+ iMeds.pl

Nanoscan 0,5 mg w 1000 mlUlotka Nanoscan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nanoscan, 500 mikrogramów, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku

Humani albumini nanocolloidalis et techneti (99mTc) suspensio iniectabilis

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej.

-    Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował procedurę. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NanoScan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NanoScan

3.    Jak stosować lek NanoScan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NanoScan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK NANOSCAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku.

NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny lek przeznaczony do badań scyntygraficznych szpiku kostnego, limfoscyntygrafii oraz limfoscyntygrafii węzła wartowniczego w badaniach diagnostycznych czerniaka złośliwego i nowotworu piersi.

Lek NanoScan należy do grupy leków nazywanych radiofarmaceutykami. Po wyznakowaniu leku nadtechnecjanem 99mTc, lekarz medycyny nuklearnej wstrzykuje NanoScan do żyły (dożylnie) lub w skórę (podskórnie) w celu otrzymania obrazu diagnostycznego za pomocą kamery scyntylacyjnej i wykrycia w ten sposób zmian chorobowych.

Stosowanie wyznakowanego leku Nanoscan jest związane z narażeniem pacjenta na działanie niewielkich dawek promieniowania.

Lekarz rodzinny oraz lekarz specjalista medycyny nuklearnej biorą pod uwagę korzyści wynikające z zastosowania leku radiofarmaceutycznego, które przeważają nad zagrożeniami związanymi z promieniowaniem.

Lek ten stosuje się u ściśle określonej osoby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NANOSCAN Kiedy nie stosować leku NanoScan

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

•    jeśli wcześniej u pacjenta zaobserwowano nadwrażliwość na ludzką albuminę

•    badanie limfoscyntygraficzne jest bezwzględnie przeciwwskazane w czasie ciąży, ponieważ istnieje możliwość gromadzenia wyznakowanego 99mTc nanokoloidu albuminy w węzłach chłonnych miednicy

Nie należy stosować leku NanoScan w powyższych przypadkach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej lub pielęgniarką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NanoScan należy omówić to z lekarzem medycyny nuklearnej lub pielęgniarką jeżeli:

•    pacjentka jest lub może być w ciąży

•    pacjentka karmi piersią

•    pacjent jest w wieku poniżej 18 lat

Dzieci i młodzież

W przypadku pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia, należy zwrócić się o poradę do lekarza medycyny nuklearnej.

Przed zastosowaniem leku 99 mTc-NanoScan, lekarza medycyny nuklearnej należy poinformować, jeżeli pacjent był wcześniej poddawany badaniu limfoscyntygraficznemu z użyciem jodowanego środka kontrastowego.

Pacjent powinien poinformować lekarza medycyny nuklearnej, jeśli cierpi na choroby nerek i (lub) wątroby i (lub) nieprawidłowe funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego. Lekarz wyjaśni szczegóły dotyczące zastosowanych dawek i przebiegu badania.

Lek NanoScan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi medycyny nuklearnej, który będzie nadzorować badanie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lekarza medycyny nuklearnej należy poinformować, jeżeli pacjent był poddawany badaniu scyntygraficznemu z użyciem jodowanego środka kontrastowego.

NanoScan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej. Podobnie powinna postąpić jeśli karmi piersią. W razie wątpliwości, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy zwrócić się do lekarza medycyny jądrowej.

Ciąża

Lekarz medycyny nuklearnej poda lek kobiecie w ciąży wyłącznie w przypadku, jeśli korzyści wynikające z zastosowania leku przeważają nad zagrożeniami.

Karmienie piersią

Przed podaniem radioaktywnego leku matce karmiącej piersią należy zastanowić się, czy można opóźnić przeprowadzenie badania do czasu zakończenia karmienia piersią oraz czy wybrano najbardziej odpowiedni radiofarmaceutyk. Jeżeli uzna się, że podanie jest konieczne, przed podaniem radiofarmaceutyku mleko należy odciągnąć i przechować. Po podaniu mleko należy usuwać.

Przed ponownym rozpoczęciem karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej.

Karmienie piersią można wznowić po 13 godzinach od wstrzyknięcia.

Przed podaniem leku NanoScan należy:

przyjmować duże ilości wody, w celu jak najczęstszego oddawania moczu w ciągu kilku godzin przed badaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że stosowanie leku NanoScan niekorzystnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Lek NanoScan zawiera: cyny (II) chlorek dwuwodny, sodu diwodorofosforan i disodu wodorofosforan, glukoza, kwas solny, sodu wodorotlenek

Niniejszy lek przed wyznakowaniem zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) w fiolce, tzn. że można, uzanć że produkt leczniczy jest „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NANOSCAN

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący podanie leku dla każdego pacjenta określa ilość leku, którą należy podać. Jest to najmniejsza ilość konieczna do uzyskania wymaganych informacji klinicznych. Zwykle zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi 40 - 500 MBq (Megabekereli, jednostka stosowana do wyrażania radioaktywności).

Stosując ten lek należy przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących stosowania, postępowania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Lek NanoScan stosuje się wyłącznie w szpitalu lub przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej. Lek mogą podawać wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane w bezpiecznym stosowaniu tego leku. Osoby te mają obowiązek stosować szczególne środki ostrożności podczas postępowania z lekiem oraz informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży, ilość leku dostosowuje się do masy ciała pacjenta.

Podanie leku NanoScan oraz przebieg badania

Lek NanoScan podaje się poprzez wstrzyknięcie dożylne lub podskórne.

Lek NanoScan może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Po wstrzyknięciu leku, pacjentowi podaje się napój i zaleca oddanie moczu bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Czas trwania badania

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o czasie trwania badania oraz specjalnych środkach ostrożności jakie powinny zostać podjęte po podaniu leku,

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NanoScan

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzymuje pojedynczą lub wielokrotną dawkę leku NanoScan, starannie przygotowaną pod kontrolą lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednakże, w przypadku przedawkowania lekarz wdroży odpowiednie leczenie. W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania leku NanoScan, należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.

Po podaniu leku NanoScan, pacjent powinien:

-    nie przyjmować żadnych innych leków, niż zalecane przez lekarza medycyny nuklearnej

-    często oddawać mocz w celu usunięcia radionuklidu z organizmu

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku NanoScan klasyfikuje się następująco.

-    Bardzo często (>1/10)

-    Często (>1/100 do <1/10)

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

-    Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

-    Bardzo rzadko (<1/10000)

-    Częstość nieznana (częstotliwości występowania działań niepożądanych nie można określić na podstawie dostępnych danych)

Rzadkie

Reakcja alergiczna na białko (nadwrażliwość)

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych)

Wady dziedziczne, wywoływanie nowotworu, reakcje typu nadwrażliwości (w tym bardzo rzadko zagrażające życiu ciężkie reakcje alergiczne całego ciała (anafilaksja)).

Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

■    reakcje typu nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej, sztywnością i zapaścią.

■    miejscowa reakcja alergiczna, głównie w miejscu wstrzyknięcia

Niniejszy radiofarmaceutyk emituje niskie dawki promieniowania jonizującego powodując niskie ryzyko wystąpienia nowotworu oraz nieprawidłowości dziedzicznych.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek inne działania niepożądane, niewymienione w niniejszej ulotce, należy poinformować o tym lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego przebieg badania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181c,

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NANOSCAN

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego leku.

Produkty radiofarmaceutyczne są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera NanoScan

Substancją czynna jest albumina osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu

Każda fiolka zawiera 500 pg albuminy z surowicy krwi ludzkiej w postaci nanokoloidu

Pozostałe składniki to: cyny (II) chlorek dwuwodny, sodu diwodorofosforan i disodu wodorofosforan, glukoza, kwas solny, sodu wodorotlenek

Jak wygląda NanoScan i co zawiera opakowanie

Lek NanoScan, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego ma postać białego proszku

Wielkość opakowania:

Każde opakowanie zawiera 6 fiolek.

Opakowanie próbne: 2 fiolki Opakowania szpitalne:

Pakiet 2 opakowań zawierających po 6 fiolek Pakiet 4 opakowań zawierających po 6 fiolek Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny:

RADIOPHARMACY Laboratory Ltd 2040, Budaors, Gyar st. 2. Węgry Nr Tel:+36-23-886-950, +36-23-886-951 Nr Faksu:+36-23-886.-955 e -mail: info@radiopharmacy-laboratory.eu

Wytwórca:

Medi-Radiopharma Ltd 2030 Erd, Szamos u. 10-12 Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego NanoScan, 500 mikrogramów jest dostępna jako oddzielny dokument.

pl pil clean 2015.04.16. 5

NanoScan

Charakterystyka Nanoscan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NanoScan, 500 mikrogramów, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna:

Każda fiolka zawiera: 500 pg albuminy osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu

Zakres wielkości cząstek koloidu: przynajmniej 95% koloidalnych cząstek albuminy ludzkiej o wielkości <80nm.

Produkt leczniczy NanoScan 500 pg jest przygotowany z albumin z osocza krwi ludzkiej uzyskanych od dawców krwi przebadanych według norm EEC na obecność:

•    antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg),

•    przeciwciał przeciw ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (anty-HIV 1/2),

•    przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV), z wynikami ujemnymi.

W celu sporządzenia roztworu nanokoloidu albuminy wyznakowanej technetem [99mTc], produkt leczniczy Nanoscan należy wyznakować roztworem nadtechnecjanu [99mTc] sodu (niedołączonym do zestawu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Wyznakowany roztwór zawiera 0,045 mmol sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej ilości sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Biały proszek

Należy rozpuścić w roztworze nadtechnecjanu [99 mTc] sodu do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu [99 mTc] sodu produkt leczniczy jest wskazany do:,

Podanie dożylne

   Scyntygrafii szpiku kostnego (nie zaleca się stosowania produktu leczniczego do badania czynności krwiotwórczej szpiku kostnego)

•    Scyntygrafii obszarów objętych stanem zapalnym z wyłączeniem jamy brzusznej

Podanie podskórne

   Limfoscyntygrafii konwencjonalnej celem wykazania integralności układu limfatycznego, różnicowania zatoru żylnego od limfatycznego,

•    Identyfikacji węzła wartowniczego w przypadku:

o Czerniaka złośliwego o Nowotworu piersi

4,2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka radioaktywności u osoby dorosłej:

Podanie dożylne

•    Scyntygrafia szpiku kostnego: 185-500 MBq w pojedynczej dawce podanej dożylnie

•    Scyntygrafia stanów zapalnych: 370-500 MBq w pojedynczej dawce podanej dożylnie

Podanie podskórne

•    Limfoscyntygrafia konwencjonalna: Zalecana dawka radioaktywności w pojedynczej lub wielokrotnej dawce podskórnej wynosi od 18,5-110 MBq na miejsce wstrzyknięcia i zależy od obszarów anatomicznych poddawanych badaniu oraz odstępów czasu pomiędzy wykonaniem iniekcji, a przeprowadzeniem badania. Podawana objętość nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 ml. Ważne jest, aby nie przekraczać maksymalnej dawki 0.5 ml w czasie pojedynczej iniekcji.

W celu identyfikacji węzłów wartowniczych wynosi:

•    Czerniak złośliwy: Całkowita aktywność 40 - 100MBq w w czterech dawkach podawanych śródskórnie lub okołoguzowo. W szczególnych przypadkach i (lub) stanach lekarz może zastosować inne dawki radioaktywności produktu lecznicznego. Objętość jednej iniekcji powinna wynosić 0,05 - 0,2 ml.

•    Nowotwór piersi: Całkowita aktywność 100 - 100MBq w pojedynczych lub wielokrotnych iniekcjach. W szczególnych przypadkach i (lub) stanach lekarz może zastosować inne dawki aktywności podawanego produktu leczniczego. Podana dawka aktywności zmienia się w zależności od czasu, jaki upłynął pomiędzy badaniem scyntygraficznym, a zabiegiem chirurgicznym. Objętość pojedynczej iniekcji powinna wynosić 0,2 - 1,0 ml. W przypadku iniekcji podskórnych i (lub) podotoczkowych (guzy powierzchniowe), produkt leczniczy należy podać w jednej dawce, natomiast w przypadku wstrzyknięć okołoguzowych i (lub) okołootoczkowych, (guzy głębokie) produkt leczniczy należy podać w 4 dawkach.

4.2.2 Dzieci i młodzież

Zastosowanie produktu leczniczego Nanoscan u dzieci i młodzieży należy starannie rozważyć na podstawie potrzeb klinicznych i oceny stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów. Zgodnie z zaleceniami Grupy Pediatrycznej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Paediatric Task Group of EANM) - karta dawkowania pediatrycznego dawka radioaktywności produktu leczniczego podawana dzieciom i młodzieży stanowi część dawki dla osób dorosłych. Jest ona obliczna na podstawie masy ciała dziecka, według przedstawionej poniżej tabeli.

Ułamek dawki podawanej osobie dorosłej:

Część dawki dla dorosłego pacjenta

3 kg = 0.10

22 kg = 0.50

42 kg = 0.78

4 kg = 0.14

24 kg = 0.53

44 kg = 0.80

6 kg = 0.19

26 kg = 0.56

46 kg = 0.82

8 kg = 0.23

28 kg = 0.58

48 kg = 0.85

10 kg = 0.27

30 kg = 0.62

50 kg = 0.88

12 kg = 0.32

32 kg = 0.65

52-54 kg = 0.90

14 kg = 0.36

34 kg = 0.68

56-58 kg = 0.92

16 kg = 0.40

36 kg = 0.71

60-62 kg = 0.96

18 kg = 0.44

38 kg = 0.73

64-66 kg = 0.98

20 kg = 0.46

40 kg = 0.76

68 kg = 0.99

U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) 20 MBq (scyntygrafia szpiku kostnego) jest najmniejszą zalecaną dawką produktu leczniczego, potrzebną do uzyskania obrazu właściwej jakości.

Sposób przygotowania radiofarmaceutyku do użycia:

Niniejszy produkt leczniczy należy przygotować przed podaniem go pacjentowi. Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego przed jego podaniem znajdują się w rozdziale 12.

Produkt leczniczy nie jest przewidziany do wielokrotnego lub ciągłego podawania.

Akwizycja obrazu:

•    Scyntygrafia szpiku kostnego: Badanie może być przeprowadzone po upływie 45-60 minut po podaniu produktu leczniczego.

•    Scyntygrafia stanów zapalnych: Badanie dynamiczne powinno być rozpoczęte natychmiast po podaniu produktu leczniczego. Badanie statyczne obejmuje fazę wczesną, 15 minut po podaniu oraz fazę wypłukiwania od 30-60 minut od podania produktu leczniczego.

•    Limfoscyntygrafia konwencjonalna: Produkt leczniczy podaje się podskórnie, po sprawdzeniu poprzez aspirację, czy naczynie krwionośne nie zostało przypadkowo uszkodzone. Podczas obrazowania kończyn dolnych, badanie dynamiczne powinno być rozpoczęte natychmiast po wstrzyknięciu produktu leczniczego, natomiast obrazy statyczne 30-60 minut później. W przypadku scyntygrafii układu limfatycznego okołomostkowego, konieczne mogą być wielokrotne iniekcje i dodatkowego obrazowania.

•    Wykrywanie węzła wartowniczego:

-    Czerniak złośliwy: Obrazy limfoscyntygraficzne uzyskuje się stopniowo po wstrzyknięciu produktu leczniczego, aż do uzyskania obrazu węzła chłonnego wartowniczego (SLN).

-    Nowotwór piersi: Obrazy scyntygraficzne piersi i okolicy pachowej uzyskuje się po upływie 15 - 30 minutach i 3 godzinach od iniekcji.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wyznakowanego radiofarmaceutyku wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie cząstek koloidalnych albuminy ludzkiej wyznakowanych 99mTc jest w szczególności przeciwwskazane u osób z nadwrażliwością na produkty lecznicze zawierające ludzkie albuminy. W okresie ciąży, limfoscyntygrafia okolic miednicy jest bezwzględnie przeciwwskazana z powodu gromadzenia się produktu leczniczego w węzłach chłonnych miednicy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciąża, patrz punkt 4.6

Pacjentom nie należy podawać produktu leczniczego nierozpuszczonego w roztworze nadtechnecjanu 99mTc sodu.

Ryzyko wystąpienia nadwrażliwości i reakcji anafilaktycznych

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji anafilaktycznych, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego i w razie konieczności rozpocząć leczenie podając dożylnie odpowiednie produkty lecznicze. Aby umożliwić podjęcie natychmiastowych kroków w nagłych przypadkach, należy zapewnić dostęp do odpowiednich produktów leczniczych i sprzętu, np. rurki intubacyjnej i respiratora.

Indywidualna ocena stosunku korzyści do ryzyka

Dla każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania należy uzasadnić na podstawie oczekiwanych korzyści wynikających z badania. W każdym przypadku, dawka podanego radiofarmaceutyku powinna być możliwie jak najniższa ale jednocześnie pozwalająca na uzyskanie wymaganych informacji diagnostycznych.

Produktu leczniczego nie należy podawać kobietom w ciąży lub karmiącym piersią lub u pacjentów poniżej 18 roku życia, z wyjątkiem przypadków, gdy wartość pożądanej informacji klinicznej przewyższa ryzyko związane z narażeniem pacjenta na działanie promieniowania jonizującego. U kobiet w wieku rozrodczym, badanie należy wykonać w ciągu pierwszych 10 dni od dnia rozpoczęcia miesiączki.

Dzieci i młodzież

Dzieci

Informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego u dzieci znajdują się w punkcie 4.2 lub 5.1. Wskazania dotyczące stosowania produktu leczniczego u dzieci należy rozważyć ze szczególną ostrożnością, ponieważ skuteczna dawka promieniowania u dzieci jest wyższa niż u dorosłych pacjentów (patrz punkt 11).

Młodzież

Patrz punkt 4.2

Zaleca się, aby nazwę produktu leczniczego i numer serii produkty leczniczego zapisywać w karcie pacjenta za każdym razem podawania go pacjentowi, w celu umożliwienia powiązania pacjenta z daną serią produktu leczniczego.

Standardowe środki mające na celu zapobiec przenoszeniu czynników zakaźnych przez produkty lecznicze sporządzone z krwi ludzkiej lub osocza obejmują:

•    dokładną selekcję dawców krwi,

•    badania każdego dawcy krwii oraz puli osocza na obecność znalezienia specyficznych czynników zakaźnych,

•    dobieranie odpowiednich procesów inaktywacji i (lub) eliminacji wirusów podczas procesu wytwarzania.

Tak długo, jak stosuje się produkty lecznicze sporządzone z krwi ludzkiej lub osocza, nie uda się całkowicie wyeliminować ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych razem z krwią. Dotyczy to nowych, nieznacznych wirusów oraz innych patogenów.

Nie ma doniesień dotyczących przenoszenia wirusów razem z albuminami pozyskanymi zgodnie z wytycznymi opisanymi w Farmakopei Europejskiej oraz rutynowymi procesami.

Limfoscyntygrafia nie jest zalecana u pacjentów z całkowitą niedrożności układu limfatycznego, ze względu na potencjalne ryzyko napromieniowania w miejscach iniekcji. Iniekcję podskórne należy wykonywać delikatnie, unikając wprowadzania płynu pod wysokim ciśnieniem, do luźnej tkanki łącznej.

Środki ostrożności w odniesieniu do zagrożenia dla środowiska opisane zostały w punkcie 6.6.

Ludzka albumina zawarta w produkcie leczniczym NanoScan odpowiada wymogom "Wytycznych w sprawie produktów pochodzących z osocza krwi ludzkiej", CPMP / BWP / 269/95 wersja 2. Do produkcji produktu leczniczego NanoScan wykorzystano wyłącznie albuminy z surowicy krwi dawców, których krew każdorazowo przebadano na obecność antygenu HBsAg i przeciwciał przeciw HIV-1, HCV i HIV-2 za pomocą odpowiednich metod. Do produkcji albuminy ludzkiej nie wykorzystywano krwi lub osocza dawców pochodzących z regionów, gdzie pojawiły się przypadki vCJK.

Przygotowanie pacjenta

Przed rozpoczęciem badania, pacjentowi należy podawać dużo płynów i zachęcać do jak najczęstszego oddawania moczu w ciągu kilku godzin po badaniu w celu zmniejszenia narażania na promieniowanie.

Szczególne ostrzeżenia

Niniejszy produkt leczniczy przed wyznakowaniem zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) w fiolce, tzn. że można, uzanć że produkt leczniczy jest „wolny od sodu”.

4. 5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzone zostały tylko u osób dorosłych.

Jodowe środki kontrastowe stosowane w limfoscyntygrafii mogą zakłócać obrazy układu limfatycznego uzyskiwane z użyciem 99m Tc-NanoScan 500 pg.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Jeśli konieczne jest podanie radiofarmaceutyku kobiecie w wieku rozrodczym, należy ustalić z całą pewnością, czy kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której opóźnia się miesiączka, powinna być (do czasu wykluczenia takiej ewentualności) uważana za ciężarną. W razie wątpliwości odnośnie potencjalnej ciąży (jeśli kobiecie opóźnia się miesiączka, jeśli miesiączka jest nieregularna itp.) należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych, o ile są one dostępne, niewymagających podania środka radioaktywnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, ważne jest, aby dawka promieniowania była jak najmniejsza, ale jednocześnie wystarczająca do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy zawsze rozważyć zastosowanie alternatywnych technik bez użycia promieniowania jonizującego.

Ciąża

Podanie podskórne 99mTc-NanoScan 500 pg w celu przeprowadzenia limfoscyntygrafii jest bezwzględnie przeciwwskazane w czasie ciąży ze względu na możliwość gromadzenia się produktu leczniczego w węzłach chłonnych miednicy, (patrz punkt 4.3).

Badania z użyciem substancji promieniotwórczych, prowadzone u kobiet ciężarnych, powodują napromieniowanie płodu.. U kobiety w ciąży powinny być prowadzone tylko absolutnie niezbędne badania z użyciem środków promieniotwórczych. Korzyści z nich wynikające muszą przewyższać ryzyko wystąpienia skutków promieniowania dla płodu i matki. Dawka promieniowania, wynikająca z dożylnego podania 500 MBq 99 mTc-NanoScan 500 pg zaabsorbowana przez macicę, wynosi do 0.9 mGy. Dawka promieniowania zaabsorbowana przez macicę, przekraczająca 0,5 mGy jest uważana za potencjalnie szkodliwą dla płodu.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku matce karmiącej piersią należy zastanowić się, czy można opóźnić przeprowadzenie badania do czasu zakończenia karmienia piersią oraz czy wybrano najbardziej odpowiedni radiofarmaceutyk mając na uwadze przenikanie podanych dawek produktu leczniczego do mleka kobiecego. Jeżeli uzna się, że podanie jest konieczne, przed podaniem radiofarmaceutyku mleko należy odciągnąć i przechować. Po podaniu radiofarmaceutyku mleko należy usuwać. Karmienie piersią należy przerwać na 13 godzin, a ściągnięte mleko wyrzucić.

4.7 Wpływ na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn

NanoScan nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.9 Działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia częstość występowania działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (> 1/ 10000)

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wady dziedziczne.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wywoływanie nowotworów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadkie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Reakcja alergiczna na białko (nadwrażliwość)

Reakcje typu nadwrażliwości (w tym bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny zagrażający życiu).

Podanie pacjentowi dawki promieniowania jest powiązane z indukcją procesu nowotworzenia i potencjalnym ryzykiem wystąpienia zmian wrodzonych. W badaniach radiodiagnostycznych takie ryzyko jest nieznaczne w związku ze stosowanymi małymi dawkami promieniowania. Dla większości procedur diagnostycznych z użyciem radioizotopów Równoważnik Dawki Efektywnej (Effective dose equivalent, EDE) jest mniejszy niż 20 mSv. W niektórych sytuacjach klinicznych może być uzasadnione zastosowanie większych dawek. W przypadku produktu leczniczego Nanoscan równoważnik dawki efektywnej wynosi 2,3 mSv, kiedy podaje się maksymalną dawkę promieniowania wynoszącą 500 MBq. Stąd można wnioskować, że występowanie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

U pacjentów, którym podaje się produkt leczniczy zawierający białka, takie jak np. 99mTc-NanoScan 500 ^g, mogą pojawić się reakcje typu nadwrażliwości.

Z tego względu, podczas badania zawsze muszą być dostępne odpowiednie produkty lecznicze oraz sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Informacja dotycząca bezpieczeństwa w odniesieniu do czynników zakaźnych (patrz punkt 4.4). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181c,

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W wyniku przypadkowego podania większej niż zalecana dawki produktu leczniczego, rośnie ryzyko napromieniowania pacjenta za pośrednictwem promieniowania jonizującego.

W przypadku przedawkowania radioaktywności podanej w postaci nanokoloidu albumin ludzkich wyznakowanych [99mTc], nie ma zalecanego sposobu zmniejszenia napromieniowania tkanek.

Znacznik jest powoli usuwany z organizmu wraz z moczem i kałem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyki diagnostyczne, kod ATC: V09DB01 We wszystkich stosowanych stężeniach oraz dawkach stosowanych podczas badań diagnostycznych, nanokoloid albumin znakowany technetem99m nie wywiera efektu farmakodynamicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Produkt kleczniczy NanoScan 500 pg wytwarzany z albuminy ludzkiej składa się z cząstek, z których 95% jest wielkości poniżej 80 nm.

Komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego w wątrobie, śledzionie, a także w szpiku kostnym są odpowiedzialne za oczyszczanie krwi po iniekcji dożylnej.

Akumulacja w narządach

Maksymalne stężenie produktu leczniczego w wątrobie i śledzionie zostaje osiągnięte po około 30 minutach, natomiast w szpiku kostnym zaledwie po 6 minutach od podania.

Po podskórnym wstrzyknięciu produktu leczniczego do tkanki łącznej, 30-40% podanego 99mTc-NanoScan 500 pg (cząstki koloidalne, z czego 95% wielkości poniżej 80 nm) są filtrowane do limfatycznych naczyń włosowatych, których główną funkcją jest resorpcja białek z płynu śródmiąższowego do puli krwi.

Cząstki koloidalne albuminy 99mTc są następnie transportowane naczyniami limfatycznymi do regionalnych węzłów chłonnych i głównych naczyń limfatycznych, a następnie zatrzymywane w komórkach siateczkowatych węzłów chłonnych.

Eliminacja.

Niewielki ułamek radioaktywności 99mTc jest filtrowany przez nerki i wydalany z moczem.

Proteolityczny rozkład koloidu rozpoczyna się natychmiast po jego absorpcji przez układ siateczkowo-śródbłonkowy, produkty rozpadu są wydalane przez nerki do pęcherza moczowego.

Ułamek podanej dawki produktu leczniczego jest fagocytowany przez histiocyty w miejscu wstrzyknięcia. Pozostała część przenika do krwi i gromadzi się głównie w układzie siateczkowo-śródbłonkowym wątroby, śledziony i szpiku kostnego. śladowe ilości są usuwane przez nerki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań dotyczących toksyczności po podaniu jedno- i wielokrotnym, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badań mutagenności oraz genotoksyczności i kancerogenności nie prowadzono.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cyny (II) chlorek dwuwodny Glukoza

Sodu diwodorofosforan Disodu wodorofosforan Azot

Kwas solny Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Niniejszego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6 i rozdziale 12.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

Okres ważności po wyznakowaniu: 8 godzin

Po wyznakowaniu nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Warunki przechowywania rozpuszczonego i wyznakowanego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt należy przechowywać zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielodawkowe fiolki o pojemności 8 ml z bromokrzemowego, bezbarwnego szkła, typu I, , zamknięte korkiem z gumy chlorobutylowej i plastikowo-aluminiowym wieczkiem (wieczko polipropylenowo-aluminiowe).

Wielkość opakowań:

Każde opakowanie zawiera 6 fiolek.

Opakowanie próbne: 2 fiolki

Pakiet 2 opakowań zawierających po 6 fiolek

Pakiet 4 opakowań zawierających po 6 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ostrzeżenia ogólne

Radiofarmaceutyk może być otrzymywany, przechowywany i podawany chorym tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach klinicznych. Otrzymywanie, magazynowanie, użycie terapeutyczne, przenoszenie oraz utylizacja podlegają odpowiednim przepisom administracyjnym wydanym przez kompetentne władze.

Radiofarmaceutyki, przeznaczone do podania chorym, powinny być przygotowane w sposób odpowiedni do wymagań dotyczących zarówno zasad bezpieczeństwa radiologicznego, jak i receptury farmakologicznej. Powinno zapewnić się odpowiednie warunki aseptyczne.

Zawartość fiolki jest przeznaczona wyłącznie do sporządzania roztworu nanokoloidu albuminy wyznakowanej technetem 99mTc. Zawartości fiolki nie można bezpośrednio podawać pacjentom. Podanie możliwe tylko po odpowiednim przygotowaniu produktu leczniczego.

Informacje dotyczące przygotowywania produktu leczniczego, patrz punkt 12.

Zawartość zestawu przed wyznakowaniem nie jest radioaktywna. Jednak po dodaniu nadtechnecjanu sodu (99mTc), należy stosować odpowiednie osłony do przechowywania przygotowanego produktu leczniczego.

Stosowanie produktów radiofarmaceutycznych stwarza ryzyko dla osób postronnych związane z emisją promieniowania na zewnątrz lub skażenia poprzez kontakt z rozlanym moczem, wymiocinami itp. Dlatego konieczne jest stosowanie środków ochrony radiologicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju

Należy zachować środki ostrożności dotyczące materiałów radioaktywnych. Po zastosowaniu, wszystkie materiały wykorzystane do przygotowania i podania produktu radiofarmaceutycznego, w tym niewykorzystane resztki produktu i opakowania, powinny być traktowane jako odpady radioaktywne i usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

RADIOPHARMACY Laboratory Ltd.

2040 Budaors, Gyar st. 2 Węgry Węgry Tel. +36-23-886-950, +36-23-886-951

Fax +36-23-886.-955

e-mail: info@radiopharmacv-laboratorv.eu

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Rozpad technetu [99mTc] następuje przez emisję promieniowania gamma o energii 140 keV, i okresem półtrwania wynoszącym 6,02-godzinny co pozwala na określenie tego radioizotopu jako quasi stabilny.

Dawki promieniowania pochłonięte przez pacjenta o masie ciała 70 kg, po dożylnym podaniu cząstek koloidalnej albuminy ludzkiej 99mTc są podane poniżej.

Dorośli i dzieci

Szacunkowa dawka pochłoniętego promieniowania po podaniu 99mTc NanoScan 500 pg

Pochłonięta dawka

Narząd

Dorośli

mGy/MBq

DZIECI

Noworode

k

mGy/MBq

15 lat mGy/MBq

10 lat mGy/MBq

5 lat

mGy/MBq

1 rok

mGy/MBq

Nadnercza

0.00631

0.00771

0.0114

0.0163

0.0282

0.059

Ściana pęcherza moczowego

0.00996

0.0132

0.0186

0.0275

0.050

0.111

Powierzchnie kości

0.00568

0.00686

0.0109

0.0163

0.0361

0.0957

Mózg

0.00334

0.00417

0.00677

0.0109

0.0192

0.043

Piersi

0.00305

0.00387

0.00563

0.00889

0.0168

0.038

Ściana pęcherzyka żółciowego

0.00808

0.0101

0.0152

0.0227

0.0314

0.073

Układ pokarmowy

Żołądek

0.00493

0.0066

0.0106

0.0152

0.0266

0.0568

Jelito

0.00551

0.00688

0.0105

0.0161

0.0277

0.0587

Ściana górnej części jelita grubego

0.00557

0.00722

0.0108

0.0173

0.0282

0.0601

Ściana dolnej części jelita grubego

0.0052

0.00656

0.0103

0.0149

0.0269

0.0534

Mięsień sercowy

0.00532

0.00669

0.0099

0.0146

0.0255

0.0545

Nerki

0.00541

0.00664

0.0101

0.015

0.0255

0.0547

Wątroba

0.016

0.0203

0.0302

0.0422

0.0756

0.161

Płuca

0.00468

0.00599

0.0087

0.0131

0.0232

0.0498

Mięśnie

0.00396

0.00491

0.00740

0.0112

0.0207

0.0466

Jajniki

0.00575

0.00651

0.0115

0.0181

0.0207

0.0466

Trzustka

0.00637

0.00798

0.0119

0.018

0.0308

0.0636

Czerwony szpik kostny

0.00572

0.00663

0.0103

0.0168

0.034

0.0957

Skóra

0.00269

0.00323

0.00514

0.00820

0.0152

0.0359

Śledziona

0.00411

0.00544

0.00827

0.0121

0.0209

0.0453

Jądra

0.00349

0.00558

0.00783

0.011

0.0194

0.0438

Grasica

0.0042

0.00533

0.00779

0.012

0.0215

0.0466

Tarczyca

0.00405

0.00514

0.00814

0.013

0.0231

0.0495

Macica

0.00582

0.00716

0.0109

0.0164

0.0285

0.0589

Dawka skuteczna na jednostkę podanej aktywności (mGy/MBq)

0.00624

0.00764

0.0147

0.0205

0.0341

0.0732

Dawki obliczono przy użyciu standardowej metody MIRD (MIRD, Broszura Nr 1 Stowarzyszenie Medycyny Jądrowej, 1976). Równoważnik dawki skutecznej (EDE) określono zgodnie z ICRP 80 (Dodatek ICRP 18 (1-4), 1988). Wartość ta zmienia się w następujący sposób: 6,24x10-3 mSv/MBq u osób dorosłych i odpowiednio 7,64x10-3 mSv/MBq, 1,47x10-2mSv/MBq, 2,05x10-2 mSv/MBq, 3,41x10-2mSv/MBq i 7,32x10-2mSv/MBq u dzieci w wieku 15, 10, 5 i 1 oraz u noworodków.

Ciąża

Szacunkowa dawka pochłoniętego promieniowania po podaniu 99mTc-NanoScan 500

CZAS TRWANIA CIĄŻY

Narząd

Kobiety w ciąży

mGy/MBq

3 miesiące mGy/MBq

6 miesięcy mGy/MBq

9 miesięcy mGy/MBq

Nadnercza

0.00205

0.00205

0.00203

0.00203

Ściana pęcherza moczowego

0.000081

0.000081

0.000088

0.000082

Powierzchnie kości

0.00304

0.00304

0.00304

0.00304

Mózg

0.000103

0.000103

0.000103

0.000103

Piersi

0.358

0.358

0.358

0.358

Ściana pęcherzyka żółciowego

0.00147

0.00147

0.00161

0.00161

Układ pokarmowy

Żołądek

0.00268

0.00268

0.00331

0.00331

Jelito

0.00032

0.00032

0.00057

0.00193

Ściana górnej części jelita grubego

0.00049

0.00049

0.00159

0.00178

Ściana dolnej części jelita grubego

0.000117

0.000117

0.000360

0.000270

Mięsień sercowy

0.020

0.020

0.0211

0.0211

Nerki

0.00082

0.00082

0.00081

0.00081

Wątroba

0.00293

0.00293

0.00344

0.00344

Płuca

0.00811

0.00811

0.00839

0.00839

Mięśnie

0.00174

0.00174

0.00175

0.00180

Jajniki

0.000117

0.000117

0.000139

0.000142

Trzustka

0.00257

0.00257

0.00253

0.00253

Czerwony szpik kostny

0.00189

0.00189

0.00189

0.00189

Skóra

0.00278

0.00278

0.00288

0.00293

Śledziona

0.00172

0.00172

0.00171

0.00171

Grasica

0.0103

0.0103

0.00916

0.00916

Tarczyca

0.00124

0.00124

0.00125

0.00125

Macica

0.000127

0.000126

0.000641

0.000830

Płód

-

0.000158

0.000580

0.000710

Łożysko

-

-

0.00126

0.00156

Dawka skuteczna na jednostkę podanej aktywności (mGy/MBq)

0.0574

0.0574

0.0576

0.0576

Obliczenia dawki wykonano stosując standardową metodę MIRD (MIRD Broszura Nr1, Stowarzyszenie Medycyny Jądrowej, 1976). Równoważnik dawki skutecznej (EDE) określono zgodnie z ICRP 80 (Dodatek ICRP 18 (1-4), 1988). Wartość ta zmienia się w następujący sposób: 5,74x10-2 mSv/MBq u kobiet i 5,74x10-2 mSv/MBq, 5,76x10-2 mSv/MBq i 5,76x10-2mSv/MBq u kobiet odpowiednio w 3, 6 lub 9 miesiącu ciąży.

Podanie wewnątrzguzowe

Szacunkowa dawka pochłoniętego promieniowania po podaniu podskórnym 99mTc-

NanoScan 500 pg


Model biokinetyczny

Typowy przebieg badania polega na wstrzyknięciu około 20 MBq koloidu 99mTc w miejsce bezpośrednio koło guza piersi, który ma być następnie usunięty. Pacjenta bada się za pomocą kamery gamma po 4 godzinach od podania radiofarmaceutyku, a następnie przeprowadza się zabieg usunięcia guza. Jeśli na obrazie nie zaobserwowano absorpcji 99mTc przez węzły chłonne, guz, a także miejsce wstrzyknięcia dawki radiofarmaceutyku usuwa się chirurgicznie. Jeśli nastąpiło wchłonięcie dawki promieniowania przez węzły chłonne, wykonuje się bardziej radykalny zabieg. W każdej sytuacji wstrzyknięty koloid 99mTc jest usuwany z organizmu w całości w ciągu około 6 godzin od podania (w niektórych okolicznościach proces ten może się wydłużyć do 18 godzin). Jedyną znaczącą pochłoniętą dawką promieniowania jest ta pochłonięta przez otaczające tkanki, głównie płuca, w wyniku promieniowania z miejscowego nagromadzenia nuklidów promieniotwórczych w piersi podczas kilku godzin narażenia. Dawka ta jest uważana za ogólnie bardzo niewielką.

Aktualne modele dozymetryczne ICRP nie pozwalają na dokonywanie obliczeń dawki na podstawie piersi jako organu źródłowego, a ponieważ dawki są bardzo małe, nie uważa się za konieczne, aby stworzyć nowy model dozymetryczny, w którym piersi byłyby traktowany jako organ źródłowy. Wyciek nuklidu promieniotwórczego z miejsca wstrzyknięcia do układu krążenia jest mało prawdopodobny; jednak taki wyciek byłyby objęty istniejącym modelem dla koloidu 99mTc.

Narząd

USUNIĘCIE W CIĄGU 6 GODZIN

USUNIĘCIE W CIĄGU 18 GODZIN

Dorośli

15 lat

Dorośli

18 lat

Nadnercza

0.00079

0.00093

0.0014

0.0016

Ściana pęcherza moczowego

0.000021

0.000039

0.000036

0.000068

Powierzchnie kości

0.0012

0.0015

0.0021

0.0026

Mózg

0.000049

0.000058

0.000087

0.00010

Piersi

0.0036

0.0039

0.0064

0.0069

Ściana pęcherzyka żółciowego

0.00053

0.00072

0.00093

0.0013

Układ pokarmowy

Żołądek

0.00092

0.0013

0.0016

0.0023

Jelito cienkie

0.00011

0.00015

0.0002

0.00027

Okrężnica

0.000083

0.00019

0.00014

0.00033

Ściana górne) części jelita grubego

0.00012

0.00028

0.00020

0.00049

Ściana dolnej części jelita grubego

0.000038

0.00007

0.000066

0.00012

Serce

0.0041

0.0052

0.0071

0.0091

Nerki

0.00031

0.00042

0.00054

0.00073

Wątroba

0.0011

0.0014

0.0019

0.0024

Płuca

0.0036

0.0039

0.0064

0.0069

Mięśnie

0.00066

0.00083

0.0012

0.0015

Przełyk

0.0036

0.0050

0.0062

0.0087

Jajniki

0.000041

0.000048

0.000071

0.000083

Trzustka

0.00097

0.0011

0.0017

0.0020

Czerwony szpik kostny

0.00086

0.00092

0.0015

0.0016

Skóra

0.0012

0.0014

0.0021

0.0024

Śledziona

0.00068

0.00083

0.0012

0.0015

Grasica

0.0036

0.0050

0.0062

0.0087

Tarczyca

0.00047

0.00062

0.00082

0.0011

Macica

0.000041

0.000064

0.000071

0.00011

Pozostałe organy

0.00066

0.00083

0.0012

0.0015

Dawka skuteczna na jednostkę podanej aktywności (mGy/MBq)

0.0012

0.0014

0.0020

0.0024

12    INSTRUKCJA    PRZYGOTOWANIA    PRODUKTÓW

RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Zawartość zestawu przed przygotowaniem nie jest radioaktywna. Jednak, po rozpuszczeniu w nadtechnecjanie sodu (99mTc) do wstrzykiwań, Ph. Eur, należy stosować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem j onizuj ącym.

Podawanie produktów radiofarmaceutycznych niesie ze sobą ryzyko napromieniowania lub zanieczyszczenia w wyniku rozlania moczu, wymiocin pacjenta, itp. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zachowania środków ochrony radiologicznej. Produkt leczniczy nie zawiera konserwantów bakteriostatycznych.

99mTc-NanoScan należy zużyć w ciągu ośmiu 8 godzin od przygotowania. Zawartości fiolki rozpuszcza się w roztworze o aktywności w zakresie od 185MBq do 5,5 GBq, sterylnego, nie zawierającego utleniaczy nadtechnecjanu sodu (99mTc). Tak jak w przypadku każdego produktu leczniczego, gdy podczas przygotowania fiolka ulegnie uszkodzeniu, należy ją wyrzucić.

W przypadku stosowania u dzieci, możliwe jest rozcieńczenie produktu leczniczego do 1:50 za pomocą chlorku sodu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy nie jest przewidziany do wielokrotnego lub ciągłego podawania.

Instrukcja przygotowania 99mTc-NanoScan

Podczas całej procedury przygotowania radiofarmaceutyku należy stosować techniki aseptyczne i zachować środki ostrożności w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie, tzn. stosować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Podczas przygotowania produktu leczniczego należy używać wodoodpornych rękawic ochronnych.

1.    Zdjąć płytkę ochronną z fiolki i przetrzeć zamknięcie wacikiem nasączonym alkoholem.

2.    Umieścić fiolkę w odpowiedniej ołowianej osłonie o grubości ścian co najmniej 3 mm (1/8 cala) z pokrywką z ołowiu. Przy użyciu strzykawki z osłoną, pobrać 1-5 ml sterylnego, nie zawierającego pirogenów nadtechnecjanu sodu (99mTc) do wstrzykiwań Ph.Eur. (aktywność: od 185 MBq do 5,5 GB).

3.    Dodać roztwór nadtechnecjanu sodu (99mTc) do fiolki, jednocześnie unikając nadmiernego wzrostu ciśnienia w fiolce. Wzrostu ciśnienia można uniknąć poprzez wstrzyknięcie kilku mililitrów roztworu nadtechnecjanu do fiolki, po czym pobranie kilku mililitrów azotu (którego zadaniem jest zapobieganie utlenianiu kompleksu) do strzykawki. Procedurę tę powtarza się, aż cała ilość nadtechnecjanu znajdzie się w fiolce i do czasu uzyskania normalnego ciśnienia w fiolce.

4.    Umieścić ołowianą pokrywkę na osłonie fiolki i wymieszać zawartość fiolki poprzez wielokrotne, delikatne odwracanie fiolki, aż do uzyskania zawiesiny. Następnie inkubować przez 20 minut w temperaturze pokojowej (15-25°C). Stosują odpowiednią osłonę, fiolkę należy sprawdzić wizualnie na obecność ciał obcych przed dalszym postępowaniem, jeśli w fiolce znajdują się ciała obce, produktu leczniczego nie należy używać.

5.    Zbadać produkt leczniczy za pomocą odpowiedniego kalibratora, zapisać informacje na etykiecie z symbol ostrzegawczym promieniowania. Należy również zapisać godzinę i datę przygotowania. Przykleić etykietę na osłonę fiolki.

6.    Czystość radiochemiczną produktu końcowego należy określić przed podaniem produktu leczniczego pacjentowi. Czystość radiochemiczna nie powinna być mniejsza niż 90%

7.    Dawki, które mają być podane pacjentowi należy pobierać w warunkach aseptycznych, za pomocą jałowej igły i strzykawki. Ponieważ fiolki zawierają azot, fiolek nie należy odpowietrzać. Jeśli z fiolki pobiera się kilka dawek, należy zminimalizować ilość powietrza wprowadzanego do fiolki.

8.    Gotowy produkt leczniczy należy wyrzucić po 8 godzinach. Wyznakowany produkt leczniczy należy również przechowywać w ołowianej osłonie z pokrywką. Wyznakowany produkt przechowywać w temperaturze do +25oC.

9.    Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja przeprowadzania kontroli jakości

Jakość wyznakowania (czystość radiochemiczną) można sprawdzić stosując następującą metodę.

Metoda "A"

Materiały

ITLC-SG

9 g/L roztworu chlorku sodu

Capintec lub równoważny przyrząd do pomiaru radioaktywności w zakresie od 0,01 MBq do 6 GBq. Wartość rozdzielczości 0,001 MBq strzykawka o pojemności 1 ml i igła 22-26 G.

Mały zbiornik z pokrywą

Procedura

Wlać wystarczającą ilość soli fizjologicznej do zbiornika (zlewki), aby uzyskać głębokość rozpuszczalnika 3-4 mm

Dodać 1 kroplę roztworu z zestaw do ITLC-SG, na głębokości 1,5 cm od dna. Osuszyć miejsce. Nie ogrzewać!

Wywołać na odległość 10-15 cm od miejsca inokulacji.

Określić rozkład radioaktywności za pomocą odpowiedniego detektora

koloid 99mTc-albuminy z surowicy krwi ludzkiej pozostaje w punkcie początkowym. Jony

nadtechnecjanu przemieszczają się wraz z rozpuszczalnikiem.

Metoda "B"

Materiały

ITLC-SG

Keton metyloetylowy

Capintec lub równoważny przyrząd do pomiaru radioaktywności w zakresie od 0,01 MBq do 6 GBq. Wartość rozdzielczości 0,001 MBq strzykawka o pojemności 1 ml i igła 22-26 G.

Mały zbiornik z pokrywą

Procedura

Wlać wystarczającą ilość ketonu do zbiornika (zlewki), aby uzyskać głębokość rozpuszczalnika 3-4 mm

Dodać 1 kroplę roztworu z zestaw do ITLC-SG, na głębokości 1,5 cm od dna. Osuszyć miejsce. Nie ogrzewać!

Wywołać na odległość 10-15 cm od miejsca inokulacji.

Określić rozkład radioaktywności za pomocą odpowiedniego detektora. Koloid 99mTc-albuminy z surowicy krwi ludzkiej pozostaje w punkcie początkowym, natomiast jony nadtechnecjanu przemieszczają się wraz z rozpuszczalnikiem.

pl spc clean 2015.04.16. 16

NanoScan