+ iMeds.pl

Natamycyna unia 25 mgUlotka Natamycyna unia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Natamycyna UNIA, 25 mg, tabletki dopochwowe

(Natamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Natamycyna UNIA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natamycyna UNIA

3.    Jak stosować lek Natamycyna UNIA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Natamycyna UNIA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Natamycyna UNIA i w jakim celu się go stosuje

Natamycyna UNIA zawiera substancję czynną natamycynę. Jest to antybiotyk (polienowy) o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Działa na chorobotwórcze grzyby, w tym drożdżaki, które są częstą przyczyną zapalenia sromu i pochwy oraz na rzęsistka pochwowego.

Natamycyna nie wchłania się przez skórę i błony śluzowe i dlatego może być stosowana w okresie ciąży i karmienia piersią. Wykazuje również dużą skuteczność w leczeniu drożdżycy u dziewcząt.

W temperaturze ciała tabletka dopochwowa szybko się rozpuszcza, co umożliwia dokładne pokrycie ścian pochwy antybiotykiem.

Lek nie działa na bakterie, a zatem nie jest szkodliwy dla prawidłowej flory bakteryjnej (np. dla pałeczek Doderleina obecnych w pochwie). Może być stosowany zapobiegawczo podczas leczenia antybiotykami.

Wskazania do stosowania leku Natamycyna UNIA:

•    zapalenie sromu i pochwy spowodowane przez drożdżaki (Candida albicans, Aspergillus sp., Cryptococcus sp., Blastomyces dermatitidis oraz inne grzyby i drożdżaki);

•    zakażenia rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) - leczenie pomocnicze;

•    zakażenia mieszane wywołane wymienionymi wyżej drobnoustrojami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natamycyna UNIA Kiedy nie stosować leku Natamycyna UNIA

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na natamycynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Leku nie należy stosować w czasie miesiączki. Zaleca się rozpoczynać leczenie w pierwszym dniu po zakończeniu krwawienia.

• Podczas leczenia należy ograniczyć aktywność seksualną. W przypadku nawracania zakażenia wskazane jest leczenie partnera.

•    W trakcie leczenia nie należy stosować irygacji (płukania pochwy).

Tabletki dopochwowe nie powodują trwałego zabrudzenia bielizny.

Natamycyna UNIA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Natamycyna UNIA z innymi lekami przeciwgrzybiczymi stosowanymi dopochwowo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tabletki dopochwowe zawierające natamycynę można stosować w leczeniu drożdżycy pochwy u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie takiego leczenia w okresie ciąży zmniejsza częstość występowania uogólnionych zakażeń grzybiczych u noworodków.

Natamycyna nie wchłania się przez skórę i błony śluzowe i może być stosowana w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Natamycyna UNIA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Natamycyna UNIA stosuje się dopochwowo. Tabletkę należy wprowadzać głęboko do pochwy za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania.

Zalecane dawkowanie

Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę przez 20 dni lub 2 tabletki raz na dobę przez 10 dni.

Lek najlepiej jest stosować wieczorem przed snem.

Sposób stosowania leku

Tabletkę leku Natamycyna UNIA należy wprowadzić głęboko do pochwy, pozostając w pozycji leżącej.

Kolejność czynności:

1. Umieścić szpiczasty koniec tabletki w plastikowym aplikatorze i następnie zwilżyć

go dokładnie bieżącą wodą.

2. Wprowadzić aplikator delikatnie do pochwy tak głęboko, jak to jest możliwe, najlepiej leżąc na plecach.

3.    Przez naciśnięcie tłoczka aplikatora wprowadzić tabletkę do pochwy. Należy pozostać w pozycji leżącej, aby tabletka mogła całkowicie się rozpuścić w miejscu wprowadzenia. Najwygodniej jest stosować lek tuż przed snem.

4. Po każdorazowym użyciu aplikator należy umyć ciepłą wodą. Nie używać wrzącej wody!

Po umyciu aplikator należy włożyć do oryginalnego opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natamycyna UNIA

W przypadku miejscowego stosowania tego leku przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe. Pominięcie zastosowania leku Natamycyna UNIA

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Natamycyna UNIA

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Przerwanie leczenia grozi nawrotem zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest dobrze tolerowany po podaniu miejscowym. Nie stwierdzono ogólnych działań niepożądanych.

Bardzo rzadko może wystąpić nadwrażliwość na lek (objawiająca się pieczeniem w okolicy zewnętrznych narządów płciowych). Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Natamycyna UNIA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Natamycyna UNIA

-    Substancj ą czynną leku jest natamycyna.

Każda tabletka dopochwowa zawiera 25 mg natamycyny.

-    Pozostałe składniki to: magnezu stearynian; benzalkoniowy chlorek; sodu cytrynian bezwodny; disodu fosforan bezwodny; skrobia żelowana kukurydziana; krzemionka koloidalna bezwodna; laktoza jednowodna; skrobia ziemniaczana; talk.

Jak wygląda lek Natamycyna UNIA i co zawiera opakowanie

Lek Natamycyna UNIA ma postać tabletek dopochwowych barwy białej do kremowej, w kształcie migdału.

Opakowanie: Blistry z folii PET/Aluminium/PE oraz aplikator w tekturowym pudełku wraz z ulotką. 20 szt. (5 blistrów po 4 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Natamycyna UNIA jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Natamycyna Unia

Charakterystyka Natamycyna unia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Natamycyna UNIA, 25 mg, tabletki dopochwowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg natamycyny (Natamycinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dopochwowe

Tabletki barwy białej do kremowej, w kształcie migdału.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapalenie sromu i pochwy spowodowane przede wszystkim przez Candida albicans, także Aspergillus sp., Cryptococcus sp., Blastomyces dermatitidis oraz inne grzyby i drożdżaki.

Zakażenia rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) - leczenie pomocnicze.

Zakażenia mieszane wywołane wyżej wymienionymi czynnikami etiologicznymi.

Produkt leczniczy nie działa na bakterie, a zatem nie jest szkodliwy dla fizjologicznej flory bakteryjnej (np. dla pałeczek Doderleina obecnych w pochwie). Może być stosowany profilaktycznie podczas uogólnionej antybiotykoterapii. Jest produktem z wyboru w leczeniu rzęsistkowicy i drożdżycy pochwy u kobiet w ciąży. Wykazuje również dużą skuteczność w leczeniu drożdżycy u dziewcząt.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować 1 tabletkę na dobę, najlepiej wieczorem przed snem, przez 20 dni lub 2 tabletki raz na dobę przez 10 dni. Nie stosować podczas menstruacji. Najlepiej rozpoczynać leczenie w pierwszym dniu po jej zakończeniu. Przed wprowadzeniem, tabletkę należy delikatnie zwilżyć wodą i następnie wprowadzić do pochwy, za pomocą aplikatora, najgłębiej jak to możliwe.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w czasie menstruacji. W trakcie leczenia należy ograniczyć aktywność seksualną. W przypadku nawracania zakażenia wskazane jest również leczenie partnera. Podczas leczenia nie powinno się stosować irygacji.

Tabletki nie powodują trwałego zabrudzenia bielizny.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji między substancją czynną a substancjami pomocniczymi ani innymi produktami przeciwgrzybiczymi stosowanymi dopochwowo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Natamycynę można stosować w leczeniu drożdżycy pochwy u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią. Stosowanie takiego leczenia u kobiet w okresie ciąży zmniejsza częstość występowania uogólnionych zakażeń Candida u noworodków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany po podaniu miejscowym. Nie stwierdzono ogólnych działań niepożądanych. Bardzo rzadko występuje nadwrażliwość na produkt leczniczy, objawiająca się pieczeniem w okolicy zewnętrznych narządów płciowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania natamycyny stosowanej w postaci tabletek dopochwowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne, kod ATC: G 01 AA 02

Natamycyna należy do grupy polienowych antybiotyków makrolidowych, obejmującej między innymi nystatynę i amfoterycynę A i B.

Antybiotyki te mają wspólną cechę strukturalną, makrocykliczny pierścień laktonowy zawierający od 3 do 7 sprzężonych wiązań podwójnych C=C.

Natamycyna działa grzybobójczo w stężeniach występujących po miejscowym zastosowaniu. Wpływ natamycyny na komórki grzyba i strzępki jest tak swoisty, że bywa nazywany „efektem natamycynowym”.

Po kontakcie natamycyny z komórkami grzyba, te przekształcają się w komórki olbrzymie z wielobocznymi postaciami pączkującymi. W efekcie dochodzi do zwyrodnień komórek grzyba (powstają rozległe ziarnistości) i ich rozpadu. Następuje wyrzucenie cytoplazmy i rozpłynięcie się strzępków grzyba.

Antybiotyki polienowe wiążą się nieodwracalnie z ergosterolem w błonie komórkowej drożdży i innych grzybów, powodując zaburzenia jej przepuszczalności. Prowadzi to do szybkiej ucieczki jonów z komórki (w szczególności potasu i fosforanów), a także małych peptydów - następuje zaburzenie prawidłowego funkcjonowania komórki.

Dane literaturowe wskazują, że stosowanie natamycyny przez 20 dni powoduje wyleczenie u około 90% kobiet nie będących w okresie ciąży i około 70% kobiet w ciąży. Podobną skuteczność obserwuje się przy stosowaniu natamycyny przez 10 dni w dawce dobowej 50 mg. Nieskuteczność terapii stwierdza się najczęściej u kobiet z nawracającą drożdżycą pochwy w wywiadzie oraz chorych na cukrzycę insulinozależną. Czynnikiem usposabiającym jest antybiotykoterapia przeciwbakteryjna oraz współżycie płciowe podczas terapii. Nawroty zakażenia występują u około 5% kobiet.

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego nie obserwowano objawów niepożądanych ani powikłań.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Natamycyna nie wchłania się przez skórę i błony śluzowe - wykazuje jedynie działanie miejscowe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Benzalkoniowy chlorek Sodu cytrynian bezwodny Disodu fosforan bezwodny Skrobia żelowana kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PET/Aluminium/PE oraz aplikator w tekturowym pudełku.

20 szt. (5 blistrów po 4 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0109

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.03.1991 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Natamycyna Unia