+ iMeds.pl

Neloren 300 mg/mlUlotka Neloren

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz

NELOREN

300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

(Lincomycinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neloren i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neloren

3.    Jak stosować lek Neloren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neloren

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NELOREN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neloren należy do grupy antybiotyków, stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Stosowanie leku Neloren jest wskazane w leczeniu ciężkich zakażeń wywoływanych przez bakterie (gronkowce i paciorkowce) wrażliwe na linkomycynę. Takie zakażenia mogą się rozwijać w różnych częściach organizmu: zakażenia dróg oddechowych, zakażenia kości i tkanki łącznej, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Lek Neloren stosuje się również w celu zapobiegania zakażeniom po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.

Lek nie jest skuteczny w leczeniu zakażeń wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NELOREN Kiedy nie stosować leku Neloren

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na linkomycynę, klindamycynę lub alkohol benzylowy. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neloren

•    Jeśli u pacjenta występuje (lub występowała) choroba przewodu pokarmowego (zwłaszcza zapalenie okrężnicy) lub alergie.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne lub biegunka, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku - powinien skonsultować się z lekarzem ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

•    Jeśli pacjentem jest dziecko, lekarz zaleci częste badania obrazu krwi.

•    Jeśli lek Neloren jest stosowany przez dłuższy czas. Lekarz zaleci pacjentowi wykonanie badań czynności wątroby i morfologii krwi. Zalecana jest również ostrożność ze względu na możliwe zakażenia bakteriami lub grzybami opornymi na działanie antybiotyku.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka w związku ze stosowaniem leku. Należy o tym poinformować lekarza, gdyż może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit.

Stosowanie niemal wszystkich antybiotyków (również linkomycyny) może wiązać się z wystąpieniem rzekomobłoniastego zapalenia jelit o różnym nasileniu - od lekkiego do zagrażającego życiu. W przypadku rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit lekarz niezwłocznie zastosuje odpowiednie leczenie. Jeśli przebieg choroby jest lekki, wystarcza na ogół samo odstawienie leku. W cięższych przypadkach konieczne jest podawanie pacjentowi odpowiedniej ilości płynów, podanie elektrolitów, preparatów białkowych i odpowiedniego antybiotyku.

Biegunka, zapalenie okrężnicy oraz rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogą wystąpić nawet po kilku tygodniach od zakończenia leczenia linkomycyną.

Stosowanie leku Neloren z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent otrzyjmuje:

■    antybiotyki makrolidowe, klindamycynę i chloramfenikol,

■    leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (stosowane w znieczuleniu ogólnym).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Lek Neloren można podawać w okresie ciąży lub karmienia piersią tylko w przypadku, gdy zakażenie wymaga pilnego leczenia linkomycyną i gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji, które wskazywałyby na znaczący wpływ linkomycyny na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neloren

Lek Neloren zawiera alkohol benzylowy (9 mg/ml), dlatego nie wolno go podawać wcześniakom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 3 lat.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NELOREN

Neloren podaje się domięśniowo lub dożylnie. Lekarz ustala dawkę leku, częstość podawania i czas leczenia.

Podanie domięśniowe

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

W umiarkowanych zakażeniach 600 mg linkomycyny co 24 godziny.

W leczeniu ciężkich zakażeń 600 mg linkomycyny co 12 godzin.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat)

10 mg/kg mc. linkomycyny co 24 godziny. W leczeniu ciężkich zakażeń 10 mg/kg mc. co 12 godzin.

Podanie dożylne

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

600 mg linkomycyny we wlewie podawanym 2 lub 3 razy na dobę. W cięższych zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę leku. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 g.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat)

W umiarkowanych zakażeniach od 10 do 20 mg/kg mc. linkomycyny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (podawanych co 8 lub 12 godzin). W cięższych zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania linkomycyny u niemowląt młodszych niż 1 miesiąc.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lekarz zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami leku lub zmniejszenie dawki. Lekarz może również zalecić kontrolę stężenia linkomycyny w surowicy. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby znajdują się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Sposób podawania

Informacje o sporządzaniu roztworu do infuzji i sposobie podawania znajduje się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Neloren

Lek Neloren podawany jest przez personel medyczny, dlatego zastosowanie zbyt dużej dawki leku jest mało prawdopodobne. Jednak w przypadku wrażenia, że podawana jest zbyt duża dawka leku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Przedawkowanie może spowodować przede wszystkim nudności i wymioty, a bardzo rzadko uszkodzenie wątroby i nerek.

Pominięcie podania dawki leku Neloren

W razie wątpliwości dotyczących otrzymywanego leku należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki. Również jeśli po otrzymaniu całej przepisanej ilości leku pacjent nadal czuje się źle, należy skonsultować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Neloren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest biegunka, występująca u ponad 10% pacjentów. Jest ona zazwyczaj lekka i przemija w ciągu kilku dni, nawet jeśli kontynuuje się podawanie leku, lub po zakończeniu leczenia. W razie wystąpienia biegunki należy pić więcej płynów i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Bez zalecenia lekarza nie należy przyjmować żadnych leków hamujących biegunkę. Jeśli biegunka jest ciężka lub w kale jest widoczna krew bądź śluz, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Taka biegunka może się wiązać z ciężkim zapaleniem jelita grubego i może niekiedy wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia linkomycyną.

Możliwe jest również wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Badania diagnostyczne

Przemijające zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe

Zbyt szybki wlew dożylny linkomycyny może spowodować zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, omdlenie, a nawet zatrzymanie krążenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów, plamica małopłytkowa (wybroczyny spowodowane zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość aplastyczna (stan, w którym dochodzi do niewydolności szpiku kostnego) i pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zawroty głowy, szumy uszne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, ból brzucha, kurcze w jamie brzusznej, zapalenie okrężnicy, zaburzenia smaku.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Występowanie białka w moczu, zmniejszona ilość moczu, zwiększenie stężenia mocznika i innych związków azotowych we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka, świąd i inne reakcje skórne, takie jak nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, złuszczające i pęcherzykowo-pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy (może przypominać zespół Stevensa-Johnsona, bardzo ciężkie schorzenie, potencjalnie zagrażające życiu, przebiegające z powstawaniem pęcherzy skórnych, gorączką, kaszlem, złym samopoczuciem, obrzękiem dziąseł, języka lub warg). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej pochwy (spowodowane nadważeniem drożdżakami).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaczerwienienie, obrzęk, ból, zapalenie żyły w miejscu podania dożylnego, ropień jałowy w miejscu podania domięśniowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, które mogą się objawiać obrzękiem twarzy, warg, jamy ustnej i gardła lub innych części ciała, powodującym trudności w połykaniu lub oddychaniu. W takim przypadku konieczna może być pilna pomoc medyczna lub pobyt w szpitalu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NELOREN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Neloren

Substancją czynną jest linkomycyna (w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego).

2 ml roztworu (1 ampułka) zawiera 600 mg linkomycyny w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 300 mg linkomycyny w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

Inne składniki leku to alkohol benzylowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Neloren i co zawiera opakowanie

Neloren jest przejrzystym, bezbarwnym do lekko żółtawego roztworem, nie zawierającym nierozpuszczalnych zanieczyszczeń. Opakowanie zawiera 10 ampułek z bezbarwnego szkła (2 ml), w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 05

Data zatwierdzenia ulotki/data ostatniej weryfikacji tekstu ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Linkomycyna jest antybiotykiem linkozamidowym o działaniu bakteriobójczym. Działa na Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, w tym Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Staphyloccocus aureus (również szczepy oporne na penicylinę), Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, niektóre szczepy Clostridium i Bacteroides fragilis.

W związku z wyodrębnieniem szczepów gronkowców i paciorkowców opornych na linkomycynę, w przypadku stosowania linkomycyny w leczeniu zakażeń wywołanych zwłaszcza przez szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae wskazane jest wykonanie antybiogramu.

Należy uwzględnić oficjalne, krajowe wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji Neloren można podawać domięśniowo lub dożylnie.

Podanie dożylne

Przed użyciem zawartość ampułki należy rozpuścić w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy. Odpowiednią dawkę należy podawać przez co najmniej 1 godzinę, a stężenie linkomycyny nie powinno przekraczać 50 mg/kg mc./godzinę. Należy unikać szybszego wlewu oraz podawania dawek większych niż zalecane ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, a odnotowano również przypadki zatrzymania krążenia sercowo-płucnego.

Leku Neloren nie należy mieszać w tej samej strzykawce z penicyliną benzylową, ampicyliną i niektórymi innymi lekami.

Należy unikać szybkiego dożylnego podawania leku ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego, omdlenia, komorowych zaburzeń rytmu serca, a w rzadkich przypadkach zatrzymania serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy wydłużyć odstęp między kolejnymi dawkami lub zmniejszyć dawkę produktu. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 10 do 50 ml/min, zalecany okres między dawkami wynosi 12 godzin. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawki leku należy podawać co 24 godziny. Zmniejszona dawka stanowi od 25% do 30% dawki zalecanej dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowania linkomycyny należy unikać u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeśli zastosowanie linkomycyny u tych pacjentów jest konieczne, wskazane jest zmniejszenie dawki i kontrolowanie stężenia leku w surowicy.

Podczas stosowania leku Neloren u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz częste kontrolowanie obrazu krwi.

6 UR.DZL.ZLN.4020.6332.2012

Neloren

Charakterystyka Neloren

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NELOREN    300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 300 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

2 ml roztworu (1 ampułka) zawiera 600 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci linkomycyny chlorowodorku j ednowodnego.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: alkohol benzylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji.

Przejrzysty, bezbarwny do lekko żółtawego roztwór, nie zawierający widocznych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Linkomycyna wskazana jest w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez wrażliwe szczepy gronkowców (zarówno wytwarzające, jak i nie wytwarzające penicylinazy) oraz paciorkowców (za wyjątkiem szczepów Enterococcus faecalis i E. faecium), takich jak:

•    zakażenia układu oddechowego,

•    zakażenia kości i tkanki łącznej,

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich,

•    zakażenia w obrębie jamy brzusznej (w skojarzeniu z antybiotykiem aktywnym wobec bakterii Gram-uj emnych).

Linkomycynę można również stosować zapobiegawczo w zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.

W związku z wyodrębnieniem szczepów gronkowców i paciorkowców opornych na linkomycynę, w przypadku stosowania linkomycyny w leczeniu zakażeń wywołanych zwłaszcza przez szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae wskazane jest wykonanie antybiogramu.

Należy uwzględnić oficjalne, krajowe wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji Neloren można podawać domięśniowo lub dożylnie.

Dawka zależy od ciężkości zakażenia i wrażliwości drobnoustrojów wywołujących zakażenie. Poniżej podano zalecany schemat dawkowania.

Podanie domięśniowe

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

W umiarkowanych zakażeniach 600 mg linkomycyny co 24 godziny.

W leczeniu ciężkich zakażeń 600 mg linkomycyny co 12 godzin.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat)

10 mg/kg mc. linkomycyny co 24 godziny. W leczeniu ciężkich zakażeń 10 mg/kg mc. co 12 godzin. Podanie dożylne

Przed użyciem zawartość ampułki należy rozpuścić w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy. Odpowiednią dawkę należy podawać przez co najmniej 1 godzinę, a stężenie linkomycyny nie powinno przekraczać 50 mg/kg mc./godzinę. Należy unikać szybszego wlewu oraz podawania dawek większych niż zalecane ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, a odnotowano również przypadki zatrzymania krążenia sercowo-płucnego.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

600 mg linkomycyny we wlewie podawanym 2 lub 3 razy na dobę. W cięższych zakażeniach dawkę można zwiększyć. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 g.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat):

W umiarkowanych zakażeniach od 10 do 20 mg/kg mc. linkomycyny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (podawanych co 8 lub 12 godzin). W cięższych zakażeniach dawkę można zwiększyć.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania linkomycyny u niemowląt młodszych niż 1 miesiąc.

Pacjenci w podeszłym wieku

Okres półtrwania, objętość dystrybucji, klirens oraz zakres wchłaniania po podaniu chlorowodorku linkomycyny nie zmienia się z wiekiem. Analiza danych z badań klinicznych nie wykazała zwiększenia toksyczności związanego z wiekiem. Z tego względu nie należy dobierać dawki u osób w podeszłym wieku wyłącznie na podstawie ich wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy wydłużyć odstęp między kolejnymi dawkami lub zmniejszyć dawkę produktu. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 10 do 50 ml/min, zalecany okres między dawkami wynosi 12 godzin. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawki leku należy podawać co 24 godziny. Zmniejszona dawka stanowi od 25% do 30% dawki zalecanej dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowania linkomycyny należy unikać u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeśli zastosowanie linkomycyny u tych pacjentów jest konieczne, wskazane jest zmniejszenie dawki i kontrolowanie stężenia leku w surowicy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na linkomycynę, klindamycynę lub alkohol benzylowy (patrz punkt 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie linkomycyną może się wiązać z ciężkim zapaleniem okrężnicy, mogącym zakończyć się zgonem. Z tego względu linkomycynę należy używać tylko w leczeniu ciężkich zakażeń, w których stosowanie mniej toksycznych antybiotyków nie jest właściwe. Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu obserwowano podczas leczenia niemal każdym z leków przeciwbakteryjnych, w tym również linkomycyną. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie rozpoznanie u pacjentów z biegunką, która wystąpiła po podaniu antybiotyku.

Biegunka, zapalenie okrężnicy i rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogą pojawić się po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania antybiotyku, ale ich wystąpienie obserwowano również po zakończeniu leczenia linkomycyną (patrz również punkt 4.8).

Linkomycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą przewodu pokarmowego (zwłaszcza zapaleniem okrężnicy) oraz u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje alergiczne.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Podczas długotrwałego leczenia linkomycyną należy okresowo kontrolować czynność wątroby i morfologię krwi, zwłaszcza u niemowląt i dzieci.

Należy unikać szybkiego podawania dożylnego produktu leczniczego Neloren, gdyż może to spowodować niedociśnienie tętnicze, omdlenie, komorowe zaburzenia rytmu serca i rzadko zatrzymanie czynności serca.

Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta reakcja nadwrażliwości lub ciężka biegunka, stosowanie linkomycyny należy przerwać.

Linkomycynę, tak jak każdy inny lek stosowany w leczeniu zakażeń, należy stosować wyłącznie w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczep bakteryjny o udowodnionej lub wysoce prawdopodobnej wrażliwości. Przedłużone stosowanie linkomycyny może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii lub drożdżaków, dlatego należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia, wywołanego przez drobnoustroje oporne na linkomycynę.

Podczas stosowania linkomycyny u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz częste wykonywanie badań morfologii krwi.

Neloren zawiera alkohol benzylowy (9 mg/ml), dlatego nie należy go podawać wcześniakom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i reakcje rzekomoanafilaktyczne u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku z występującymi jednocześnie ciężkimi chorobami mogą gorzej tolerować biegunkę niż młodsze osoby. Z tego względu należy uważnie obserwować, czy u pacjentów w podeszłym wielu, otrzymujących linkomycynę, nie występuje biegunka.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Antybiotyki makrolidowe, klindamycyna i chloramfenikol mogą działać antagonistycznie w stosunku do jednocześnie stosowanej linkomycyny i zmniejszać skuteczność jej działania na bakterie na skutek większego powinowactwa do podjednostki 50S rybosomu.

Linkomycyna może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Ze względu na niezgodność linkomycyny z lekami takimi, jak penicylina benzylowa, ampicylina i niektóre inne leki, można ją mieszać w tej samej strzykawce tylko z produktami leczniczymi o potwierdzonej zgodności.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania linkomycyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach w odniesieniu do wpływu leku na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu, i (lub) przebieg porodu, i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego względu produktu Neloren nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Linkomycyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych linkomycyny u karmionych piersią niemowląt, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia lub przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyść dla matki i ryzyko dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak informacji, które wskazywałyby na znaczący wpływ linkomycyny na sprawność psychofizyczną i zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest biegunka, występująca u ponad 10% pacjentów. Ma ona na ogół lekki przebieg i ustępuje po kilku dniach, nawet jeśli leczenie trwa dalej, lub po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA

Badania diagnostyczne

Przemijające zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy.

Zaburzenia serca

Komorowe zaburzenia rytmu i zatrzymanie krążenia sercowo-płucnego (może wystąpić po szybkim dożylnym podaniu leku).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia, neutropenia, eozynofilia, trombocytopenia, agranulocytoza, plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna i pancytopenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, szumy uszne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (bardzo częste działanie niepożądane, występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów), nudności, wymioty, ból brzucha, kurcze, zapalenie okrężnicy, zaburzenia smaku.

Zapalenie okrężnicy może być związane z zakażeniem Clostridium difficile i może występować jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz również niżej).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Azotemia, skąpomocz, białkomocz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka grudkowo-plamkowa lub pokrzywka, skórne reakcje nadwrażliwości na światło, złuszczające i pęcherzykowo-pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, który może przypominać zespół Stevensa-Johnsona.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej pochwy (może być spowodowane nadkażeniem Candida).

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze i omdlenie (mogą wystąpić po szybkim podaniu dożylnym)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rumień, obrzęk, ból, zapalenie żył w miejscu podania dożylnego.

Ból, zapalenie, ropień jałowy w miejscu podania domięśniowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, choroba surowicza, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby.

W związku ze stosowaniem linkomycyny opisywano występowanie ciężkiej biegunki spowodowanej rzekomobłoniastym zapaleniem jelit. Dane z badań doświadczalnych i klinicznych wskazują, że zapalenie okrężnicy związane z przyjmowaniem antybiotyków może być spowodowane przez oporne na podawany antybiotyk szczepy Clostridium, wytwarzające toksyny (zwłaszcza Clostridium difficile). Toksyny te są główną przyczyną zapalenia okrężnicy związanego z przyjmowaniem antybiotyków. Choroba charakteryzuje się na ogół ciężką biegunką i skurczami w obrębie jamy brzusznej. Mogą również występować: leukocytoza, gorączka oraz wydalanie śluzu lub krwi. Rozpoznanie opiera się zazwyczaj na objawach klinicznych, ale może być poparte wykazaniem istnienia błon rzekomych w badaniu endoskopowym i następnie potwierdzone hodowlą kultur bakteryjnych Clostridium difficile w próbce kału oraz wykryciem toksyn. Łagodne postacie rzekomobłoniastego zapalenia jelit ustępują zazwyczaj po odstawieniu linkomycyny. W przypadku umiarkowanych do ciężkich postaci należy wziąć pod uwagę podanie płynów i elektrolitów, preparatów białkowych i leczenie antybiotykiem klinicznie skutecznym w zapaleniu okrężnicy wywołanym przez Clostridium difficile (np. doustnie podaną wankomycyną).

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy może wystąpić w ciągu kilku dni od rozpoczęcia, a niekiedy 3 tygodnie po zakończeniu stosowania linkomycyny. Może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie leku może powodować przede wszystkim nudności i wymioty, a bardzo rzadko uszkodzenie wątroby i nerek. Wskazane jest zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Linkomycyny nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; makrolidy, linkozamidy i streptograminy; linkozamidy.

Kod ATC: J01FF02

Linkomycyna jest antybiotykiem linkozamidowym o działaniu bakteriobójczym. Działa na Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, w tym Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Staphyloccocus aureus (również szczepy oporne na penicylinę), Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, niektóre szczepy Clostridium i Bacteroides fragilis. Spektrum działania linkomycyny jest zbliżone do spektrum działania antybiotyków makrolidowych.

Linkomycyna hamuje syntezę białek bakteryjnych przez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu i wpływ na proces tworzenia łańcucha peptydowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym 600 mg linkomycyny maksymalne stężenie w osoczu (od 12 do 20 mikrogramów/ml) uzyskuje się w ciągu 30 do 60 minut. Linkomycyna podawana domięśniowo w dawce 600 mg co 8 godzin osiąga stężenie w surowicy od 5,8 do 13,2 mikrogramów/ml.

Po upływie 15 minut od podania dożylnego 600 mg stężenie linkomycyny wynosiło od 10 do 20 mikrogramów/ml.

Stopień wiązania się linkomycyny z białkami osocza zależy od stężenia leku w osoczu i wynosi od 28% do 86%. Wartość ta zmniejsza się wraz ze zwiększeniem stężenia leku w osoczu. Duża część linkomycyny jest wiązana z kwaśną alfa-1-glikoproteiną.

Linkomycyna, podobnie jak penicylina, jest rozmieszczana w wielu tkankach i płynach ustrojowych. Stężenie linkomycyny w skórze, tkance tłuszczowej i chrząstkach stanowi, odpowiednio 47%, 26% i 22% stężenia w surowicy.

W zapaleniu szpiku kostnego tkankowe stężenie linkomycyny osiąga 55% stężenia w surowicy. Linkomycyna nie przenika przez barierę krew-mózg w ilościach skutecznych terapeutycznie. Słabo przenika do opon mózgowych nieobjętych procesem zapalnym, a jej stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym jest znikome. W przypadku zapalenia opon mózgowych stężenie linkomycyny w płynie mózgowo rdzeniowym stanowi 40% wartości stężenia w surowicy.

Linkomycyna łatwo przenika przez barierę łożyskową. Jej stężenie we krwi pępowinowej i w płynie owodniowym może stanowić od 10% do 63% stężenia w surowicy, w mleku kobiecym od 30% do 100% stężenia w surowicy, a w wydzielinie oskrzeli od 8% do 10% stężenia w surowicy.

Stężenie w płynie opłucnowym i płynie stawowym może odpowiadać stężeniu w surowicy.

Objętość dystrybucji linkomycyny wynosi od 22,9 do 38 litrów i może zależeć od frakcji związanej z białkami osocza oraz od stopnia wysycenia białek wiążących w osoczu.

Biologiczny okres półtrwania linkomycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi 5 godzin. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania wydłuża się do 10-13 godzin, a u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby do 9 godzin. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie usuwają z organizmu znaczących ilości linkomycyny i wydaje się, że nie skracają okresu jej półtrwania.

Linkomycyna jest częściowo usuwana przez nerki. Klirens nerkowy linkomycyny wynosi 43 ml/min. Wydalanie nerkowe linkomycyny zmienia się w zależności od drogi podania. Po podaniu domięśniowym lub dożylnym w ciągu 24 godzin wydala się w moczu od 10,5 do 30,4% podanej dawki. Po podaniu pozajelitowym około 4 do 14% linkomycyny wydala się z kałem, prawdopodobnie w związku z wydzielaniem do żółci lub jelit.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój, nie wykazują występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na niezgodność linkomycyny z lekami takimi, jak penicylina benzylowa, ampicylina i niektóre inne leki, wolno ją mieszać w tej samej strzykawce tylko z produktami leczniczymi o potwierdzonej zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Stabilność przygotowanego roztworu (w różnych płynach infuzyjnych):

Po rozpuszczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu, 5% roztworze glukozy lub 10% roztworze glukozy: 24 godziny w temperaturze pokojowej.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Neloren pakowany jest w ampułki z bezbarwnego szkła. Jedna ampułka (2 ml roztworu) zawiera 600 mg linkomycyny w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

Opakowanie zawiera 10 ampułek 2 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1754

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.05.1999/23.08.2001/04.08.2004/10.06.2005/12.11.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 UR.DZL.ZLN.4020.6332.2012

Neloren