+ iMeds.pl

Neluptin 12,5 mgUlotka Neluptin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neluptin 12,5 mg tabletki powlekane (Tianeptinum natricum - tianeptyna sodowa)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neluptin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Neluptin

3.    Jak przyjmować lek Neluptin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neluptin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NELUPTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tianeptyna jest substancją o działaniu przeciwdepresyjnym stosowaną w leczeniu lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU NELUPTIN

Kiedy nie przyjmować leku Neluptin:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tianeptynę lub którykolwiek z pozostałych składników.

•    Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje inhibitory MAO czyli leki zawierające następujące substancje aktywne: fenelzynę, tranylocyprominę lub izokarboksazyd.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neluptin

Jeśli pacjent jest w depresji i doświadcza napadów lęku, może rozważać zachowania autoagresywne (samouszkodzenie) lub nawet samobójstwo. Tego rodzaju myśli mogą być silniejsze na początku kuracji, ponieważ działanie leków przeciwdepresyjnych rozpoczyna się dopiero po pewnym czasie. Na ogół poprawę odczuwa się po dwóch tygodniach leczenia a niekiedy nawet później.

Myśli samobójcze, myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie mogą być szczególnie intensywne, jeśli:

•    pacjent w przeszłości rozważał samouszkodzenie lub samobójstwo;

•    pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku; w badaniach klinicznych wykazano zwiększone ryzyko zachowań samobójczych podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi.

Jeśli pacjent doświadcza myśli o samouszkodzeniu lub samobójczych, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych i poproszenie ich o zapoznanie się z tą ulotką. Pacjent może poprosić krewnych lub przyjaciół by go poinformowali, jeśli ich zdaniem objawy depresji lub lęku się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

Jeśli konieczny jest zabieg w znieczuleniu ogólnym, pacjent powinien przed zabiegiem powiedzieć lekarzowi prowadzącemu i (lub) anestezjologowi o przyjmowaniu leku Neluptin. W takim przypadku leczenie należy przerwać na 24 do 48 godzin przed planowaną operacją.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje inhibitory MAO czyli leki zawierające następujące substancje aktywne: fenelzynę, tranylocyprominę lub izokarboksazyd.

Jeśli pacjent stosuje konopie indyjskie lub leki zawierające pochodne konopi indyjskich, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ opisywano przypadki przyspieszenia tętna oraz splątania podczas jednoczesnego stosowania konopi indyjskich i trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych.

Przyjmowanie tianeptyny z jedzeniem i piciem

Lek Neluptin należy przyjmować przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie.

Podczas leczenia tianeptyną nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Podczas ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się stosowania tianeptyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia tianeptyną niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmniejszenie czujności. Pacjent powinien sprawdzić jaki jest skutek działania tianeptyny, a dopiero następnie można rozważyć czy bezpieczne jest prowadzenie pojazdu, stosowanie narzędzi, obsługiwanie maszyn lub wykonywanie innych czynności wymagających koncentracji.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK NELUPTIN

Lek Neluptin należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to 1 (jedna) tabletka 12,5 mg trzy razy na dobę (jedna tabletka rano, jedna około południa i jedna wieczorem) przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie.

U osób w wieku powyżej 70 lat lub cierpiących na niewydolność nerek lekarz może zmniejszyć dawkę do dwóch tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neluptin

Po przypadkowym przyjęciu zbyt wielu tabletek należy się skontaktować z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Neluptin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Dawkę pominiętą należy przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej tabletki, należy pominąć zapomnianą dawkę.

Przerwanie zażywania leku Neluptin

Nie przerywać stosowania leku, jeśli nie zalecił tego lekarz.

Nie należy nagle przerywać leczenia tianeptyną. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych dawkę należy stopniowo zmniejszać przez 7-14 dni.

W razie dodatkowych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Neluptin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z różną częstotliwością, którą zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często: częściej niż u 1 z 10 leczonych pacjentów Często: u 1-10 ze 100 leczonych pacjentów Niezbyt często: u 1-10 z 1 000 leczonych pacjentów Rzadko: u 1-10 z 10 000 leczonych pacjentów Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 z 10 000 leczonych pacjentów

Nie znana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Częste działania niepożądane (występują u 1-10 ze 100 leczonych pacjentów)

•    Przyspieszenie tętna

•    Nieregularna praca serca

•    Ból w klatce piersiowej

•    Bezsenność

•    Ospałość

•    Zawroty głowy

•    Ból głowy

•    Dreszcze

•    Osłabienie

•    Drżenia mięśniowe

•    Duszność

•    Suchość w jamie ustnej

•    Zaparcia

•    Ból brzucha

•    Nudności

•    Wymioty

•    Niestrawność

•    Biegunka

•    Wzdęcia

•    Zgaga

•    Ból grzbietu

•    Ból mięśni

•    Osłabienie apetytu

•    Nagłe zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca)

•    Zmniejszenie siły mięśniowej

•    Uczucie ucisku w gardle

•    Koszmary senne • Zaburzenia widzenia

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1-10 z 1 000 leczonych pacjentów)

•    Wysypka skórna

•    Świąd skóry

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1-10 z 10 000 leczonych pacjentów)

•    Nadużywanie leku lub uzależnienie lekowe szczególnie u osób w wieku poniżej 50 lat, które w przeszłości były uzależnione od leków lub alkoholu.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Myśli i zachowania samobójcze podczas leczenia lub bezpośrednio po jego odstawieniu.

•    Trądzik.

Jeśli pacjent doświadcza myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie podczas leczenia tianeptyną lub wkrótce po jego zakończeniu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Nasilenie i częstość występowania większości działań niepożądanych zmniejsza się w miarę upływu leczenia i na ogół nie wymaga przerwania kuracji.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NELUPTIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neluptin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Neluptin, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Neluptin

Substancją czynną jest tianeptyna sodowa (12,5 mg).

Inne składniki:

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E 421)

Skrobia kukurydziana Karmeloza sodowa Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Substancja Opadry AMB 80W68912 zawierająca: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytynę

Gumę ksantanową

Jak wygląda lek Neluptin i co zawiera opakowanie

Lek Neluptin 12,5 mg to owalne tabletki barwy białej lub zbliżonej do białej, bez wytłoczeń.

Dost 0 ne s t opakowania po 1, 15, 30, 60 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie wielko ^ i opakowa- muszt znajdowa- si- w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA4 6PJ

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

Neluptin

Charakterystyka Neluptin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neluptin 12,5 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

Owalne tabletki wielkości 9 mm o barwie białej lub zbliżonej do białej, bez wytłoczeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

’.—Wskazania do stosowania

Leczenie lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji.

’^¡¿-Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie: 1 (jedna) tabletka 12,5 mg 3 razy na dobę (1 tabletka rano, 1 około południa i 1 tabletka wieczorem) przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku ponad 70 lat dawkę należy zmniejszyć do dwóch tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy zmniejszyć dawkę do dwóch tabletek na dobę. Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów uzależnionych od alkoholu, również z marskością wątroby.

Jeśli konieczne jest zakończenie lub przerwanie leczenia tianeptyną, dawkę należy stopniowo zmniejszać przez 7-14 dni.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tianeptynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować tianeptyny razem z inhibitorami MAO.

^¡^-Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Samobójstwo, myśli samobójcze lub pogorszenie klinicznego przebiegu depresji.

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, autoagresji oraz myśli i zachowań samobójczych oraz samobójstwa. Zagrożenie utrzymuje się do czasu uzyskania znaczącej poprawy pod wpływem leczenia. Ponieważ w pierwszych tygodniach terapii potwierdzenie poprawy zazwyczaj nie jest możliwe, w tym okresie należy szczególnie uważnie obserwować stan pacjentów. W zależności od stanu klinicznego ryzyko samobójstwa może być największe w początkowej fazie ustępowania objawów.

Zwiększone ryzyko myśli samobójczych lub prób samobójczych występuje u pacjentów, którzy przed rozpoczęciem leczenia doświadczali intensywnych myśli samobójczych lub wykazywali zachowania samobójcze. Podczas leczenia należy szczególnie uważnie obserwować tę grupę pacjentów. Na podstawie metaanalizy badań klinicznych z grupami kontrolnymi otrzymującymi placebo wśród dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wykazano, że ryzyko zachowań samobójczych zachowań jest większe u pacjentów w wieku poniżej 25 lat zażywających leki przeciwdepresyjne aniżeli w grupach przyjmujących placebo. Podczas leczenia należy ściśle obserwować stan pacjentów, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka, w początkowym okresie terapii oraz po zmianie dawkowania.

Należy poinformować wszystkich pacjentów i opiekunów o konieczności obserwacji pacjentów, czy nie wystąpią objawy pogorszenia stanu klinicznego lub myśli bądź zachowania samobójcze. W razie pogorszenia stanu należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Nie należy stosować tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (myśli i próby samobójcze) oraz wrogość (głównie zachowania agresywne, buntownicze i przejawy gniewu) częściej obserwowano wśród dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie otrzymującej placebo. Jeśli na podstawie oceny klinicznej lekarz zdecyduje o rozpoczęciu leczenia, należy uważnie obserwować pacjenta , czy nie wystąpią u niego objawy samobójcze. Brak jest ponadto danych z długoterminowych badań odnośnie do bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży w aspekcie przebiegu wzrastania, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Jeśli konieczne jest znieczule ogólne, należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować anestezjologa i przerwać leczenie na 24-48 godzin przed zabiegiem. W nagłych wypadkach można wykonać znieczulenie bez odstawienia leku, jednak konieczne jest wówczas ścisłe monitorowanie w okresie okołooperacyjnym.

Nie należy nagle odstawiać tianeptyny. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych dawkę należy stopniowo zmniejszać przez 7 do 14 dni.

Przeciwwskazane jest skojarzone stosowanie inhibitorów MAO i tianeptyny ze względu na ryzyko zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia, hipertermii, drgawek i zgonu. Skojarzone stosowaniem inhibitorów MAO i innych leków przeciwdepresyjnych może wywoływać ciężkie i niekiedy powodujące zgon interakcje. Z tego powodu, jeśli konieczne jest stosowanie inhibitorów MAO, leczenie tianeptyną należy zakończyć na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem podawania inhibitorów MAO.

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

Należy ściśle obserwować pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku nadużywania substancji psychoaktywnych.

Podczas leczenia tianeptyną może nastąpić przejście z depresji do manii lub stanów hipomaniakalnych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO i tianeptyny jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko zapaści sercowo-naczyniowej i przełomu nadciśnieniowego, drgawek, hipertermii i zgonu.

Podczas jednoczesnego leczenia z inhibitorami MAO lub innymi lekami przeciwdepresyjnymi bądź tuż po zakończeniu takiego leczenia mogą wystąpić ciężkie interakcje, niekiedy prowadzące do zgonu. Dlatego leczenie tianeptyną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończeniu terapii inhibitorem MAO (leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć po 24 godzinach od zakończenia terapii tianeptyną).

Tianeptyna jest głównie metabolizowana poprzez beta-oksydację, bez udziału układu cytochromu P-450. Z tego powodu nie obserwowano ani nie oczekuje się interakcji lekowych związanych z cytochromem P-450.

Obserwowano działanie antagonistyczne w przypadku skojarzonego stosowania z mianseryną.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas skojarzonego stosowania z lekami o depresyjnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Podczas leczenia tianeptyną nie zaleca się spożywania alkoholu.

U pacjentów stosujących trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i konopie indyjskie opisano kilka przypadków nagłej tachykardii i delirium o umiarkowanym nasileniu.

6— Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych uzasadniających stosowanie tianeptyny u kobiet w ciąży. Wyniki badań na zwierzętach są niewystarczające do oceny wpływu produktu leczniczego na przebieg ciąży i rozwój zarodków i płodów u ludzi. Ponieważ ewentualne zagrożenia dla ludzi nie są znane, nie zaleca się stosowania tianeptyny u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania w okresie laktacji ze względu na brak odpowiednich wyników badań tianeptyny. Wiadomo, że trójcykliczne leki przeciwdepresyjne przenikają do ludzkiego mleka.

7— Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niekiedy może wystąpić pogorszenie czujności. Jeśli pacjenci zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy ich uprzedzić o ryzyku wystąpienia senności podczas stosowania leku.

8—Działania niepożądane

Podczas leczenia tianeptyną obserwowano następujące działania niepożądane (kolejność zgodna z częstością występowania):

Bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (od >1/100 000 do <1/10 000) i nieznana (nie można dokonać oceny na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

Często:    Tachykardia, kołatania serca, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    Bezsenność, ospałość, zawroty głowy, ból głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia

mięśniowe.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często:    Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:    Suchość w ustach, zaparcia, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka,

wzdęcia, zgaga.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często:    Ból pleców, ból mięśni.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:    Jadłowstręt.

Zaburzenia naczyniowe:

Często:    Nagłe zaczerwienienie skóry (uderzenia gorąca).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    Wysypka grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka.

Nieznane: Trądzik.

Zaburzenia oka:

Często: Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:    Osłabienie, uczucie ucisku w gardle.

Zaburzenia psychiczne:

Często:    Koszmary senne.

Rzadko:    Nadużywanie leku lub uzależnienie lekowe szczególnie u osób w wieku poniżej 50 lat

z dodatnim wywiadem w kierunku uzależnienia od leków lub alkoholu.

Nieznane:    Podczas stosowania lub wkrótce przerwaniu stosowania tianeptyny opisywano myśli i

zachowania samobójcze (patrz punkt 4. 4).

Nasilenie i częstość występowania większości działań niepożądanych zmniejsza się w miarę upływu leczenia i na ogół nie wymaga jego przerwania.

W większości przypadków trudno jest odróżnić działania uboczne tianeptyny i objawy somatyczne zgłaszane przez chorych w depresji.

4.9. Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie i ściśle obserwować stan pacjenta. Wykonać płukanie żołądka i monitorować czynność układu krążenia, oddechowego oraz parametry metaboliczne i nerkowe. Należy prowadzić leczenie objawów klinicznych, monitorować oddech pacjenta oraz wyrównać zaburzenia metaboliczne i nerkowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE ^-^-Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, inne leki przeciwdepresyjne. Kod ATC: N06AX14

W badaniach na zwierz % ach obserwowano nast 0 uj ł ce efekty dzia 0 ania tianeptyny:

•    Tianeptyna nasila spoczynkową aktywność neuronów piramidowych hipokampa

i przyspiesza ich regenerację po okresie funkcjonalnego zahamowania aktywności.

•    Tianeptyna przyspiesza wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach hipokampa i kory mózgu.

Działanie tianeptyny u ludzi:

•    Wpływ na zaburzenia nastroju — efekt pośredni pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu stymulującym i lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco.

•    Wyraźne działanie na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju.

•    Wpływ na osobowość i zaburzenia zachowania u alkoholików podczas detoksykacji.

Tianeptyna nie wp 0 ywa na:

•    Procesy snu i czuwania.

•    Układ cholinergiczny (brak objawów cholinolitycznych).

•    Układ sercowo-naczyniowy.

•    Nie wywołuj e uzależnienia lekowego.

52.-Właściwości farmakokinetyczne

Lek szybko i całkowicie wchłania się w przewodzie pokarmowym.

Po szybkiej fazie dystrybucji tianeptyna w znacznym (około 94%) stopniu wiąże się z białkami. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie w przebiegu beta-oksydacji i N-demetylacji. Tianeptyna cechuje się krótkim (2,5 godz.) okresem półtrwania w fazie eliminacji. Z moczem wydala się 8% związku w postaci niezmienionej i niemal wszystkie metabolity.

Pacjenci w podesz 0ym wieku

Badania farmakokinetyczne w grupie długotrwale leczonych pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) wykazały, że okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę.

Pacjenci z niewydolno 2 ił wątroby

W badaniach wykazano znikomy wpływ przewlekłej choroby alkoholowej na parametry farmakokinetyczne, również u pacjentów z marskością wątroby.

Pacjenci z niewydolno 2 ił nerek

W badaniach wykazano, że okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności po podaniu dawek powtarzanych u gryzoni i innych zwierząt nie stwierdzono poważnych szkodliwych lub nieoczekiwanych efektów.

W badanich wpływu na rozrodczość nie wykazano swoistego oddziaływania a w szczególności działania embriotoksycznego lub teratogennego. W badaniach nie stwierdzono mutagennego działania tianeptyny ani głównych metabolitów. Na podstawie badań na szczurach i myszach nie stwierdzono działania kancerogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E 421)

Skrobia kukurydziana Karmeloza sodowa Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Substancja Opadry AMB 80W68912 zawierająca: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytynę

Gumę ksantanową

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6=£-Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki zawieraj J ce tianeptyn • sodow J s J pakowane w blistry PCV/Aclar/Aluminium lub PCV/PVDC/Aluminium. Opakowania blistrowe s J dostarczane w pude 0 kach tekturowych.

Dost Sne s J opakowania po 1, 15, 30, 60 lub 90 tabletek. Nie wszystkie wielko ^ i opakowa- muszj znajdowa- si- w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie można wykluczyć ryzyka skażenia środowiska.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA16 0PF

Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Neluptin