+ iMeds.pl

Navelbine 10 mg/mlUlotka Navelbine

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Navelbine 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Vinorelbinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Navelbine i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Navelbine

3.    Jak stosować lek Navelbine?

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Navelbine?

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NAVELBINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Lek Navelbine należy do grupy pochodnych alkaloidów Vinca stosowanych w leczeniu raka.

Lek Navelbine dostępny jest w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawanego dożylnie.

Lek Navelbine stosowany jest w leczeniu niektórych typów nowotworów złośliwych płuc i piersi. Nie zaleca się stosowania leku Navelbine u dzieci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NAVELBINE Kiedy nie stosować leku Navelbine?

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (winorelbinę) lub na inne leki zawierające alkaloidy Vinca stosowane w leczeniu raka

-    jeśli u pacjenta poziom granulocytów obojętnochłonnych jest mniejszy niż 1500/mm1 lub jeśli pacjent przebył w ciagu ostatnich dwóch tygodni ostrą infekcję

-    jeśli u pacjenta występuje mała liczba płytek krwi

-    w przypadku karmienia piersią

-    w przypadku ciąży lub przypuszczenia, że pacjentka skierowana na leczenie może być w ciąży

-    jeśli pacjent miał niedawno podaną szczepionkę przeciwko żółtej febrze lub jeśli planowane jest podanie takiej szczepionki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Navelbine?

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    u pacjenta wystąpił w przeszłości zawał serca lub silny ból w klatce piersiowej

-    pacjent przebył radioterapię, a w polu napromieniania znajdowała się wątroba

-    u pacjenta występują objawy infekcji takie jak: gorączka, dreszcze

-    planowane jest szczepienie

-    czynność wątroby jest upośledzona

Przed i w trakcie leczenia lekiem Navelbine należy oceniać morfologię krwi (badać poziom komórek krwi) w celu kontroli bezpieczeństwa stosowania leku. Jeśli wyniki ulegną pogorszeniu, lekarz może zalecić powtórne badanie lub też leczenie może zostać odroczone, do czasu uzyskania ich normalizacji.

Stosowanie leku Navelbine z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

-    Leki stosowane do rozrzedzenia krwi (leki przeciwzakrzepowe)

-    Lek przeciwdrgawkowy zwany fenytoiną

-    Lek przeciwgrzybiczy zwany itrakonazolem

-    Lek onkologiczny zwany mitomycyną C

-    Leki upośledzające system immunologiczny, takie jak cyklosporyna i takrolimus.

Nie zaleca się stosowania leku Navelbine razem z żywymi atenuowanymi szczepionkami (np. przeciw odrze, różyczce, śwince). Nie należy stosować leku Navelbine razem ze szczepionką przeciwko żółtej febrze.

Stosowanie leku Navelbine razem z innymi lekami uszkadzającymi szpik kostny (powodującymi zmiany w morfologii krwi) może powodować nasilenie się niektórych objawów niepożądanych.

Stosowanie leku Navelbine z jedzeniem i piciem

Nie są znane interakcje leku Navelbine z jedzeniem i piciem.

Płodność u mężczyzn

Mężczyźni wykazujący aktywność seksualną podczas (i do 3 miesięcy po zakończeniu) leczenia powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym, w czasie terapii lekiem Navelbine, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ciąża

Nie należy stosować leku Navelbine u kobiet w ciąży lub u kobiet, które mogą być w ciąży. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka zaszła w ciążę tuż przed rozpoczęciem leczenia lub w trakcie jego trwania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Navelbine u kobiet karmiących piersią. Należy bezwzględnie przerwać karmienie piersią, jeśli konieczne jest zastosowanie leku Navelbine i można je powtórnie rozpocząć dopiero wtedy, kiedy lekarz uzna to za bezpieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Navelbine na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. W żadnym wypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli pacjent czuje się źle lub jeśli lekarz uzna, że pacjent nie powinien wykonywać tych czynności . 1

Dawkowanie

Przed i w trakcie leczenia lekiem Navelbine lekarz zleci badanie (morfologię) krwi. Wyniki tego badania zdecydują o czasie rozpoczęcia terapii. Dawka leku jest uzależniona od wzrostu, wagi oraz ogólnego stanu pacjenta. Lekarz określi powierzchnię ciała pacjenta, a następnie obliczy dawkę leku.

Częstość stosowania

Lek Navelbine zazwyczaj stosowany jest raz w tygodniu. Lekarz dokładnie określi częstość jego stosowania.

Czas trwania leczenia

Lekarz określi czas trwania leczenia.

Sposób i droga podania

Lek Navelbine należy rozcieńczyć przed podaniem. Lek Navelbine można podawać wyłącznie dożylnie poprzez wlew trwający od 6 do 10 minut. Po zakończonym wlewie należy dokładnie przepłukać żyłę jałowym roztworem soli fizjologicznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Navelbine

Podawanie leku Navelbine powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Navelbine, mogą wystąpić działania niepożadane. Zmiany w morfologii krwi mogą spowodować wystąpienie objawów infekcji (takich jak gorączka, dreszcze, kaszel) i silnych zaparć. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z wyżej wymienionych objawów.

Przerwanie stosowania leku Navelbine

O przerwaniu leczenia zadecyduje lekarz. Jeśli pacjent chce samodzielnie przerwać leczenie, powinien skonsultować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Navelbine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Navelbine wystąpią następujące działania niepożądane:

-    objawy infekcji, takie jak: kaszel, gorączka, dreszcze,

-    silne zaparcie połączone z bólem brzucha spowodowanym brakiem wypróżnienia przez kilka dni,

-    silne zawroty głowy, w tym podczas wstawania,

-    silny ból w klatce piersiowej, który dotychczas nie występował,

-    objawy uczulenia, takie jak swędzenie, spłycenie oddechu.

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane, które wystąpiły u niektórych osób leczonych Navelbine. Sklasyfikowano je zgodnie z częstością występowania, poczynając od występujących najczęściej.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 leczonych chorych)

Co należy zrobić?

•    Złe samopoczucie (nudności)

•    Wymioty

Jeśli objawy nasilają się należy natychmist skontaktować się z lekarzem.

• Spadek liczby krwinek białych, który może często powodować infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze w układzie

Jeśli wystąpi gorączka (38°C lub wyższa) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

oddechowym, moczowym, pokarmowym i innych

•    Spadek liczby krwinek czerwonych (anemia) który może powodować bladość skóry, osłabienie lub duszność

•    Osłabienie odruchów kostno-stawowych, niekiedy zaburzenia czucia

•    Osłabienie kończyn dolnych

Jeśli objawy nasilają się należy natychmist skontaktować się z lekarzem.

•    Utrata włosów (łysienie)

Reakcje w miejscu podania leku takie, jak:

•    Rumień (zaczerwienienie)

•    Piekący ból

•    Odbarwienie żyły

•    Zapalenie żyły w miejscu wkłucia

Jeśli objawy utrzymują się należy skontaktować się ze swoim lekarzem. Takie objawy mogą wystąpić podczas chemioterapii.

•    Zapalenie lub bolesność w jamie ustnej lub gardle

•    Zaparcie. Ból brzucha lub brak wypróżnienia przez kilka dni

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Podwyższone wartości enzymów wątrobowych

Lekarz dokona oceny czynności wątroby w czasie przyjmowania chemioterapii.

Częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 leczonych chorych)

Co należy zrobić?

• Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze

Jeśli objawy nasilają się należy natychmist skontaktować się z lekarzem.

•    Spadek liczby płytek krwi, który zwiększa ryzyko krwawienia lub wybroczyn krwawych (siniaki)

•    Biegunka

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Ból szczęk

•    Bóle mięśni

•    Bóle stawów

•    Zmęczenie

•    Gorączka

•    Ból o różnej lokalizacji, np. w klatce piersiowej lub w okolicy guza

Jeśli objawy utrzymują się należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 leczonych chorych)

Co należy zrobić?

Zaburzenia krwi i układ krwiotwórczego:

•    Nasilone objawy ciężkiej infekcji takie jak: kaszel, gorączka, dreszcze i zakażenie krwi

Zaburzenia serca i naczyń krwionośnych:

•    Spadek ciśnienia krwi (niedociśnienie) z możliwymi zawrotami głowy i uczuciem słabości (omdlenia)

•    Wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie) z możliwym silnym bólem głowy.

•    Nagłe uderzenia gorąca i zaczerwienienie twarzy i szyi (wypieki)

•    Uczucie marznięcia dłoni i stóp

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Zaburzenia układu oddechowego:

•    Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (duszność i skurcz oskrzeli)

Rzadkie działania niepożądane

(magą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 leczonych osób)

Co należy zrobić?

Zaburzenia krwi i układ krwiotwórczego:

•    Ciężka hyponatremia (niski poziom sodu we krwi) , która może prowadzić do uczucia zmęczenia, dezorientacji (splątania), drżeń mięśniowych i śpiączki

Zaburzenia serca i naczyń krwionośnych:

•    Silny ból w klatce piersiowej, zawał serca (choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego)

•    Silny spadek ciśnienia tętniczego prowadzący do zawrotów głowy i omdleń (ciężkie niedociśnienie, zasłabniecie)

Zaburzenia układu oddechowego:

•    W przypadku jednoczesnego leczenia innym lekiem przeciwnowotworowym, zwanym mitomycyną C mogą wystąpić trudności w oddychaniu (objaw śródmiąższowej choroby płuc)

Zaburzenia układu nerwowego:

•    Poważne trudności w poruszaniu się i zaburzenia czucia dotyku (parestezje)

Zaburzenia przewodu pokarmowego:

•    Ciężkie zaparcia z silnym bólem brzucha przy braku wypróżnienia przez kilka dni (porażenna niedrożność jelit)

•    Silny ból w jamie brzusznej lub plecach (zapalenie trzustki)

Odczyny alergiczne (reakcje uczuleniowe):

•    Zmiany skórne takie jak pokrzywki i wykwity skórne (uogólnione reakcje skórne)

•    Owrzodzenia w miej scu podania leku (miejscowa martwica)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych chorych)

Co należy zrobić?

•    Tachykardia (przyspieszenie czynności serca powyżej 100 uderzeń na minutę), kołatania serca (uczucie przyspieszonego lub mocnego bicia serca) i zaburzenia rytmu serca.

•    Posocznica (zagrażająca życiu infekcja z

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

wysoką gorączką, zakażeniem układu oddechowego i/lub innych układów, mogąca prowadzić do niewydolności narządowej)


Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

Co należy zrobić?

•    Uogólnione odczyny uczuleniowe (reakcje alergiczne). Silne reakcje mogące prowadzić do poważnych trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, wysypki na całym ciele, obrzęku powiek, ust oraz gardła (wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja, reakcje rzekomoanafilaktyczne)

•    Niski poziom sodu we krwi spowodowany nadmierną produkcją hormonu powodującego zatrzymanie płynów w organiźmie, prowadzący do osłabienia, zmęczenia lub dezorientacji (splątania) (Zespół Nieprawidłowego Wydzielania Hormonu Antydiuretycznego - SIADH)

•    Utrata apetytu (anoreksja)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NAVELBINE?

Lek Navelbine przechowywać w temperaturze 2°C do 8°C (w lodówce). Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Navelbine po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku (Exp:). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Navelbine może być przygotowywany do wlewu i magazynowany tylko przez personel szpitalny.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Navelbine?

-    Substancją czynną leku jest winorelbina w postaci winianu.

-    Każdy 1ml roztworu zawiera 10 mg winorelbiny w postaci winianu.

-    Innym składnikiem leku jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Navelbine i co zawiera opakowanie?

Lek Navelbine występuje w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji i jest zapakowany w przezroczyste szklane fiolki (1 ml lub 5 ml).

Lek Navelbine jest bezbarwnym lub bladożółtym roztworem.

Fiolka 1 ml zawiera 10 ml winorelbiny.

Fiolka 5 ml zawiera 50 ml winorelbiny.

Lek Navelbine dostępny jest w:

-    opakowaniach zawierających 10 fiolek po 1 ml,

-    opakowaniach zawierających 10 fiolek po 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdowac się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance F-92654 Boulogne-Cedex Francja

Wytwórca:

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Etablissement Aquitaine Pharm International Avenue du Bearn 64320 IDRON Francja

W celu uzyskania szczegółowych informcji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Jedynie personel szpitala mający doświadczenie w pracy w lekami cytostatycznymi może zajmować się przygotowaniem i podawaniem leku Navelbine. Aby uniemożliwić kontakt leku lub jego roztworu ze skórą i oczami personel powinien stosować fartuchy, okulary, rękawiczki i maski na twarz. W razie rozlania roztworu powinien on być natychmiast wytarty.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego dostania się leku do oka, należy przemyć je obficie roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %).

Po zakończeniu procedury podawania leku, personel powinien dokładnie wyczyścić powierzchnie używane do sporządzania leku oraz umyć ręce i twarz.

Wykazano, że po rozpuszczeniu leku Navelbine w chlorku sodu 9 mg/mL (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań lek Navelbine jest stabilny pod względem fizykochemicznym przez 1 dzień w temperaturze 20°C +/- 5°C wystawiony na działanie światła, 40 dni w temperaturze 20°C +/- 5°C w miejscu chronionym od światła lub 40 dni w lodówce (2°C / 8°C) w miejscu chronionym od światła w butelkach z neutralnego szkła, polichlorku winylu lub polietylenu lub torebkach z octanu winylu.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór powinien być zużyty natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik jest odpowiedzialny za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu i normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C do 8°C, chyba, że lek został otwarty i rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Nie ma niezgodności pomiędzy lekiem Navelbine a butelką z neutralnego szkła oraz workami z PVC (polichlorku winylu), octanu winylu, polietylenu lub zestawem do wlewu z PVC.

Wskazane jest podawanie leku Navelbine we wlewie przez 6 do10 minut po rozpuszczeniu w 20-50 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań. Po podaniu leku należy obficie przepłukać żyłę roztworem soli fizjologicznej w ilości 250 ml.

Lek Navelbine może być podawany wyłacznie we wlewie dożylnym. Przed rozpoczęciem wlewu leku Navelbine należy sprawdzić, czy igła jest prawidłowo umieszczona w żyle. Przedostanie się leku Navelbine do otaczających tkanek może spowodować ich podrażnienie.

W takim przypadku należy natychmiast przerwać wlew, żyłę przepłukać roztworem soli fizjologicznej, a pozostałą część leku podać do innej żyły.

W przypadku przedostania się leku Navelbine poza żyłę do otaczających tkanek w celu uniknięcia zapalenia żył, należy natychmiast podać glikokortykosterydy dożylnie.

Lek Navelbine przechowywać w temperaturze 2°C do 8°C (w lodówce). Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Po użyciu fiolki i zestaw do wlewu powinnny zostać zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

8

1

JAK STOSOWAĆ LEK NAVELBINE?

Lek Navelbine powinien być przepisywany przez lekarza specjalistę, doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Nie zaleca się stosowania leku Navelbine u dzieci.

Navelbine

Charakterystyka Navelbine

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Navelbine, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fiolka 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny w postaci winianu winorelbiny (13,85 mg) Fiolka 5 ml zawiera 50 mg winorelbiny w postaci winianu winorelbiny (69,25 mg)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Koncentrat może być bezbarwny lub bladożółty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Niedrobnokomórkowy rak płuca

-    Zaawansowany rak piersi z przerzutami

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Navelbine należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w chemioterapii. Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego po sporządzeniu odpowiedniego rozcieńczenia. Podanie dordzeniowe jest przeciwwskazane. Instrukcje dotyczące przygotowania leku do stosowania patrz punkt 6.6.

Koncentrat Navelbine należy rozcieńczyć w 20-50 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań i podawać we wlewie przez 6 do 10 minut. Po wlewie powinno nastąpić podanie przynajmniej 250 ml izotonicznego roztworu w celu przepłukania żyły.

W monoterapii: zwykle w dawce 25 do 30 mg/m2 powtarzanej co tydzień.

W terapii wielolekowej zwykle stosowana dawka (25 do 30 mg/m2) jest utrzymana, podczas gdy częstość podawania leku jest zredukowana np. dzień 1. i 5. co 3 tygodnie lub dzień 1. i 8. co 3 tygodnie, zgodnie ze schematem leczenia.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie kliniczne nie wykazało istotnych różnic w wypadku stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku, lecz nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych osób. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę winorelbiny.

Dawkowanie u osób z niewydolnością wątroby

U osób z ciężką niewydolnością wątroby (bilirubina > 2 x GGN i (lub) aktywność aminotransferaz > 5 x GGN) zaleca się zmniejszenie dawki o 33% i ciągłe monitorowanie parametrów hematologicznych do czasu osiągnięcia maksymalnej dawki, która dla tej grupy pacjentów wynosi 20 mg/m2.

Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek

Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki nie ma farmakokinetycznego uzasadnienia redukcji dawki Navelbine u pacjentów z tej grupy.

Dawkowanie u dzieci

Pełny zakres bezpieczeństwa i skuteczności tego leku u dzieci nie został ustalony i dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

Dokanałowe podawanie produktu jest przeciwwskazane.

Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka (Vinca).

Liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,5 x 109/l lub ciężkie, trwające lub ostatnie zakażenie (w ciągu 2 tygodni).

Liczba płytek krwi mniejsza niż 7,5 x 1010/l.

Ciąża.

Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną (patrz punkt 4.6).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby niezależne od procesu nowotworowego.

Kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej antykoncepcji (patrz punkt 4.4 i 4.6).

Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia

Lek Navelbine może być jedynie podawany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie chemioterapii.

W związku z tym, że hamowanie czynności układu krwiotwórczego stanowi główne ryzyko związane z zastosowaniem produktu Navelbine, musi być przeprowadzona ścisła kontrola morfologii krwi (oznaczenie stężenia hemoglobiny i liczby leukocytów, neutrofili i płytek krwi w dniu każdego nowego podania). Działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość dawki jest głównie neutropenia. To działanie nie kumuluje się osiągając nadir między 7. i 14. dniem po podaniu i szybko przemija w ciągu 5 do 7 dni. W przypadku stwierdzenia liczby neutrofili krwi 1,5 x 109/l i (lub) liczby płytek krwi 7,5 x 1010/l należy odroczyć podanie leku do wystąpienia normalizacji.

Jeżeli pacjent ma objawy infekcji, w celu jej potwierdzenia lub wykluczenia należy niezwłocznie przeprowadzić diagnostykę.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy przepisuje się ten lek chorym z niedokrwienną chorobą serca.

Farmakokinetyka produktu Navelbine nie jest zmieniona u pacjentów z umiarkowaną lub ostrą niewydolnością wątroby. W celu dostosowania dawki dla tej grupy pacjentów - patrz punkt 4.2.

Jako że wydalanie przez nerki jest nieznaczne, redukowanie dawki Navelbine u chorych z niewydolnością nerek nie jest uzasadnione - patrz punkt 4.2.

Produkt Navelbine nie powinien być stosowany jednocześnie z radioterapią, jeżeli wątroba znajduje się w polu napromieniania.

Ten lek jest przeciwwskazany do równoległego stosowania ze szczepionką przeciwko żółtej febrze.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania Navelbine i leków będącymi silnymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie Navelbine z fenytoiną (jak w przypadku wszystkich cytostatyków) i z itrakonazolem (jak w przypadku wszystkich alkaloidów Vinca) nie jest zalecane.

Należy unikać przypadkowego dostania się leku do oka, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia silnego podrażnienia, a nawet owrzodzenia rogówki w przypadku kontaktu z lekiem. W razie dostania się leku do oka, należy je natychmiast obficie przemyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy, w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Duża zmienność międzyosobnicza dotycząca czynności układu krzepnięcia podczas chorób i możliwość występowania interakcji między doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi i chemioterapią przeciwnowotworową wymaga, w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu doustnych produktów przeciwzakrzepowych, zwiększenia częstości wykonywania oznaczeń wskaźnika INR (ang. International Normalised Ratio).

Równoczesne użycie jest przeciwwskazane:

Przeciwwskazane jest stosowanie podczas leczenia szczepionki przeciwko żółtej febrze, ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia śmiertelnej, ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej (patrz punkt 4.3).

Równoczesne użycie nie jest zalecane:

Stosowanie szczepionek zawierających osłabione żywe drobnoustroje (za wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze) nie jest zalecane, ze względu na ryzyko wystąpienia choroby ogólnoustrojowej z możliwością zgonu pacjenta. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów z istniejącą immunosupresją z powodu choroby podstawowej. Jeśli istnieje, należy stosować, szczepionkę inaktywowaną (Poliomyelitis - patrz punkt 4.4).

Fenytoina: nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Występuje ryzyko nasilenia drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania żołądkowo-jelitowego fenytoiny czy ryzyko zwiększenia toksyczności lub zmniejszenia skuteczności winorelbiny z powodu zwiększonego metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Równoczesne użycie, które powinno być starannie rozważone:

Cyklosporyna, takrolimus: należy wziąć pod uwagę możliwość nasilonej immunosupresji z ryzykiem rozrostu limfatycznego.

Równoczesne użycie nie jest wskazane:

Itrakonazol: zwiększa neurotoksyczność alkaloidów Vinca, co jest spowodowane obniżeniem ich metabolizmu wątrobowego

Równoczesne użycie, które musi być wzięte pod uwagę:

Mitomycyna C zwiększa ryzyko toksyczności płucnej.

Interakcje swoiste dla winorelbiny:

-    Połączenie Navelbine z innymi lekami o znanej toksyczności w stosunku do szpiku kostnego może prowadzić do zaostrzenia objawów niepożądanych będących wynikiem mielosupresji.

-    W związku z faktem, że metabolizm Navelbine głównie przebiega z udziałem CYP 3A4, silne inhibitory tego izoenzymu (jak np. ketokonazol, itrakonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia winorelbiny we krwi a połączenie z silnymi induktorami tego izoenzymu (jak np. ryfampicyna, fenytoina) może powodować zmniejszenie stężenia winorelbiny we krwi.

-    Nie ma wzajemnej farmakokinetycznej interakcji winorelbiny z cisplatyną podczas kilkunastu cykli leczenia. Jednakże częstość występowania granulocytopenii towarzyszącej podaniu Navelbine razem z cisplatyną jest wyższa niż w wypadku Navelbine zastosowanej w monoterapii.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Podejrzewa się, że produkt Navelbine powoduje poważne wady u płodu, kiedy jest podawany podczas ciąży (patrz punkt 5.3).

Navelbine jest przeciwwskazana w czasie ciąży (patrz punkt 4.3).

W przypadku życiowych wskazań należy przeprowadzić medyczną konsultację dotycząca szkodliwego wpływu na płód wtedy, gdy terapia jest stosowana u kobiet ciężarnych. Jeżeli w czasie leczenia wystąpi ciąża, należy rozważyć wykonanie badania genetycznego.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia produktem Navelbine.

Laktacja

Nie wiadomo, czy Navelbine przenika do mleka matki. Wydzielanie Navelbine do mleka nie było badane na zwierzętach. Ryzyko nie może być wykluczone i dlatego należy zaprzestać karmienia piersią przed rozpoczęciem leczenia produktem Navelbine (patrz punkt 4.3).

Płodność

Mężczyźni leczeni produktem Navelbine nie powinni zostawać ojcami w trakcie kuracji tym produktem ani w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu terapii. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ewentualnej możliwości konserwacji nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jednakże należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych winorelbiną biorąc pod uwagę niektóre działania niepożądane tego leku.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania jest zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do<1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000) i

opracowano ją według konwencji MedDRA ze względu na częstość występowania i klasyfikację systemowo narządową.

Najczęściej występujące działania niepożądane to: zahamowanie czynności szpiku kostnego (z objawami neutropenii, anemii), zaburzenia neurologiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (z objawami nudności, wymiotów, zapaleń jamy ustnej i zaparć), przemijające zwiększenie wartości wyników testów wątrobowych, łysienie, miejscowe zapalenia żył.

Dodatkowe objawy niepożądane, które zostały zebrane w trakcie stosowania produktu po wprowadzeniu do obrotu oraz sklasyfikowane według konwencji MedDRA z kategorią „częstość nieznana” zostały przedstawione poniżej w tabeli:

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana


Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

bakteryjne, wirusowe i grzybicze infekcje

posocznice o ciężkim przebiegu z niewydolnością jelitową i inne posocznice

posocznice powikłane czasami zakończone zgonem

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zahamowanie czynności szpiku kostnego z neutropenią, anemią

trombocytopenia

gorączka

neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

systemowe

reakcje

alergiczne:

anafilaksja,

wstrząs

anafilaktyczny

lub reakcje typu

rzekomo-

anafilaktycznego

Zaburzenia

endokrynologiczne

niewłaściwe

wydzielanie

hormonu

antydiuretycznego

(SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

ciężka

hiponatremia

anoreksja

Zaburzenia układu nerwowego

zaburzenia

neurologiczne

obejmujące

zniesienie

głębokich

odruchów

kostno-

stawowych,

osłabienie

kończyn

parestezje o

ciężkim

przebiegu

Zaburzenia serca

choroba

niedokrwienna

serca

tachykardia, palpitacja, zaburzenia rytmu

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie , niedociśnienie, uderzenia krwi do głowy i marznięcie kończyn

ostre

niedociśnienie,

zapaść

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność i skurcz oskrzeli

śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

zapalenie jamy ustnej, nudności i wymioty, zaparcia.

biegunka

porażenna niedrożność jelit, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

przemijające zwiększenie wartości wyników testów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie

uogólnione reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawowe, w tym bóle żuchwy, bóle mięśniowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje w miejscu podania

zmęczenie, gorączka, ból

miejscowa

martwica

Szczegółowe informacje o działaniach niepożądanych

Działania niepożądane zostały opisane według klasyfikacji WHO (stopień 1=G1; stopień 2=G2; stopień 3=G3; stopień 4=G4; stopień 1-4=G1-4); stopień 1-2=G1-2; stopień 3-4=G3-4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: bakteryjne, wirusowe i grzybicze infekcje w najrozmaitszej lokalizacji (układ oddechowy, wydalniczy, przewód pokarmowy) zwykle o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, poddające się leczeniu.

Niezbyt często: posocznice o ciężkim przebiegu wraz z niewydolnością jelitową i inne posocznice Bardzo rzadko: posocznica o skomplikowanym przebiegu czasami ze skutkiem śmiertelnym

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego z objawami głównie neutropenii ( G3: 24,3%, G4: 27,8% w monoterapii). To działanie nie kumuluje się i gwałtownie przemija w ciągu 5 do 7 dni, anemia (G3-4: 7,4%).

Często: trombocytopenia ( G3-4: 2,5%), lecz rzadko o ciężkim przebiegu.

Częstość nieznana: gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: systemowe reakcje alergiczne jak anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny lub reakcje typu rzekomoanafilaktycznego

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: ciężka hiponatremia Częstość nieznana: anoreksja

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zapalenie jamy ustnej (G1-4: 15% w monoterapii), nudności i wymioty (G1-2: 30,4% i G3-4: 2,2%). Zastosowanie leków przeciwwymiotnych zmniejsza zwykle nasilenie tych objawów.

- zaparcia (G3-4: 2,7%), które rzadko rozwijają się w porażenną niedrożność jelita w monoterapii i (G3-4: 4,1%) w leczeniu skojarzonym z innymi chemioterapeutykami).

Często: biegunka o zwykle małym lub umiarkowanym nasileniu.

Rzadko: porażenna niedrożność jelit. Leczenie może być wznowione po odzyskaniu przez jelita normalnej motoryki.

Były również doniesienia o rzadkich przypadkach zapalenia trzustki.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: zaburzenia neurologiczne (G3-4: 2,7%) ze zniesieniem głębokich odruchów kostno-stawowych

Istnieją doniesienia o osłabieniu kończyn dolnych po długotrwałym leczeniu.

Rzadko: parestezje o ciężkim przebiegu z objawami czuciowymi i motorycznymi.

Objawy te są zazwyczaj przemijające.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie, zwykle o niewielkim nasileniu (G3-4: 4,1% w monoterapii).

Rzadko: uogólnione reakcje skórne.

Zaburzenia serca

Rzadko: choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego).

Bardzo rzadko: tachykardia, palpitacja, zaburzenia rytmu

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: nadciśnienie, niedociśnienie, uderzenia krwi do głowy i marznięcie kończyn Rzadko: ostre niedociśnienie, zapaść.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: przemijające zwiększenie wartości wyników testów wątrobowych (G 1-2), bez objawów klinicznych (AspAT w 27,6% i A1AT w 29,3%).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia.

Niezbyt często: duszność i skurcz oskrzeli u pacjentów leczonych Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji (w takim samym stopniu jak w przypadku innych alkaloidów Vinca).

Rzadko: śródmiąższowa choroba płuc, zwłaszcza po podaniu Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji w kombinacji z mitomycyną.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle stawowe, w tym bóle szczęk, bóle mięśniowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: w miejscu podania obserwowano następujące objawy: rumień, piekący ból, odbarwienie żył i miejscowe zapalenia żył (G3-4: 3,7% w monoterapii).

Częste: Zmęczenie, gorączka, różnie zlokalizowane bóle obejmujące bóle klatki piersiowej i bóle w obrębie guza były zgłaszane przez pacjentów otrzymujących Navelbine.

Rzadko: miejscowa martwica. Częstość występowania tych objawów niepożądanych zmniejsza prawidłowe umieszczenie igły lub cewnika w żyle oraz podawanie leku w szybkim wlewie (bolus) z następowym płukaniem żyły.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie tym lekiem może manifestować się aplazją szpiku czasami z towarzyszącą infekcją, gorączką i porażenną niedrożnością jelit.

Postępowanie ratunkowe

W takim przypadku powinno być podjęte przez lekarza odpowiednie leczenie podtrzymujące z transfuzją krwi i zastosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania w takim stopniu, jaki uzna on za właściwe.

Antidotum

Nie jest znane antidotum na przedawkowanie Navelbine.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna ATC: leki przeciwnowotworowe, alkaloidy roślinne Vinca i ich pochodne L01CA04

Winorelbina jest cytostatykiem przeciwnowotworowym należącym do pochodnych alkaloidów barwinka, ale w przeciwieństwie do innych alkaloidów Vinca katarantynowa część jej cząsteczki została zmodyfikowana strukturalnie. Punktem jej działania na poziomie molekularnym jest układ tubulina/mikrotubule. Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny. Działa głównie na mikrotubule mitotyczne, a na mikrotubule aksonalne działa wyłącznie w dużych stężeniach. Jej zdolność skręcania mikrotubuli jest mniejsza aniżeli winkrystyny. Produkt Navelbine zatrzymuje mitozę w fazie G2-M i powoduje śmierć komórki w interfazie lub w trakcie następnej mitozy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Wartość stałej objętości dystrybucji była duża i osiągała 21,2 l/kg (zakres: 7,5-39,7 l/kg), i wykazywała rozległą dystrybucję tkankową. Stopień wiązania z białkami osocza jest słaby (13,5%). Jednakże winorelbina wiąże się silnie z komórkami krwi, a zwłaszcza z płytkami (78%). Znaczący wychwyt winorelbiny w płucach potwierdzony przez chirurgiczne biopsje wykazał średni stosunek stężeń tkanka/osocze na poziomie większym niż 300. Nie wykryto winorelbiny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Biotransformacja

Wszystkie metabolity winorelbiny są tworzone przez CYP3A4, izoformę cytochromu P450 oprócz 4-0-deacetylowinorelbiny, która jest tworzona przy pomocy karboksyloesteraz i jest jedynym oraz głównym metabolitem we krwi. Nie zaobserwowano żadnych wiązań (sprzężeń) glukuronidowych i sulfonowych.

Eliminacja

Końcowy okres półtrwania oszacowano na około 40 godzin. Klirens krwi jest wysoki, zbliżając się do wartości osiąganych przez krew przepływającą przez wątrobę i osiąga 0,72 l/godz./kg (zakres: 0,321,26 l/godz./kg). Wydalanie przez nerki jest małe (< 20% podanej dożylnie dawki) i składa się z kilku związków. Wydalanie w żółci jest dominującą drogą dla obydwu metabolitów i niezmienionej winorelbiny, która pozostaje głównym związkiem wydalonym.

Specjalne grupy pacjentów

Niewydolność nerek i wątroby

Wpływ niewydolności nerkowej na metabolizm winorelbiny nie został oszacowany. Jakkolwiek redukcja dawki w obecności niewydolności nerek nie jest wskazana, co można wytłumaczyć małym udziałem nerek w jej wydaleniu. Pierwsze badanie dotyczące wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę winorelbiny obejmowało pacjentów z niewydolnością wątroby spowodowaną przerzutami związanymi z rakiem piersi. Badanie to wykazało, że klirens winorelbiny uległ zmianie tylko wtedy, gdy 75% wątroby było objęte przerzutami. Badanie farmakokinetyczne fazy I dotyczące dostosowania dawki przeprowadzono u pacjentów z nowotworem i niewydolnością wątroby: 6 pacjentów ze średnią niewydolnością (bilirubina <_ 2 x GGN i aminotransferazy < 5 x GGN) leczonych dawką 25 mg/m2 i 8 pacjentów z ostrą niewydolnością (bilirubina > 2 x GGN i aminotransferazy > 5 x GGN) leczonych dawką 20 mg/m2. Całkowity klirens w tych dwóch grupach pacjentów był podobny do pacjentów z normalnie funkcjonującą wątrobą. Z tego względu należy sądzić, że farmakokinetyka Navelbine nie jest zmieniona u chorych z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby. Niemniej jednak według konserwatywnego punktu widzenia sugeruje się, by u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby zredukować dawkę o 1/3 oraz ściśle monitorować parametry hematologiczne. Maksymalna dawka Navelbine dla tej grupy chorych wynosiła 20 mg/m2.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badanie Navelbine u pacjentów w podeszłym wieku (> 70) z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wykazało, że wiek pacjentów nie miał wpływu na farmakokinetykę winorelbiny. Jednakże z racji tego, że starsi pacjenci są osłabieni należy zachować ostrożność podczas stosowania większych dawek (patrz punkt 4.2).

Udokumentowano, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ekspozycją winorelbiny we krwi a zmniejszeniem liczby leukocytów lub leukocytów wielojądrzastych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Winorelbina wywołuje uszkodzenia chromosomów, lecz nie ma działania mutagennego, co wykazano w teście Amesa. Przyjmuje się, że w wypadku Navelbine istnieje możliwość działania mutagennego u człowieka (aneuploidalność, poliploidalność). W badaniach na zwierzętach wykazano embriotoksyczne i teratogenne działanie winorelbiny. W badaniach na psach otrzymujących maksymalnie tolerowane dawki nie wykazano wpływu hemodynamicznego; zaobserwowano tylko podobnie jak w badaniach innych alkaloidów Vinca kilka mniejszych nieznaczących zaburzeń związanych z repolaryzacją. W trakcie prowadzenia badań na naczelnych otrzymujących powtarzane przez 39 tygodni dożylne wlewy winorelbiny, nie stwierdzono toksycznego działania na układ sercowo-naczyniowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy rozcieńczać roztworu produktu Navelbine roztworami zasadowymi (ryzyko wytrącenia). Produktu Navelbine stosowanego w schematach terapii wielolekowej nie należy mieszać z innym lekami poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Wykazano, że po rozpuszczeniu produktu Navelbine w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań produkt Navelbine jest stabilny pod względem fizyko-chemicznym przez 1 dzień w temperaturze 20°C +/- 5°C wystawiony na działanie światła, 40 dni w temperaturze 20°C +/- 5°C w miejscu chronionym od światła lub 40 dni w lodówce (2°C / 8°C) w miejscu chronionym od światła w butelkach z neutralnego szkła, PVC (polichlorku winylu) lub polietylenu lub workach z octanu winylu.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór powinien być zużyty natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik jest odpowiedzialny za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu i normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C, chyba, że produkt został otwarty i rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2°C do 8°C (w lodówce). Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt

6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z białego szkła (typu I) o odpowiedniej objętości zamknięte korkiem z gumy butylowej lub chlorobutylowej. Korek umocowany jest aluminiowym kapslem i dołączoną do niego polipropylenową opaską (plombą).

Fiolki 1 ml (Navelbine 10 mg) lub 5 ml (Navelbine 50 mg) pakowane są w kartonowe pudełka po 10 sztuk.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Jedynie personel szpitala mający doświadczenie z pracą z lekami cytostatycznymi może zajmować się przygotowaniem i podawaniem produktu Navelbine. Aby uniemożliwić kontakt leku lub jego roztworu ze skórą i oczami personel powinien stosować fartuchy, okulary, rękawiczki i maski na twarzy. W razie rozlania roztworu powinien on być natychmiast wytarty. Należy za wszelką cenę unikać kontaktu produktu z oczami. W razie przypadkowego przedostania się leku do oka, należy przemyć je obficie roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań.

Po zakończeniu procedury wykorzystane powierzchnie np. blatu powinny być dokładnie wyczyszczone, a ręce i twarze personelu umyte.

Nie ma niezgodności pomiędzy produktem Navelbine, a butelką z neutralnego szkła, workami z PVC (polichlorku winylu), octanu winylu, polietylenu lub zestawem do infuzji z polichlorku winylu.

Wskazane jest podawanie produktu Navelbine we wlewie przez 6-10 minut po rozpuszczeniu w 20-50 ml chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań.

Po podaniu leku należy obficie przepłukać żyłę 250 ml roztworu soli fizjologicznej.

Przed rozpoczęciem wlewu produktu Navelbine niezmiernie ważne jest potwierdzenie, że igła jest prawidłowo umieszczona w żyle. Przedostanie się produktu Navelbine do otaczających tkanek może spowodować znaczne ich podrażnienie.

W takim przypadku należy natychmiast przerwać wlew, a pozostałą część leku podać do innej żyły.

W przypadku przedostania się produktu Navelbine poza żyłę do otaczających tkanek w celu uniknięcia zapalenia żył, natychmiast należy podać glikokortykoidy dożylnie.

Po użyciu fiolki i zestaw do wlewu powinny zostać zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr-R/1736

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23 września 1994

28    maja 1999 4 grudnia 2006

29    czerwca 2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Navelbine