+ iMeds.pl

Mustelvac d, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów -Charakterystyka Mustelvac d, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów

I NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Muste!vac D, liolilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali dla norek i lisów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

I dawka (0.5 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Liofiliaai;

Atenuowany wirus nosówki psów, szczep CDVU 39    nie mniej niż 1()'° TC II)»

nie więcej niż I04'5 TC ID»

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwali

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali. Liolilizat: biały lub kremowy, gąbczasty Rozpuszczalnik: przezroczysta bezbarwna ciecz Zawiesina: bezbarwna do żółtawej z lekką opal i zacją

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Norka, lis.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpamianic norek i lisów w celu wywołania odporności przeciw nosówce.

Po podaniu pojedynczej dawki odporność rozwija sic; w ciągu 10 dni i utrzymuje się przez okres 12 miesięcy.

4.3.    Przeciwwskazania

Nic szczepić zwierząt wykazujących objawy gorączki, w okresie ciąży oraz w okresie po transporcie.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepić wyłącznic zdrowe oraz dobrze odżywione zwierzęta.

4.5.    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono reakcji miejscowych po podaniu szczepionki. Wyjątkowo może wystąpić reakcja nadwrażliwości.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności Nie zaleca się stosowania szczepionki w okresie ciąż)' i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak jest dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Przygotowanie szczepionki: z fiolki z rozpuszczalnikiem pobrać część rozpuszczalnika i przenieść do fiolki z. liofilizatcm. Dokładnie wymieszać. Następnie utworzoną zaw iesinę powrotnie przenieść do fiolki z rozpuszczalnikiem i ponownie wymieszać.

Szczepionkę podawać podskórnie w ilości 0.5 ml (jedna dawka) niezależnie od wieku oraz masy ciała szczepionych zwierząt.

Zalecany schemat szczepień:

Szczepienie podstawowe:

-    zwierzęta pochodzące od nicszczcpionych matek: podać I dawkę szczepionki w wieku od 6 tygodnia życia.

-    zwierzęta pochodzące od szczepionych matek: podać 1 dawkę szczepionki w wieku od 10 tygodnia życia. Jeśli pierwszą dawkę szczepionki podano wcześniej, szczepienie musi być wykonane ponownie po osiągnięciu wieku 10 tygodni, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 tygodni od pierwszego szczepienia.

W celu zwiększenia odporności zwierząt w hodowli, zalecane jest dodatkowe szczepienie przypominające w ilości 1 dawka, po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego.

Zwierzęta hodowlane należy szczepić 1 dawką raz w roku na około 4-6 tygodni przed kojarzeniem.

Przed podaniem wstrząsnąć zawartość fiolki.

4.10.    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Podanie 10-cio krotnej dawki szczepionki niż zalecana nie wywołuje objawów niepożądanych u gatunków docelowych.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapcutvc/na: Preparaty immunologiczne dla psowatych Kod ATCvet: QI20CD. QI07BD

Po podaniu szczepionki wytwarzane są specyficzne przeciwciała skierowane przeciw zawartym w szczepionce determinantom antygenowym. W przypadku iniekcji szczepionka zapobiega rozwojowi choroby.

Po podaniu pojedynczej dawki odporność rozwija się w ciągu 10 dni i utrzymuje się przez okres 12 miesięcy. Zaobserwowano negatywny wpływ przeciwciał pochodzących od matki na rozwój odporności u młodych zwierząt. Dlatego też, szczepienie zwierząt pochodzących od szczepionych matek zalecane jest w 10 tygodniu życia. W celu zwiększenia ochrony oraz utworzenia ciągłej ochrony populacji, należy przeprowadzić szczepienie uzupełniające po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Iris (hydroksymetylo) aminometan

Kwas edetynowy

Sacharoza

Dekstran 70

Woda do wstrzykiwali

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie w ykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nic wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3.    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 1S miesięcy. Okres ważności po rckonstytucji zgodnie z instrukcją: zużyć w ciągu godziny.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2'C - 8’C). Nic zamrażać.

6.5.    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

l.iolilizat: fiolki szklane o pojemności 3 ml i 10 ml. 1 klasy hydrol ¡tycznej, zamykane korkiem bromobutylowym i kapslem aluminiowym. Fiolka 3 ml zawiera 2 dawki lub 10 dawek, fiolka 10 ml zawiera 20 dawek. 40 dawek lub 200 dawek.

Rozpuszczalnik: fiolki szklane o pojemności 3 ml i 10 ml. I klasy hydrol ¡tycznej, zamykane korkiem chlorobutylowym i kapslem aluminiowym oraz fiolki szklane o pojemności 20 ml. II klasy hydrol ¡tycznej, zamykane korkiem chlorobutylowym i kapslem aluminiowym. Fiolka 3 ml zawiera 2 dawki 1 ml, fiolka 10 ml zawiera 10 dawek - 5 ml lub 20 dawek - 10 ml. fiolka 20 ml zawiera 40 dawek 20 ml. fiolka 100 ml zawiera 200 dawek - 100 ml.

Opakowanie zewnętrzne:

A)    5x2 dawki

Plastikowe pudełko z pokrywką zawierające 5 fiolek po 2 dawki liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml (2 dawki) rozpuszczalnika szczepionki

B)    5 x 10 dawek

Plastikowe pudełko z pokrywką zawierające 5 fiolek po 10 dawek liofilizatu oraz. 5 fiolek zawierających po 5 ml (10 dawek) rozpuszczalnika szczepionki

C)    5 x 20 dawek

Plastikowe pudełko z pokrywką zawierające 5 fiolek pił 20 dawek liofilizatu oraz. 5 fiolek zawierających po 10 ml (20 dawek) rozpuszczalnika szczepionki

D)    1 x 40 dawek

Tekturowe pudełko zawierające I fiolkę 40 dawek liofilizatu oraz 1 fiolkę zawierającą 20 ml (40 dawek) rozpuszczalnika szczepionki

Ii) 5 x 40 dawek

Tekturowe pudełko zawierające 5 fiolek po 40 dawek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 20 ml (40 dawek) rozpuszczalnika szczepionki 1)1 x 200 dawek

Tekturowe pudełko zawierające I fiolkę 200 dawek liofilizatu oraz 1 fiolkę zawierającą 100 ml (200 dawek) rozpuszczalnika szczepionki

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nic/użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Grabikowski-Grabikowska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-! łandlowo-UsIugow e ..INEX” Spółka Jawna ul. Białostocka 12 11 -500 Giżycko

8. NUMKR(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE 1)0 OBROTU

2065/11

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.03.2011

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY. DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Mustelvac D, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów