+ iMeds.pl

Mycosten 1%Ulotka Mycosten

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MYCOSTEN

(Ciclopirox olamimim)

1 % płyn do stosowania na skórę

Skład

1 g płynu do stosowania na skórę zawiera: substancję czynną: cyklopiroks z olaminą 10 mg;

substancje pomocnicze: makrogol 400, alkohol izopropylowy, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowanie

butelka 30 ml

Podmiot odpowiedzialny

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, place Abel Gance

92654 Boulogne Cedex

Francja

Wytwórca

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Etablissement Simaphac

Zone Industrielle

45220 Cliâteaurenard

Francja

Spis treści ulotki:

I Co to jest lek Mycoslen. płyn do stosowania na skórę, i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Mycosten, płyn do stosowania na skórę

3.    Jak stosować lek Mycosten, płyn do stosowania na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5 Przechowywanie leku Mycosten, płynu do stosowania na skórę 6. Inne informacje

1.    Co to jest lek Mycosten, płyn do stosowania na skórę, i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Mycosten jest cyklopiroks z olaminą, lek przeciwgrzybiczy (z grupy pochodnych pirydonu), który w warunkach in vitro działa na grzyby z rodzaju Candida i drożdżaki oraz dennalofity (grzyby z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum). Działa również na niektóre bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) i Gram-ujemne (Escherichia coli, bakterie z rodzaju Proteus i Pseudomonas).

Po zastosowaniu na skórę cyklopiroks z olaminą przenika do naskórka i mieszków włosowych. Szczególnie duże stężenia osiąga w powierzchownych komórkach warstwy rogowej

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe grzybic skóry przebiegających z nadkażenicm bakteryjnym lub bez:

-    zakażeń dermatofitami (grzybami z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton i Microsporum), z wyjątkiem grzybicy woszczynowcj owłosionej skóry głowy,

-    kandydozy skóry,

-    łupieżu pstrego.

2.    Zanim zastosuje się Mycosten, płyn do stosowania na skórę

Nie stosować leku Mycosten w nadwrażliwości na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Mycosten, płyn do stosowania na skórę Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Kandydoza: w czasie leczenia nie zaleca się stosowania mydeł o odczynie kwasowym (odczyn kwasowy sprzyja rozmnażaniu się grzybów z rodzaju Candida).

Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie ma danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży. Mycosten, płyn do stosowania na skórę, może hyc stosowany w okresie ciąży jedynie w zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka matki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania Icku Mycosten, płynu do stosowania na skórę, w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Mycosten, płyn do stosowania na skórę

Mycosten, płyn do stosowania na skórę, należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Grzybicze zakażenia skóry-: zwykle stosuje się dwa razy na dobę, średnio przez okres 21 dni -od 2 do 4 tygodni. Jeśli zmiany nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, lekarz powinien zweryfikować diagnozę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mycosten, płyn do stosowania na skórę, może powodować działania niepożądane.

Chociaż dotychczas nie odnotowano reakcji ogólnoustrojowych, należy brać pod uwagę możliwość ich wystąpienia podczas długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, błony śluzowe oraz pod opatrunkami okluzyjnymi.

Przemijające zaostrzenie objawów miejscowych (uczucie pieczenia, rumień, świąd) może wystąpić na początku leczenia (2,8% przypadków) i nie wymaga przerwania leczenia. Miejscowe objawy niepożądane, szczególnie pęcherzyki, mogą świadczyć o nadwrażliwości na lek (0,7% przypadków). W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza

5.    Przechowywanie leku Mycosten, płyn do stosowania na skórę

Lek należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo - Cosmétique Polska Sp. z o.o.

00-762 Warszawa, ul. Belwederska 20/22

Data opracowania ulotki:

Mycosten

Charakterystyka Mycosten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mycosten 1% płyn do stosowania na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY 1 ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNYCH 1 g płynu do stosowania na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą

(Ciclopirox olaminum).

Wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do stosowania na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe grzybic skóry przebiegających z nadkażeniem bakteryjnym lub bez:

-    zakażeń dermatofitami (grzybami z rodzaju Trichophyton, EpidermophytonMicrospomm), z wyjątkiem grzybicy woszczynowej owłosionej skóry głowy,

-    kandydozy skóry,

-    łupieżu pstrego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Grzybicze zakażenia skóry: stosować dwa razy na dobę, średnio przez okres 21 dni - od 2 do 4 tygodni. Jeśli zmiany nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy zweryfikować diagnozę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek ze składników preparatu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Umkać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Kandydoza: w czasie leczenia nie zaleca się stosowania mydeł o odczynie kwasowym (odczyn kwasowy sprzyja rozmnażaniu się grzybów z rodzaju Candida).

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży. Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka matki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono.

4.8    Działania niepożądane

Chociaż do tej pory nie zarejestrowano reakcji ogólnoustrojowych, możliwość ich wystąpienia należy brać pod uwagę podczas długotrwałego stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, błony śluzowe oraz pod opatrunkami okluzyjnym Przemijające zaostrzenie objawów miejscowych (uczucie pieczenia, rumień, świąd) może wystąpić na początku leczenia (2,8% przypadków') i nie wymaga przerwania leczenia. Miejscowe objawy niepożądane, szczególnie pęcherzyki, mogą świadczyć o nadwrażliwości na lek (0,7% przypadków'). W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie.

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynainiczue

Grupa fannakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: 1)01 AB 14

Cyklopiroks z olaminąjest lekiem przećiwgrzybiczym (z grupy pochodnych pirydonu), który w warunkach in vitro działa na:

grzyby z rodzaju Candida i drożdżaki, minimalne stężenie hamujące (MIC) wynosi 4 (ig/ml;

dermatofity (grzyby z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum),

minimalne stężenie hamujące (MIC) wynosi 1-4 pg/ml;

różne grzyby, minimalne stężenie hamujące wynosi (MIC) 0,5-8 pg/ml.

Działa również na niektóre bakterie Gram-dodalnie (gronkowce, paciorkowce) i Gram-ujemne (Escherichia coli, bakterie z rodzaju Proteus i Pseudomonas).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie przez skórę jest bardzo zmienne: 1,1 - 1,6% podanej dawki wykrywa się w moczu. Maksymalne stężenia w surowicy mają pomijalne wartości (0,2-0,3 pg/rnl). Po zastosowaniu preparatu na skórę cyklopiroks z olaminą przenika do naskórka i mieszków włosowych. Szczególnie duże stężenia występują w powierzchownych komórkach warstwy rogowej. Po 1,5-godzinnym kontakcie ze skórą, stężenie leku w naskórku wynosi 70-579 pg/g i stopniowo zmniejsza się, osiągając przynajmniej I gg na głębokości 1800 gm.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 400, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak danych.

6.3    Okres ważności 42 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze od I5°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa (LDPE) o pojemności 30 ml, zamknięta polietylenowym (LDPE) korkiem, z dołączonym polipropylenowym spryskiwaczem, w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45, place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 10236

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/OATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.03.2004 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Mycosten