Imeds.pl

Nalewka Z Koszyczka Arniki

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NALEWKA Z KOSZYCZKA ARNIKI

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład:

1 ml [co odpowiada 0,9 g] produktu zawiera 1 ml nalewki z Arnica montana L.lub Arnica chamissonis Less., flos (kwiat arniki) (1:10).

Ekstrahent: etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu 66 - 69 % (V/V).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt tradycyjnie stosowany w postaci okładów na krwiaki, w skręceniach, stłuczeniach, obrzękach, w czyraczności, w stanach zapalnych żył, po ukąszeniach owadów.

Po rozcieńczeniu wodą do płukania jamy ustnej w zapaleniu dziąseł i aftach.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Do okładów nalewkę rozcieńczyć wodą 3 - 10 krotnie, następnie zwilżyć obficie czystą gazę i przykładać na miejsca chorobowo zmienione.

Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 10 krotnie. Nie należy połykać roztworu.

Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.

Sposób podawania

Lek przeznaczony jest do podawania na skórę i śluzówkę jamy ustnej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany.

Dzieci i młodzież

Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak przeciwwskazań do stosowania.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono negatywnego wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry - częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49-21301, fax +48 22 49-21-309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9.    Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane. Możliwe wystąpienie silnych odczynów skórnych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Dla produktu nie przeprowadzono badań farmakologicznych. Stosowanie preparatu oparte jest na tradycji. Badania in vitro i in vivo wykazują, że helenalina i jej pochodne zawarte w koszyczku arniki, wykazują działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych, nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.    Okres ważności

24 miesiące.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki ze szkła brunatnego z zakrętką polietylenową zawierające 35 ml.

Butelki ze szkła brunatnego z zakrętką aluminiową w pudełku tekturowym zawierające 100 ml.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nie wymaga.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-2661/LN

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA: 28.09.1990, 07.01.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: