+ iMeds.pl

Naloxonum hydrochloricum wzf 0,4 mgUlotka Naloxonum hydrochloricum wzf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF 400 mikrogramów/ml roztwór do wstrzykiwań

Naloxoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Naloxonum hydrochloricum WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Naloxonum hydrochloricum WZF

3.    Jak stosować lek Naloxonum hydrochloricum WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Naloxonum hydrochloricum WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Naloxonum hydrochloricum WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF zawiera jako substancję czynną nalokson i należy do grupy leków zwanych antagonistami opioidów.

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF odwraca (blokuje) niepożądane działania silnych leków przeciwbólowych - opioidów (np. morfiny), takie jak trudności w oddychaniu i senność.

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF stosuje się:

•    w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki silnych leków przeciwbólowych (opioidów) i wystąpienia nasilonych trudności z oddychaniem;

•    w celu odwrócenia działania opioidów zastosowanych podczas operacji;

•    w celu leczenia problemów z oddychaniem u noworodków, których matki otrzymały opioidy podczas porodu;

•    w celu określenia, czy przyczyną zatrucia są opioidy.

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF jest zawsze podawany przez personel medyczny.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Naloxonum hydrochloricum WZF

Kiedy nie stosować leku Naloxonum hydrochloricum WZF:

• jeśli pacjent ma uczulenie na nalokson (substancję czynną) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania leku Naloxonum hydrochloricum WZF oraz podejmie właściwe postępowanie:

•    jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę opioidów lub jest uzależniony od opioidów;

•    jeśli pacjent choruje na serce lub ma choroby układu krążenia (występuje u niego, np.: nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi lub kłopoty z oddychaniem);

•    jeśli pacjent stosował silny lek przeciwbólowy - buprenorfinę lub pentazocynę, ponieważ skuteczność naloksonu w tym przypadku jest ograniczona;

•    jeśli po zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF wystąpią trudności z oddychaniem, które wynikają z tego, że czas działania naloksonu jest krótszy niż opioidów;

•    jeśli działanie opioidów jest nagle odwracane po operacji - mogą wystąpić takie objawy jak nudności, wymioty, drżenia, przyspieszone bicie serca (patrz punkt 4. ulotki: „Możliwe działania niepożądane”);

•    jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami.

Naloxonum hydrochloricum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli stosował lub stosuje silnie działające leki przeciwbólowe (np. morfinę, kodeinę, buprenorfinę), lub jeśli jest uzależniony od leków (dotyczy to również pacjentek w ciąży).

Nagłe i całkowite odwrócenie działania opioidów poprzez podanie naloksonu może spowodować wystąpienie objawów nazywanych zespołem odstawiennym (patrz punkt 4. ulotki: „Możliwe działania niepożądane”).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka:

•    jest w ciąży;

•    przypuszcza, że jest w ciąży;

•    planuje ciążę;

•    karmi piersią.

O zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF decyduje lekarz.

Nalokson może być stosowany u kobiet w ciąży tylko w przypadkach, gdy jego zastosowanie jest konieczne.

Nalokson może być zastosowany w drugiej fazie porodu w celu odwrócenia trudności z oddychaniem, spowodowanych podaniem opioidów rodzącej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po zastosowaniu leku.

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF zawiera sód

Lek zawiera 3,65 mmol (84,00 mg) sodu na maksymalną dobową dawkę 10 mg naloksonu chlorowodorku. Lekarz weźmie to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Naloxonum hydrochloricum WZF

Naloxonum hydrochloricum WZF jest zawsze podawany przez personel medyczny.

Lek może być podawany:

•    dożylnie - wstrzykiwany bezpośrednio do żyły lub podawany w kroplówce;

•    domięśniowo;

•    podskórnie.

Dawkę leku określa lekarz. Zastosowana dawka zależy od masy ciała, stanu pacjenta oraz rodzaju

i ilości zastosowanego opioidu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Naloxonum hydrochloricum WZF

•    Po zastosowaniu znacznie większej niż zalecana dawki naloksonu odnotowywano nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszony, pogłębiony oddech, a u pacjentów po operacji może wystąpić zniesienie działania przeciwbólowego i pobudzenie. Nasilone objawy mogą wymagać intensywnej opieki medycznej.

•    Lek jest podawany przez personel medyczny, dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku niż powinien.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Odnotowano następujące działania niepożądane: w okresie po operacji:

•    podwyższone lub bardzo obniżone ciśnienie krwi;

•    bardzo poważne problemy z sercem (zbyt częste skurcze i migotanie komór, duszność, obrzęk płuc, zatrzymanie czynności serca), które niekiedy prowadziły do śpiączki, uszkodzenia mózgu i do zgonu.

w przypadku nagłego odwrócenia (zablokowania) działania opioidów przez nalokson:

•    nudności, wymioty;

•    pocenie się;

•    przyspieszone bicie serca;

•    podwyższone ciśnienie krwi;

•    drżenia, drgawki;

•    zbyt częste skurcze i migotanie komór;

•    trudności z oddychaniem (w wyniku obrzęku płuc);

•    zatrzymanie czynności serca (które może prowadzić do zgonu).

w przypadku nagłego odwrócenia (zablokowania) działania opioidów przez nalokson u pacjentów fizycznie uzależnionych od opioidów (w postaci ostrego zespołu odstawiennego):

•    nudności, wymioty, biegunka;

•    osłabienie;

•    przyspieszone bicie serca;

•    podwyższone ciśnienie krwi;

•    gorączka;

•    wyciek wydzieliny z nosa, kichanie;

•    jeżenie włosów (piloerekcja);

•    pocenie się;

•    ziewanie;

nerwowość, niepokój, drażliwość;

•    drżenie;

•    skurczowe bóle brzucha;

•    bóle w różnych częściach ciała;

•    drgawki, nadmierny płacz i nasilenie odruchów (mogą wystąpić u noworodków).

w rzadkich przypadkach:

•    pobudzenie;

•    mrowienie lub drętwienie (np. kończyn).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Naloxonum hydrochloricum WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Naloxonum hydrochloricum WZF

•    Substancją czynną leku jest naloksonu chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 400 mikrogramów naloksonu chlorowodorku (w postaci naloksonu chlorowodorku dwuwodnego).

•    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Naloxonum hydrochloricum WZF i co zawiera opakowanie

Naloxonum hydrochloricum WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań to bezbarwny, przezroczysty płyn.

Ampułki z bezbarwnego szkła zawierające 1 ml roztworu są pakowane w tekturowe pudełko. Tekturowe pudełko zawiera 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa (logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Naloxonum hydrochloricum WZF 400 mikrogramów/ml roztwór do wstrzykiwań

Naloxoni hydrochloridum

Sposób podawania leku Naloxonum hydrochloricum WZF

Lek podaje się dożylnie, domięśniowo lub podskórnie, lub we wlewie dożylnym po uprzednim rozcieńczeniu.

W przypadku wykonywania wlewu dożylnego roztwór należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 0,9% lub roztworem glukozy 5% w następujący sposób: 2000 mikrogramów (5 ml roztworu zawierającego 400 mikrogramów/ml naloksonu) w 500 ml rozcieńczalnika. Uzyskany po rozcieńczeniu roztwór zawiera 4 mikrogramy naloksonu w 1 ml. Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

Uwaga: leku Naloxonum hydrochloricum WZF nie należy podawać w jednym wlewie kroplowym z innymi lekami.

Podczas stosowania produktu należy zapewnić możliwość tlenoterapii i leczenia resuscytacyjnego oraz dostęp do wyposażenia, umożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dawkowanie leku Naloxonum hydrochloricum WZF

Dawka naloksonu i droga podania zależą od stanu pacjenta, rodzaju oraz ilości podanego opioidu.

Zatrucie opioidami

Dorośli

Zazwyczaj podaje się dożylnie początkową dawkę jednorazową 400 do 2000 mikrogramów.

W razie potrzeby dawkę dożylną można powtarzać co 2-3 minuty, aż do powrotu świadomości i równego, miarowego oddechu. Jeśli po podaniu 10 mg nie nastąpiła choćby chwilowa poprawa czynności oddechowej i powrót świadomości, przyczyną wystąpienia tych objawów prawdopodobnie nie jest przedawkowanie opioidów.

Produkt można podawać również domięśniowo lub podskórnie. W stanach zagrożenia życia lek należy podawać dożylnie.

Dzieci

Zwykle początkowa jednorazowa dawka dożylna wynosi 10 mikrogramów/kg mc. W razie potrzeby można podać dodatkową dawkę 100 mikrogramów na kg mc.

Jeśli nie można podać naloksonu dożylnie, lek stosować domięśniowo lub podskórnie w dawkach podzielonych.

Wyprowadzanie ze znieczulenia wywołanego opioidami

Dorośli

Zwykle dożylnie 100 do 200 mikrogramów, tj. 1,5-3 mikrogramów na kg mc.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy zastosowano lek opioidowy o długim czasie działania może być konieczne podanie domięśniowo dodatkowej dawki naloksonu w ciągu 1-2 godzin. Lek można również podać we wlewie dożylnym.

Dzieci

Dożylnie 10 mikrogramów/kg mc. W razie potrzeby można podać dodatkową dawkę 100 mikrogramów na kg mc.

Jeśli nie można podać naloksonu dożylnie, lek stosować domięśniowo lub podskórnie w dawkach podzielonych. Lek można również podać we wlewie dożylnym.

Znoszenie depresji ośrodka oddechowego noworodków spowodowanej podaniem rodzącej narkotycznych leków przeciwbólowych podczas porodu

Noworodki

W przypadku bezdechu należy przed podaniem leku upewnić się, że zachowana została drożność układu oddechowego.

Dożylnie, domięśniowo lub podskórnie 10 mikrogramów na kg mc. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 2-3 minutach.

Możliwe jest również podanie domięśniowe jednorazowej dawki naloksonu 200 mikrogramów (tj. około 60 mikrogramów na kg mc.).

Różnicowe rozpoznawanie zatrucia opioidami

Podanie dożylne dawki 0,5 mikrogramów na kg mc. naloksonu umożliwia stwierdzenie, czy zahamowanie oddychania lub skurcz dróg moczowych nie jest spowodowany przez opioid. Następnie dawkę naloksonu można stopniowo zwiększać, unikając zbyt dużych dawek. Duże dawki usuwają wszelkie działanie opioidu, z działaniem przeciwbólowym włącznie, a także powodują pobudzenie układu współczulnego i układu krążenia.

6/6

Naloxonum hydrochloricum WZF

Charakterystyka Naloxonum hydrochloricum wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF, 400 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 400 mikrogramów naloksonu chlorowodorku (Naloxoni hydrochloridum) w postaci naloksonu chlorowodorku dwuwodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód 3,36 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Bezbarwny, przezroczysty płyn

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zatrucie opioidami.

Wyprowadzanie ze znieczulenia wywołanego opioidami (po przeprowadzeniu znieczulenia ogólnego z użyciem narkotycznych leków przeciwbólowych).

Znoszenie depresji ośrodka oddechowego noworodków, spowodowanej podaniem rodzącej narkotycznych leków przeciwbólowych podczas porodu.

Różnicowe rozpoznawanie zatrucia opioidami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Naloxonum hydrochloricum WZF można podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

Dawka naloksonu i droga podania zależą od stanu pacjenta, rodzaju oraz ilości podanego opioidu.

Zatrucie opioidami

Dorośli

Zazwyczaj podaje się dożylnie początkową dawkę jednorazową 400 do 2000 mikrogramów.

W razie potrzeby dawkę dożylną można powtarzać co 2-3 minuty, aż do powrotu świadomości i równego, miarowego oddechu. Jeśli po podaniu 10 mg nie nastąpiła choćby chwilowa poprawa czynności oddechowej i powrót świadomości, przyczyną wystąpienia tych objawów prawdopodobnie nie jest przedawkowanie opioidów.

Produkt można podawać również domięśniowo lub podskórnie. W stanach zagrożenia życia lek należy podawać dożylnie.

Dzieci

Zwykle początkowa jednorazowa dawka dożylna 10 mikrogramów/kg mc.

W razie potrzeby można podać dodatkową dawkę 100 mikrogramów na kg mc.

Jeśli nie można podać naloksonu dożylnie, lek stosować domięśniowo lub podskórnie w dawkach podzielonych.

Wyprowadzanie ze znieczulenia wywołanego opioidami Dorośli

Zwykle dożylnie 100 do 200 mikrogramów, tj. 1,5-3 mikrogramów na kg mc.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy zastosowano lek opioidowy o długim czasie działania może być konieczne podanie domięśniowo dodatkowej dawki naloksonu w ciągu 1-2 godzin.

Lek można również podać we wlewie dożylnym.

Dzieci

Dożylnie 10 mikrogramów/kg mc. W razie potrzeby można podać dodatkową dawkę 100 mikrogramów na kg mc.

Jeśli nie można podać naloksonu dożylnie, lek stosować domięśniowo lub podskórnie w dawkach podzielonych.

Lek można również podać we wlewie dożylnym.

Znoszenie depresji ośrodka oddechowego noworodków, spowodowanej podaniem rodzącej opioidowych leków przeciwbólowych podczas porodu

Noworodki

W przypadku bezdechu należy przed podaniem leku upewnić się, że zachowana została drożność układu oddechowego.

Dożylnie, domięśniowo lub podskórnie 10 mikrogramów na kg mc.

W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 2-3 minutach.

Możliwe jest również podanie domięśniowe jednorazowej dawki naloksonu 200 mikrogramów (tj. około 60 mikrogramów na kg mc.).

Różnicowe rozpoznawanie zatrucia opioidami

Podanie dożylne dawki 0,5 mikrogramów na kg mc. umożliwia stwierdzenie, czy zahamowanie oddychania lub utrudnienie oddawania lub zatrzymanie moczu nie są spowodowane przez opioid. Następnie dawkę naloksonu można stopniowo zwiększać, unikając zbyt dużych dawek.

Duże dawki usuwają wszelkie działanie opioidu, z działaniem przeciwbólowym włącznie, a także powodują pobudzenie układu współczulnego i układu krążenia.

Sposób rozcieńczania produktu w przypadku podawania we wlewie dożylnym - patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Osobom uzależnionym od opioidów należy podawać nalokson z dużą ostrożnością z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe odstawienia opioidów u osób fizycznie uzależnionych obejmują między innymi: nudności, wymioty, biegunkę, osłabienie, tachykardię, podwyższenie ciśnienia tętniczego, gorączkę, wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, piloerekcję, pocenie się, ziewanie, nerwowość, niepokój, drażliwość, drżenie, kurczowe bóle brzucha, bóle w różnych częściach ciała.

U noworodków odstawienie opioidów może ponadto wywołać drgawki, nadmierny płacz, nasilenie odruchów.

Czas działania naloksonu jest krótszy od czasu działania opioidów, istnieje więc ryzyko nawrotu zahamowania oddychania i konieczność kilkugodzinnej obserwacji pacjenta. Może być konieczne podanie dodatkowych dawek produktu.

Nalokson nie jest skuteczny w leczeniu depresji oddechowej wywołanej lekami nieopioidowymi. Odwrócenie depresji oddechowej wywołanej podaniem buprenorfiny może być niecałkowite. Jeżeli odpowiedź na podanie produktu jest niepełna, należy zastosować wentylację mechaniczną.

Nagłe odwrócenie działania opioidów po zabiegu chirurgicznym może wywołać nudności, wymioty, pocenie się, drżenia, tachykardię, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drgawki, częstoskurcz komorowy i migotanie komór, obrzęk płuc i zatrzymanie czynności serca, które może prowadzić do zgonu.

U pacjentów po zabiegach chirurgicznych stwierdzano kilka przypadków niedociśnienia tętniczego, nadciśnienia tętniczego, częstoskurczu komorowego i migotania komór, obrzęku płuc i zatrzymania czynności serca. Prowadziły one niekiedy do zgonu, śpiączki i encefalopatii.

Nie potwierdzono jednoznacznie związku pomiędzy stosowaniem naloksonu a wystąpieniem u pacjenta spadku ciśnienia, podwyższenia ciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca oraz ostrego obrzęku płuc. Mimo to, u osób z chorobami serca zaleca się zachowanie ostrożności.

Podczas stosowania naloksonu należy zapewnić możliwość tlenoterapii i leczenia resuscytacyjnego oraz dostęp do wyposażenia, umożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność naloksonu u pacjentów z niewydolnością nerek, dlatego podczas podawania produktu takim pacjentom zaleca się zachowanie ostrożności i ich obserwację.

Stwierdzono, że po podaniu naloksonu pacjentom z marskością wątroby, jego stężenie w surowicy było sześć razy większe niż u osób bez choroby wątroby. Ponadto stwierdzono, że nalokson u tych pacjentów wywierał działanie diuretyczne. Dlatego zaleca się ostrożność podczas podawania naloksonu osobom z chorobami wątroby.

Produkt zawiera 3,65 mmol (84,00 mg) sodu na maksymalną dobową dawkę 10 mg naloksonu chlorowodorku. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nalokson należy podawać ostrożnie osobom, u których stwierdza się lub podejrzewa fizyczną zależność od opioidów oraz noworodkom, których matki podały w wywiadzie uzależnienie od opioidów. W takich przypadkach nagłe i całkowite odwrócenie działania narkotycznego może wywołać ostry zespół odstawienny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i płodu, przebieg ciąży i rozwój w okresie około- i poporodowym. Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań nad działaniem leku u kobiet w ciąży. U kobiet w ciąży ze stwierdzonym lub podejrzewanym uzależnieniem od opioidów należy przed podaniem naloksonu rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ uzależnienie u matki może współistnieć z uzależnieniem u płodu.

W takim przypadku należy obserwować noworodka pod względem częstości oddechów i objawów odstawienia opioidów.

Produkt można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Stosowanie produktu podczas porodu

Nalokson można podawać w drugiej fazie porodu, aby przeciwdziałać depresji ośrodka oddechowego wywołanej opioidami stosowanymi w znieczuleniu położniczym.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy nalokson przenika do mleka kobiecego. Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nalokson wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zakaz prowadzenia i obsługiwania pojazdów i maszyn po zastosowaniu produktu leczniczego.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

-    drżenie, drgawki (mogą wystąpić w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami);

-    parestezje (obserwowano w rzadkich przypadkach po podaniu naloksonu).

Podanie zbyt dużych dawek naloksonu pacjentom po zabiegach chirurgicznych może spowodować zniesienie działania przeciwbólowego i wywołać pobudzenie.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

-    tachykardia;

-    częstoskurcz komorowy i migotanie komór (występowały w okresie pooperacyjnym oraz w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami);

-    zatrzymanie czynności serca (występowało w okresie pooperacyjnym oraz w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami);

-    niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze (występowały w okresie pooperacyjnym), podwyższenie ciśnienia tętniczego (występowało w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami).

Wymienione działania niepożądane niekiedy prowadziły do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

-    obrzęk płuc, duszność (występowały w okresie pooperacyjnym oraz w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami).

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    nudności, wymioty (występowały w przypadku nagłego odwrócenia depresji wywołanej opioidami). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

-    ostry zespół odstawienny wywołany nagłym zniesieniem działania opioidów u pacjentów fizycznie uzależnionych od opioidów, charakteryzujący się takimi objawami jak: bóle w różnych częściach ciała, gorączka, pocenie się, wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, piloerekcja, ziewanie, osłabienie, drżenia, nerwowość, niepokój, drażliwość, biegunka, nudności, kurczowe bóle brzucha, podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia.

U noworodków odstawienie opioidów może spowodować drgawki, nadmierny płacz i nasilenie odruchów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków ostrego przedawkowania po użyciu naloksonu.

Po podaniu zbyt dużej dawki obserwowano jednak wystąpienie nudności, wymiotów, dreszczy, hiperwentylacji. Występujące ewentualne objawy, wymagają leczenia zachowawczego (w warunkach intensywnej terapii).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antidota Kod ATC: V03AB15

Nalokson jest antagonistą receptorów opioidowych pozbawionym działania agonistycznego lub innych właściwości morfinopodobnych typowych dla innych antagonistów receptorów opioidowych. W przypadku braku opioidów lub agonistycznego działania mieszanych agonistów - antagonistów na receptory opioidowe praktycznie nie wykazuje żadnej aktywności farmakologicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Działanie naloksonu rozpoczyna się w ciągu dwóch minut po podaniu dożylnym, natomiast nieco później po podaniu domięśniowym lub podskórnym.

Czas działania naloksonu zależy od dawki i drogi podania - po podaniu domięśniowym jest on dłuższy niż po podaniu dożylnym. Odstęp między kolejnymi dawkami naloksonu zależy również od ilości, rodzaju oraz drogi podania opioidu, którego działanie trzeba odwrócić.

Szybkość podania produktu należy dostosować do indywidualnie, w zależności od odpowiedzi pacjenta na wlew naloksonu oraz podane wcześniej dawki jednorazowe.

Po podaniu pozajelitowym, nalokson ulega szybkiej dystrybucji w organizmie.

Metabolizowany jest w wątrobie, głównie w procesie sprzęgania z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany z moczem.

U dorosłych średni okres półtrwania naloksonu w surowicy wynosi 64 +/- 12 minut.

U noworodków średni okres półtrwania w osoczu wynosi 3,1 +/- 0,5 godziny po wstrzyknięciu do żyły pępkowej. U wcześniaków średni okres półtrwania w surowicy wynosi 51,8 +/- 9,2 minut.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach oceniających rakotwórcze działanie naloksonu.

W badaniach działania mutagennego uzyskano słabo dodatnie wyniki w teście mutagenności Amesa oraz w teście aberracji chromosomalnych na limfocytach ludzkich in vitro oraz ujemne wyniki w teście mutagenności HGPRT in vitro na komórkach V79 chomika chińskiego i teście aberracji chromosomalnych szpiku kostnego szczura in vivo.

Badania wpływu na rozrodczość przeprowadzone u myszy i szczurów otrzymujących dawkę 50 razy większą od dawki podawanej zwykle u ludzi (10 mg na dobę) nie wykazały zaburzeń płodności, bezpośredniego i pośredniego szkodliwego działania na rozwój zarodka, płodu, przebieg ciąży i rozwój w okresie około- i poporodowym.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Naloxonum hydrochloricum WZF nie należy podawać w jednym wlewie kroplowym z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki ze szkła bezbarwnego w tekturowym pudełku.

10 ampułek po 1 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt podaje się dożylnie, domięśniowo lub podskórnie, lub we wlewie dożylnym po uprzednim rozcieńczeniu.

W przypadku wykonania wlewu dożylnego, roztwór należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 0,9% lub roztworem glukozy 5%, w następujący sposób: 2000 mikrogramów (5 ml roztworu zawierającego 400 mikrogramów/ml naloksonu) w 500 ml rozcieńczalnika. Uzyskany po rozcieńczeniu roztwór zawiera 4 mikrogramy naloksonu w 1 ml.

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1042

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.11.1988 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Naloxonum hydrochloricum WZF