Imeds.pl

Nebilet Hct 5 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NEBILET HCT, 5 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Nebivololum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NEBILET HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEBILET HCT

3.    Jak stosować lek NEBILET HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NEBILET HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NEBILET HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek NEBILET HCT zawiera jako substancje czynne nebiwolol i hydrochlorotiazyd.

•    Nebiwolol jest lekiem działającym na układ sercowo-naczyniowy, należącym do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych (tj. wybiórczo wpływających na układ sercowo-naczyniowy). Zapobiega przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę skurczu serca. Rozszerza także naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

• Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który działa poprzez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu.

NEBILET HCT to lek złożony zawierający nebiwolol i hydrochlorotiazyd w jednej tabletce i jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Jest stosowany zamiast dwóch oddzielnych leków, u tych pacjentów, którzy już wcześniej przyjmowali te dwa leki jednocześnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEBILET HCT Kiedy nie stosować leku NEBILET HCT

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nebiwolol lub hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku NEBILET HCT (patrz koniec punktu 2 i punkt 6),

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne pochodne sulfonamidów (leki podobne do hydrochlorotiazydu, który jest pochodną sulfonamidową),

• Jeśli u pacjenta stwierdzono jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:

- bardzo wolna czynność serca (poniżej 60 uderzeń na minutę),

- pewne inne ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia),

- niewydolność serca, która niedawno wystąpiła lub nasiliła się lub jeżeli pacjent otrzymuje leczenie dożylne wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca,

-    niskie ciśnienie tętnicze,

-    ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych,

-    nie leczony guz chromochłonny: guz znajdujący się na szczycie nerek (w nadnerczach),

-    ciężkie zaburzenia dotyczące nerek, całkowity brak moczu (bezmocz),

-    zaburzenia metaboliczne (kwasica metaboliczna), np. cukrzycowa kwasica ketonowa,

-    astma lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości),

-    zaburzenia czynności wątroby,

- duże stężenie wapnia we krwi, małe stężenie potasu we krwi, małe stężenie sodu we krwi, które utrzymują się i nie ustępuj ą po leczeniu,

-    duże stężenie kwasu moczowego z objawami dny moczanowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku NEBILET HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania któregokolwiek z następujących stanów:

-    ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala),

-    blok serca I stopnia (łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca),

-    nieprawidłowo wolna czynność serca,

-    nie leczona przewlekła niewydolność serca,

-    toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenie układu immunologicznego, tj. układu odpornościowego organizmu),

- łuszczyca (choroba skóry, dla której charakterystyczne są łuszczące się, różowe plamy) lub łuszczyca w przeszłości,

-    nadczynność tarczycy: lek NEBILET HCT może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występuj ącej w tej chorobie,

- zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia,

- uczulenie: lek NEBILET HCT może nasilać reakcj ę na pyłki lub inne substancje, na które pacjent jest uczulony,

-    utrzymuj ące się trudności w oddychaniu,

-    cukrzyca: lek NEBILET HCT może maskować objawy ostrzegawcze w przypadku małego stężenia cukru we krwi (np. kołatanie serca, szybka czynność serca); lekarz zaleci częstsze oznaczanie stężenia cukru podczas przyjmowania leku NEBILET HCT, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych,

- zaburzenia czynności nerek: lekarz będzie kontrolować czynność nerek, aby upewnić się, że nie doszło do jej pogorszenia; w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku NEBILET HCT (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku NEBILET HCT”),

- skłonność do małego stężenia potasu we krwi, zwłaszcza w przypadku występowania zespołu wydłużonego odstępu QT (nieprawidłowy zapis EKG) lub przyjmowania glikozydów naparstnicy (aby wspomóc czynność skurczową serca); ryzyko wystąpienia małego stężenia potasu we krwi jest większe w przypadku marskości wątroby, gwałtownej utraty płynów z powodu zbyt intensywnego leczenia moczopędnego lub jeżeli spożycie potasu z pożywieniem i napojami jest niewystarczaj ące,

- planowany zabieg chirurgiczny - przed znieczuleniem należy zawsze poinformować anestezjologa o zażywaniu leku NEBILET HCT.

• Lek NEBILET HCT może powodować zwiększenie stężenia tłuszczów i kwasu moczowego we krwi. Może wpływać na stężenie pewnych substancji chemicznych we krwi, nazywanych elektrolitami: lekarz będzie okresowo kontrolować ich stężenie, zlecając badania krwi.

• Hydrochlorotiazyd będący składnikiem leku NEBILET HCT może być przyczyną nadwrażliwości skóry na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie ultrafioletowe. Należy przerwać przyjmowanie leku NEBILET HCT i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia wysypki, swędzących plamek lub nadwrażliwości skóry podczas leczenia (patrz także punkt 4).

•    Test antydopingowy: lek NEBILET HCT może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania leku NEBILET HCT dzieciom i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i NEBILET HCT

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zawsze należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków jednocześnie z lekiem NEBILET HCT:

> Leki, które podobnie jak NEBILET HCT, mogą wpływać na ciśnienie krwi i (lub) czynność serca:

• Leki obniżające ciśnienie tętnicze i leki stosowane w zaburzeniach dotyczących serca (takie jak amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, dofetylid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, ibutylid, lacydypina, lidokaina, meksyletyna, metylodopa, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, sotalol, werapamil)

•    Leki uspokajające oraz przeciwpsychotyczne (stosowane w zaburzeniach psychicznych) np. amisulpiryd, barbiturany (stosowane także w padaczce), chloropromazyna, cyjamemazyna, droperydol, haloperydol, lewomepromazyna, leki opioidowe, fenotiazyna (stosowana także w przypadku wymiotów i nudności), pimozyd, sulpiryd, sultopryd, tiorydazyna, tiapryd, trifluoperazyna

•    Leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina, fluoksetyna, paroksetyna

•    Leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji

•    Leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenicy.

> Leki, których działanie lub toksyczność mogą być nasilane przez lek NEBILET HCT:

•    Sole litu, stosowane jako stabilizatory nastroju

•    Cyzapryd (stosowany w zaburzeniach układu pokarmowego)

•    Beprydyl (stosowany w dławicy piersiowej)

•    Difemanil (stosowany w przypadku nadmiernego pocenia)

• Leki stosowane w zakażeniach: erytromycyna podawana we wlewie lub wstrzyknięciu, pentamidyna i sparfloksacyna, amfoterycyna i sól sodowa penicyliny G, halofantryna (stosowana w malarii)

•    Winkamyna (stosowana w zaburzeniach krążenia mózgowego)

•    Mizolastyna i terfenadyna (stosowane w uczuleniach)

•    Leki moczopędne i przeczyszczające

•    Leki stosowane w leczeniu ostrych stanów zapalnych: steroidy (np. kortyzon i prednizon), ACTH (hormon adrenokortykotropowy) i leki będące pochodnymi kwasu salicylowego (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna i inne salicylany)

•    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka)

•    Sole wapnia, stosowane jako suplementy w celu zwiększenia uwapnienia kości

•    Leki stosowane w celu zwiotczenia mięśni (np. tubokuraryna)

•    Diazoksyd, stosowany w leczeniu małego stężenia cukru we krwi i wysokiego ciśnienia

•    Amantadyna, lek przeciwwirusowy

•    Cyklosporyna, stosowana w celu osłabienia układu odpornościowego organizmu

•    Jodowe środki kontrastuj ące, stosowane jako kontrast w badaniach rentgenowskich.

•    Leki przeciwnowotworowe (np. cyklofosfamid, fluorouracyl, metotreksat).

>    Leki, których działanie może być osłabione przez NEBILET HCT:

•    Leki zmniejszające stężenie cukru we krwi (insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, metformina)

•    Leki stosowane w przypadku dny (np. allopurynol, probenecyd i sulfinpirazon)

•    Leki, takie jak noradrenalina, stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi i wolnej czynności serca.

> Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne), gdyż mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie krwi leku NEBILET HCT.

> Leki stosowane w nadkwaśności i chorobie wrzodowej (leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku), np. cymetydyna: lek NEBILET HCT należy przyjmować w trakcie posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami.

NEBILET HCT z alkoholem

Należy zachować ostrożność spożywaj ąc alkohol podczas przyjmowania leku NEBILET HCT, ponieważ może wystąpić omdlenie lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy spożywać alkoholu, w tym wina, piwa i alkoholowych napojów gazowanych.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka musi poinformować swojego lekarza jeśli jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

W takim przypadku lekarz zleca zwykle przyjmowanie innego leku zamiast leku Nebilet HCT, ponieważ lek Nebilet HCT nie jest zalecany podczas ciąży. Jest to spowodowane tym, że jedna z substancji czynnych leku Nebilet HCT - hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. W związku z tym stosowanie leku Nebilet HCT w ciąży może mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na płód i na noworodka.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka karmi piersią lub jeśli planuje rozpocząć karmienie piersią. Nebilet HCT nie jest zalecany dla matek karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek NEBILET HCT może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

NEBILET HCT zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek NEBILET HCT

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę, popijając odpowiednią ilością wody, najlepiej codziennie o tej samej porze. Lek NEBILET HCT można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, ale także niezależnie od posiłków.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać leku NEBILET HCT dzieciom i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NEBILET HCT

W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Najczęstszymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi przedawkowania są: bardzo wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi mogące prowadzić do omdlenia, duszność podobna do występuj ącej w astmie oskrzelowej, ostra niewydolność serca, nadmierne oddawanie moczu prowadzące do odwodnienia, nudności i senność, kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza w przypadku jednoczesnego przyjmowania glikozydów naparstnicy lub leków przeciwarytmicznych).

Pominięcie zastosowania leku NEBILET HCT

W przypadku pominięcia dawki leku NEBILET HCT, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć zapomnianą dawkę, przeznaczoną na dany dzień. Natomiast w przypadku znacznego opóźnienia (np. kilkanaście godzin) i zbliżania się pory przyj ęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyj ąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania dawki leku.

Przerwanie stosowania leku NEBILET HCT

Przed przerwaniem stosowania leku NEBILET HCT należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania nebiwololu odnotowano następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 osób przyjmujących lek, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych osób):

-    bóle głowy

-    zawroty głowy

-    uczucie zmęczenia

-    nietypowe uczucie pieczenia, kłucia, łaskotania lub mrowienia

-    biegunka

-    zaparcie

-    nudności

-    duszność

- obrzęk rąk lub stóp.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000 osób przyjmujących lek, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych osób):

- wolna czynność serca lub inne zaburzenia dotyczące serca

- niskie ciśnienie tętnicze

-    kurczowe bóle nóg podczas chodzenia

-    zaburzenia widzenia

-    impotencja

-    zaburzenia depresyjne

- zaburzenia trawienne, nagromadzenie gazów w żołądku lub jelitach, wymioty

- wysypka skórna, świąd

- duszność podobna do występuj ącej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)

-    koszmary senne.

Bardzo rzadko występuj ące działania niepożądane (występuj ące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych osób):

-    omdlenie

-    zaostrzenie łuszczycy (choroba skóry, dla której charakterystyczne są łuszczące się różowe plamy).

Następuj ące działania niepożądane odnotowano jedynie w pojedynczych przypadkach:

-    reakcje alergiczne obejmuj ące całe ciało, przebiegaj ące z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości); szybko rozpoczynaj ący się obrzęk, szczególnie wokół ust, oczu lub j ęzyka, z możliwością wystąpienia nagłych trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Następuj ące działania niepożądane odnotowano w trakcie przyjmowania hydrochlorotiazydu:

Reakcje alergiczne

-    ogólnoustroj owa reakcj a alergiczna (reakcj a anafilaktyczna)

Serce i układ krążenia

-    zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca

-    zmiany w elektrokardiogramie

-    nagłe omdlenie w pozycji stojącej, powstawanie zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica) i zatorów, zapaść krążeniowa (wstrząs).

Krew

-    zmiany liczby krwinek, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zaburzone wytwarzanie nowych krwinek w szpiku kostnym

-    zmiana objętości płynów ustrojowych (odwodnienie) i stężenia związków chemicznych we krwi, zwłaszcza zmniejszenie stężenia potasu, zmniejszenie stężenia sodu, zmniejszenie stężenia magnezu, zmniejszenie stężenia chlorków i zwiększenie stężenia wapnia

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego, dna moczanowa, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, cukrzyca, zasadowica metaboliczna (zaburzenie metaboliczne), zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi i (lub) triglicerydów.

Żołądek i jelita

-    brak apetytu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, dyskomfort w obrębie żołądka, ból brzucha, biegunka, osłabienie perystaltyki jelit (zaparcie), brak perystaltyki jelit (niedrożność porażenna), wzdęcie,

- zapalenie gruczołów wytwarzaj ących ślinę, zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności amylazy we krwi (enzym trzustkowy)

- zażółcenie skóry (żółtaczka), zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Klatka piersiowa

- niewydolność oddechowa, zapalenie płuc, tworzenie tkanki włóknistej w płucach (choroba śródmiąższowa płuc), gromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc).

Układ nerwowy

-    zawroty głowy (uczucie wirowania)

-    drgawki, zaburzenia świadomości, śpiączka, ból głowy, zawroty głowy

- apatia, stan splątania, depresja, nerwowość, niepokój, zaburzenia snu

-    niezwykłe uczucie pieczenia, kłucia, łaskotania lub mrowienia

- osłabienie mięśni (niedowład).

Skóra i włosy

- świąd, fioletowe plamki na skórze (plamica), pokrzywka, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne, wysypka, wysypka na twarzy i (lub) czerwone plamy, które mogą powodować powstawanie blizn (toczeń rumieniowaty skórny), zapalenie naczyń krwionośnych prowadzące do martwicy tkanki (martwicze zapalenie naczyń), łuszczenie, zaczerwienienie, rozwarstwienie skóry i powstawanie pęcherzy na skórze (toksyczna nekroliza naskórka).

Oczy i uszy

-    widzenie na żółto, nieostre widzenie, zaostrzenie krótkowzroczności, zmniejszone wytwarzanie łez.

Stawy i mięśnie

- kurcze mięśni, ból mięśni.

Układ moczowy

- zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek (zmniejszone wytwarzanie moczu i gromadzenie płynu oraz produktów przemiany materii w organizmie), zapalenie tkanki łącznej nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), obecność cukru w moczu.

Narządy płciowe

-    zaburzenia wzwodu.

Ogólne/inne

- ogólne osłabienie, zmęczenie, gorączka, nasilone pragnienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek NEBILET HCT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku NEBILET HCT po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrach po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NEBILET HCT

-    Substancjami czynnymi leku są: 5 mg nebiwololu (w postaci nebiwololu chlorowodorku: 2,5 mg d-nebiwololu i 2,5 mg l-nebiwololu) i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to:

•    rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, polisorbat 80, hypromeloza 15 mPa^s, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

•    otoczka: makrogolu 40 stearynian (typ I), tytanu dwutlenek (E171), karmin (kwas karminowy, E120), lak, hypromeloza 6 cps, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek NEBILET HCT i co zawiera opakowanie

NEBILET HCT to fioletowawe, okrągłe, delikatnie dwuwypukłe tabletki powlekane z oznaczeniem „5/25” po jednej stronie.

Wielkości opakowań: 7, 14, 28 tabletek powlekanych.

Tabletki znajduj ą się w blistrach z folii PP/COC/PP/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg

Wytwórca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy lub

Menarini - von Heyden GmbH Leipziger Strasse 7-13, 01097 - Dresden Niemcy

lub

A. Menarini Manufacturing Logistics and Seryices S.r.l.

Via Sette Santi 3, 50131 Florence

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Cypr:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:

Islandia:

Litwa:

Luksemburg:

Łotwa:

Malta:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:

Szwecja:

Węgry:

Wielka Brytania: Włochy:

Hypoloc Plus Nobiretic Nebilet Plus Lobiyon Plus

Nebilet Plus H 5 mg / 25 mg tabletki powlekane

Hypoloc Comp

Nebilet Plus

Hypoloc Comp

TEMERITDUO

Lobivon-plus

Lobiyon plus

NEBILET HCT

Hypoloc Plus

Hypoloc Comp

Nebilet Plus

Nobiretic

Nebilet Plus

Nebilet Plus

Hypoloc Comp

Nebilet HCT

Nebilet Plus

Co-Nebilet 5 mg / 25 mg Nebilet HCTZ Co-Nebilet Hypoloc Comp Nebilet Plus

Nebiyolol / Hydrochlorothiazide Aloneb

Data ostatniej aktualizaji ulotki:

8