+ iMeds.pl

Neatin 8 mg/dawkę odmierzonąUlotka Neatin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neatin 8 mg/roztwór doustny z pompką dozującą

(Betahistini dichydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Neatin i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem    leku Neatin

3.    Jak przyjmować lek Neatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neatin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neatin i w jakim celu się go stosuje

Lek Neatin zawiera substancję czynną o nazwie dichlorowodorek betahistyny. Betahistyna jest substancją podobną strukturalnie do histaminy zwalczającą zawroty głowy pochodzenia błędnikowego poprzez wpływ na poprawę krążenia krwi w uchu wewnętrznym. Lek Neatin jest skuteczny w leczeniu zawrotów głowy (vertigo) spowodowanych przez zaburzenia przepływu krwi w uchu wewnętrznym.

Lek Neatin jest stosowany u dorosłych w leczeniu objawów choroby Meniere’a, do których należą:

•    zawroty głowy (vertigo) z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami,

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne),

•    upośledzenie słuchu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neatin Kiedy nie przyjmować leku Neatin

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    W czasie ciąży i karmienia piersią.

-    Jeśli pacjent choruje na raka nadnerczy zwanego guzem chromochłonnym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neatin należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent choruje lub wcześniej chorował na wrzody żołądka,

-    jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową (chorobę płuc, której towarzyszy duszność),

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub katar sienny,

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi,

- jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwalergiczne (antyhistaminowe), przeciwdepresyjne lub leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (inhibitory oksydazy monoaminowej) w czasie stosowania leku Neatin (patrz również „Inne leki i Neatin”).

Lek Neatin może wywoływać reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne), które mogą występować z opóźnieniem.

Jeśli lek Neatin roztwór doustny zostanie przypadkowo przyjęty drogą inhalacji zamiast drogą doustną, może wystąpić świszczący kaszel (skurcz oskrzeli) i spadek ciśnienia krwi.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:

Nie zaleca się stosowania leku Neatin u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ nie ma doświadczenia w stosowaniu leku w tych grupach wiekowych.

Stosowanie leku Neatin z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Neatin razem z lekami przeciwalergicznymi, takimi jak leki antyhistaminowe (zwłaszcza będące antagonistami H1), ponieważ może to powodować zmniejszenie skuteczności obu leków.

Nie należy przyjmować leku Neatin razem z inhibitorami oksydazy monoaminowej — lekami takimi, jak selegilina stosowana w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Mogą one zwiększać ekspozycję na lek Neatin.

Stosowanie leku Neatin z jedzeniem i piciem:Zaleca się przyjmowanie leku Neatin podczas posiłku lub po posiłku, aby uniknąć dolegliwości żołądkowych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Neatin w czasie ciąży lub karmienia piersią. Nie ma wystarczającego doświadczenia w stosowaniu betahistyny u kobiet ciąży lub karmiących piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba pacjenta może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto lek Neatin zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu) i przyjmowanie tego leku może powodować spowolnienie reakcji. Dlatego w czasie leczenia należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Neatin

Lek Neatin zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg w pojedynczej dawce (patrz punkt 2 powyżej — Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn).

3. Jak przyjmować lek Neatin

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie dla osób dorosłych

Trzy razy na dobę po 1-2 porcje leku uzyskane przez naciśnięcie pompki dozującej, w 1 szklance wody (co najmniej 100 ml).

Odpowiada to trzem dawkom na dobę po 8-16 mg dichlorowodorku betahistyny. Jedno naciśnięcie pompki odpowiada 0,8 ml roztworu.

Dawka dobowa nie powinna być większa niż dawka uzyskana przez sześć naciśnięć pompki dozującej, czyli 48 mg dichlorowodorku betahistyny.

Droga/sposób podania

-    Lek Neatin stosuje się doustnie.

-    Przed pierwszym zastosowaniem należy odkręcić nakrętkę i zastąpić ją dołączoną pompką dozującą.

-    Przed przyjęciem lek Neatin należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 100 ml).

-    Wypić podczas posiłku lub po nim.

Czas trwania leczenia

Aby uzyskać zadowalający efekt, leczenie należy kontynuować przez kilka miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Nie zaleca się stosowania leku Neatin u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ nie ma doświadczenia w stosowaniu leku w tych grupach wiekowych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neatin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Neatin mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca (tachykardia), niskie ciśnienie krwi (hipotensja), skurcz w drogach oddechowych i duszności (skurcz oskrzeli), nagromadzenie płynu w tkankach (obrzęki).

Po przyjęciu bardzo dużych dawek mogą wystąpić konwulsje.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem! Pominięcie przyjęcia leku Neatin

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę, zgodnie ze schematem dawkowania.

Zaprzestanie stosowania leku Neatin

Nie należy przerywać ani zaprzestawać terapii lekiem Neatin bez konsultacji z lekarzem!

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Neatin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 osób) w czasie przyjmowania leku Neatin:

-    nudności i niestrawność (dyspepsja),

-    ból głowy.

W większości przypadków dolegliwościom żołądkowym można zapobiegać, przyjmując lek Neatin podczas posiłku lub po posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli zaczną się pojawiać takie działania niepożądane. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Pomoże to zmniejszyć prawdopodobieństwo, że objawy będą się utrzymywać lub nasilać.

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Zaburzenia układu nerwowego: ospałość, uczucie ciśnienia w głowie.

-    Zaburzenia serca: kołatanie serca, uczucie ściskania w klatce piersiowej.

Zaburzenia żołądka i jelit: torsje, zgaga, wymioty, dolegliwości żołądkowe i ból żołądka, wzdęcia, biegunka.

Zaburzenia skóry: reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne), takie jak obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego, alergiczny, bolesny obrzęk skóry i błony śluzowej obejmujący głównie okolice twarzy), wysypka, swędzenie lub pokrzywka.

Zaburzenia układu odpornościowego: reakcje nadwrażliwości, które mogą powodować spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, nudności oraz trudności w oddychaniu (anafilaksja lub wstrząs anafilaktyczny).

Zaburzenia ogólne: uczucie gorąca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 03 -736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neatin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce lub zamrażarce.

120 ml: użyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego otwarcia.

60 ml: użyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neatin

Substancją czynną leku jest dichlorowodorek betahistyny.

1 naciśnięcie pompki dozującej uwalnia 0,8 ml roztworu zawierającego 8 mg dichlorowodorku betahistyny.

Pozostałymi składnikami leku są: sacharynian sodu, glicerol, etanol (96% obj.), benzoesan sodu (E 211), kwas chlorowodorowy (3,5% w/w) jako bufor i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Neatin i co zawiera opakowanie

Produkt leczniczy ma postać roztworu doustnego z dołączoną pompką dozującą; roztwór jest przezroczysty.

Pojemnik:

Butelka w kolorze bursztynowym (III klasa odporności hydrolitycznej) z nakrętką uniemożliwiającą odkręcenie przez dziecko i pompką dozującą (plastikową).

Wielkość opakowania:

60 ml i 120 ml

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1566/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.

Via Monterosso 273,

21042 Caronno Pertusella,

Włochy

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w państwach członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Austria, Republika Czeska: Bestin

Niemcy, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia: Acuver

Polska: Neatin

Portugalia: Marac

Włochy: Marak

Bułgaria: AKyBep

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11.01.2014

Neatin

Charakterystyka Neatin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neatin, 8 mg/dawkę odmierzoną, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,8 ml (jedno naciśnięcie pompki dozującej) produktu Neatin zawiera 8 mg dichlorowodorku betahistyny (Betahistini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 50 mg/ml etanolu (96% obj.).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny, jasny, przezroczysty płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Neatin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu zawrotów głowy związanych z czynnościowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego występujących na tle zespołu innych objawów choroby Meniere'a.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Dzieci i młodzież

Produkt Neatin nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u dorosłych Zwykle stosowana dawka to:

1 - 2 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy na dobę (co odpowiada 8 - 16 mg chlorowodorku betahistyny 3 razy na dobę).

Jednorazowe naciśnięcie pompki dozującej odpowiada 0,8 ml roztworu.

Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 6 naciśnięć pompki dozującej, co odpowiada 48 mg chlorowodorku betahistyny.

Brak danych dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność w przypadku stosowania betahistyny w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Przed pierwszym użyciem należy zdjąć zakrętkę i nakręcić na butelkę załączoną pompkę dozującą. Zaleconą dawkę, odmierzoną za pomocą pompki dozującej, należy rozpuścić w obojętnym płynie (woda) (szklanka z zawartością co najmniej 100 ml wody).

Neatin należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od obrazu klinicznego i przebiegu choroby. W większości przypadków wymagane jest długotrwałe stosowanie leku (kilka miesięcy).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Neatin jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6);

-    guz chromochłonny nadnerczy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Neatin u pacjentów z:

-    astmą oskrzelową i wrzodem trawiennym (również w wywiadzie), ponieważ po stosowaniu betahistyny mogą wystąpić objawy dyspeptyczne - u tych pacjentów należy prowadzić dokładną obserwację podczas leczenia,

-    pokrzywką, wypryskiem lub katarem alergicznym, gdyż betahistyna może nasilać objawy;

-    znacznie obniżonym ciśnieniem krwi;

-    jednocześnie stosowanymi lekami przeciwhistaminowymi (patrz punkt 4.5).

Produkt Neatin zawiera niewielkie ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg w 1 dawce.

Może powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie odległe).

W razie przypadkowej inhalacji produktu Neatin może wystąpić skurcz oskrzeli i obniżenie ciśnienia krwi.

Dzieci i młodzież

Produkt Neatin nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w tych grupach pacjentów nie zostały ustalone w badaniach klinicznych (patrz punkt 4.4 i 5.2).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami, w szczególności z lekami często stosowanymi w skojarzeniu z betahistyną w wyżej wymienionych wskazaniach, takimi jak leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (uspokajające, odprężające, przeciwpsychotyczne), leki parasympatolityczne, witaminy. Na podstawie wyników badań in vitrohamowanie enzymów cytochromu P450 in vivo nie jest spodziewane..

Wyniki badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez leki hamujące monoaminooksydazę (MAO), w tym MAO-B (np. selegilina). Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów betahistyny i MAO (w tym MAO-B selektywnych).

Produktu leczniczego Neatin nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwhistaminowymi. Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, interakcje betahistyny z lekami przeciwhistaminowymi teoretycznie oraz w oparciu o wyniki badań na zwierzątach mogą mieć wpływ na skuteczność jednego z tych leków.

Uwaga:

Jeśli leczenie betahistyną ma być rozpoczęte po zakończeniu stosowania leków przeciwhistaminowych, należy wziąć pod uwagę, że większość tych leków wywiera działanie nasenne oraz że w przypadku nagłego ich odstawienia mogą wystąpić zaburzenia snu lub pobudzenie. W związku z tym leki przeciwhistaminowe należy odstawiać stopniowo, zmniejszając ich dawkę w ciągu około 6 dni.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania betahistyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu oraz rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących. Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących przenikania betahistyny do mleka. Należy oszacować korzyść ze stosowania leku przez matkę oraz z karmienia piersią w stosunku do potencjalnego ryzyka dla dziecka. .

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Betahistyna jest wskazana do stosowania w chorobie Meniere’a oraz w leczeniu objawowych zawrotów głowy. Obie choroby mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. W badaniach klinicznych zaprojektowanych w celu oceny zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu betahistyna nie wykazywała żadnego działania lub działanie to było bez znaczenia. Ze względu na zawartość małej ilości etanolu (alkoholu), produkt Neatin może wydłużać czas reakcji..

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów leczonych betahistyną obserwowano następujące działania niepożądane, występujące zgodnie z częstościami wg MedDRA: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).:

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności i niestrawność

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy

Oprócz zdarzeń zgłoszonych w badaniach klinicznych, poniższe działania niepożądane zgłaszano spontanicznie po wprowadzeniu preparatu na rynek oraz w literaturze naukowej. Częstoś ć występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych, w związku z czym częstość tych zdarzeń zaklasyfikowano jako „nieznana”.

Zaburzenia serca

Kołatanie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Łagodne dolegliwości żołądkowe (np. odruchy wymiotne,

zgaga, wymioty, ból żołądka i uczucie pełności w nadbrzuszu,

wzdęcia, biegunka). Powyższe działania można ograniczyć

poprzez przyjmowanie dawki leku z posiłkami lub poprzez

obniżenie dawki.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie gorąca

Zaburzenia układu odpornościowe go

Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Senność, uczucie ucisku w głowie

Zaburzenia skóry i tkanki

Reakcje nadwrażliwości skórne i podskórne, w szczególności

podskórnej

obrzęk angioneurotyczny, wysypka, świąd, pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane poprzez

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono kilka przypadków przedawkowania. U niektórych pacjentów po przyjęciu dawki do 640 mg wystąpiły łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania (np. nudności, senność, ból brzucha). Cięższe powikłania (np. drgawki, powikłania płucne lub sercowe) obserwowano w przypadkach umyślnego przedawkowania betahistyny, w szczególności w przypadku jednoczesnego przedawkowania innych leków.

W przypadku przedawkowania betahistyny można spodziewać się objawów podobnych do tych, jakie wywołuje histamina: ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy, tachykardia, hipotonia, skurcz oskrzeli, obrzęki, głównie błon śluzowych górnych dróg oddechowych (obrzęk naczynioruchowy).

Nie ma swoistego antidotum. Leczenie przedawkowania powinno obejmować standardowe leczenie wspomagające.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w zawrotach głowy.

Kod ATC: N07 CA01

Betahistyna jest lekiem należącym do grupy beta-2-pirydyloalkiloamin.

Jej cząsteczka przypomina budową aminę endogenną - histaminę.

Właściwy mechanizm działania betahistyny w sensie działania biochemicznego oraz specyficzności i powinowactwa do receptorów, nie został dotąd wyjaśniony.

Badania na zwierzętach wykazały zwiększony przepływ krwi w prążku naczyniowym ucha wewnętrznego, który jest prawdopodobnie skutkiem zwiotczenia zwieraczy naczyń przedwłosowatych w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego.

W badaniach farmakologicznych stwierdzono, że w ośrodkowym oraz autonomicznym układzie nerwowym betahistyna wywiera słabe działanie agonistyczne na receptor H1 oraz znaczne działanie antagonistyczne na receptor H3. Ponadto wykazano jej zależne od dawki działanie hamujące na aktywność jąder przedsionkowych - bocznych i przyśrodkowych. Niemniej jednak znaczenie tego pozostaje niejasne w odniesieniu do stosowania betahistyny w leczeniu zespołu objawów choroby Meniere' a.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Do chwili obecnej nie ma metod oznaczania betahistyny w organizmie człowieka (stężenie betahistyny w surowicy jest poniżej granicy wykrywalności). Dlatego biodostępność i biologiczny okres półtrwania zostały określone za pomocą betahistyny znakowanej radioaktywnie oraz na podstawie stężenia w moczu jej głównego, nieaktywnego metabolitu, kwasu 2-pirydylooctowego. Wchłanianie:

Po podaniu doustnym chlorowodorek betahistyny jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Chlorowodorek betahistyny znakowany węglem radioaktywnym 14C osiąga największe stężenie w surowicy w 1 godzinę po podaniu na czczo. Całkowita biodostępność chlorowodorku betahistyny nie jest znana.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji chlorowodorku betahistyny nie jest znana.

Stopień wiązania z białkami osocza wynosi mniej niż 5%.

Biotransformacja:

Chlorowodorek betahistyny jest szybko metabolizowany w wątrobie do głównego nieaktywnego metabolitu, kwasu 2-pirydylooctowego oraz do demetylobetahistyny.

Wydalanie:

Około 90% podanej dawki jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin w postaci głównego metabolitu.

Śladowe ilości demetylobetahistyny wydalane są z moczem. Wydalanie substancji czynnej i jej metabolitów z żółcią odgrywa mniejszą rolę w procesie eliminacji z organizmu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnym:

W badaniach toksyczności przewlekłej chlorowodorek betahistyny podawano doustnie przez 18 miesięcy szczurom oraz przez 3 lub 6 miesięcy - psom. Podawanie dawek 500 mg/kg/dobę (szczury) i 25 mg/kg/dobę (psy) nie wywołało zaburzeń w parametrach biochemicznych i hematologicznych ani zmian histologicznych. W następstwie podawania dawki 300 mg/kg/dobę u psów obserwowano wymioty, zmniejszenie masy ciała oraz przemijającą, łagodną niedokrwistość.

U szczurów otrzymujących przez 6 miesięcy betahistynę w dawce 39 mg/kg/dobę obserwowano zmiany histologiczne w postaci przekrwienia śledziony; podawanie szczurom większej dawki prowadziło także do przekrwienia wątroby i nerek, częściowo w połączeniu z zanikiem i zwyrodnieniem komórek, zjawiska te powiązano z dużą dawką zastosowanej substancji wazoaktywnej.

Działanie mutagenne i rakotwórcze:

Nie są dostępne dane dotyczące mutagennego i rakotwórczego działania betahistyny i jej pochodnych. Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Wyniki badań na zwierzętach nie są wystarczające dla oceny toksycznego wpływu betahistyny i jej pochodnych na reprodukcję. Badania działania embriotoksycznego i fetotoksycznego, przeprowadzone na królikach otrzymujących dawkę 10 mg/kg/dobę lub 100 mg/kg/dobę, wykazały większy odsetek poronień w grupie badanej niż w kontrolnej. Nie można wykluczyć, że za działanie to odpowiedzialna była betahistyna.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa,

Glicerol,

Etanol (96% obj.),

Sodu benzoesan (E 211),

Kwas solny (3,5% w/w) - regulator pH,

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

120 ml: 2 miesiące po pierwszym otwarciu opakowania.

60 ml: 1 miesiąc po pierwszym otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania

Produkt Neatin należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik:

Butelka ze szkła oranżowego typu III z zakrętką zabezpieczającą lek przed dziećmi, z załączoną pompką dozującą (plastykową).

Wielkość opakowania:

60 ml i 120 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania    i przygotowywania leku do

stosowania.

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1566/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15533

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.04.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.01.2014

Neatin