Imeds.pl

Natussic 7,5 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Natussic

7,5 mg/5 ml, syrop

Butamirati citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 5 do 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Natussic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natussic

3.    Jak stosować lek Natussic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Natussic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Natussic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Natussic jest butamiratu cytrynian.

Natussic jest lekiem przeciwkaszlowym przeznaczonym do stosowania w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natussic Kiedy nie stosować leku Natussic

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych (patrz punkt „Lek Natussic a inne leki”).

Dzieci

Leku Natussic, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

LekNatussic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Natussic może powodować senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Natussic zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Lek Natussic zawiera etanol 96%

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3. Jak stosować lek Natussic

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Natussic dłużej niż 5 do 7 dni.

Syrop Natussic stosuje się doustnie.

Do opakowania leku dołączona jest łyżka miarowa umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej dawki syropu.

Łyżkę miarową do podawania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę, dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę, młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę, dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Natussic syrop nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natussic

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Natussic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    senność,

•    nudności,

•    biegunka,

•    pokrzywka.

Jeżeli występują wymienione objawy, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się po poradę do lekarza. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Natussic

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do stosowania przez 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Natussic

-    Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian.

5 ml syropu zawiera 7,5 mg butamiratu cytrynianu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sacharyna sodowa (E 954), wanilina, kwas benzoesowy (E 210), sodu wodorotlenek, etanol 96% (v/v), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Natussic i co zawiera opakowanie

Syrop Natussic to bezbarwny, przezroczysty syrop o swoistym smaku i waniliowym zapachu.

Butelka z brunatnego szkła typu III z zakrętką z HDPE i uszczelką ze spienionego PE, z pierścieniem gwarancyjnym, z łyżką miarową z PP w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

1 butelka po 100 ml 1 butelka po 200 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4