować maści z innymi lekami stosowanymi miejscowo, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie prowadzące do zmniejszenia działania przeciwbakteryjnego oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych odnośnie wpływu leku na płód ludzki.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mupirox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Mupirox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Na chorobowo zmienione miejsce na skórze należy nanieść niewielką ilość maści. Lek zwykle stosuje się trzy razy na dobę przez okres do 10 dni.

Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.

Jeżeli w ciągu 3-5 dni leczenia nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mupirox

W przypadku przedawkowania lub w razie połknięcia leku, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Mupirox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

-    często: występują u 1 do 10 osób na 100;

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;

-    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pieczenie, swędzenie, wysypka.

Niezbyt często: sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mupirox

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Mupirox

-    Substancją czynną leku jest mupirocyna 20 mg/g.

-    Pozostałe składniki to: makrogol 3350 i makrogol 400.

Jak wygląda Mupirox i co zawiera opakowanie

Mupirox to biała maść o jednolitej konsystencji.

Tuby aluminiowe zawierające 8 g, 15 g lub 30 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Mupirox

Charakterystyka Mupirox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mupirox, 20 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny (Mupirocinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Biała maść o jednolitej konsystencji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Mupirox wskazany jest w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.

Mupirox stosuje się:

-    w miejscowym leczeniu liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków, wywołanych przez Staphylococcus aureus, inne gronkowce oraz paciorkowce;

-    w miej scowym leczeniu wtórnych zakażeń skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Dawkowanie

Mupirox należy stosować na zmienioną chorobowo skórę trzy razy na dobę przez okres do 10 dni.

Nie należy mieszać maści z innymi produktami leczniczymi, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie produktu prowadzące do zmniejszenia aktywności przeciwbakteryjnej oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści.

Pacjentów, u których w ciągu 3-5 dni nie wystąpi kliniczna odpowiedź na leczenie, należy poddać ponownej ocenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Niewielką ilość maści nanieść na chorobowo zmienione miejsce na skórze. Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Mupirox:

-    w nadwrażliwości na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    do nosa ani do oczu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

W przypadku dostania się maści do oka, należy je przemywać wodą aż do usunięcia pozostałości maści.

W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, produkt leczniczy należy odstawić.

Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwbakteryjnych, przedłużanie terapii powyżej zalecanego okresu może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na mupirocynę.

Dzieci i młodzież

Mupirox może być stosowany u dzieci.

Mupirox zawiera makrogol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalać przez nerki. Produktu leczniczego Mupirox nie należy używać razem z innymi produktami zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania mupirocyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego i pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka/płodu.

Produktu Mupirox nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka.

Nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mupirox nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego. Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pieczenie, swędzenie, wysypka.

Niezbyt często: sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania lub połknięcia produktu leczniczego, należy zastosować leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki do stosowania miejscowego, kod ATC: D 06 AX 09. Mechanizm działania

Mupirocyna hamuje syntezę bakteryjnego białka, wiążąc się specyficznie i odwracalnie z syntetazą izoleucynową t-RNA. Dzięki temu w badaniach in vitro nie wykazała krzyżowych interakcji z innymi antybiotykami: chloramfenikolem, erytromycyną, kwasem fusydowym, gentamycyną, linkomycyną, metycyliną, neomycyną, nowobiocyną, penicyliną, streptomycyną i tetracykliną.

Mupirocyna jest antybiotykiem działającym na większość bakterii wywołujących zakażenia skóry, jak np. Staphylococcus aureus (również wobec szczepów metycylinoopornych), gronkowce, paciorkowce, a także bakterie Gram-ujemne, jak Haemophilus influenzae i Escherichia coli.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu maści zawierającej mupirocynę znakowaną 14C na przedramię zdrowego pacjenta i nałożeniu opatrunku, nie wykazano znaczącego wchłonięcia mupirocyny do organizmu (mniej niż 1,1 nanogram mupirocyny na jeden mililitr krwi) po 24 godzinach. Po 72 godzinach od nałożenia maści, wykryto u pacjentów wymierną radioaktywność w warstwie rogowej naskórka. Penetracja mupirocyny do głębszych warstw naskórka i skóry jest nasilona w przypadku stosowania maści na skórę uszkodzoną oraz po zastosowaniu opatrunków. Mupirocyna po wchłonięciu do organizmu jest natychmiast metabolizowana do niewykazującego właściwości przeciwbakteryjnych metabolitu - kwasu monowego, który jest wydalany przez nerki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na szczurach i królikach, którym podano dawki 100 razy większe niż dawki stosowane miejscowo u człowieka, nie wykazały zaburzeń płodności lub uszkodzeń płodu. Mupirocyna nie wykazuje również działania mutagennego.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 3350 Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku.

8 g 15 g 30 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

e-mail: czech.info@valeant.com

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8945

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.08.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Mupirox