+ iMeds.pl

Neatin 8 mgUlotka Neatin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NEATIN 8 mg tabletki NEATIN 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki,

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Neatin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neatin

3.    Jak stosować Neatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Neatin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Neatin i w jakim celu się go stosuje

Lek Neatin zawiera jako substancję czynną betahistyny dichlorowodorek. Poprawia on przepływ krwi w naczyniach ucha wewnętrznego. Przywraca prawidłowe działanie narządu równowagi.

Lek stosowany jest w chorobie Meniere’a (choroba błędnika) z następującymi objawami:

-    zawroty głowy (z nudnościami i wymiotami);

-    postępująca utrata słuchu;

-    szumy w uszach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neatin Kiedy nie stosować leku Neatin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (betahistyny dichlorowodorek) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neatin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

U pacjentów z astmą oskrzelową oraz chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy Neatin należy stosować ostrożnie i pod kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Neatin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Oddziaływania z innymi lekami nie są znane.

Neatin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy oczekiwane korzyści i potencjalne zagrożenie wynikające ze stosowania leku zanim zaleci jego stosowanie.

Ciąża

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia betahistyną, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Neatin może przenikać do mleka kobiecego. Lekarz podejmie decyzje odnośnie stosowania leku przez kobietę karmiącą piersią.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Neatin nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Neatin zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Neatin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: początkowo 48 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych.

W dalszym leczeniu lekarz może dawkę zwiększać lub zmniejszać dostosowując ją indywidualnie do każdego pacjenta.

Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj od 24 mg do 48 mg na dobę.

Zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków. Poprawa stanu następuje po kilku dniach a czasami po kilku tygodniach leczenia. W każdym przypadku zaleca się kontynuowanie leczenia, ponieważ optymalne działanie terapeutyczne uzyskuje się po kilku miesiącach stosowania leku.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że lek Neatin działa za silnie lub za słabo, powinien porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neatin

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Neatin może spowodować nudności, wymioty, niestrawność, ataksję (bezład ruchowy), napady drgawkowe. Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W przypadku znacznego przekroczenia zalecanej dawki lekarz może zastosować płukanie żołądka i leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Neatin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć zalecaną dawkę w normalnej porze przyjmowania leku.

Przerwanie stosowania leku Neatin

Nie zaleca się przerwania stosowania leku Neatin bez zgody lekarza. Skuteczne leczenie wymaga długotrwałego, nawet kilkumiesięcznego zażywania tego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Neatin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

-    bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

-    często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

-    bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

-    nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

W niektórych przypadkach obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Można je złagodzić stosując lek podczas posiłków lub zmniejszając dawkę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: obserwowano skórne reakcje nadwrażliwości, a zwłaszcza wysypkę, świąd, pokrzywkę.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: ból głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL- 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Neatin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak należy usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Neatin

-    Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Neatin 8 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku.

Neatin 16 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon K-25, kwas cytrynowy bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krospowidon XL 10, uwodorniony olej roślinny

typ i.

Jak wygląda Neatin i co zawiera opakowanie

Neatin to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Neatin 8 mg tabletki - 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek) w tekturowym pudełku.

Neatin 16 mg tabletki - 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Neatin

Charakterystyka Neatin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEATIN, 8 mg, tabletki NEATIN, 16 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum).

1 tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba Meniere’a z następującymi objawami:

-    zawroty głowy (z nudnościami i wymiotami);

-    postępująca utrata słuchu;

-    szumy w uszach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie rozpoczyna się od dawki 48 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych.

Następnie dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na produkt leczniczy.

Dawka podtrzymująca wynosi od 24 mg do 48 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Neatin u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków.

Poprawa stanu chorego następuje po kilku dniach lub kilku tygodniach leczenia. W każdym przypadku zaleca się kontynuowanie leczenia, ponieważ optymalne działanie terapeutyczne uzyskuje się po kilku miesiącach stosowania produktu leczniczego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (betahistyny dichlorowodorek) lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Guz chromochłonny nadnerczy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z astmą oskrzelową oraz chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy produkt leczniczy należy stosować ostrożnie pod kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Ze względu na zawartość laktozy jednowodnej produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp i zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

Teoretycznie można spodziewać się antagonizmu między betahistyną a lekami przeciwhistaminowymi, jednak nie odnotowano takich interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Betahistyna przenika do mleka, ale nie jest znany jej wpływ na dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wykazano, że podanie czterokrotnej zalecanej dawki dobowej betahistyny nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak zachować ostrożność, gdyż sama choroba z zwrotami głowy może tę sprawność zaburzać.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano zależnie od układu, którego dotyczą oraz częstości

występowania:

bardzo często: > 1/10;

często: > 1/100 do < 1/10;

niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100;

rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000;

bardzo rzadko: < 1/10 000, nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)>

Zaburzenia żołądka i jelit

W niektórych przypadkach obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Można je złagodzić stosując preparat podczas posiłków lub zmniejszając dawkę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: skórne reakcje nadwrażliwości, a zwłaszcza wysypkę, świąd, pokrzywkę.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: ból głowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować nudności, wymioty, niestrawność, ataksję, napady drgawkowe. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmaceutyczna: syntetyczny analog histaminy stosowany w zawrotach głowy, kod ATC: N 07 CA 01.

Mechanizm działania betahistyny nie jest znany.

Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy (naturalnego neuroprzekaźnika występującego w organizmie ludzkim) aktywnym po podaniu doustnym.

W badaniach farmakologicznych wykazano, że jest silnym antagonistą receptorów H3, słabym agonistą receptorów H1 w ośrodkowym układzie nerwowym oraz układzie autonomicznym. Betahistyna wykazuje również zależny od dawki hamujący wpływ na impulsację neuronów w jądrach przedsionkowych bocznych i przyśrodkowych.

Zwiększa ukrwienie prążka naczyniowego błędnika, prawdopodobnie przez relaksację (zmniejszenie napięcia) zwieraczy przedwłośniczkowych mikrokrążenia ucha wewnętrznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego.

Metabolizm i eliminaia.

Jedynym metabolitem betahistyny jest kwas 2-pirydyloctowy, który całkowicie wydalany jest z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek, trwające 6 miesięcy u psów i 18 miesięcy u szczurów albinosów, nie wykazały klinicznie istotnego szkodliwego działania w przedziale dawek od 2,5 mg/kg mc. do 120 mg/kg mc. Betahistyna nie ma właściwości mutagennych i nie wykazano jej działania rakotwórczego u szczurów. Badania przeprowadzone u samic królików w ciąży nie wykazały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Powidon K-25 Kwas cytrynowy bezwodny Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Krospowidon XL 10 Uwodorniony olej roślinny typ I

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PCV/PE/PVDC w tekturowym pudełku.

Neatin 8 mg tabletki - 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek)

Neatin 16 mg tabletki - 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Neatin, 8 mg, tabletki - pozwolenie nr 10889 Neatin, 16 mg, tabletki - pozwolenie nr 10890

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 kwietnia 2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Neatin