Imeds.pl

Natecal D3 600 Mg + 400 Iu

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NATECAL D3 600 mg + 400 IU tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Natecal D3 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Natecal D3

3.    Jak przyjmować Natecal D3

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Natecal D3

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST NATECAL D3 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 zawierają dwie substancje czynne: węglan wapnia i cholekalcyferol (witaminę D3). Zarówno wapń, jak i witamina D3 występują w diecie, zaś witamina D jest również wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 mogą być przepisywane przez lekarza w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu niedoboru witaminy D i (lub) wapnia.

Lek Natecal D3 stosuje się:

-    w leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku

-    w połączeniu z leczeniem osteoporozy u pacjentów z niedoborem wapnia i witaminy D3 lub, u których występuje wysokie ryzyko ich niedoboru.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU NATECAL D3 Kiedy nie przyjmować leku Natecal D3

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na wapń, witaminę D3 lub którykolwiek z pozostałych składników leku Natecal D3 wymienionych w punkcie 6 (zwłaszcza olej sojowy);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię) lub w moczu (hiperkalciurię);

•    jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek;

•    jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

•    jeśli pacjent ma wysokie stężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminoza D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli pacjent ma kamicę nerkową lub inną chorobę nerek (u osób z nieprawidłową czynnością nerek lekarz będzie musiał starannie kontrolować leczenie, aby się upewnić, czy nie gromadzi się zbyt dużo wapnia we krwi);

•    jeśli pacjent pozostaje przez dłuższy czas (kilka miesięcy) w łóżku i jeśli ma osteoporozę (kruchość kości), ponieważ może mieć duże stężenie wapnia we krwi;

•    jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki zawierające wapń lub witaminę D (informację o tym można uzyskać od lekarza lub farmaceuty);

•    u pacjentów chorych na sarkoidozę (informację o tym można uzyskać od lekarza).

Lek Natecal D3 a inne leki

Nie należy przyjmować tego leku bez porozumienia z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli pacjent przyjmuje również:

•    jakikolwiek inny lek zawierający witaminę D;

•    następujące leki nasercowe: digoksynę lub inne glikozydy nasercowe;

•    antybiotyki pochodne tetracykliny i fluorochinolonu; po zażyciu tych leków zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 3 godzin przed przyjęciem tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3;

•    tiazydowe środki moczopędne;

•    jeżeli pacjent stosuje inne leki stosowane w leczeniu chorób kości, takie jak bisfosfoniany lub fluorek sodu; zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 3 godzin przed przyjęciem tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3.

•    fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy) oraz barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki lub bezsenności), ponieważ mogą one zmniejszać działanie witaminy D3.

•    ryfampicyna redukuje aktywność witaminy D3

•    orlistat (lek stosowany w leczeniu otyłości), cholestyraminę, środki przeczyszczające takie, jak olej parafinowy, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie witaminy D3.

•    estramustynę (lek stosowany w chemioterapii), hormony tarczycy lub leki zawierające żelazo, cynk lub stront, ponieważ ich wchłanialność może zostać zmniejszona. Należy je przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub po zażyciu leku Natecal D3.

Natecal D3 z jedzeniem i piciem

Na działanie leku Natecal D3 może mieć wpływ żywność zawierająca kwas szczawiowy (np. szpinak, rabarbar, szczaw, kakao, herbata...), fosforany (np. wędliny, ser topiony...) lub kwas fitynowy (np. rośliny strączkowe, zboża, czekolada...)

Należy przyjmować lek Natecal D3 2 godziny przed lub po spożyciu posiłku zawierającego ww. składniki.

Ciąża i karmienie piersią

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie z zalecenia lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Natecal D3

Produkt zawiera: aspartam (E951), laktozę, uwodorniony olej sojowy, sacharozę.

Produkt zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Fenyloalanina może być szkodliwa dla osób chorych na fenyloketonurię.

Produkt zawiera laktozę i sacharozę, dlatego jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego.

Produkt zawiera olej sojowy, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono alergię na orzechy ziemne lub soję, nie powinien on stosować tego produktu leczniczego.

JAK PRZYJMOWAĆ NATECAL D3

3.


Natecal D3 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Natecal D3 u dorosłych i osób w podeszłym wieku to jedna tabletka dwa razy na dobę (np. jedna tabletka rano i jedna wieczorem), najlepiej po posiłku.

Tabletki można umieścić w ustach bez wody i ssać, nie należy ich połykać w całości.

W ciągu kilku minut pacjent odczuje, że tabletka się rozpuszcza; towarzyszyć temu będzie delikatne musowanie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Natecal D3

Należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli jest to niemożliwe, należy udać się na pogotowie lub do najbliższego szpitalnego oddziału zatruć, biorąc ze sobą pozostałe tabletki i opakowanie.

Pominięcie przyjęcia leku Natecal D3

Należy przyjąć lek jak najszybciej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się już godzina planowanego przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować stosowanie leku w zwykły sposób. Nie należy przyjmować dwóch dawek równocześnie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Natecal D3 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (z częstością od 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    hiperkalcemia (zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi) - do jej objawów należą: nudności, wymioty, brak apetytu, zaparcia, ból żołądka, ból kości, nadmierne pragnienie, potrzeba częstszego oddawania moczu, osłabienie mięśniowe, senność i splątanie

•    hiperkalciuria (zbyt wysokie stężenie wapnia w moczu)

Następujące działania niepożądane występują rzadko (z częstością od 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    nudności

•    ból żołądka

•    zaparcia

•    biegunka

•    wzdęcia

•    świąd

•    wysypka

•    pokrzywka

Częstość występowania następujących działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    poważne reakcje alergiczne (nadwrażliwość) takie, jak obrzęk twarzy, ust i języka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NATECAL D3

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie stosować leku Natecal D3 po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie „exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Po pierwszym otwarciu okres ważności wynosi 60 dni.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Natecal D3

•    Substancjami czynnymi są węglan wapnia (1500 mg, co odpowiada 600 mg wapnia) i witamina D3 (400 IU co odpowiada 0,01 mg)

•    Inne składniki leku to: maltodekstryna, aspartam (E 951), hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona (E 463), laktoza jednowodna, kwas cytrynowy, bezwodny (E 330), aromat pomarańczowy, kwas stearynowy, DL-a-tokoferol (E 307), olej sojowy uwodorniony, żelatyna, sacharoza, skrobia kukurydziana.

Jak wygląda lek Natecal D3 i co zawiera opakowanie

Produkt ma postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej .

Tabletka ma kształt okrągły ze ściętymi brzegami, barwę od białej do prawie białej.

Pojemnik do tabletek zawiera 60 lub 180 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ITALFARMACO S.p.A.

Viale F. Testi

330 - 20126 Milano

Włochy

Tel. + 39 02 64431 Faks + 39 02644346 e-mail: info@italfarmaco.com Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4