+ iMeds.pl

Naltrexone hydrochloride accord 50 mgUlotka Naltrexone hydrochloride accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Naltrexone Hydrochloride Accord, 50 mg, tabletki powlekane

Naltrexoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Naltrexone Hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Naltrexone Hydrochloride Accord

3.    Jak przyjmować lek Naltrexone Hydrochloride Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Naltrexone Hydrochloride Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Naltrexone Hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna, chlorowodorek naltreksonu, należy do grupy leków działających na układ nerwowy - leków stosowanych w leczeniu uzależnień.

W jakim celu stosuje się lek Naltrexone Hydrochloride Accord

Chlorowodorek naltreksonu stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami lub innymi metodami leczenia, aby pomóc pacjentom uzależnionym od narkotyków, takich jak heroina (opioidy), przezwyciężyć uzależnienie. Jest on również wskazany jako lek wspomagający utrzymanie abstynencji w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Naltrekson blokuje receptory w mózgu, a w ten sposób blokuje działanie opioidów. Pacjenci nie doświadczają już stanu euforii, którego doświadczali po przyjęciu opioidów.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Naltrexone Hydrochloride Accord

Kiedy nie przyjmować leku Naltrexone Hydrochloride Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek naltreksonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent jest uzależniony od opioidów lub jest poddany leczeniu z utrzymaniem abstynencji (odmawianie sobie), gdyż może wystąpić zespół abstynencji lub jego nasilenie,

-    jeśli pacjent stale przyjmuje produkt leczniczy zawierający opioid, jak na przykład niektóre leki przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe (takie jak glinka kaolinowa i morfina) i przeciwbólowe, Uwaga: chlorowodorek naltreksonu nie ma wpływu blokującego na leki przeciwbólowe, które nie zawierają opioidów (np. ibuprofen, paracetamol i kwas acetylosalicylowy),

-    jeśli pacjent ma ostre zapalenie wątroby lub jeśli czynność wątroby jest zaburzona,

-    jeśli pacjent ma zespół odstawienny po podaniu chlorowodorku naltreksonu,

-    jeśli pacjent przyjmuje metadon.

Jeśli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy przyjmować tabletek. Przed przyjęciem leku należy poinformować o tym lekarza, a następnie dostosować się do jego zaleceń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek. U pacjentów, którzy przyjmowali naltrekson wciąż mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości po przyjęciu leków zawierających opioidy, nawet po zakończeniu leczenia,

-    Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może wykonać badanie morfologii krwi. Badania krwi są również konieczne w trakcie leczenia, ponieważ lek Naltrexone Hydrochloride Accord jest przetwarzany przez wątrobę. Testy krwi umożliwiają ocenę sprawności wątroby.

-    Jeśli konieczne jest leczenie pacjenta opioidami, np. stosowanie opioidów przeciwbólowo lub w celu znieczulenia w sytuacjach nagłych, aby uzyskać działanie lecznicze należy zastosować większą dawkę opioidów. W takich przypadkach depresja ośrodka oddechowego i działanie na krążenie będą silniejsze i będą trwały dłużej.

-    Leczenie naltreksonem można rozpocząć tylko w sytuacji kiedy od zaprzestania przyjmowania opioidów minął odpowiedni okres czasu ( 5-7 dni w przypadku heroiny i co najmniej 10 dni od czasu zaprzestania przyjmowania metadonu),

-    Zgłaszano przypadki nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby u pacjentów otyłych oraz pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących naltrekson, którzy nie byli uzależnieni od narkotyków,

-    Należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord

i poinformować lekarza w razie pojawienia się któregokolwiek z następujących objawów: silny ból brzucha, białe stolce, ciemne zabarwienie moczu lub jeśli gałki oczne i (lub) skóra przybierają barwę żółtą.

Jeśli u pacjenta występuje lub wystąpiła w przeszłości którakolwiek z powyżej wymienionych okoliczności, należy powiadomić o tym lekarza.

Dzieci i młodzież

Naltreksonu nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych w tej grupie wiekowej. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania naltreksonu w leczeniu tego wskazania u pacjentów w podeszłym wieku.

Naltrexone Hydrochloride Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord z lekami zawierającymi opioidy. Dokonywanie prób opanowania blokującego wpływu leku Naltrexone Hydrochloride Accord przez zastosowanie dużych ilości opioidów może prowadzić do pojawienia się poważnych powikłań: duszności, śpiączki, a nawet zakończyć się zgonem.

-    Jednoczesne stosowanie leku Naltrexone Hydrochloride Accord z tiorydazyną może powodować senność. Nie są znane żadne inne szkodliwe skutki interakcji między lekiem Naltrexone Hydrochloride Accord a innymi lekami.

-    Leki mogą na siebie wzajemnie oddziaływać.

Przyjmowanie leku Naltrexone Hydrochloride Accord z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie jedzenia i picia nie ma wpływu na terapię lekiem Naltrexone Hydrochloride Accord.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord w czasie ciąży.

Nie wiadomo, czy naltrekson przenika do mleka matki. Ze względu na to, że nie ustalono bezpieczeństwa stosowania naltreksonu u dzieci i niemowląt, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Naltrekson może wpływać na psychiczną i (lub) fizyczną zdolność do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn.

Naltrexone Hydrochloride Accord zawiera laktozę jednowodną

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Każda dawka leku zawiera 192,85 mg laktozy. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Naltrexone Hydrochloride Accord

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę, chyba że lekarz przepisze inaczej.

-    Lek Naltrexone Hydrochloride Accord należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością płynu.

-    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord nie wolno stosować żadnych innych opioidów przez okres 7-10 dni. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może wykonać badanie, aby ustalić czy w organizmie pacjenta nie ma pozostałości tych leków. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od podania dawki wynoszącej pół tabletki na dobę (25 mg), którą później zwiększa się do jednej tabletki na dobę (50 mg).

-    Lek Naltrexone Hydrochloride Accord należy stosować wyłącznie w celu leczenia zaburzenia, na które lekarz przepisał ten lek.

-    Ważne, aby lek przyjmować i dawkować ściśle według zaleceń lekarza.

-    Ważne, aby kontynuować przyjmowanie leku Naltrexone Hydrochloride Accord przez okres jaki zalecił lekarz. Leczenie może trwać przez trzy miesiące lub dłużej, zależnie od decyzji lekarza. Lek Naltrexone Hydrochloride Accord należy stosować w połączeniu z innymi metodami leczenia.

W razie zaobserwowania zbyt silnego lub zbyt słabego działania leku Naltrexone Hydrochloride Accord należy zapytać o radę lekarza lub farmaceutę.

Przyj ęcie większej niż zalecana dawki leku Naltrexone Hydrochloride Accord

W razie przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Naltrexone Hydrochloride Accord

Lek Naltrexone Hydrochloride Accord można przyjąć od razu po przypomnieniu sobie o jego pominięciu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Naltrexone Hydrochloride Accord

Jeśli pacjent rozważa odstawienie leku przed ustalonym terminem zakończenia leczenia musi zawsze przedyskutować to z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Naltrexone Hydrochloride Accord może mieć wpływ na czynność wątroby. Lekarz może wykonać badanie krwi przed rozpoczęciem leczenia oraz w w czasie jego trwania w celu monitorowania czynności wątroby.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza:

-    ból brzucha trwający dłużej niż kilka dni,

-    białe stolce,

-    ciemny mocz,

-    zażółcenie białkówek oczu.

Mogą to być objawy niewydolności wątroby.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza jeśli wystąpi jeden z poniższych objawów:

-    obrzęk twarzy, warg lub języka,

-    wysypka skórna,

-    trudności z oddychaniem.

Mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 pacjenta na 10):

-    trudności z zasypianiem,

-    lęk lub nerwowość,

-    skurcze i bóle brzucha,

-    nudności i (lub) wymioty

-    osłabienie,

-    ból stawów i (lub) mięśni,

-    ból głowy,

-    szybkie lub nieregularne bicie serca,

-    niepokój.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    drażliwość,

-    zmiany nastroju,

-    przypływ energii,

-    przygnębienie,

-    zawroty głowy,

-    dreszcze,

-    nasilone pocenie się,

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

-    wzmożone łzawienie,

-    przyspieszona akcja serca,

-    kołatanie serca,

-    zmiana zapisu EKG,

-    ból w klatce piersiowej,

-    biegunka,

-    zaparcia,

-    wysypka,

-    zatrzymanie moczu,

-    opóźniony wytrysk,

-    zaburzenia erekcji,

-    utrata apetytu,

-    pragnienie.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

-    niektóre zakażenia (np. opryszczka wargowa, grzybica stóp),

-    obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych,

-    omamy,

-    stan splątania,

-    depresja,

-    paranoja,

-    dezorientacja,

-    koszmary senne,

-    pobudzenie,

-    spadek popędu płciowego,

-    niezwykłe sny,

-    drżenie,

-    denność,

-    niewyraźne widzenie,

-    podrażnienie oka,

-    światłowstręt,

-    obrzęk oczu,

-    ból oczu,

-    przemęczenie wzroku,

-    dolegliwości uszne,

-    ból ucha,

-    dzwonienie w uszach,

-    zawroty głowy,

-    wahania ciśnienia krwi,

-    wypieki (rumieńce),

-    przekrwienie błony śluzowej nosa i uczucie dyskomfortu,

-    kichanie,

-    zwiększone wytwarzanie śluzu w oskrzelach,

-    dolegliwości ze strony zatok,

-    zaburzenia głosu,

-    duszność, trudności w oddychaniu,

-    kaszel,

-    ziewanie,

-    katar,

-    wzdęcia,

-    hemoroidy,

-    wrzody,

-    suchość w jamie ustnej,

-    zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby),

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    przetłuszczająca się skóra,

-    świąd,

-    trądzik,

-    wypadanie włosów,

-    ból w pachwinie,

-    częstsze oddawanie moczu,

-    zapalenie pęcherza moczowego,

-    zwiększony apetyt,

-    spadek masy ciała,

-    przyrost masy ciała,

-    gorączka,

-    ból,

-    zimne dłonie lub stopy,

-    uczucie gorąca.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

-    myśli samobójcze,

-    próby samobójcze,

-    zaburzenia krzepnięcia krwi,

-    zaburzenia mowy.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

-    euforia,

-    wysypka skórna/ wykwity

-    uszkodzenie mięśni szkieletowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Naltrexone Hydrochloride Accord

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po „Termin ważności (EXP)”: Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Naltrexone Hydrochloride Accord

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek naltreksonu. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza (E464), makrogol 400, polisorbat 80 (E433), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek Naltrexone Hydrochloride Accord i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Naltrexone Hydrochloride Accord mają barwę żółtą, są okrągłe, obustronnie wypukłe i powlekane, z linią podziału po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Tabletki leku Naltrexone Hydrochloride Accord są zapakowane w białe, nieprzezroczyste blistry PVC/PE/Aclar/Aluminium i blistry Aluminium/Aluminium zawierające po 7,14, 28, 30, 50 i 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, HAI 4HF

Middlesex

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Belgia

Naltrexone Accord 50 mg comprimes pellicules/ filmomhulde tabletten/ Filmtabletten

Dania

Naltrexone Accord 50 mg filmovertrukne tabletter

Estonia

Naltrexone Accord 50 mg ohukese polümeerikattega tabletid

Finlandia

Naltrexone Accord 50 mg kalvopäällysteinen tabletti/ filmdragerade tabletter

Hiszpania

Naltrexone Hydrochloride Accord 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Holandia

Naltrexonhydrochloride Accord 50 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Naltrexone Hydrochloride 50 mg Film-coated Tablets

Litwa

Naltrexone Accord 50 mg plèvele dengtos tabletes

Łotwa

Naltrexone Accord 50 mg apvalkotäs tabletes

Niemcy

Naltrexonhydrochlorid Accord 50 mg Filmtabletten

Norwegia

Naltrexone Accord 50 mg Filmdrasjert tablett

Polska

Naltrexone Hydrochloride Accord

Portugalia

Naltrexona Accord 50 mg comprimidos revestidos por película

Wielka Brytania

Naltrexone Hydrochloride 50 mg Film-coated Tablets

Włochy

Naltrexone Accord Healthcare 50 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Naltrexone Hydrochloride Accord

Charakterystyka Naltrexone hydrochloride accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Naltrexone Hydrochloride Accord, 50 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg naltreksonu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 192,85 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki mają barwę żółtą, są okrągłe, obustronnie wypukłe i powlekane, z linią podziału po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Naltrexone Hydrochloride Accord, 50 mg, tabletki powlekane jest przeznaczony do stosowania u dorosłych.

Lek wspomagający w kompleksowym postępowaniu leczniczym, obejmującym porady psychologiczne dla pacjentów uzależnionych od opioidów i poddawanych detoksykacji (patrz punkt

4.2    i 4.4). Lek wspomagający utrzymanie abstynencji w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Leczenie naltreksonem powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

U pacjentów uzależnionych od opioidów dawka początkowa chlorowodorku naltreksonu wynosi 25 mg (pół tabletki). Następnie stosuje się dawkę standardową - jedna tabletka na dobę (= 50 mg chlorowodorku naltreksonu na dobę).

W celu uzupełnienia pominiętej dawki należy podawać jedną tabletkę na dobę, aż do nadejścia czasu przyjęcia kolejnej dawki standardowej.

Podanie naltreksonu osobom uzależnionym od opioidów może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia. Przed rozpoczęciem leczenia naltreksonem pacjenci, których podejrzewa się o przyjmowanie opioidów lub uzależnienie od opioidów muszą zostać poddani testowi prowokacji naloksonem (patrz punkt 4.4), chyba że możliwe jest potwierdzenie (za pomocą analizy moczu), że pacjent nie przyjmował opioidów przez okres ostatnich 7-10 dni.

W związku z tym, że naltrekson stosuje się w leczeniu uzupełniającym, a proces całkowitego powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od opioidów przebiega indywidualnie, nie można ustalić

zaleceń odnośnie czasu trwania leczenia. Należy rozważyć zastosowanie 3-miesięcznego leczenia początkowego. Konieczne może być jednak długoterminowe podawanie leku.

Zalecana dawka stosowana w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, pomocna w utrzymaniu abstynencji wynosi 50 mg na dobę (1 tabletka). Przyjmowanie dawek większych niż 150 mg na dobę nie jest zalecane, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych.

W związku z tym, że chlorowodorek naltreksonu jest stosowany w leczeniu uzupełniającym, a proces całkowitego powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od alkoholu przebiega indywidualnie, nie można ustalić zaleceń odnośnie czasu trwania leczenia. Należy rozważyć stosowanie trzymiesięcznego leczenia początkowego. Konieczne może być jednak długoterminowe podawanie leku.

Schemat dawkowania może wymagać modyfikacji, aby poprawić stopień dostosowania się do schematu dawkowania składającego się z 3 dawek tygodniowo: 2 tabletki (=100 mg chlorowodorku naltreksonu) w poniedziałek i w środę oraz 3 tabletki (=150 mg chlorowodorku naltreksonu) w piątek.

Dzieci i młodzież

Naltreksonu nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych w tej grupie wiekowej. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania naltreksonu stosowanego w tym wskazaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Ostre zapalenie wątroby.

•    Stosowanie u pacjentów uzależnionych od opioidów, którzy nie zaprzestali ich przyjmowania, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego.

•    Dodatni wynik testu na obecność opioidów lub dodatni wynik testu prowokacji naloksonem.

•    Jednoczesne stosowanie leków zawierających opioidy.

•    Jednoczesne stosowanie metadonu (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zgodnie z krajowymi wytycznymi leczenie powinno być rozpoczynane i kontynuowane pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów uzależnionych od opioidów lub alkoholu.

Przyjęcie dużej dawki opioidów w trakcie leczenia naltreksonem może prowadzić do groźnego dla życia zatrucia opioidami na skutek zaburzeń układu oddechowego i krążenia.

W wyniku przyjęcia naltreksonu przez pacjentów uzależnionych od opioidów bardzo szybko może wystąpić zespół odstawienny. Objawy mogą pojawić się w ciągu pięciu minut od przyjęcia leku i trwać do 48 godzin. Leczenie zespołu odstawiennego jest objawowe.

U osób nadużywających alkoholu często występują objawy zaburzeń czynności wątroby. U pacjentów otyłych i w podeszłym wieku, którym podawano naltrekson w dawkach większych niż zalecane (do 300 mg na dobę) zaobserwowano nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania należy wykonać badania czynnościowe wątroby.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów, u których wystąpiło trzykrotne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy w porównaniu do wartości prawidłowych oraz na pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zgłaszano przypadki nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby u pacjentów otyłych oraz u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących naltrekson, którzy nie byli uzależnieni od narkotyków. Badania czynnościowe wątroby należy wykonywać przed jak i w trakcie leczenia.

Pacjentów należy przestrzec, aby w czasie leczenia naltreksonem nie stosowali jednocześnie leków zawierających opioidy (np. przeciwkaszlowych, przeciwbiegunkowych lub leków stosowanych w leczeniu objawowym przeziębień, itp.) (patrz punkt 4.3).

Leczenie naltreksonem można rozpocząć tylko w sytuacji kiedy od zaprzestania przyjmowania opioidów minął odpowiedni okres czasu (5-7 dni w przypadku heroiny oraz co najmniej 10 dni od czasu zaprzestania przyjmowania metadonu).

Jeśli konieczne jest leczenie pacjenta opioidami, np. stosowanie opioidów przeciwbólowo lub w celu znieczulenia w sytuacjach nagłych, konieczne może być zastosowanie większej niż zwykle dawki opioidów. W takich przypadkach depresja ośrodka oddechowego i działanie na układ krążenia będą silniejsze i dłużej trwające. Objawy związane z uwalnianiem histaminy (uogólniony rumień, nadmierne pocenie się, świąd i inne objawy ze strony skóry i błon śluzowych) mogą być silnie wyrażone. W takich okolicznościach pacjent wymaga szczególnej opieki i obserwacji.

Podczas stosowania terapii naltreksonem, należy unikać podawania przeciwbólowych leków opioidowych.

Pacjentów należy poinformować o tym, że podejmowanie prób przełamywania blokady receptorów opioidowych dużymi dawkami opioidów może, po przerwaniu leczenia naltreksonem prowadzić do wystąpienia ostrego zatrucia opioidami. Takie postępowanie stanowi zagrożenie dla życia pacjenta.

Po zakończeniu leczenia naltreksonem pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na działanie leków zawierających opioidy.

Przed rozpoczęciem leczenia naltreksonem pacjenci, których podejrzewa się o przyjmowanie opioidów lub uzależnienie od opioidów muszą zostać poddani testowi prowokacji naloksonem, chyba że możliwe jest potwierdzenie (za pomocą analizy moczu), że pacjent nie przyjmował opioidów przez okres ostatnich 7-10 dni.

Zespół odstawienny po przerwaniu stosowania naloksonu trwa zazwyczaj krócej niż zespół odstawienny po leczeniu naltreksonem.

Test prowokacji naloksonem - sposób postepowania:

Podanie dożylne

•    Dożylne wstrzyknięcie naloksonu w dawce 0,2 mg

• Jeśli w ciągu 30 sekund nie wystąpią działania niepożądane, można dodatkowo podać 0,6 mg naloksonu w kolejnym wstrzyknięciu dożylnym.

• Pacjenta należy obserwować przez co najmniej 30 minut pod kątem wystąpienia objawów zespołu odstawiennego.

Nie wolno rozpoczynać leczenia naltreksonem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy odstawienia. Leczenie można rozpocząć po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obecności opioidów w organizmie pacjenta, test można powtórzyć, stosując dawkę 1,6 mg. Jeśli nie pojawią się objawy zespołu odstawiennego, pacjentowi można podać 25 mg chlorowodorku naltreksonu.

Nie należy przeprowadzać testu z chlorowodorkiem naloksonu u pacjentów z klinicznie potwierdzonymi objawami zespołu odstawiennego ani u pacjentów, u których stwierdzono obecność opioidów w moczu.

Naltrekson jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie i wydalany głównie w moczu. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania należy wykonać badania czynnościowe wątroby.

Znane jest podwyższone ryzyko samobójstw u osób uzależnionych od leków i(lub) narkotyków z towarzyszącą depresją lub bez niej. Leczenie naltreksonem nie eliminuje tego ryzyka.

Laktoza

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania naltreksonu z lekami zawierającymi opioidy.

Uzyskane do tej pory doświadczenie kliniczne i dane doświadczalne dotyczące wpływu naltreksonu na właściwości farmakokinetyczne innych substancji są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas leczenia naltreksonem w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi i ściśle kontrolować stan chorego. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Badania in vitro wykazały, że ani naltrekson, ani jego główny metabolit, 6-6-naltreksol, nie są metabolizowane z udziałem ludzkich enzymów CYP450. Dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo, że leki hamujące enzymy układu cytochromu P450 mają wpływ na właściwości farmakokinetyczne naltreksonu.

Nie zaleca się podawania naltreksonu w skojarzeniu z: pochodnymi opioidów (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, leczenie substytucyjne), lekami przeciwnadciśnieniowymi (alfa-metyldopa).

Należy unikać jednoczesnego stosowania naltreksonu z lekami zawierającymi opioidy.

Metadon jest substancją stosowaną w trakcie leczenia substytucyjnego. Istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego.

Należy rozważyć jednoczesne podanie naltreksonu z: barbituranami, benzodiazepinami, anksjolitykami innymi niż benzodiazepiny (np. meprobanatem), lekami nasennymi, przeciwdepresyjnymi lekami uspokajającymi (amitryptyliną, doksepiną, mianseryną, trimipraminą), uspokajającymi lekami przeciwhistaminowymi H1, neuroleptykami (droperidolem).

Dane pochodzące z badania dotyczącego bezpieczeństwa i tolerancji jednoczesnego stosowania naltreksonu i akamprozatu u osób uzależnionych od alkoholu i nie poddających się leczeniu, wykazały, że podawanie naltreksonu w znacznym stopniu zwiększa stężenie akamprozatu w osoczu krwi. Nie badano interakcji z innymi lekami psychotropowymi (np. disulfiram, amitryptylina, doksepina, lit, klozapina, benzodiazepiny).

Jak dotąd, nie opisano przypadków występowania interakcji między kokainą a chlorowodorkiem naltreksonu.

Nie są znane żadne interakcje pomiędzy naltreksonem i alkoholem.

Interakcje z lekami zawierającymi opioidy, patrz punkt 4.4.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku naltreksonu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Brak wystarczających danych do ustalenia znaczenia klinicznego tego wpływu. Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane. Produktu Naltrexone Hydrochloride Accord nie stosować w okresie ciąży chyba, że w opinii lekarza prowadzącego potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią:

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku naltreksonu w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy naltrekson lub 6-beta-naltrekson przenikają do mleka ludzkiego. Podczas leczenia produktem Naltrexone Hydrochloride Accord należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Naltrexone Hydrochloride Accord wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej uporządkowano na podstawie klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDra

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Opryszczka wargowa

Grzybica stóp

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Powiększenie węzłów chłonnych

Rzadko

Samoistna plamica małopłytkowa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Nerwowość

Lęk

Bezsenność

Często

Zaburzenia afektywne

Przygnębienie

Drażliwość

Zmiany nastroju

Niezbyt często

Omamy

Stan splątania

Depresja

Paranoja

Dezorientacja

Koszmary senne

Pobudzenie

Spadek libido

Niezwykłe sny

Rzadko

Myśli samobójcze

Próby samobójcze

Bardzo rzadko

Euforia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Trudności z zasypianiem

Niepokój

Często

Zawroty głowy

Dreszcze

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Niezbyt często

Drżenie

Senność

Rzadko

Zaburzenia mowy

Zaburzenia oka

Często

Wzmożone łzawienie

Niezbyt często

Niewyraźne widzenie

Podrażnienie oka

Światłowstręt

Obrzęk oka

Ból oka

Osłabienie siły wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Dolegliwości uszne

Ból ucha

Dzwonienie w uszach

Zaburzenia równowagi

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia

Kołatanie serca

Zmiany zapisu EKG

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Wahania ciśnienia krwi

Wypieki (rumieńce)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

Przekrwienie błony śluzowej nosa

Dyskomfort w nosie

Wodnisty wyciek z nosa

Kichanie

Ból jamy ustnej i gardła

Zwiększone wytwarzanie śluzu w oskrzelach

Dolegliwości ze strony zatok

Duszność

Dysfonia

Kaszel

Ziewanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha

Skurcz brzucha

Nudności lub skłonność do wymiotów

Wymioty

Często

Biegunka

Zaparcia

Niezbyt często

Wzdęcia

Hemoroidy

Wrzody

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zaburzenia czynności wątroby

Wzrost stężenia bilirubiny we krwi

Zapalenie wątroby

W trakcie leczenia może wystąpić wzrost stężenia aminotranferaz. Po zakończeniu leczenia naltreksonem aktywność enzymów wraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku tygodni.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Wyprysk i (lub) łojotok

Świąd

Trądzik

Łysienie

Bardzo rzadko

Osutka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

Bóle stawów

Bóle mięśni

Niezbyt często

Ból w pachwinie

Bardzo rzadko

Rabdomioliza (rozpad mięśni)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zatrzymanie moczu

Niezbyt często

Częstomocz

Dyzuria (bolesne oddawanie moczu)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Opóźniony wytrysk

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie

Astenia (złe samopoczucie)

Często

Utrata apetytu

Pragnienie

Zwiększona ilość energii

Dreszcze

Nadmierne pocenie się

Niezbyt często

Zwiększony apetyt

Spadek masy ciała

Wzrost masy ciała

Gorączka

Ból

Zimne dłonie lub stopy

Uczucie gorąca

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie możliwe działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

•    Doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania naltreksonu jest ograniczone.

•    Nie odnotowano objawów działania toksycznego w badaniu, w którym ochotnicy otrzymywali lek w dawce 800 mg na dobę przez 7 dni.

Leczenie

•    W przypadku przedawkowania pacjentów należy monitorować i leczyć objawowo pod ścisłym nadzorem lekarskim.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki działające na układ nerwowy; leki stosowane w leczeniu uzależnień, kod ATC: N07BB04

Naltrekson jest swoistym antagonistą opioidowym o nieznacznej aktywności agonistycznej. Jego mechanizm działania jest oparty na stereospecyficznym kompetytywnym wiązaniu się z receptorami znajdującymi się głównie w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Naltrekson znosi działanie opioidów egzogennych przez kompetytywne wiązanie z receptorami.

Leczenie naltreksonem nie uzależnia fizycznie ani psychicznie. Nie występuje tolerancja na działanie antagonistyczne dla receptora opioidowego.

Lek Naltrexone Hydrochloride Accord 50 mg tabletki powlekane zmniejsza ryzyko nawrotu uzależnienia i pomaga w utrzymaniu abstynencji u osób uzależnionych od opioidów.

Lek Naltrexone Hydrochloride Accord 50 mg tabletki powlekane nie wywołuje niechęci do przyjmowania opioidów ani negatywnej reakcji po ich przyjęciu. Dlatego nie wywołuje on reakcji takiego typu, jak disulfiram.

Mechanizm działania naltreksonu w leczeniu choroby alkoholowej nie jest do końca wyjaśniony. Podejrzewa się, że interakcja z endogennym układem opioidowym odgrywa ważną rolę. Istnieje hipoteza, że spożywanie alkoholu u ludzi jest nasilone przez stymulację endogennego układu opioidowego przez alkohol.

Naltrekson nie wywołuje niechęci do spożywania alkoholu i ani negatywnej reakcji po przyjęciu alkoholu tak jak disulfiram.

Wydaje się, że głównym skutkiem leczenia naltreksonem pacjentów uzależnionych od alkoholu jest zmniejszenie u nich ryzyka nawrotu niekontrolowanych epizodów upijania się po spożyciu ograniczonej ilości alkoholu.

Daje to pacjentowi „dodatkową szansę” na przerwanie mechanizmu pozytywnych wzmocnień prowadzących do pełnego nawrotu choroby, której towarzyszy całkowita utrata kontroli. Naltrekson ma, jak się wydaje, również działanie zmniejszające podstawowe łaknienie alkoholu, ze względu na to, że nie nasila chęci spożycia alkoholu po jego przyjęciu w niewielkiej ilości.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym naltrekson wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Metabolizm

Podlega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, a maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu około godziny.

Naltrekson ulega hydroksylacji w wątrobie głównie do jego aktywnego metabolitu, 6-beta-naltreksolu, a w mniejszym stopniu do 2-hydroksy-3-metoksy-6-beta-naltreksolu.

Okres półtrwania naltreksonu w osoczu wynosi około 4 godzin, średnie stężenie we krwi wynosi 8,55 mg/ml, a stopień wiązania z białkami osocza wynosi 21%. Okres półtrwania 6-beta-naltreksolu w osoczu wynosi 13 godzin.

Eliminacja

Produkt leczniczy jest wydalany głównie przez nerki. Około 60% podanej doustnie dawki jest wydalana w ciągu 48 godzin w postaci glukuronianu 6-beta-naltreksolu i naltreksonu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jednakże istnieją dowody na to, że zwiększanie dawki ma działanie toksyczne na wątrobę, ze względu na przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych stwierdzone u ludzi po podaniu dawek leczniczych i dużych dawek naltreksonu (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Naltrekson (po dawce 100 mg/kg tj. około 140 razy większej niż dawka lecznicza u ludzi) wywołuje znaczące zwiększenie liczby ciąż rzekomych u szczurów. Obserwowano również zmniejszenie liczby ciąż u pokrytych samic szczurów. Brak danych o podobnym wpływie na płodność u ludzi.

Naltrekson wykazuje toksyczny wpływ na płody szczurów i królików po podaniu dawek około 140 razy większych niż dawka lecznicza stosowana u ludzi. Toksyczne działanie na płód obserwowano u szczurów po podaniu 100 mg/kg mc. naltreksonu (przed i podczas ciąży) oraz u królików po podaniu 60 mg/kg naltreksonu (podczas organogenezy).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza (E464)

Makrogol 400 Polisorbat 80 (E 433)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki leku Naltrexone Hydrochloride Accord, 50 mg, tabletki powlekane są dostępne w białych, nieprzezroczystych blistrach PVC/PE/Aclar/Aluminium i blistrach Aluminium/Aluminium zawierających po 7, 14, 28, 30, 50 i 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, HA1 4 HF

Middlesex

Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17612

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.12.2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Naltrexone Hydrochloride Accord