+ iMeds.pl

Myconafine 1% 10 mg/g (1%)Ulotka Myconafine 1%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Myconafine 1%

10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Myconafine 1% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconafine 1%

3.    Jak stosować lek Myconafine 1%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Myconafine    1%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Myconafine 1% i w jakim celu się go stosuje

Lek Myconafine 1% ma postać kremu zawierającego substancję czynną chlorowodorek terbinafiny. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze i działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.

Wskazania

Myconafine 1%, krem jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy stóp;

-    grzybicy fałdów skórnych;

-    grzybicy tułowia;

-    drożdżycy skóry;

-    łupieżu pstrego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconafine 1%

Kiedy nie stosować leku Myconafine 1%

Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek terbinafiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Myconafine 1% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie należy stosować go na błony śluzowe. Unikać kontaktu leku z oczami. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy je przemyć bieżącą wodą.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Myconafine 1% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Myconafine 1%, krem z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Myconafine 1%, krem w okresie ciąży i karmienia piersią.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć kontaktu ze skórą leczoną lekiem Myconafine 1%, w tym ze skórą piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Myconafine 1% zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych - alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Myconafine 1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Przed użyciem leku należy umyć i osuszyć ręce oraz chorobowo zmienione miejsca na skórze. Następnie niewielką ilość kremu nanieść na chorobowo zmienione miejsca i lekko wetrzeć. Po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

W przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te można przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza na noc.

O ile lekarz nie zaleci inaczej lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat Grzybica stóp: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.

Grzybica fałdów skórnych: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.

Grzybica tułowia: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.

Drożdżyca skóry: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.

Łupież pstry: zwykle raz na dobę przez 2 tygodnie.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres czasu, nawet jeżeli objawy zakażenia ustąpią wcześniej. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.

Po zastosowaniu leku Myconafine 1% poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.

W razie braku poprawy po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myconafine 1%

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Myconafine 1%

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie postępować zgodnie ze schematem dawkowania. Lek należy stosować regularnie, zgodnie z zaleceniami, gdyż zmniejsza to ryzyko nawrotu zakażenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Sporadycznie występuje zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych kremem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia.

Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Myconafine 1%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

-    Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek. 1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu mirystynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Myconafine 1% i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu opakowanego w tubę aluminiowa w tekturowym pudełku. Tuba zawiera 15 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny:

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

Wytwórca:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Myconafine 1%

Charakterystyka Myconafine 1%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Myconafine 1%, 10 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafmy chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canisEpidermophyton floccosum (np. grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica tułowia). Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans).

Łupież pstry.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Podanie na skórę.

Krem nakłada się na zmienione chorobowo miejsca na skórze raz na dobę.

Przed nałożeniem należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczoną powierzchnię skóry. Cienką warstwę kremu należy nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli produkt stosuje się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca, na które naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Czas leczenia

Grzybica stóp - 1 tydzień, raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych - 1 tydzień, raz na dobę.

Drożdżyca skóry - 1 tydzień, raz na dobę.

Grzybica tułowia - 1 tydzień, raz na dobę.

Łupież pstry - 2 tygodnie, raz na dobę.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Jeśli po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania kremu Myconafine 1% u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących, że leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania ani, że u tych chorych mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania

Myconafine 1% jest produktem leczniczym przeznaczonym wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku kontaktu produktu leczniczego z oczami, należy je przemyć dokładnie bieżącą wodą.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, w okresie ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Myconafine 1%, chyba że oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka.

Badania toksycznego oddziaływania terbinafiny na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania.

Karmienie piersią

Produktu Myconafine 1% nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Terbinafina przenika do mleka kobiecego. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczoną skórą, w tym skórą piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie produktu leczniczego Myconafine 1% na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000): występuje zaczerwienienie, świąd lub pieczenie skóry w miejscach pokrytych kremem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jednak jeśli wystąpią, leczenie należy przerwać.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na małe wchłanianie terbinafiny w kremie podanej na skórę, przypadki przedawkowania występują bardzo rzadko. Przypadkowe połknięcie zawartości jednej tuby produktu, tj. 30 g, czyli 300 mg chlorowodorku terbinafiny odpowiada połknięciu jednej tabletki zawierającej 250 mg terbinafiny. W razie przypadkowego połknięcia produktu Myconafine 1%, właściwą metodą postępowania jest płukanie żołądka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego; kod ATC: D01AE15

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

W małym stężeniu, terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie. Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego powodu działanie ogólnoustrojowe terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie.

Po 7-dniowym stosowaniu 1% terbinafiny w kremie, w zmienionej chorobowo warstwie rogowej naskórka, stężenie terbinafiny (większe od stężenia wykazującego działanie przeciwgrzybicze) utrzymuje się przez co najmniej 7 dni po zaprzestaniu leczenia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długookresowych badaniach (powyżej 1 roku) przeprowadzonych na szczurach i psach, nie zaobserwowano toksycznego działania terbinafiny, po podaniu doustnym, w dawkach dobowych do 100 mg/kg mc. W przypadku stosowania dużych dawek doustnych, za potencjalnie zagrożone organy uznano wątrobę oraz prawdopodobnie również nerki.

Podczas dwuletniego badania rakotwórczości u myszy po podaniu doustnym terbinafiny, nie stwierdzono zmian nowotworowych ani innych nieprawidłowości związanych z podaniem dawek do 130 mg/kg mc. na dobę (samce) oraz do 156 mg/kg mc. na dobę (samice).

Podczas dwuletniego badania rakotwórczości u szczurów po podaniu doustnym terbinafiny, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania guzów wątroby u samców, którym podawano największą dawkę 69 mg/kg mc. na dobę.

Zmiany te mogą być związane z rozrostem peroksysomów i są specyficzne dla gatunku, ponieważ nie obserwowano ich w badaniu rakotwórczości na myszach, ani w innych badaniach na myszach, psach i małpach.

W badaniach na małpach, którym podawano duże dawki terbinafiny, wynoszące powyżej 50 mg/kg mc., obserwowano w siatkówce nieprawidłowości refrakcji. Były one związane z obecnością metabolitów terbinafiny w tkankach oka i znikały po odstawieniu leku. Nie były one związane ze zmianami histologicznymi.

W standardowym zestawie badań genotoksyczności przeprowadzonych in vitro i in vivo, nie stwierdzono potencjalnego działania mutagennego i klastogennego terbinafiny.

W badaniach wpływu terbinafiny na reprodukcję, przeprowadzonych na szczurach i królikach nie obserwowano zmian płodności ani innych działań niepożądanych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Sorbitanu stearynian Cetylu palmitynian Alkohol cetylowy Alkohol stearylowy Polisorbat 60 Izopropylu mirystynian Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku.

15 g (1 tuba po 15 g)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15147

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.02.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Myconafine 1%