Imeds.pl

Nalgesin 275 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nalgesin, 275 mg, tabletki powlekane

Naproxenum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści:

1.    Co to jest lek Nalgesin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nalgesin

3.    Jak stosować lek Nalgesin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nalgesin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST NALGESIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nalgesin jest lekiem uśmierzającym ból, zmniejszającym stan zapalny i gorączkę.

Lek działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.

Nalgesin stosowany jest w objawowym leczeniu:

•    reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroby zwyrodnieniowej stawów), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

•    ostrych stanów zapalnych narządu ruchu (np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki maziowej ścięgien)

•    ostrego napadu dny moczanowej

•    bólu menstruacyjnego (bolesne miesiączkowanie)

•    ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po usunięciu zęba).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU NALGESIN

Kiedy nie zażywać leku Nalgesin

-    jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nalgesin;

-    jeśli u pacjenta występowały trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt nosa) podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, niesteroidowe leki przeciwreumatyczne);

-    jeśli pacjent ma lub miał wrzód w żołądku lub jelitach, lub inne dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego;

-    jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

-    podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nalgesin

-    jeśli pacjent ma lub miał krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego, powinien być starannie monitorowany przez lekarza; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, ponieważ może dojść do nawrotu lub nasilenia dolegliwości. Poważne działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego mogą wystąpić bez wcześniejszych dolegliwości; możliwe jest krwawienie i perforacja jelita (otwór w ścianie jelita).

-    j eśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    j eśli pacjent ma niewydolność serca;

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi.

Lek Nalgesin może utrudniać zajście w ciążę. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Leki takie jak Nalgesin mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. Ryzyko takie jest większe w przypadku przyjmowania dużych dawek lub długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia.

Podobnie jak wszystkie leki stosowane u osób w podeszłym wieku, naproksen sodowy powinien być przyjmowany w najmniejszych skutecznych dawkach.

Inne leki i lek Nalgesin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

W rezultacie interakcji z niektórymi innymi lekami, działanie leku Nalgesin lub działanie tych leków może ulec nasileniu lub osłabieniu. Dzieje się tak w przypadku:

-    innych leków przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne),

-    leków stosowanych w profilaktyce powstawania zakrzepów we krwi (warfaryna),

-    leków stosowanych w terapii cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika),

-    leków stosowanych w terapii padaczki (pochodne hydantoiny),

-    leków stosowanych w terapii wysokiego ciśnienia krwi,

-    leków zwiększających wydalanie moczu (furosemid),

-    leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych (lit),

-    leków, które nasilają wydalanie kwasu moczowego z organizmu i zapobiegają napadom dny moczanowej (probenecyd),

-    leków hamujących układ odpornościowy (cyklosporyna),

-    leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych (metotreksat),

-    leków stosowanych w terapii AIDS (zydowudyna),

-    leków stosowanych w terapii bólu i zapalenia stawów (kortykosteroidy).

Stosowanie leku Nalgesin z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu, najlepiej podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania soli sodowej naproksenu podczas ciąży. Lekarz oceni, czy korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka. Dlatego też podczas ciąży można stosować ten lek tylko na zalecenie lekarza.

Nie należy przyjmować leku w ostatnim trymestrze ciąży.

Podczas stosowania leku Nalgesin nie zalecane jest karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nalgesin nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia widzenia są możliwymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu NLPZ. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nalgesin

Lek zawiera 1,09 mmol (lub 25,00 mg) sodu w pojedynczej dawce. Należy uwzględnić to u pacjentów, którzy stosują dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NALGESIN

Lek Nalgesin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając wodą, najlepiej podczas posiłku.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat

Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550-1100 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca naproksenu sodowego może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 1100 mg.

Ostre dolegliwości mięśniowo-szkieletowe

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Ostry napad dny moczanowej

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 825 mg, a następnie podaje się 275 mg co 8 godzin.

Bóle menstruacyjne

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie, jeśli to konieczne, podaje się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Ostry ból pooperacyjny

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

U młodzieży w wieku 16 lat oraz masie ciała 50 kg lub większej zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550 - 825 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Lek Nalgesin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku Nalgesin.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lek Nalgesin należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek. U takich pacjentów należy podawać zmniejszoną dawkę. Nie wolno przyjmować leku Nalgesin przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz: Kiedy nie zażywać leku Nalgesin”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lek Nalgesin należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U takich pacjentów należy podawać zmniejszoną dawkę. Nie wolno przyjmować leku Nalgesin przez pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz: „Kiedy nie zażywać leku Nalgesin”).

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Lek Nalgesin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Nalgesin jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Nalgesin

Przedawkowanie może spowodować wystąpienie bólu brzucha, nudności, wymiotów, zawrotów głowy, szumów usznych, drażliwości, a w cięższych przypadkach również krwawych wymiotów, smolistych stolców, zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania, drgawek i niewydolności nerek.

W razie przedawkowania lekarz podejmie odpowiednie działania.

Pominięcie zastosowania leku Nalgesin

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. W razie pominięcia przyjęcia leku o wyznaczonej porze, należy przyjąć go jak tylko pacjent sobie przypomni.

Przerwanie stosowania leku Nalgesin

Podczas krótkotrwałego stosowania naproksenu sodowego w celu uśmierzenia bólu można bezpiecznie przerwać przyjmowanie leku, jeśli już nie jest potrzebny. W przypadku długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem przed zaprzestaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Nalgesin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Nalgesin i skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią któreś z poniższych objawów, ponieważ mogą to być objawy poważnych działań niepożądanych:

•    ciężkie zaburzenia żołądkowe, zgaga lub ból brzucha

•    wymioty z domieszką krwi lub przypominające fusy od kawy

•    czarne stolce lub krew w moczu

•    reakcje skórne, takie jak swędząca wysypka

•    trudności w oddychaniu i (lub) obrzęk twarzy lub gardła

•    zmęczenie z utratą apetytu

•    ból gardła z owrzodzeniem jamy ustnej, zmęczenie i gorączka

•    krwawienie z nosa, wybroczyny skórne

•    nietypowe zmęczenie oraz zmniejszenie wydalania moczu

•    obrzęk twarzy, stóp lub nóg

•    ból w klatce piersiowej

•    zaburzenia świadomości.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane pod względem częstości występowania:

Bardzo często:

U więcej niż 1 pacjenta na 10

Często:

U 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:

U 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadko:

U 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:

U mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Częstość

nieznana:

Nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych.

Działania niepożądane najczęściej związane są ze stosowaniem dużych dawek.

Często:

-    zaparcia, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

-    bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność,

-    świąd, wysypka skórna, krwawienie w obrębie skóry lub błon śluzowych (wybroczyny), czerwone małe plamki na skórze spowodowane niewielkim krwawieniem w obrębie skóry lub pod skórą (plamica),

-    szumy uszne, zaburzenia słuchu,

-    zaburzenia widzenia,

-    obrzęki, szybka akcja serca lub kołatanie serca,

-    pragnienie, potliwość,

-    trudności w oddychaniu (duszność).

Niezbyt często:

-    krwawienie i (lub) perforacja w obrębie żołądka, wymioty z krwią pochodzącą z żołądka lub przełyku, krew w stolcu, wymioty,

-    zmiany aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka,

-    depresja, zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezsenność, złe samopoczucie,

-    bóle i osłabienie mięśni,

-    utrata włosów (łysienie), fotoalergiczne    zapalenie skóry,

-    zaburzenia słuchu,

-    zastoinowa niewydolność serca (leki takie jak Nalgesin mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru,

-    reakcje nadwrażliwości,

-    gorączka i dreszcze,

-    zaburzenia miesiączkowania,

-    zaburzenia czynności nerek (kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych),

-    zmiany morfologii krwi (eozynofilia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia),

-    eozynofilowe zapalenie płuc,

Działania niepożądane, dla których związek przyczynowy ze stosowaniem naproksenu sodowego nie jest znany:

-    zmiany morfologii krwi (niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna),

-    zapalenie błon otaczających ośrodkowy układ nerwowy (aseptyczne zapalenie opon), zaburzenia psychiczne (poznawcze),

-    skórne reakcje nadwrażliwości (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło przypominające późną porfirię skórną i pęcherzowe oddzielenie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka),

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej),

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy), wysokie stężenie cukru we krwi (hiperglikemia), niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, które nie zostały wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NALGESIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nalgesin

-    Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera 275 mg naproxenu

sodowego, co odpowiada 250 mg naproksenu.

Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian oraz w otoczce tabletki Opadry YS-1R-4215, E 132**: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000 i indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Nalgesin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, owalne, lekko obustronnie wypukłe, jasnoniebieskie.

Opakowania: 10, 20, 30, 40 lub 60 tabletek w blistrach PVC/Aluminium, w pudełku tekturowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa leku

Portugalia

Naproxeno Krka 275 mg

Węgry, Litwa

Nalgesin

Romunia

Naldorex 275 mg

Austria

Naproxen Krka 275 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

12.04.2013 r.