+ iMeds.pl

Mycosten 10 mgUlotka Mycosten

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mycosten

(Ciclopiroxum)

10 mg/g, szampon leczniczy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Mycosten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten

3.    Jak stosować Mycosten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Mycosten

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Mycosten i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Mycosten

Nazwa leku to Mycosten. Mycosten zawiera substancję czynną o nazwie „cyklopiroks”, która jest lekiem przeciwgrzybiczym (zabija pleśnie i drożdżaki).

W jakim celu stosuje się Mycosten

Mycosten jest stosowany w celu leczenia zaburzenia owłosionej skóry głowy nazywanego "łojotokowym zapaleniem skóry". Jest to stan zapalny owłosionej skóry głowy, który objawia się łuszczeniem, pieczeniem i swędzeniem skóry.

Jak działa Mycosten

Mycosten zabija pleśnie i drożdżaki obecne w górnych warstwach skóry. Te pleśnie i drożdżaki są uważane za jedną z głównych przyczyn łojotokowego zapalenia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten Kiedy nie stosować leku Mycosten

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - cyklopiroks, cyklopiroks z olaminą, lub parabeny, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mycosten (wymienione w punkcie 6 „Inne informacje”). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Mycosten.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mycosten

•    Jeśli do oczu pacjenta przypadkowo dostanie się lek Mycosten, należy je przemyć dużą ilością wody.

• Jeśli pacjent przypadkowo połknie lek Mycosten, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciąże, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza.

Nie wiadomo czy cyklopiroks przenika do mleka ludzkiego, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Mycosten.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przed przyjęciem jakiegokolwiek leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mycosten

Ten lek zawiera:

•    Parahydroksybenzoesany (parabeny) - mogą wywoływać reakcje alergiczne natychmiast lub po upływie pewnego czasu po rozpoczęciu leczenia.

•    Kwas benzoesowy - może powodować podrażnienie skóry, oczu lub błon śluzowych (takich jak tkanki wewnątrz jamy ustnej lub nosa).

3. Jak stosować Mycosten

Mycosten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie tego leku

•    Mycosten należy stosować wyłącznie na owłosioną skórę głowy.

• Należy zmoczyć włosy oraz owłosioną skórę głowy i nałożyć Mycosten.

•    Szampon należy wetrzeć i dobrze wmasować w owłosioną skórę głowy.

•    Wtarty szampon należy pozostawić na owłosionej skórze głowy na około 3 minuty.

•    Następnie szampon należy spłukać wodą.

Jaką ilość szamponu należy stosować

Do odmierzenia właściwej dawki, należy użyć nakrętki z butelki leku Mycosten.

Zwykle stosowana ilość to jedna nakrętka (około 5 ml) leku Mycosten. Jeśli włosy są dłuższe niż do ramion, można zastosować do dwóch nakrętek szamponu (około 10 ml).

Jak często należy stosować ten lek

• Na początku, szampon należy stosować raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia nasilenia objawów. Szampon należy stosować w ten sposób przez 4 tygodnie, w celu usunięcia objawów.

•    Następnie, można kontynuować stosowanie szamponu raz lub dwa razy w tygodniu przez okres do 12 tygodni. Pozwoli to zapobiec nawrotom objawów.

Nie należy stosować leku Mycosten w sposób ciągły dłużej niż 16 tygodni.

Dzieci

Lek Mycosten nie był badany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycosten

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Mycosten, jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły u niego działania niepożądane. Brak informacji dotyczących objawów przedawkowania leków zawierających cyklopiroks.

Przerwanie stosowania leku Mycosten

Nie należy przerywać stosowania leku Mycosten bez konsultacji z lekarzem. W przypadku zbyt przedwczesnego zaprzestania stosowania leku, skuteczność leczenia może być zmniejszona.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mycosten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 osób):

-    Reakcje skórne dotyczące owłosionej skóry głowy - mogą obejmować podrażnienie lub wyprysk (zapalenie skóry ze świądem, wysypka i często sączące się pęcherze, które stają się strupami) lub uczucie dyskomfortu, takie jak pieczenie i swędzenie,

-    Parahydroksybenoesany (parabeny) zawarte w tym leku, mogą powodować reakcje alergiczne (natychmiast lub po upływie pewnego czasu po rozpoczęciu leczenia).

- Problemy z włosami - takie jak: łagodne wypadanie włosów, odbarwianie włosów, zmatowienie, skołtunienie lub łagodne wysuszenie włosów.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 osób):

-    Wysypka skórna w miejscu kontaktu szamponu ze skórą (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry).

Należy przerwać stosowanie leku Mycosten i skontaktować się z lekarzem, jeśli po dłuższym stosowaniu tego leku u pacjenta wystąpią reakcje dotyczące skóry lub owłosionej skóry głowy, takie jak podrażnienie lub uczulenie (reakcje alergiczne). Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu innego leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Mycosten

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mycosten po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym pudełku i butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Mycosten

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. 1 gram szamponu zawiera 10 miligramów (mg) cyklopiroksu.

Ponadto lek zawiera:

Sodu dodecylo-di(oksyetyleno)siarczan (roztwór 27 %)1}

Disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian (roztwór 33 %)2)

Lauryloeter makrogolu Sodu chlorek Wodę oczyszczoną

1)    zawiera: sodu dodecylo-di(oksyetyleno) siarczan, kwas benzoesowy (w postaci soli sodowej) (E210), wodę oczyszczoną.

2)    zawiera: disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian, 2-fenoksyetanol, metylu parahydroksybenzoesan (E218), etylu parahydroksybenzoesan (E214), propylu parahydroksybenzoesan (E216), izobutylu-4-hydroksybenzoesan, butylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Mycosten i co zawiera opakowanie

Szampon jest prawie bezbarwny do żółtawego.

Mycosten jest dostarczany w plastikowych butelkach z zamknięciem mocowanym na zawiasach w opakowaniach zawieraj ących:

1 butelkę zawierającą 30 ml

1    butelkę zawierającą 60 ml

2    butelki zawierające 120 ml (2 x 60 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH IndustriePark Höchst D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Pierre Fabre Médicament Production 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Ten product leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Batrafen Shampoo Cypr: Batrafen S

Czechy: Mycosten 10mg/g Shampoo Francja: Mycoster 10mg/g shampoing Niemcy: Batrafen S 10mg/g Shampoo Węgry: Batrafen S 10mg/g sampon Włochy: Batracomb 10 mg/g shampoo Holandia: Batrafen Polska: Mycosten Słowacja: BATRAFEN S šampón Hiszpania: Batrafen S 10mg/g Champú

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2012.

4

Mycosten

Charakterystyka Mycosten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mycosten, 10 mg/g, szampon leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram szamponu zawiera 10 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Szampon leczniczy.

Prawie bezbarwny do żółtawego, półprzezroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mycosten jest wskazany w leczeniu łojotokowego zapalenia owłosionej skóry głowy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania na skórę.

W początkowym leczeniu objawów łojotokowego zapalenia skóry Mycosten nakłada się na owłosioną skórę głowy raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia ciężkości choroby, przez 4 tygodnie.

W celu zapobiegania nawrotom objawów choroby, leczenie może być kontynuowane przez kolejne 12 tygodni.

Zawartość jednej nakrętki (około 5 ml) produktu Mycosten należy nałożyć na mokre włosy i owłosioną skórę głowy i masować aż do wytworzenia piany. Pianę należy następnie dokładnie wmasować w owłosioną skórę głowy. Jeśli włosy są dłuższe niż do ramion, należy stosować do dwóch nakrętek szamponu (około 10 ml). Mycosten należy pozostawić na 3 minuty, aby zadziałał, a następnie spłukać wodą.

Mycosten można stosować w sposób ciągły maksymalnie do 16 tygodni.

Brak doświadczeń odnośnie stosowania produktu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklopiroks, cyklopiroks z olaminą, parabeny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy przestrzec pacjentów, aby unikali kontaktu produktu Mycosten z oczami w trakcie jego stosowania. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody.

Produkt leczniczy zawiera parabeny i ich estry, dlatego może powodować natychmiastowe lub opóźnione reakcje nadwrażliwości. Kwas benzoesowy może powodować łagodne podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

W przypadku podrażnienia lub uczulenia po długotrwałym stosowaniu produktu, należy go odstawić i rozpocząć inne, odpowiednie leczenie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania cyklopiroksu u kobiet w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu oraz przebieg porodu. Jednakże nie ma wystarczających danych dotyczących potencjalnego długoterminowego wpływu na rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność, przepisując produkt kobietom w ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka ludzkiego, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu Mycosten.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (>1/1 000; <1/100): reakcje skórne w miejscu nałożenia produktu, takie jak podrażnienie i wyprysk; subiektywne odczucie dyskomfortu w postaci pieczenia i świądu oraz zaburzenia dotyczące włosów, takie jak łagodne wypadanie włosów lub odbarwianie włosów, zmatowienie i skołtunienie włosów, łagodne wysuszenie włosów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (>1/10 000 i <1/1 000): może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jednakże nie należy się spodziewać, aby zbyt częste stosowanie produktu Mycosten prowadziło do wystąpienia jakichkolwiek istotnych działań ogólnoustrojowych.

W razie przypadkowego spożycia produktu, należy rozpocząć odpowiednie leczenie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze, kod ATC: D01A E14 (inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego).

Cyklopiroks jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim spektrum działania, pochodną N-hydroksypirydonu, działającym grzybobójczo na dermatofity chorobotwórcze, pleśnie i drożdżaki, w tym na Pityrosporum ovale, który jest uważany za główną przyczynę łojotokowego zapalenia skóry. W badaniach przedklinicznych uzyskano stromą krzywą zależności odpowiedzi na leczenie od wielkości dawki, wskazującą nie tylko na działanie hamujące wzrost grzybów, ale także na ich działanie grzybobójcze, korzystne pH - optymalne, długi czas działania, mały wpływ białka na stężenia hamujące, dobre przenikanie do głębszych warstw naskórka oraz dodatkowe działanie przeciwbakteryjne na bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe bakterie Gram-ujemne.

Wpływ szamponu leczniczego zawierającego cyklopiroks na żywotność Pityrosporum ovale zbadano na modelu wyciętej skóry grzbietu świń. Badania wykazały, że szampon działa nawet po krótkich okresach stosowania. Badania doświadczalne nad przenikaniem produktu do warstwy rogowej wyciętej świńskiej skóry wykazały, że krótki czas kontaktu z szamponem leczniczym zawierającym cyklopiroks wystarcza do uzyskania skutecznych stężeń produktu nawet w głębszych częściach warstwy rogowej.

Skuteczność cyklopiroksu została potwierdzona w badaniach doświadczalnych in vivo z użyciem modelu eksperymentalnego dermatofitozy u świnek morskich. Wykazano wyraźną zależność pomiędzy dawką cyklopiroksu i skutecznością w leczeniu zakażeń Microsporum canis i Trichophyton

mentagrophytes.

Obserwowano szybki początek działania.

Mechanizm działania cyklopiroksu jest bardzo złożony; działa on na szereg różnych procesów metabolicznych w komórce grzyba. W przeciwieństwie do większości leków przeciwgrzybiczych, cyklopiroks nie wpływa na biosyntezę steroli. Podstawą jego głównego mechanizmu działania w komórkach grzybów jest wysokie powinowactwo do kationów metali trójwartościowych, takich jak Fe3+. Związanie tego niezbędnego kofaktora enzymatycznego powoduje hamowanie takich enzymów jak cytochromy, które uczestniczą w mitochondrialnych procesach transportu elektronów podczas wytwarzania energii. Ponadto, w obecności cyklopiroksu dochodzi do znacznego zmniejszenia aktywności katalazy i peroksydazy, które są odpowiedzialne za wewnątrzkomórkowy rozkład toksycznych nadtlenków. W konsekwencji cyklopiroks zaburza metabolizm grzybów poprzez wpływ na mechanizmy transportu zlokalizowane w błonie komórkowej grzyba. Ten szczególny sposób działania cyklopiroksu wskazuje na małe ryzyko rozwoju oporności i minimalizuje ryzyko oporności krzyżowej z innymi lekami przeciwgrzybiczymi, takimi jak azole i inne alliloaminy.

Cyklopiroks ma właściwości przeciwzapalne. Badania in vitro wykazały, że cyklopiroks hamuje wytwarzanie mediatorów zapalenia - cyklooksygenazy i 5-lipooksygenazy. Cyklopiroks wykazuje także działanie przeciwzapalne w badaniach in vivo na zwierzętach, co potwierdzono w badaniach nad rumieniem wywołanym przez promieniowanie ultrafioletowe z udziałem zdrowych ochotników. Działanie hamujące zapalenie może przyspieszać gojenie w przebiegu pewnych zakażeń grzybiczych skóry, takich jak łojotokowe zapalenie skóry.

Ogółem leczono 1189 pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry przez okres 4 tygodni w trzech badaniach prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą samo podłoże produktu, z uwzględnieniem czterech objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby (stan skóry, łuszczenie skóry, zapalenie skóry, świąd), jako zmiennych oceny skuteczności, które zostały połączone do dwóch głównych kryteriów odpowiedzi na leczenie: „skuteczne wyleczenie” i „wolny od objawów”. Po użyciu szamponu 17,2% pacjentów (stosowanie raz w tygodniu) i 21,3% pacjentów (stosowanie dwa razy w tygodniu) uznano za całkowicie wolnych od objawów. Wolnych od objawów lub skutecznie wyleczonych było 44,2% pacjentów (stosowanie raz w tygodniu) i 52,5% pacjentów (stosowanie dwa razy w tygodniu).

W uzupełnieniu do opisanych powyżej wyników dotyczących leczenia choroby w fazy ostrej, badanie kliniczne wykazało, że leczenie podtrzymujące ze stosowaniem produktu raz w tygodniu prowadzi do nawrotu choroby jedynie u 16% pacjentów w porównaniu do 36% pacjentów stosujących szampon bez substancji czynnej.

Ogółem 737 pacjentów randomizowano do badania klinicznego prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, porównującego skuteczność stosowania dwa razy w tygodniu szamponu zawierającego 1% cyklopiroks z innym szamponem zawierającym 2% ketokonazol, z zastosowaniem analogicznych kryteriów odpowiedzi na leczenie. Po 4-tygodniowym okresie leczenia, około 74% pacjentów odpowiedziało na leczenie w grupie cyklopiroksu i 78,7% pacjentów w grupie ketokonazolu. Podobna odpowiedź na obie metody leczenia dała w teście statystycznym nie mniejszej skuteczności (ang. non-inferiority) p-wartość wynoszącą 0,047 w populacji włączonej do badania oraz p=0,061 w populacji stosującej samo podłoże szamponu. Jeśli weźmie się pod uwagę większą liczbę cięższych przypadków na początku leczenia w grupie pacjentów stosujących 1% cyklopiroks, wartości p w teście nie mniejszej skuteczności wynosiły 0,014 (w populacji stosującej samo podłoże szamponu) oraz 0,021 (w populacji włączonej do badania).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W trzech badaniach klinicznych dotyczących 1% szamponu, mierzono stężenia cyklopiroksu w surowicy i moczu u pacjentów z łojotokowym zapaleniem owłosionej skóry głowy. W pierwszym badaniu, pacjenci stosowali szampon dwa razy w tygodniu, przez okres 4 tygodni. W drugim badaniu, pacjenci nadmiernie stosowali produkt, tj. myli włosy szamponem z cyklopiroksem codziennie, przez okres 29 dni, wydłużając po 15 dniach czas kontaktu szamponu ze skórą głowy z 3 minut do 6 minut. W jednym badaniu klinicznym III fazy, mierzono stężenia cyklopiroksu w surowicy krwi i moczu po 4 tygodniach stosowania raz lub dwa razy w tygodniu i ponownie po dodatkowych 12 tygodniach stosowania profilaktycznego cyklopiroksu raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie. Po 4 tygodniach leczenia, cyklopiroks wykryto w surowicy u 21 z 293 pacjentów, z maksymalnym stężeniem w surowicy krwi wynoszącym od 13,2 do 39,0 pg/l. Po kolejnych 12 tygodniach profilaktycznego stosowania cyklopiroks wykryto w surowicy u 2 z 94 pacjentów (w maksymalnym stężeniu 14,4 pg/l). W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, stosowany doustnie cyklopiroks i jego metabolity nie działały toksycznie w stężeniach od 2210 pg/l -do 2790 pg/l u szczurów oraz od 1500 pg/l -do 3500 pg/l u psów, co wskazuje na szeroki margines bezpieczeństwa.

W oznaczeniach wydalania cyklopiroksu z moczem, maksymalne wydalanie występowało w ciągu pierwszych 4 godzin po jego podaniu, po czym szybko się zmniejszało. Biorąc pod uwagę, że z moczem wydala się więcej niż 98% wchłoniętego cyklopiroksu, wydalanie z moczem jest wiarygodnym wskaźnikiem ilości leku wchłoniętego podczas stosowania szamponu. W tych badaniach mediana wydalania cyklopiroksu z moczem wynosiła od 0,42% do 1,36% podanej dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają toksyczności po stosowaniu doustnej dawki dobowej do 10 mg/kg mc., ani genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego. U szczurów, którym podawano cyklopiroks w dawce 5 mg/kg mc., stwierdzono zmniejszenie wskaźnika płodności. W badaniach na szczurach i królikach nie stwierdzono toksycznego wpływu na zarodek i (lub) płód lub działania teratogennego. Nie stwierdzono toksyczności około i (lub) poporodowej, jednakże nie badano potencjalnego długoterminowego wpływu cyklopiroksu na rozwój potomstwa.

W badaniach tolerancji skórnej na królikach Mycosten nie wykazywał działania drażniącego.

W badaniu tolerancji błon śluzowych na królikach, nierozcieńczony Mycosten powodował podrażnienie oczu. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących działania drażniącego po wielokrotnym stosowaniu miejscowym ani oceniających uczulenie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu dodecylo-di(oksyetyleno)siarczan (roztwór 27 %):)

Disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian (roztwór 33 %)2) Lauryloeter makrogolu Sodu chlorek Woda oczyszczona

:) zawiera: sodu dodecylo-di(oksyetyleno) siarczan, kwas benzoesowy (w postaci soli sodowej) (E210), wodę oczyszczoną.

2) zawiera: disodu dodecylo-poli(oksyetyleno)-3-2-sulfobursztynian, 2-fenoksyetanol, metylu parahydroksybenzoesan (E218), etylu parahydroksybenzoesan (E214), propylu parahydroksybenzoesan (E216), izobutylu-4-hydroksybenzoesan, butylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy jest dostarczany w butelkach polietylenowych (LDPE) z zamknięciem polipropylenowym (PP) w tekturowym pudełku zawierającym:

-    1 butelkę po 30 ml

-    1 butelkę po 60 ml

-    2 butelki po 60 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50

D-65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11479

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Styczeń 2012

5

Mycosten