+ iMeds.pl

Mycosten 10 mg/gUlotka Mycosten

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mycosten, 10 mg/g, krem

Cyklopiroks z olaminą

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mycosten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten

3.    Jak stosować lek Mycosten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mycosten

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Mycosten i w jakim celu się go stosuje

Mycosten jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego. Lek zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą (substancję zwalczającą grzyby).

Lek Mycosten jest wskazany do stosowania w łagodnym lub umiarkowanym łojotokowym zapaleniu skóry twarzy (zaczerwienienie i złuszczanie skóry twarzy).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosten Kiedy nie stosować leku Mycosten

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    U pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mycosten należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać stosowania leku Mycosten w okolicach oczu.

Leku Mycosten, nie należy stosować na otwarte rany.

Nie należy używać mydeł o odczynie kwaśnym.

Lek Mycosten zawiera alkohol stearylowy i alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Inne leki i Mycosten

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Mycosten z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Istnieją ograniczone dane odnośnie stosowania cyklopiroksu z olaminą u kobiet w ciąży (dotyczą mniej niż 300 kobiet ciężarnych).

Badania na zwierzętach nie wykazały embriotoksycznego lub teratogennego działania cyklopiroksu z olaminą po podaniu doustnym, miejscowym lub podskórnym.

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania cyklopiroksu z olaminą do mleka.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać stosowania leku Mycosten u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mycosten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mycosten zawiera alkohol stearylowy i alkohol cetylowy. Lek może powodować wystąpienie miejscowych reakcji skórnych (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Mycosten Sposób podawania i dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Leczone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy dokładnie umyć ręce przed i po każdym zastosowaniu leku.

Lek należy nałożyć na leczoną powierzchnię skóry i delikatnie wmasować.

Łagodne i umiarkowane łojotokowe zapalenie skóry twarzy:

•    Na początku leczenia zalecana dawka to dwie aplikacje na dzień przez 2 do 4 tygodni.

•    Następnie, jako leczenie podtrzymujące zaleca się stosować lek Mycosten raz dziennie przez 28 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości odnośnie kontynuacji stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycosten

Nie dotyczy.

Pominięcie zastosowania leku Mycosten

Nie należy stosować dawki podwójnej kremu lub stosować zwykłą dawkę kremu dwa razy w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Mycosten

Nie dotyczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 na 10 000 do 1 na 1 000 pacjentów)

Reakcje miejscowe takie jak kontaktowe zapalenie skóry. Należy porozumieć się z lekarzem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 na 1 000 do 1 na 100 pacjentów) Niezbyt często występujące działania niepożądane to reakcje miejscowe, takie jak pęcherzyki i uogólnione reakcje alergiczne. Jeśli takie działania niepożądane wystąpią, należy natychmiast przerwać leczenie i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 na 100 do 1 na 10 pacjentów)

Często zgłaszane działania niepożądane na początku stosowania leku to przemijające zaostrzenie objawów w miejscu podania (uczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd); są one krótkotrwałe i nie należy przerywać leczenia.

W przypadku długotrwałego leczenia dużej powierzchni ciała, uszkodzonej skóry, błon śluzowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z przenikaniem leku do krwi, pomimo że nie zgłaszano działania ogólnoustrojowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Mycosten

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mycosten

-    Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

-    Pozostałe składniki to: oktylododekanol, parafina ciekła lekka, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, tetradekanol, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mycosten i co zawiera opakowanie

Lek Mycosten to biały lub prawie biały krem do stosowania miejscowego. 30 g kremu znajduje się w aluminiowej tubie z plastikową zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny:

Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Miclast Belgia: Mycosten Francja: Miclast Grecja: Miclast Polska: Mycosten Hiszpania: Miclast

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa tel. 22 559 63 60

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Mycosten

Charakterystyka Mycosten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mycosten, 10 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram kremu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą (Ciclopirox olaminum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 gram kremu zawiera 0,05750 g alkoholu stearylowego i 0,05750 g alkoholu cetylowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Biały lub prawie biały krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany w łagodnym lub umiarkowanym łojotokowym zapaleniu skóry twarzy. Produkt leczniczy Mycosten jest wskazany do stosowania u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zalecana dawka nasycająca to dwie aplikacje na dobę przez 2 do 4 tygodni. Następnie zalecaną dawką podtrzymującą jest jedna aplikacja na dobę przez 28 dni.

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt Mycosten należy nakładać na leczoną powierzchnię skóry i lekko wmasować.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych, produkt Mycosten nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu produktu z oczami.

Produktu leczniczego Mycosten nie należy stosować na otwarte rany.

Nie należy używać mydeł o odczynie kwaśnym.

Produkt leczniczy zawiera alkohol stearylowy i alkohol cetylowy, co może powodować wystąpienie miejscowych reakcji skórnych (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża i karmienie piersią

Istnieją ograniczone dane odnośnie stosowania cyklopiroksu z olaminą u kobiet w ciąży (dotyczą mniej niż 300 kobiet ciężarnych).

Badania na zwierzętach nie wykazały embriotoksycznego lub teratogennego działania cyklopiroksu z olaminą po podaniu doustnym, miejscowym lub podskórnym.

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania cyklopiroksu z olaminą do mleka.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać stosowania produktu Mycosten u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Mycosten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją Układów i Narządów oraz częstością występowania: często (> 1/100 do <1/10) lub niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości wymagające zaprzestania leczenia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: pogarszający się stan w miejscu podania, który przemija, uczucie pieczenia, rumień i świąd. Stany te nie wymagają przerwania leczenia.

Niezbyt często: pęcherzyki w miejscu podania wymagające przerwania leczenia.

Inne działania niepożądane:

Podczas stosowania cyklopiroksu z olaminą obserwowano rzadko reakcje miejscowe takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

Pomimo, że nie zgłaszano ogólnoustrojowego działania należy jednak brać je pod uwagę u pacjentów stosujących krem długotrwale na dużej powierzchni skóry, na uszkodzoną skórę, błony śluzowe lub pod opatrunkami okluzyjnymi.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania produktu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, kod ATC: D 01 AE 14

Substancją czynną produktu Mycosten jest cyklopiroks z olaminą, substancja przeciwgrzybicza z grupy pirydonów.

Cyklopiroks jest substancją o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Cyklopiroks działa na dermatofity (Trichophyton spp., Microsporum canis, Epidermophyton spp), drożdżaki (Candida, Torulopsis, Trichosporum, Geotrichum), pleśnie (Scopulariopsis, Aspergillus) i promieniowce, a także na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Działanie grzybobójcze cyklopiroksu z olaminą polega na hamowaniu wchłaniania przez komórki grzyba niektórych substancji istotnych dla ich metabolizmu i wzrostu (jonów metali, jonów fosforanowych i jonów potasu).

Cyklopiroks gromadzi się w komórce grzyba i wiąże się nieodwracalnie z niektórymi strukturami, na przykład z błoną komórkową, mitochondriami, rybosomami i mikrosomami.

Brak danych odnośnie metabolizmu cyklopiroksu z olaminą poprzez komórki grzyba.

Cyklopiroks z olaminą posiada również właściwości przeciwzapalne ze względu na hamowanie syntezy prostaglandyn i leukotrienów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie przezskórne jest bardzo małe: 1,1 do 1,6% zaaplikowanej dawki jest wydalane w moczu. Maksymalne stężenie w osoczu jest niewielkie (0,2 do 0,3 ąg/ml).

Po podaniu produktu na skórę, cyklopiroks z olaminą przenika do naskórka i mieszków łojowo-włosowych. Powierzchniowe warstwy rogowe naskórka są szczególnie dobrze nasycone. Po 1,5 godzinnym kontakcie stężenie w naskórku wynosi od 70 do 579 ąg/g. W głębszych warstwach skóry stężenie stopniowo zmniejsza się, do nie mniej niż 1 ąg w skórze właściwej na głębokości 1 800 ąm.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej na szczurach i myszach z zastosowaniem cyklopiroksu i (lub) cyklopiroksu z olaminą po podaniu doustnym lub podskórnym wykazują podobną, umiarkowaną toksyczność (LD50 od 1740 mg/kg mc. do 2500 mg/kg mc.). W przypadku podania dootrzewnowego lub dożylnego toksyczność cyklopiroksu z olaminą znacznie wzrasta (LD50 od 70 mg/kg mc. do 170 mg/kg mc.).

Badania toksyczności przewlekłej i podprzewlekłej cyklopiroksu z olaminą nie wykazały działania toksycznego. Cyklopiroks z olaminą podawany szczurom doustnie nie wykazywał niepożądanego wpływu na płodność u samców lub samic.

Po podaniu doustnym, miejscowym lub podskórnym u zwierząt nie stwierdzono działania embriotoksycznego lub teratogennego. Badania przeprowadzono na kilku gatunkach zwierząt, w tym na: myszach, szczurach, królikach i małpach.

Cyklopiroks z olaminą podawany doustnie samicom szczura nie wykazywał niepożądanego wpływu w okresie około- lub poporodowym, aż do odstawienia młodych od piersi.

Badania tolerancji miejscowej przeprowadzone na królikach wykazały, że krem ma działanie lekko drażniące na skórę i oczy. Produkt nie powoduje uczulenia na światło. Świnka morska jest zwierzęciem modelowym, które pozwala na ocenę potencjału fotouczulającego leku. Jako że produkt Mycosten wywołał reakcje uczuleniową u świnki morskiej (0,1 ml/aplikacja), nie można wykluczyć jego potencjału fotouczuleniowego. U myszy Mycosten nie wywołał reakcji uczuleniowej (25 ąl/aplikacja).

Badania genotoksyczności in vitro i in vivo z zastosowaniem cyklopiroksu i cyklopiroksu z olaminą, ich soli wapniowych i żelazowych dały wyniki ujemne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Oktylododekanol, parafina ciekła lekka, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, tetradekanol, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 g kremu w tubie aluminiowej pokrytej od wewnątrz lakierem epoksy-fenolowym z zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Mycosten