+ iMeds.pl

Nelgast 20 mgUlotka Nelgast

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nelgast, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nelgast ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy przyjmować leku Nelgast przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nelgast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nelgast

3.    Jak stosować lek Nelgast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nelgast

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NELGAST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Nelgast jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NELGAST

Kiedy nie stosować leku Nelgast

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jednocześnie z atazanawirem (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nelgast

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Nelgast:

-    jeśli u pacjenta występują poważne problemy z wątrobą. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje o dostosowaniu dawki.

-    jeśli pacjent przyjmuje lek Nelgast długotrwale (np. dłużej niż rok) lekarz może zalecić stałą obserwację. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta wystąpią nowe i nieoczekiwane objawy oraz o ich okolicznościach.

-    jeśli u pacjenta występuje choroba reumatyczna lub gdy pacjent przyjmuje leki przeciwreumatyczne z innego powodu oraz gdy u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy spowodowana stosowaniem takich leków. Lekarz oceni, czy pacjent należy do tak zwanej „grupy ryzyka”.

-    jeśli pacjent obecnie przyjmuje witaminę B12.

-    jeśli pacjent stosuje leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, takie jak omeprazol lub ranitydyna.

-    jeśli u pacjenta wystąpiła ostatnio znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, ból w trakcie przełykania lub krwawe wymioty. Jeśli pacjent zauważył krew w kale lub czarny kał, należy powiadomić o tym lekarza.

Lekarz może zdecydować o zleceniu dodatkowych badań (np. endoskopię = obrazowe badanie przełyku) w celu zdiagnozowania stanu zdrowia i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej.

Lek Nelgast nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli objawy utrzymują się mimo zastosowania odpowiedniego leczenia.

Stosowanie leku Nelgast z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki:

-    zawierające ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci lub inne leki, gdy wiadomo że ich stężenie we krwi jest zależne od wydzielania kwasu w żołądku,

-    rozrzedzające krew, takie jak warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol,

-    zawierające atazanawir stosowany w leczeniu HIV. Nie należy stosować atazanawiru jednocześnie z lekiem Nelgast.

Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Stosowanie leku Nelgast z jedzeniem i piciem

Lek Nelgast należy przyjąć godzinę przed śniadaniem popijając wodą. Tabletki nie należy rozgryzać ani żuć. Tabletkę należy połknąć w całości.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią tylko jeżeli lekarz go zaleci. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nelgast nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, ponieważ zdolność reagowania może być osłabiona.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NELGAST

Lek Nelgast należy zawsze zażywać zgodnie z informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nelgast po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nelgast, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Nelgast przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Lek Nelgast, 20 mg należy przyjąć godzinę przed śniadaniem popijając wodą. Tabletki nie należy rozgryzać ani żuć. Tabletkę należy połknąć w całości.

Dzieci

Lek Nelgast nie powinien być stosowany przez dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nelgast

Jeżeli pacjent zastosuje dawkę większą niż zapisana w ulotce dla pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem, z najbliższym szpitalem gdzie pełniony jest ostry dyżur lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Nelgast

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, powinien przyjąć dawkę najszybciej jak sobie o tym przypomni, pod warunkiem, że nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nelgast może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowanie tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry i krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego lub wysypka po ekspozycji na słońce.

Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby) lub problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, którą definiuje się w następujący sposób:

bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów; zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha; wysypka skórna lub

3

pokrzywka; swędzenie skóry; osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane:

zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku; zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn; reakcje alergiczne; depresja; zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi), powiększenie piersi u mężczyzn; wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

zaburzenia orientacji; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może zwiększać skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom, współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Częstość nieznana:

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy); zmniejszenie stężenia sodu we krwi; zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.

Jeżeli przyjmowano lek Nelgast przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. W razie zaobserwowania któregokolwiek z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Niskie stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NELGAST

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Nelgast po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po zwrocie Termin ważności (EXP) i na blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nelgast

Substancją czynną leku jest pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Wapnia stearynian

Otoczka:

Opadry white OY-D-7233 fhypromeloza, tytanu dwutlenek E171, talk, makrogol 400, sodu laurylosiarczan)

Otoczka dojelitowa:

Kollicoat MAE 30 DP, żółta (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, glikol propylenowy, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), talk)

Jak wygląda lek Nelgast i co zawiera opakowanie

Owalne, obustronnie wypukłe, jasno żółte tabletki dojelitowe

Dostępne opakowania:

Blistry: 7, 14, 20 i 28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca Actavis hf Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Islandia

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2012 r.

5

Nelgast

Charakterystyka Nelgast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nelgast, 20 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum), co odpowiada 22,58 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Owalna, obustronnie wypukła, jasno żółta tabletka dojelitowa.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę.

W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie produktu leczniczego przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane.

Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni leczenia.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu leczniczego Nelgast nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18-go roku życia ze względu na ograniczoną liczbę zebranych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Instrukcje ogólne:

Tabletek dojelitowych Nelgast, 20 mg nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjąć godzinę przed śniadaniem, połykając w całości i popijając wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Pantoprazolu, podobnie jak i innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem należy regularnie monitorować aktywność enzymów wątrobowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie.

Stosowanie produktu leczniczego Nelgast w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów leczonych nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), należy ograniczyć do pacjentów, u których konieczne jest kontynuowanie leczenia NLPZ i występuje u nich zwiększone ryzyko powstania zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych powinno być określone zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, np. podeszły wiek (powyżej 65 lat), owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, krwawienia z przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Pantoprazol, podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z przewodu pokarmowego wskutek niedoboru lub braku kwasu solnego w soku żołądkowym. Należy to rozważyć podczas długotrwałego leczenia pantoprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub szczególnym ryzykiem wystąpienia zaburzeń jej wchłaniania.

W przypadku długotrwałego leczenia, szczególnie gdy trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

Zmniejszona kwasowość soku żołądkowego, niezależnie od przyczyny, w tym również wywołana przez leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, zwiększa w żołądku liczbę bakterii normalnie obecnych w układzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających kwasowość soku żołądkowego może w niewielkim stopniu nasilać ryzyko infekcji przewodu pokarmowego, wywołanej przez takie bakterie jak Salmonella i Campylobacter.

W przypadku długotrwałego leczenia, szczególnie gdy trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej - IPP, jak pantoprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących leki z grupy IPP przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia objawy zmniejszyły się po uzupełnieniu niedoboru magnezu i odstawieniu leku z grupy IPP.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących leki z grupy IPP łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem przyjmowania leków z grupy IPP oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru owrzodzeń żołądka czy choroby przełyku, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie zareagowali na leczenie w ciągu 4 tygodni, należy poddać ponownym szczegółowym badaniom.

Do tej pory nie uzyskano żadnych doświadczeń klinicznych w leczeniu dzieci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Atazanawir: badania z innymi lekami z grupy IPP wykazały wyraźne obniżenie ekspozycji na atazanawir podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy IPP. Nie należy podawać inhibitorów pompy protonowej jednocześnie z atazanawirem.

Nelgast może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np.: ketokonazolu, itrakonazolu, atazanawiru).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale układu enzymów cytochromu P450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi lekami czy substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego. Jednak, nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji w specyficznych testach przeprowadzonych z wieloma lekami lub substancjami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina i doustne środki antykoncepcyjne.

Na podstawie przeprowadzonych klinicznych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji z jednocześnie podawanymi fenprokumonem lub warfaryną. Jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu w pojedynczych przypadkach zaobserwowano zmiany wartości INR (ang. International Normalized Ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany) podczas ich równoczesnego stosowania. Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego/wartości INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Nie stwierdzono też żadnych interakcji pantoprazolu z jednocześnie stosowanymi środkami zobojętniającymi kwas solny.

4.6    Ciąża i laktacja

Dane kliniczne dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach określających toksyczny wpływ na płód stwierdzono nieznaczne działanie uszkadzające płód po podaniu leku w dawkach większych niż 5 mg/kg mc. Brak danych na temat przenikania pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. Pantoprazol może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8), które mogą zmniejszać zdolność reagowania.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją częstości MedDRA:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość

występowania

Układ i narząd

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

agranulocytoza

małopłytkowość,

leukopenia,

pancytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia/niewyraźne

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności/wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia,

suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

śródmiąższowe zapale nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna/ rumień/ wykwity skórne, świąd

pokrzywka,

obrzęk

naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciow nadwrażliwość na świa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol), zmiana masy ciała

hiponatremia, hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, gamma-

glutamylotranspeptydazy)

zwiększenie stężenia bilirubiny

uszkodzenia komórek wątroby żółtaczka, niewydolności lub komórek wątroby

Zaburzenia

zaburzenia snu

depresja (i

dezorientacja (i

omamy,

Częstość

występowania

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Układ i narząd

psychiczne

pogorszenie stanu psychicznego)

pogorszenie stanu psychicznego)

splątanie (szczególnie pacjentów podatnych, również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi. Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, należy zastosować rutynowe postępowanie w zatruciach.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC02

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, poprzez specyficzne działanie na pompy protonowe w komórkach okładzinowych.

W kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, pantoprazol przekształcany jest do postaci czynnej i hamuje aktywność H+, K+-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów prowadzi to do ustąpienia objawów w ciągu dwóch tygodni. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptorów histaminowych H2, leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej i w ten sposób zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem na poziomie receptora komórkowego, może wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od czynnika pobudzającego wydzielanie (acetylocholina, histamina, gastryna). Efekt jest taki sam niezależnie od tego, czy lek jest podawany doustnie czy dożylnie.

Wartości stężenia gastryny na czczo ulegają zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu. Jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w sporadycznych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (tzw. ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak, zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy), czy rakowiaków żołądka,

jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można wykluczyć u ludzi, u których leczenie pantoprazolem trwało do 1 roku.

Zgodnie z badaniami na zwierzętach, w przypadku długotrwałego leczenia pantoprazolem, dłuższego niż rok, nie można całkowicie wykluczyć wpływu leku na parametry określające czynność gruczołu tarczowego i aktywności enzymów wątrobowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna farmakokinetyka

Pantoprazol wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu nawet po pojedynczej doustnej dawce 20 mg. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje przeciętnie 2,0-2,5 godziny po podaniu i wynosi około 1-1,5 pg/ml. Wartości te nie ulegają zmianie po wielokrotnym podaniu. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a klirens około 0,1 l/h/kg.

Okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosi około 1 godziny. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania dla fazy eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Nie ma różnic w farmakokinetyce leku po pojedynczym i wielokrotnym podaniu. W zakresie dawek 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Pantoprazol wiąże się z białkami krwi w około 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w osoczu, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie jest wiele dłuższy od okresu półtrwania pantoprazolu.

Biodostępność

Pantoprazol po podaniu doustnym wchłania się całkowicie. Całkowita dostępność biologiczna pantoprazolu w postaci tabletki wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość AUC, maksymalne stężenie i tym samym na dostępność biologiczną. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu może jedynie wpłynąć na opóźnienie działania leku.

Charakterystyka pacjentów/szczególne grupy pacjentów

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u chorych dializowanych). Tak jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy. Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal szybkie i nie dochodzi do kumulacji leku.

Chociaż u chorych z marskością wątroby (klasa A i B według Child) okres półtrwania wynosi od 3 do 6 godzin, a wartości AUC zwiększają się 3-5-krotnie, to maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC oraz Cmax u ochotników w wieku podeszłym w porównaniu z ochotnikami w młodszym wieku także nie jest klinicznie istotne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych farmakologicznych badań bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności, nie wskazują na istotne ryzyko dla ludzi.

W dwuletnich badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów (przy czym okres badania odpowiada długości życia szczurów), stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, w jednym badaniu zaobserwowano u szczurów występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka przez

6

podstawione benzoimidazole został dokładnie zbadany i pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna do znacznie zwiększonych stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego podawania dużych dawek pantoprazolu.

W dwuletnich badaniach na gryzoniach zaobserwowano zwiększoną ilość przypadków guzów wątroby u szczurów (tylko w jednym badaniu) oraz samic myszy, co było tłumaczone zjawiskiem zależnym od dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W dwuletnim badaniu, w którym podawano szczurom duże dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) zaobserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

Z badań dotyczących działania mutagennego, testów transformacji komórkowej oraz badań wiązania do DNA wynika, że pantoprazol nie wykazuje działania genotoksycznego.

Badania nie wykazały wpływu na płodność i działania teratogennego leku.

Badania na szczurach dotyczące przenikania leku przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie leku do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Wapnia stearynian

Otoczka:

Opadry white OY-D-7233 fhypromeloza, tytanu dwutlenek E171, talk, makrogol 400, sodu laurylosiarczan)

Otoczka dojelitowa:

Kollicoat MAE 30 DP, żółta składająca się z:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Glikol propylenowy Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Plastikowy pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE, zawierający środek pochłaniający wilgoć. Blistry OPA/Aluminium/PV C/Aluminium.

Dostępne opakowania:

Pojemniki: 14 i 28 tabletek Blistry: 7, 14, 15, 20 i 28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17053

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.08.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.11.2012

8

Nelgast