+ iMeds.pl

Mustophoran 208 mgUlotka Mustophoran

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MUSTOPHORAN 208 mg

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

(Fotemustinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MUSTOPHORAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MUSTOPHORAN

3.    Jak stosować lek MUSTOPHORAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MUSTOPHORAN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST MUSTOPHORAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MUSTOPHORAN zawierający fotemustynę, jest lekiem przeciwnowotworowym, który zapobiega rozrostowi pewnych komórek.

Lek MUSTOPHORAN jest wskazany:

-    w leczeniu rozsianego czerniaka złośliwego z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego;

-    w leczeniu pierwotnych, złośliwych guzów mózgu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUSTOPHORAN Kiedy nie stosować leku MUSTOPHORAN:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fotemustynę lub na pochodne nitrozomocznika, lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności szpiku;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

-    w skojarzeniu ze szczepionką przeciw żółtej gorączce.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek MUSTOPHORAN

Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz jakiejkolwiek absorpcji roztworu leku. Zaleca się noszenie maski i rękawiczek ochronnych w trakcie przygotowywania roztworu.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z roztworem należy daną powierzchnię obficie spłukać bieżącą wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być szczelnie zapakowane, a następnie spalone w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu.

Fotemustyny należy unikać u kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących antykoncepcji.

Dzieci

Fotemustyny nie zaleca się do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów powyżej 60 lat częściej występuje zmniejszona liczba płytek krwi i białych krwinek oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem MUSTOPHORAN, a także w czasie trwania terapii, lekarz zaleci wykonanie badań morfologicznych krwi. W zależności od wyników badań krwi lekarz może odpowiednio zmienić dawkowanie dla danego pacjenta.

W czasie leczenia zaleca się kontrolę czynności wątroby.

Leku nie stosować doustnie.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ten lek jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania ze szczepionką przeciw żółtej gorączce, nie zaleca się stosowania z fenytoiną, fosfenytoiną (leki przeciwpadaczkowe) i żywymi atenuowanymi (pozbawionymi zjadliwości) szczepionkami.

Skojarzenia leków, które powinny być rozważone przez lekarza: doustne leki przeciwzakrzepowe, leki immunosupresyjne (zmniejszające odporność organizmu), dakarbazyna.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek MUSTOPHORAN jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz należy go unikać u kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących antykoncepcji.

MUSTOPHORAN należy stosować w połączeniu ze skuteczną antykoncepcją u kobiet w wieku rozrodczym.

Pacjentom mężczyznom leczonym lekiem MUSTOPHORAN należy zalecić stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów bezpośrednio po podaniu leku MUSTOPHORAN.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MUSTOPHORAN

Ten lek zawiera 80% (v/v) roztwór alkoholu etylowego, tj. 1,3 g alkoholu na 100 mg fotemustyny, co jest równoważne 32 ml piwa lub 13,3 ml wina. Ta ilość może być szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu lekarz powinien wziąć pod uwagę u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub padaczką.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUSTOPHORAN

Lek MUSTOPHORAN musi być przygotowany bezpośrednio przed podaniem (przygotowanie polega na rozpuszczeniu proszku w rozpuszczalniku oraz rozcieńczeniu powstałego roztworu za pomocą roztworu glukozy) i podawany wyłącznie przez fachowy personel służby zdrowia.

Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz jakiejkolwiek absorpcji sporządzonego roztworu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z roztworem należy daną powierzchnię obficie spłukać bieżącą wodą.

Sporządzony roztwór jest podawany dożylnie, we wlewie (infuzji), trwającym 1 godzinę.

Lek jest podawany w dawce zależnej od powierzchni ciała (pc.) pacjenta (100 mg/m2 pc.).

Zwykłe leczenie składa się z dożylnych wlewów, jednego wstrzyknięcia na tydzień przez 3 kolejne tygodnie, następnie okresu przerwy wynoszącej 4 do 5 tygodni, następnie jednego wstrzyknięcia co 3 tygodnie.

W niektórych przypadkach, gdy MUSTOPHORAN jest stosowany z innymi lekami, leczenie początkowe polega na podaniu jednego wstrzyknięcia na tydzień, przez 2 tygodnie.

We wszystkich przypadkach należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MUSTOPHORAN

Przedawkowanie fotemustyny powoduje uszkodzenie układu krwiotwórczego - szpiku kostnego. Odtrutka nie jest znana.

W razie podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zażycia leku MUSTOPHORAN

Jeśli pacjent zapomni o dacie kolejnego podania leku, powinien natychmiast jak sobie przypomni, skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, MUSTOPHORAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia mogą wystąpić następujące działania: bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    umiarkowanie nasilone nudności i wymioty podczas 2 godzin po wstrzyknięciu;

-    zmniejszenie liczby krwinek białych, czerwonych krwinek i płytek krwi. Spadek ten występuje późno (zwykle 4 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia). Zmniejszenie liczby krwinek białych może być związane z wystąpieniem dreszczy i gorączki, co powinno być natychmiast zgłoszone lekarzowi.

-    umiarkowane i przemijające zwiększenie pewnych parametrów krwi : aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i stężenia bilirubiny.

częste (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    podwyższenie temperatury ciała;

-    podrażnienie żyły w miejscu wstrzyknięcia;

-    biegunka, ból brzucha.

niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    swędzenie;

-    przemijające zaburzenia neurologiczne: mrowienie lub drętwienie, zaburzenia świadomości i zaburzenia smaku;

-    przemijające zwiększenie stężenia mocznika we krwi. rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych obserwowany w związku z jednoczesnym stosowaniem innego leku (dakarbazyny);

-    zespół mielodysplastyczny i ostra białaczka szpikowa po dużych skumulowanych dawkach leku MUSTOPHORAN;

-    jednoczesne zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi.

inne możliwe działania niepożądane (częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych):

-    zapalenie wątroby.

Niektóre działania niepożądane (zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha) są częstsze u pacjentów powyżej 60 lat.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

PRZECHOWYWANIE LEKU MUSTOPHORAN

5.


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Chronić od światła.

Po otwarciu sporządzony roztwór musi być natychmiast użyty, przechowywany w temperaturze do 25°C i chroniony od światła.

Nie stosować leku MUSTOPHORAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek MUSTOPHORAN

Substancją czynną leku jest fotemustyna. Jedna fiolka z proszkiem zawiera 208 mg fotemustyny. Jedna ampułka z 4 ml rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji zawiera alkohol etylowy i wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu proszku sporządzony roztwór ma objętość 4,16 ml (200 mg fotemustyny w 4 ml roztworu).

Jak wygląda lek MUSTOPHORAN i co zawiera opakowanie

Lek MUSTOPHORAN jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę z brązowego szkła, zawierającą proszek, oraz 1 ampułkę z bezbarwnego szkła, z 4 ml rozpuszczalnika.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca:

CENEXI-LABORATOIRES THISSEN SA Rue de la Papyree 2-6 1420 Braine l’Alleud Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594 90 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje dla fachowego personelu służby zdrowia

Zaleca się noszenie maski i rękawiczek podczas przygotowywania roztworu do wlewu.

Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz jakiejkolwiek absorpcji sporządzonego roztworu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z roztworem należy daną powierzchnię obficie spłukać bieżącą wodą.

Zanieczyszczone materiały powinny być szczelnie zapakowane, a następnie spalone w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu.

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed podaniem. Rozpuścić zawartość fiolki w 4 ml jałowego roztworu alkoholu z ampułki (mieszać co najmniej przez 2 minuty do całkowitego rozpuszczenia proszku). Następnie po obliczeniu odpowiedniej dawki, rozcieńczyć roztwór w co najmniej 250 ml 5% roztworu glukozy do wlewów dożylnych.

Używać tylko 5% roztworów glukozy do wlewów dożylnych.

Po otwarciu odtworzony roztwór musi być użyty w ciągu 4 godzin po sporządzeniu, jeśli jest przechowywany w temperaturze do 25°C i chroniony od światła.

Przygotowany roztwór należy podawać we wlewie dożylnym, trwającym 1 godzinę.

Przed rozpoczęciem wlewu z fotemustyną, należy sprawdzić, czy w ciele pacjenta został prawidłowo umieszczony dożylny cewnik, aby uniknąć wynaczynienia.

W przypadku wynaczynienia należy:

-    przerwać wlew;

-    przepłukać żyłę 5% roztworem glukozy do wlewów dożylnych z szybkością 4 ml/min (tj.

80 kropli/minutę);

-    unieruchomić i schłodzić kończynę za pomocą lodu, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się płynu infuzyjnego.

Pozwoli to uniknąć powikłań martwiczych, które mogą wystąpić po zastosowaniu środków cytolitycznych.

5

Mustophoran

Charakterystyka Mustophoran

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MUSTOPHORAN, 208 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka z proszkiem zawiera 208 mg fotemustyny (Fotemustinum).

Po rozpuszczeniu proszku sporządzony roztwór ma objętość 4,16 ml (200 mg fotemustyny w 4 ml roztworu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rozsiany czerniak złośliwy z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego. Pierwotne, złośliwe guzy mózgu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór do wlewu należy przygotować bezpośrednio przed podaniem. Rozpuścić fotemustynę zawartą w fiolce w 4 ml rozpuszczalnika (jałowego roztworu alkoholu), następnie po obliczeniu dawki dla danego pacjenta, roztwór należy rozcieńczyć w minimum 250 ml 5% roztworu glukozy do wlewów dożylnych, podawać w 1 godzinnym wlewie dożylnym.

Nie rozpuszczać w 0,9% roztworze chlorku sodu (NaCl).

Tak przygotowany roztwór do wlewu dożylnego należy chronić przed światłem.

Monochemioterapia

Leczenie początkowe: 3 kolejne dawki z przerwami tygodniowymi, po czym należy zachować przerwę trwającą 4 do 5 tygodni.

Leczenia podtrzymujące: 1 dawka co 3 tygodnie.

Zazwyczaj stosuje się dawkę 100 mg/m2 pc.

Chemioterapia wielolekowa: 2 kolejne dawki (100 mg/m2 pc.) z przerwami tygodniowymi. Po 4-5 tygodniach kontynuacja leczenia wg schematu obowiązującego dla monoterapii.

Leczenie skojarzone z dakarbazyną

Podczas jednoczesnego stosowania fotemustyny z dużymi dawkami dakarbazyny tego samego dnia, obserwowano rzadkie przypadki toksycznego działania na płuca (zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych). Należy unikać jednoczesnego podania tych dwóch środków (patrz punkt 4.5). Leki te należy kojarzyć według następującego zalecanego schematu:

Początkowe leczenie:

   fotemustyna 100 mg/m2 pc./dobę w dniu 1. i 8.;

•    dakarbazyna 250 mg/m2 pc./dobę w dniach 15., 16., 17. i 18.

- okres pięciotygodniowej przerwy, następnie:

Leczenie podtrzymujące: co 3 tygodnie:

•    fotemustyna 100 mg/m2 pc./dobę w dniu 1.;

•    dakarbazyna 250 mg/m2 pc./dobę w dniach 2., 3., 4. i 5.

4.3    Przeciwwskazania

Ciąża i karmienie piersią.

Nadwrażliwość na fotemustynę lub na pochodne nitrozomocznika, lub którykolwiek składnik produktu.

Ciężkie zaburzenie czynności szpiku.

Stosowanie w skojarzeniu ze szczepionką przeciw żółtej gorączce (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz jakiejkolwiek absorpcji roztworu leku. Zaleca się noszenie maski i rękawiczek ochronnych podczas przygotowywania roztworu.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z roztworem należy daną powierzchnię obficie spłukać bieżącą wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być szczelnie zapakowane, a następnie spalone w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu.

Dzieci

Nie zaleca się fotemustyny do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ w tej populacji nie oceniono stosunku korzyści do ryzyka.

Pacjenci w podeszłym wieku

Toksyczne działanie fotemustyny porównano u pacjentów w wieku poniżej i powyżej 60 lat.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat znacząco częściej występowały trombocytopenia (3 stopnia), leukopenia (3 stopnia) oraz toksyczne działanie na układ pokarmowy (patrz punkt 4.8).

Stosowania tego produktu leczniczego nie zaleca się w skojarzeniu z żywymi atenuowanymi szczepionkami, fenytoiną lub fosfenytoiną (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się nie podawać fotemustyny chorym otrzymującym inne chemioterapeutyki w ciągu poprzedzających 4 tygodni (lub 6 tygodni w przypadku stosowania pochodnych nitrozomocznika).

Fotemustynę można stosować jedynie wtedy, gdy liczba płytek krwi wynosi przynajmniej 100 000/mm3 oraz (lub) liczba granulocytów wynosi przynajmniej 2 000/mm3. Przed każdym nowym podaniem należy przeprowadzać badania morfologiczne krwi i w razie konieczności odpowiednio modyfikować dawkę w zależności od uzyskanych wyników hematologicznych.

Można posłużyć się następującą tabelą.

Liczba płytek krwi/mm3

Liczba granulocytów/mm3

Procent dawki, jaką należy podać

> 100 000

> 2 000

100%

100 000 >N>80 000

2 000>N>1 500

75%

1 500>N>1 000

50%

N<80 000

<1 000

Odroczenie leczenia

Należy zachować 8-tygodniowy odstęp pomiędzy rozpoczęciem leczenia początkowego a wprowadzeniem leczenia podtrzymującego. Pomiędzy dwoma cyklami leczenia podtrzymującego należy zachować 3-tygodniowy odstęp czasowy.

Leczenie podtrzymujące można rozpatrywać tylko wtedy, kiedy liczba płytek krwi i (lub) granulocytów jest odpowiednia i wynosi minimalnie 100 000 płytek krwi/mm3 oraz 2 000 granulocytów/mm3.

Zaleca się kontrolę czynności wątroby w czasie i po rozpoczęciu leczenia początkowego.

Ten produkt leczniczy zawiera 80% (v/v) roztwór alkoholu etylowego, tj. 1,3 g alkoholu na 100 mg fotemustyny, co jest równoważne 32 ml piwa lub 13,3 ml wina. Ta ilość może być szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu lekarz powinien wziąć pod uwagę u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub padaczką.

Przed rozpoczęciem wlewu z fotemustyną, należy sprawdzić, czy w ciele pacjenta został prawidłowo umieszczony dożylny cewnik, aby uniknąć wynaczynienia. W przypadku wynaczynienia należy przerwać wlew, obficie przemyć żyłę 5% roztworem glukozy (4 ml/min), unieruchomić kończynę i ochłodzić za pomocą torebki z lodem w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się roztworu do infuzji.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

   Interakcje powszechne dla leków cytotoksycznych

Terapie przeciwzakrzepowe są powszechnie stosowane w chorobie nowotworowej ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepicy.

Jeśli zdecydowano o leczeniu pacjenta doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, podczas kursu leczenia tych chorób należy częściej sprawdzać wartość INR z powodu znaczącej różnorodności tworzenia się zakrzepów, co jest powikłane ryzykiem interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i lekami przeciwnowotworowymi.

Skojarzenia leków przeciwwskazane

•    Szczepionka przeciw żółtej gorączce: ryzyko nasilonej choroby poszczepiennej kończącej się zgonem.

Niezalecane skojarzenia leków

•    Fenytoina (oraz, przez ekstrapolację, fosfenytoina)

Ryzyko napadów drgawkowych spowodowane przez zmniejszenie absorpcji fenytoiny z układu pokarmowego przez lek cytotoksyczny albo ryzyko zwiększonej toksyczności lub utraty skuteczności leku cytotoksycznego w wyniku zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę lub fosfenytoinę.

•    Żywe atenuowane szczepionki (oprócz szczepionki przeciw żółtej gorączce)

Ryzyko nasilonej choroby poszczepiennej, mogącej zakończyć się zgonem.

Ryzyko to jest zwiększone u pacjentów, którzy już mają zmniejszoną odporność z powodu istniejącej choroby. Należy stosować nieaktywną szczepionkę, gdy taka istnieje (zapalenie istoty szarej rdzenia).

Skojarzenia leków, które należy rozważyć

•    Leki immunosupresyjne.

Nadmierna immunosupresja z ryzykiem limfoproliferacji.

   Interakcje specyficzne dla fotemustyny

Skojarzenia leków wymagające ostrożności podczas stosowania:

- Dakarbazyna

Duże dawki dakarbazyny: ryzyko toksycznego działania na płuca (zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych).

Nie należy stosować tych produktów jednocześnie. Należy zachować przerwę wynoszącą jeden tydzień między ostatnim podaniem fotemustyny i pierwszym dniem kursu leczenia dakarbazyną (patrz punkt 4.2).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Fotemustyna jest przeciwwskazana podczas ciąży i laktacji.

U kobiet w wieku rozrodczym fotemustyna powinna być stosowana razem ze skuteczną antykoncepcją. Pacjentom mężczyznom należy zalecić odpowiednie środki antykoncepcyjne.

Ciążą

Brak danych dotyczących stosowania fotemustyny u kobiet w ciąży lub dane te są ograniczone. Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do toksycznego działania na rozród (patrz punkt 5.3). Fotemustyna jest przeciwwskazana podczas ciąży (patrz punkt 4.3) oraz należy unikać jej stosowania u kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących antykoncepcji (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fotemustyna lub metabolity są wydzielane do mleka kobiecego.

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt.

Fotemustyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Badania toksyczności na zwierzętach po podaniu wielokrotnym fotemustyny wykazały, że ma ona wpływ na płodność samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fotemustyna nie zaburza sprawności psychomotorycznej. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże nie zaleca się prowadzenia pojazdów bezpośrednio po podaniu fotemustyny.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych główne działania niepożądane dotyczą układu krwiotwórczego i mogą wpływać na 3 elementy tego układu. To toksyczne działanie jest opóźnione i charakteryzuje się: niedokrwistością (14%), trombocytopenią (40,3%) i leukopenią (46,3%) z największymi spadkami (nadir) występującymi po 4 do 5 tygodni i 5 do 6 tygodni po podaniu pierwszej dawki w leczeniu początkowym. Może wystąpić pancytopenia.

Toksyczne działanie na krew może być wyraźniejsze w przypadku wcześniejszej chemioterapii i (lub) skojarzonego stosowania innych leków prawdopodobnie wywołujących toksyczne działanie na układ krwiotwórczy.

U osób w podeszłym wieku może być obserwowane zwiększone toksyczne działanie na krew i na układ pokarmowy (patrz punkt 4.4).

Podczas leczenia fotemustyną obserwowano następujące działania niepożądane, pogrupowane według poniższej częstości występowania:

bardzo często (>1/10), często (>1/100,<1/10), niezbyt często (>1/1 000,<1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo często:

trombocytopenia, leukopenia (stopnia 3-4), niedokrwistość (stopnia 3-4).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: przemijające zaburzenia neurologiczne bez następstw (zaburzenia świadomości, parestezje, brak smaku).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty w ciągu 2 godzin po wstrzyknięciu.

Często: biegunka, ból brzucha.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: przemijające zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: świąd.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często: epizod gorączki, podrażnienie żyły w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: umiarkowane, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Nieznana częstość: zapalenie wątroby.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Podczas leczenia skojarzonego z dakarbazyną obserwowano rzadkie przypadki toksycznego działania na płuca (zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych), patrz punkt 4.5.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Stosowanie środków przeciwnowotworowych, a szczególnie środków alkilujących, było związane z potencjalnym ryzykiem zespołu mielodysplastycznego i ostrej białaczki szpikowej. Po dużych, skumulowanych dawkach donoszono o rzadkich przypadkach dotyczących fotemustyny, stosowanej w skojarzeniu, lub nie, z innymi chemioterapiami, z radioterapią lub bez radioterapii.

4.9 Przedawkowanie

Należy zwiększyć kontrolę układu krwiotwórczego. Odtrutka nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące; leki przeciwnowotworowe, alkilujące, pochodne nitrozomocznika.

Kod ATC: L01AD05.

Fotemustyna jest cytostatycznym, antymitotycznym, przeciwnowotworowym lekiem z grupą nitrozomocznikową, o właściwościach alkilujących i powodującym karbamoilowanie. Posiada szeroki zakres działania przeciwnowotworowego. W strukturze chemicznej fotemustyny wyróżnia się bioizoster alaniny (kwas amino-1-etylofosforowy), który umożliwia przenikanie przez barierę krew-mózg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi po podaniu we wlewie dożylnym występuje jedno- lub dwustopniowa eliminacja. W małym stopniu (25-30%) fotemustyna wiąże się z białkami osocza. Charakteryzuje się krótkim okresem biologicznego półtrwania. Fotemustyna jest prawie całkowicie metabolizowana i przenika przez barierę krew-mózg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Fotemustyna powoduje atrofię siatkówki u szczurów i odwarstwienie siatkówki u małp, przy stężeniu w osoczu krwi podobnym do takiego, jakie obserwuje się po podaniu wlewu dożylnego ludziom w dawkach terapeutycznych. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi jest nieznane.

Fotemustyna wykazuje właściwości mutagenne (Salmonella typhimurium, E. coli - oznaczanie mutacji wstecznej) i klastogenne (test mikrojądrowy u myszy, próba hodowli limfocytów ludzkich in vitro). Fotemustyna wykazywała znamienne działanie transformujące w badaniach transformacji komórkowej (komórki embrionalne chomika syryjskiego, BALB/3T3).

Ze względu na właściwości fotemustyny nie przeprowadzono badań nad reprodukcją. Należy jednak pamiętać, że leki z grupy pochodnych nitrozomocznika wykazywały w badaniach na zwierzętach działanie teratogenne i embriotoksyczne.

Należy unikać stosowania fotemustyny u kobiet w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze, patrz punkt 4.3), a także w wieku rozrodczym, kiedy to tylko możliwe. W indywidualnych przypadkach potencjalne ryzyko dla płodu musi być zrównoważone przez wyjątkową korzyść dla matki.

Fotemustyna wpływa na płodność samców psów, u których całkowita azoospermia była obserwowana po dawkach > 3,5 mg/kg mc. (około 70 mg/m2pc.), po podaniu dożylnym, w badaniu trwającym jeden rok.

Atrofia jąder była obserwowana u szczurów, które otrzymywały dawki > 2,5 mg/kg mc. przez 4 tygodnie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rozpuszczalnik w ampułce:

Alkohol etylowy Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie rozpuszczać w 0,9% roztworze chlorku sodu (NaCl).

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po odtworzeniu produkt leczniczy musi być użyty w ciągu 4 godzin po sporządzeniu, jeśli jest utrzymywany w temperaturze do 25°C oraz chroniony od światła.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Chronić od światła.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po odtworzeniu - patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jedna fiolka o pojemności 10 ml, z brązowego szkła, zawierająca 208 mg proszku oraz ampułka o pojemności 5 ml, z bezbarwnego szkła, zawierająca 4 ml rozpuszczalnika, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zaleca się noszenie maski i rękawiczek podczas przygotowywania roztworu do wlewu (patrz punkt 4.4).

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed podaniem. Rozpuścić zawartość fiolki w 4 ml jałowego roztworu alkoholu z ampułki (mieszać co najmniej przez 2 minuty do całkowitego rozpuszczenia proszku). Następnie po obliczeniu odpowiedniej dawki, rozcieńczyć roztwór w co najmniej 250 ml 5% roztworu glukozy do wlewów dożylnych. Używać tylko 5% roztworów glukozy do wlewów dożylnych. Przygotowany roztwór należy chronić przed światłem.

Postępowanie w przypadku wynaczynienia:

-    przepłukać żyłę 5% roztworem glukozy do wlewów dożylnych z szybkością 4 ml/min (tj. 80 kropli/minutę).

-    unieruchomić i schłodzić kończynę za pomocą lodu, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się płynu infuzyjnego.

Pozwoli to uniknąć powikłań martwiczych, które mogą wystąpić po zastosowaniu środków cytolitycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4801

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.03.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.05.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Mustophoran