+ iMeds.pl

Nalpain 10 mg/ml 10 mg/mlUlotka Nalpain 10 mg/ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji

Nalbuphini hydrochloridum

Należy zpoznac się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać “ Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada iJb dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.]

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest NALPAIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem NALPAIN

3.    Jak stosować NALPAIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać NALPAIN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NALPAIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

NALPAIN jest produktem leczniczym, należącym do grupy leków przeciwbólowych (znieczulających) o właściwościach opioidowych.

Stosowany jest do krótkotrwałego leczenia bólu, o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Może być on również stosowany przed i po operacji.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM NALPAIN

którykolwiek


Kiedy nie stosować leku NALPAIN

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na naibufinę lub z pozostałych składników NALPAIN (patrz punkt 6)

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

-    jeśli pacjent stosuje inne opioidy

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując NALPAIN

-    Jeśli u pacjenta występuje uraz głowy lub wzrost ciśnienia śródczaszkowjrego, NALPAIN

może nasilić objawy. Jest również możliwe, że stosowanie NALPAIN u pacjentów z urazem głowy może maskować jego objawy. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, dawka NALPAIN musi zostać zmniejszona.    |

zastosowaniu konieczność

e pęcherzyka


-    Jeśli NALPAIN jest podawany matce w czasie porodu, należy kontrolować czy u noworodków nie występuje depresja układu oddechowego. Jeśli po NALPAIN u pacjenta występują zaburzenia oddychania, może istnieć dokładnego kontrolowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza.

Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca, porażenie jelit, bó żółciowego, padaczkę lub osłabienie czynności tarczycy.

Nadużywanie NALPAIN może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia

-    Jeśli pacjent jest uzależniony od heroiny, metadonu lub innych substancji opioidowych, NALPAIN nie może być stosowany jako zamiennik. W tych przypadkach objawy odstawienne wymienionych wyżej opioidów mogą się znacząco nasilać.

Należy zapytać lekarza, czy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń odnosi się do pacjenta lub odnosiło się do niego w przeszłości.

Stosowanie NALPAIN z innymi lekami

Inne leki mogą mieć wpływ na działanie NALPAIN.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Skojarzenie leku ze specyficznymi narkotykami (opioidy) jest niewskazane. Działanie przeciwbólowe może zostać wówczas zmniejszone.

-    Należy unikać alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.

Stosowanie NALPAIN w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszającymi uczucie lęku i niepokoju (anksjolitykami) lub jednoczesne stosowanie NALPAIN z opioidowymi analgetykami (przeciwbólowymi), fenotiazynami (leki stosowane w schizofrenii) lub innymi lekami uspokajającymi, nasennymi lub podobnymi, które mają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, może powodować nasilenie działań niepożądanych. Lekarz musi dostosować dawkę NALPAIN lub innego produktu leczniczego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie ma wystarczających danych dotyczących możliwego szkodliwego wpływu NALPAIN na ciążę u ludzi.

Jeśli NALPAIN jest podawany matce w czasie porodu należy kontrolować czy u noworodków nie występuje depresja oddechowa i zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane).

NALPAIN przenika do mleka kobiecego. Należy przerwać karmienie piersią na 24 godziny w czasie leczenia NALPAIN.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

NALPAIN zmniejsza szybkość reakcji. Dlatego też należy unikać prowadzenia samochodu i obsługiwania maszyn podczas leczenia NALPAIN. Inne mogące wystąpić działania niepożądane zostały wyszczególnione w punkcie 4.

Ważne informacje o niektórych składnikach NALPAIN

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. jest zasadniczo wolny od sodu.

3. JAK STOSOWAĆ NALPAIN

NALPAIN jest podawany wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę.

Dawkowanie

Dorośli

U dorosłych najczęściej stosowana dawka wynosi 10 - 20 mg dla osób o masie ciała 70 kg, przy podaniu dożylnym, domięśniowym lub podskórnym. Dawka ta w razie konieczności może być powtórzona po 3-6 godzinach. Dawkowanie musi być dostosowane do nasilenia bólu oraz ogólnego stanu pacjenta.

Dzieci i młodzież    i

Typowa dawka u dzieci wynosi 0,1 co 0,2 mg/kg masy ciała, przy podaniu dożylnym, domięśniowym lub podskórnym. Dawka ta może być w razie konieczności powtórzona po 3-6 godzinach. Maksymalna dawka jednorazowa zdefiniowana jest jako 0,2 mg nalbufiny na kilogram masy ciała.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia określa lekarz.

jeżeli pacjent zauważy, że działanie NALPAIN jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki o poradę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki NALPAIN

Zastosowanie większej dawki NALPAIN niż zalecana może powodować objawy depresji oddechowej, ospałości lub utratę przytomności.

Ponieważ jednak lek ten będzie podawany w czasie pobytu w szpitalu, jest mało prawdopodobne, iż zostanie podana zbyt duża dawka.

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących stosowania tego produktu, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

jak każdy lek, NALPAIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania: Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób)

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób)

Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób)

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często: uspokojenie

Często: pocenie, senność, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, wymioty, nudności, zmniejszone poczucie szczęścia

Rzadko: uczucie lekkiego odrętwienia, nerwowość, drżenie, objawy odstawienne, zaburzone czucie w obrębie skóry, trudności w oddychaniu

Bardzo rzadko: urojenia, dezorientacja, zaburzenia osobowości, zwolnienie rytmu serca, przyspieszenie rytmu serca, zatrzymywanie płynu w płucach, zwiększone poczucie szczęścia, niskie ciśnienie krwi, wysokie ciśnienie krwi, łzawienie, zamazane widzenie, reakcje alergiczne, ból w miejscu podania, zaczerwienienie skóry, pokrzywka, depresja oddechowa u noworodków, opóźnienie rozwoju układu krążenia u noworodków

Jeżeli którekolwiek z działań niepożądanych stanie się poważne lub, wystąpią inne, niewymienione w tej ulotce, należy o tym poinformować lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ NALPAIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować NALPAIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu.

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Nie należy stosować produktu Nalpain 10 mg/ml, jeśli zaobserwowano odbarwienie, zmętnienie lub zanieczyszczenie roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera NALPAIN

Substancją czynną jest chlorowodorek nalbufiny.

1 mi roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku nalbufiny.

1 ampułka objętości 2 ml zawiera 20 mg chlorowodorku nalbufiny.

Inne składniki leku to:

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian Sodu chlorek

Kwas solny 1 N (do ustalenia pH 3,5-3,7)

Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda NALPAIN i co zawiera opakowanie

Jedna ampułka zawiera 2 ml przezroczystego i bezbarwnego roztworu do iniekcji. NALPAIN jest dostępny w opakowaniach po 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf Austria

Producent

HIKMA Italia S.P.A.

Włochy

G.L. Pharma GmbH Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslòsung

Belgia: PAINAFIN 10 mg/ml oplossing voor injectie

Czechy: Nalbuphin OrPha 10 mg/ml injekční roztok

Dania: NALPAIN 10 mg/ml injektionsoplpsning

Niemcy: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslòsung

Estonia: NALPAIN 10 mg/ml süstelahus

Finlandia: NALPAIN 10 mg/ml Injektio neste, liuos

Francja: NALPAIN 20 mg/2 ml solution injectable

Grecja: NALPAIN 10 mg/ml svèoipo ÒiàAupa

Węgry: NALPAIN 10 mg/ml oldatos injekció

Irlandia: LAPAINOL 10 mg/ml solution for injection

Włochy: NALPAIN 10 mg/ml soluzione iniettabile

Łotwa: NALPAIN 10 mg/ml injekcinis tirpalas

Litwa: NALPAIN-Devel 10 mg/ml injekcinis tirpalas

Luksemburg: NALPAIN 10 mg/ml Injektionslòsung

Holandia: Nalbufine HCI OrPha 10 mg/ml oplossing voor injectie

Polska: NALPAIN 10 mg/ml roztwór do iniekcji

Portugalia: NALPAIN 20 mg/2 ml soluęao injectáve!

Szwecja: NALPAIN 10 mg/ml injektionsvatska, lòsning Słowacja: NALPAIN 10 mg/ml Injekční roztok Słowenia: NALPAIN 10 mg/ml raztopina za injiciranje Hiszpania: NALPAIN 10 mg/ml solución inyectable Wielka Brytania: NALPAIN 10 mg/ml solution for injection

Data zatwierdzenie ulotki:

2012 -11- 2 1

5

Nalpain 10 mg/ml

Charakterystyka Nalpain 10 mg/ml

Charakterystyka Produktu Leczniczego i

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do iniekcji zawiera 10 mg chlorowodorku nalbufiny.

1 ampułka o objętości 2 mi zawiera 20 mg chlorowodorku nalbufiny.

Substancja pomocnicza; 1,6 mg sodu w 2 ml ampułce,

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

roztwór do iniekcji.

Roztwór jest przezroczysty t bezbarwny, pH = 3,0-4,2, osmolarność = 0.3 osmol/kg

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

NALPAIN jest wskazany do krótkotrwałego leczenia bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Może być on również stosowany do znieczulenia przed- i pooperacyjnego.

4.2    Dawkowanie t sposób podawania

Dorośli

Najczęściej zalecaną dawką dla dorosłych jest 10 - 20 mg dla pacjentów o masie ciała 70 kg, co odpowiada dawce 0,1 - 0,3 mg/kg masy ciała. Dawka ta może być podawana dożylnie, domięśniowo lub podskórnie i w razie konieczności może być powtórzona po 3-6 godzinach. Maksymalna dawka jednorazowa u dorosłych nie może być większa niż 20 mg. Dawkowanie musi być dostosowane do nasilenia bóiu oraz ogólnego stanu pacjenta.

Dzieci i młodzież

Najczęściej zalecaną dawką dla dzieci jest 0,1 - 0,2 mg/kg masy ciała. Dawka ta może być podawana dożylnie, domięśniowo lub podskórnie. Podanie domięśniowe jak również podskórne może być bolesne i należy unikać u dzieci tej drogi podania.

Dawka w razie konieczności może być powtórzona po 3-6 godzinach. Maksymalna dawka jednorazowa została ustalona na poziomie 0,2 mg chlorowodorku nalbufiny na kilogram masy ciała.

Nie ma wystarczających danych dotyczących leczenia dzieci poniżej 18 miesiąca życia. Osoby w podeszłym wieku

Z względu na zwiększoną biodostępność i zmniejszony klirens ogólnoustrojowy zaleca się rozpoczynanie stosowania od najmniejszej dawki nalbufiny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek/wątroby

Pacjenci z umiarkowanym i lekkimi zaburzeniami czynności nerek mogą wykazywać nieprawidłową reakcję po podaniu dawek standardowych. Dlatego też u tych pacjentów należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu.

Nalbufina jest przeciwwskazana u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4).

NALPAIN nie nadaje się do leczenia długotwałego.

Dalsze informacje patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    zaburzenia czynności wątroby

-    jednoczesne leczenie opioidami p-agonistycznymi np.: morfiną i fentanyiem (patrz punkt 4.5)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. jest zasadniczo wolny od sodu.

Uzależnienie od opioidów

NALPAIN nie może być stosowany jako zamiennik heroiny, metadonu lub innych opioidów u osób uzależnionych. W tych przypadkach objawy odstawienia mogą być znacząco nasilone.

Objawy odstawienia, włączając nasilony ból, mogą wystąpić u pacjentów z bólem przewlekłym leczonych innymi opioidami p-agonistycznymi, np.: morfiną i fentanyiem.

Nadużywanie NALPAIN może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Szczególna ostrożność jest wymagana przed leczeniem pacjentów niestabilnych emocjonalnie lub pacjentów nadużywających opioidów w wywiadzie.

Uraz głowy i wzmożone ciśnienie śródczaszkowe

Możliwe, iż silne środki znieczulające mogą powodować wzrost ciśnienia śród czaszkowego i w związku z tym powodować depresję oddechową. W przypadku urazu głowy, wewnętrznego urazu głowy lub istniejącego już podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego działanie to może się nasilać. Poza tym, silne środki znieczulające mogą działać w sposób maskujący przebieg choroby u pacjentów z urazem głowy. Dlatego też NALPAIN musi być stosowany jedynie w razie rzeczywistej konieczności i z dużą ostrożnością.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Ponieważ NALPAIN jest metabolizowany w wątrobie i usuwany przez nerki, chlorowodorek nalbufiny jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowanymi i lekkimi zaburzeniami czynności nerek mogą wystąpić nieprawidłowe reakcje po podaniu dawek standardowych. U tych pacjentów wymagana jest ostrożność.

Stosowanie w położnictwie (patrz punkt 4.61

Do działań niepożądanych u płodu i noworodka po podaniu matce; chlorowodorku nalbufiny w czasie porodu należą: bradykardia płodu, depresja oddechowa zaraz po urodzeniu, bezdech, sinica oraz niedociśnienie. Niektóre z tych objawów zagrażały życiu. Podanie matce naloksonu w czasie porodu w niektórych przypadkach odwracało wyżej wymienione skutki. Chlorowodorek nalbufiny powinien być stosowany w czasie porodu jedynie ze ścisłych wskazań oraz jeżeli potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko dla dziecka. Jeżeli zastosowano chlorowodorek nalbufiny, należy kontrolować czy u noworodków nie występuje depresja oddechowa, bezdech, bradykardia i zaburzenia rytmu serca.

Środki ostrożności

10 mg NALPAIN powoduje depresję oddechową porównywalną do wywoływanej przez 10 mg morfiny. W przeciwieństwie do morfiny, istnieje efekt pułapowy nalbufiny (ang. ceiling effect) jeśli chodzi o depresję oddechową.

Pułap depresji oddechowej istnieje przy dawce około 30 mg, a pułap analgetyczny przy około 50 mg leku podawanego w krótkim czasie. Pacjentom z dolegliwościami bólowymi wymagającym dużych dawek opiodów należy zaproponować opioid bez pułapu a na Ig etycznego.

Depresja oddechowa wywołana przez NALPAIN może być w razie konieczności leczona chlorowodorkiem naloksonu. NALPAIN musi być podawany ze szczególną ostrożnością i w bardzo małych dawkach u pacjentów z zaburzeniami oddychania (np.: spowodowanymi innym leczeniem, mocznicą, astmą oskrzelową, poważnymi zakażeniami, sinicą lub przeszkodą w drogach oddechowych).

Chlorowodorek nalbufiny powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z niewydolnością serca, porażenną niedrożnością jelit, kolką żółciową, padaczką i niedoczynnością tarczycy.

W czasie podawania powinno być dostępne leczenie antagonistami (nalokson).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne inne rodzaje interakcji

Skojarzenie z następującymi lekami jest przeciwwskazane

+ Czyści agoniści morfiny (jak morfina, petydyna, dekstromoramid, dihydrokodeina, dekstropropoksyfen, metadon, lewacetylmetadol):

Czyści p-agoniścl zmniejszają działanie znieczulające w wyniku kompetytywnego blokowania receptorów.

Skojarzenie z następującymi lekami nie jest zalecane:

+ Alkohol:

Alkohol nasila działanie uspokajające środków znieczulających opartych na morfinie. Należy unikać napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierających alkohol. Środki ostrożności

+ inne środki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak pochodne morfiny (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe), leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym, antagoniści receptorów histaminowych HI o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny, anksjolityki inne niż benzodiazepiny, neuroleptyki, klonidyna i substancje pokrewne:

Substancje te mogą powodować zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, potencjalnie zagrażającej życiu w przypadku przedawkowania.

Nie ma dostępnych informacji dotyczących potencjalnych interakcji farma ko kin etycznych między nalbufiną i innymi produktami leczniczymi. Zaleca się ostrożność w kojarzeniu nalbufiny z silnymi inhibitorami enzymów lub produktami leczniczymi o wąskim indeksie terapeutycznym.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie w czasie ciąży

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania nalbufiny u kobiet ciężarnych. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane. Kobiety ciężarne powinny być leczone nalbufiną, jeżeli oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Podobnie jak w przypadku innych opioidów długotrwałe stosowanie przez matkę, szczególnie pod koniec ciąży może spowodować zespół odstawienny u noworodka, niezależny od dawki.

Jak w przypadku wszystkich opioidów nie zbadano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorowodorku nalbufiny w czasie porodu przedwczesnego.

Jeśli nalbufina jest podawana matce bezpośrednio przed, lub w czasie porodu należy kontrolować czy u noworodków nie występuje depresja oddechowa, bezdech, bradykardia lub zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Stosowanie w czasie karmienia

Nalbufina przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią powinno zostać przerwane na 24 godziny po leczeniu NALPAIN.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu

NALPAIN osłabia zdolność reakcji, ma więc znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Czynności tych należy unikać do czasu ustąpienia działania chlorowodorku nalbufiny.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane zostały sklasyfikowane według działania narządowego oraz ich częstości występowania:

Bardzo często (> 1/iO)

Często (>1/100 to < 1/10)

Niezbyt często (>1/1.000 to < 1/100)

Rzadko (> 1/10.000 to < 1/1.000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: uspokojenie

Często: pocenie, ospałość, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy Rzadko: uczucie lekkiego odrętwienia, nerwowość, drżenie, objawy odstawienne, parestezje

Bardzo rzadko: euforia

Zaburzenia psychiatryczne:

Często: dysforia

Bardzo rzadkio: omamy, splątanie, zaburzenia osobowości

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: trudności w oddychaniu

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: bradykardia, tachykardia, obrzęk płuc

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzadko: niedociśnienie, nadciśnienie

Zaburzenia oczne:

Bardzo rzadko: łzawienie, zamazane widzenie

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia ogólne i stany w mieiscu podania:

Bardzo rzadko: bói w miejscu podania, zaczerwienienie

Skóra i zaburzenia tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: pokrzywka

Zaburzenia żoładka i jelit:

Często: wymioty, nudności

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy:

Bardzo rzadkie: depresja oddechowa u noworodków, opóźnienie rozwoju układu krążenia u noworodków.

NALPAIN może powodować pewne objawy odstawienia, jeżeli jest stosowany u pacjentów, którzy stosują opioidy w nadmiernych ilościach.

Jeżeli NALPAIN jest stosowany w czasie porodu może on wzmagać depresję oddechową i (lub) opóźnienie rozwoju układu krążenia u noworodków, obarczone szkodliwymi konsekwencjami. W takich przypadkach jako odtrutka musi być dostępny chlorowodorek naloksonu.

4.9 Przedawkowanie

Podanie dużych dawek chlorowodorku nalbufiny (domięśniowe lub dożylne) powoduje kilka objawów przedawkowania, jak depresja oddechowa, uspokojenie, senność, utrata przytomności oraz niewielkie poczucie dyskomfortu.

Chlorowodorek naloksonu może być stosowany jako specyficzna odtrutka nalbufiny. Jednakże należy zwrócić uwagę głównie na czynność oddechową i sercowo-naczyniową. Leczenie objawowe i podtrzymujące jest najczęściej wystarczające w przypadku niewielkiego i umiarkowanego przedawkowania. W razie konieczności może być stosowany tlen, leki zwiększające objętość osocza i inne środki pomocnicze.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farma ko terapeutyczna: Opioldy, pochodne morfinianu Kod ATC: N02AF02

Nalbufina jest opioidem o właściwościach kappa-agonistycznych i mu-antagon¡stycznych. Poza podstawowym działaniem agonistycznym (znieczulającym) nalbufina ma działanie antagonistyczne o sile równej jednej czwartej naiorfiny i dziesięć razy silniejsze niż pentazocyny.

Nalbufina ma minimalny potencjał uzależniający i nie ma wpływu na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i moczowego. Nalbufina w minimalnym stopniu opóźnia opróżnianie żołądka oraz pasaż jelitowy. Nie powoduje trudności w oddawaniu moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

-    U dorosłych działanie występuje po 2-3 minutach po podaniu dożylnym i po mniej niż 15 minutach po podaniu domięśniowym lub podskórnym.

Czas działania wynosi od 3 do 6 godzin. Okres półtrwania wynosi 2,93 ± 0,795 godzin.

-    U dzieci osiemnastomiesięcznych i starszych działanie występuje po 2-3 minutach po podaniu dożylnym i po 20-30 minutach po podaniu domięśniowym lub podskórnym.

Czas działania wynosi od 3 do 4 godzin. Nalbufina wiąże się z białkami w umiarkowanym stopniu (około 50%).

-    Chlorowodorek nalbufiny jest metabolizowany w wątrobie. Do tej pory wyizolowano siedem metabolitów. Najważniejszym metabolitem jest N-(hydroksyketocyklobutyl)-metylnornalbufiny, inne metabolity są izomerami tego związku i odpowiadają hydroksylowanej nalbufinie. Żaden z metabolitów nie wydaje się mieć szczególnego znaczenia. Nie ma informacji dotyczących enzymów katalizujących powstawanie tych metabolitów.

-    Chlorowodorek nalbufiny jest wydalany w moczu w postaci metabolitów glikozydu kwasu glukuronowego.

-    Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję z udziałem nalbufiny podawanej pozajelitowo przeprowadzone zostały na szczurach i królikach. W badaniach pre- i postnatalnych u szczurów, obserwowano wzrost śmiertelności przed- i poporodowej oraz zmniejszenie masy ciała potomstwa po podaniu dużych dawek.

Chlorowodorek nalbufiny nie wpływał na płodność u samic i samców szczurów. U szczurów i królików nie obserwowano działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian Sodu chlorek

Kwas solny 1 N (do ustalenia pH 3,5-3,7) Woda do wstrzykiwan

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3 Okres ważności 3 lata

Produkt musi zostać zużyty natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szkło bezbarwne, Typ I.

Ampułki 2 ml, w opakowaniu po 10 ampułek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Do jednorazowego użytku.

Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór bez widocznych cząsteczek. Przed użyciem roztwór musi zostać oceniony wzrokowo.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE OD OBROTU

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B A-3002 Purkersdorf Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14424

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.02.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

201Z -11- 2 1

7

Nalpain 10 mg/ml