+ iMeds.pl

Nasivin 0,025% 0,25 mg/gUlotka Nasivin 0,025%

Ulotka dla pacjenta

Należy uważnie przeczytać całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nasivin 0,025% ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 do 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.


Nasivin 0,025%

(Oxymetazolini hydrochloridum)

0. 25.mg/ml, krople do nosa, roztwór Skład

1 ml roztworu zawiera:

-    substancję czynną: 0,25 mg chlorowodorku oksymetazoliny

-    substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, benzalkoniowego chlorku 50% roztwór, glicerol (85%),cytrynian sodu, woda oczyszczona.

100 ml roztworu zawiera 0,025 g chlorowodorku oksymetazoliny.

Opakowanie zawiera 10 ml roztworu.

Wytwórca:

Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Niemcy


Podmiot odpowiedzialny

Merck Selbstmedikation GmbH Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek Nasivin 0,025% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Zanim zastosuje się lek Nasivin 0,025%

3.    Jak stosować Nasivin 0,025%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nasivin 0,025%

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Nasivin 0,025% i w jakim celu się go stosuje

Lek Nasivin 0,025% zawiera chlorowodorek oksymetazoliny, który zwęża naczynia krwionośne. Podanie leku Nasivin 0,025% zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów wyprowadzających z zatok przynosowych i oczyszcza trąbkę słuchową. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Lek Nasivin 0,025% jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 6 lat w następujących przypadkach: ostry nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego, w diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.

2. Zanim zastosuje się lek Nasivin 0,025%

Nie należy stosować leku Nasivin 0,025% w przypadku:

-    nieżytu nosa wysychającego (zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów);

-    nadwrażliwości (alergii) na chlorowodorek oksymetazoliny, chlorek benzalkoniowy lub którykolwiek inny składnik leku.

Leku Nasivin 0,025% nie należy stosować u dzieci w 1. roku życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nasivin 0,025% w przypadku:

-    przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz innych leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

-    zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza jaskry z wąskim kątem przesączania;

-    ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze);

-    guza chromochłonnego nadnerczy;

-    zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

W powyższych przypadkach lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.

Ciąża

Lek Nasivin 0,025% jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

Karmienie piersią

Lek Nasivin 0,025% jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

Przed zastosowaniem leku u kobiet karmiących piersią należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią lek powinien być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W przypadku stosowania leku Nasivin u osób dorosłych przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn może być zaburzona.

Stosowanie innych leków

Podczas stosowania leku Nasivin 0,025% zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie wystąpiły interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy typu tranylcyprominy. Przedawkowanie lub doustne zażycie leku Nasivin 0,025%, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem Nasivin 0,025% może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

3.    Jak stosować lek Nasivin 0,025%

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 1-2 krople leku Nasivin 0,025% należy wkraplać do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę.

Pojedynczych dawek leku Nasivin 0,025% nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza Nasivin 0,025% można stosować jedynie przez krótki okres (3-5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Należy unikać dłuższego stosowania niż zalecane oraz przedawkowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nasivin 0,025% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Wprzypadku zastosowania większej dawki leku Nasivin 0,025% niż zalecana

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia doustnego leku mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc (objawiający się bardzo szybko narastającą dusznością, kaszlem z odpluwaniem - często pieniącej, krwistej plwociny, rzężącym oddechem, sinicą skóry rąk, nóg, twarzy), zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto może również wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, spowolnienie czynności serca, spadek ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Nasivin 0,025%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nasivin 0,025% może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia układu oddechowego

Często (>1/100 do <1/10): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie mogą występować zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.

W rzadkich przypadkach po ustaniu działania może wystąpić silne uczucie „zatkania” nosa (przekrwienie reaktywne).

Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego nieżytu nosa. Może on wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa i wysychającego nieżytu nosa.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Zaburzenia układu krążenia

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia) i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Nasivin 0,025% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Nasivin 0,025%

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po otwarciu opakowania nie stosować dłużej niż 6 miesięcy.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa tel. 22-53-59-700

Logo Merck

Data opracowania ulotki: 26.09.2014

4

Nasivin 0,025%

Charakterystyka Nasivin 0,025%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nasivin 0,025%

0,25 mg/ml, krople do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ostry nieżyt nosa, naczynioruchowy nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego. W diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Nasivin 0,025% jest przeznaczony do stosowania donosowego.

Nasivin 0,025% może być stosowany tylko u małych dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Nie należy stosować preparatu u dzieci w 1. roku życia.

Dawkowanie:

Należy podawać 1-2 krople preparatu Nasivin 0,025% do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę.

Pojedynczych dawek preparatu Nasivin 0,025% nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę. Bez zalecenia lekarza Nasivin 0,025% można stosować jedynie przez krótki okres (3-5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Należy unikać dłuższego stosowania niż zalecane oraz przedawkowania, szczególnie u dzieci. Dawki większe niż zalecane można stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

4.3.    Przeciwwskazania

Nieżyt nosa wysychający, nadwrażliwość na substancję czynną, chlorek benzalkoniowy (substancja konserwująca) lub na którykolwiek z pozostałych składników preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W poniższych przypadkach preparat można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka:

-    pacjenci przyjmujący inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz inne leki, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

-    zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania;

-    ciężkie choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze);

-    guz chromochłonny;

-    zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania preparatu Nasivin 0,025% zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie wystąpiły interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy typu tranylcyprominy. Przedawkowanie lub doustne zażycie preparatu Nasivin 0,025%, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu Nasivin 0,025% może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży i karmienia piersią preparat może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W przypadku stosowania preparatów zawierających oksymetazolinę przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego

Często (>1/100 do <1/10): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie mogą występować zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.

W rzadkich przypadkach po ustaniu działania może wystąpić silne uczucie „zatkania” nosa (przekrwienie reaktywne).

Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego nieżytu nosa (rhinitis medicamentosa). Może on wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa i wysychającego nieżytu nosa (rhinitis sicca).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Zaburzenia układu krążenia

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia) i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu preparatu.

4.9.    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia doustnego leku mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto może również wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, spadek ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania po przedawkowaniu

Podanie węgla aktywowanego, płukanie żołądka, podanie tlenu do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu w powolnym wlewie dożylnym lub 100 mg fentolaminy doustnie. Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. W razie potrzeby należy obniżać gorączkę i zastosować leczenie przeciwdrgawkowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna - leki stosowane w chorobach nosa, sympatykomimetyki kod ATC: R01 AA 05

Oksymetazolina, substancja czynna preparatu Nasivin 0,025% działa sympatykomimetycznie, zwęża naczynia krwionośne, w wyniku czego przekrwienie błon śluzowych zmniejsza się.

Podanie preparatu Nasivin 0,025% zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów wyprowadzających z zatok przynosowych i oczyszcza trąbkę słuchową. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie infekcji bakteryjnych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Badania ze znakowaną izotopowo oksymetazoliną wykazały, że związek ten podany donosowo nie wywiera żadnych działań ogólnoustrojowych. W badaniu po podaniu doustnym (badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby) zdrowym ochotnikom wykazano, że pierwsze niespecyficzne zmiany widoczne w EKG wystąpiły po podaniu dawki 1,8 mg oksymetazoliny (co odpowiada 3,6 ml 0,05% roztworu). Taka dawka substancji czynnej nie miała wpływu na ciśnienie tętnicze ani na częstość pracy serca.

Po donosowym podaniu dawek większych niż zalecane wchłonięta ilość oksymetazoliny może wywołać objawy ze strony układu krążenia. W rzadkich przypadkach ilość oksymetazoliny wchłonięta po podaniu donosowym może wywołać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.8).

Okres półtrwania oksymetazoliny po podaniu donosowym wynosi 35 godzin u ludzi.

2,1% dawki wydala się przez nerki, a około 1,1% z kałem.

Nie ma danych dotyczących dystrybucji oksymetazoliny w organizmie człowieka.

Działanie oksymetazoliny rozpoczyna się po kilku minutach po podaniu leku. Działanie oksymetazoliny utrzymuje się do 12 godzin.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach (badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz badania toksycznego wpływu na reprodukcję) nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Brak danych dotyczących karcynogenności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy

Benzalkoniowego chlorku 50% roztwór Glicerol (85%)

Sodu cytrynian Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

30 miesięcy.

6 miesięcy po otwarciu opakowania.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka 10 ml ze szkła oranżowego zamknięta polipropylenową nakrętką z dołączoną szklaną pipetką z kapturkiem z gumy bromobutylowej, w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck Selbstmedikation GmbH Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1083

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.03.1999 / 28/04/2005 / 07/11/2007 / 24.04.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.09.2014

4

Nasivin 0,025%