+ iMeds.pl

Neo-angin bez cukru 1,2 mg + 0,6 mg + 5,7 mgUlotka Neo-angin bez cukru

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neo-angin bez cukru

1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, tabletki do ssania

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Neo-angin bez cukru ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neo-angin bez cukru i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin bez cukru

3.    Jak stosować lek Neo-angin bez cukru

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neo-angin bez cukru

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-angin bez cukru to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin bez cukru jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Kiedy nie stosować leku Neo-angin bez cukru

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Neo-angin bez cukru.

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja fruktozy.

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neo-angin bez cukru

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,58 g izomaltu.

-    jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-angin bez cukru

Jedna tabletka zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Lek stosuje się doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin bez cukru jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin bez cukru

Po zastosowaniu znacznie większej dawki niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin bez cukru

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Neo-angin bez cukru może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

5.


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-angin bez cukru po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Neo-angin bez cukru

-    Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,72 mg lewomentolu.

-    Ponadto lek zawiera olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt, kwas winowy, czerwień koszenilową A (E 124).

Jak wygląda lek Neo-angin bez cukru i co zawiera opakowanie

Blistry z PVC/PVdC/Al w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowania: 16, 24 lub 48 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Neo-Angin bez cukru

Charakterystyka Neo-angin bez cukru

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neo-angin bez cukru

1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, tabletki do ssania

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum) i 5,72 mg lewomentolu (Levomentholum).

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 2,58 g izomaltu (patrz także punkt 4.3 i 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do ssania.

Okrągłe, lekko dwustronnie wypukłe tabletki o czerwonej rowkowanej powierzchni i charakterystycznym zapachu. Dopuszczalne są: rozbieżność koloru, obecność pęcherzyków powietrza w gotowanej masie i lekko nieregularne krawędzie. Możliwa jest cienka warstwa białego nalotu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Neo-angin bez cukru jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Pacjent nie powinien przyjmować produktu dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Nietolerancja fruktozy.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Neo-angin bez cukru zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

Jedna tabletka zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami podawanymi doustnie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Ze względu na niewystarczające dane niemożliwe jest dokładne określenie potencjalnego ryzyka dla płodu, dlatego kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem produktu.

Należy zachować ostrożność zalecając lek kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej według częstości występowania. Częstość występowania określa się następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do 1<10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Po podaniu produktu Neo-angin bez cukru obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (<1/10 000): podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania produktu. W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła. Środki antyseptyczne.

Kod ATC: R02AA20.

Neo-angin bez cukru jest produktem działającym antyseptycznie oraz łagodzącym ból gardła, zawierającym trzy substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy jest pochodną benzenu, amylometakrezol jest pochodną fenolu, zaś lewomentol cyklicznym monoterpenem.

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz amylometakrezol działają głównie powierzchniowo. Obydwie substancje wywierają wpływ na transport lipidów przez błonę komórkową, co tłumaczy ich aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą.

Lewomentol uzupełnia działanie pozostałych dwóch substancji czynnych. Podrażnia zakończenia czuciowe receptorów zimna wywołując na błonach śluzowych uczucie chłodu. Zmniejsza także wrażliwość włókien czuciowych przewodzących ból i w związku z tym wywołuje słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin bez cukru jest zalecany do leczenia lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła, jest skuteczny we wczesnej fazie zakażenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Substancje czynne produktu są szybko wchłaniane i szybko wydalane. Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy jest przekształcany do kwasu 2,4-dichlorobenzoesowego, który jest wydalany przez nerki albo w postaci kwasu (np. benzoesowego) albo w postaci sprzężonej z glicyną. Amylometakrezol jest częściowo utleniany do odpowiedniego kwasu karboksylowego, a następnie wydalany przez nerki w postaci glukuronianu.

Lewomentol jest wydalany z moczem oraz z żółcią, również w postaci glukuronianu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie jest znane szczególne ryzyko związane ze stosowaniem skojarzenia substancji czynnych zawartych w produkcie.

Wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego oraz amylometakrezolu wykazały, iż te substancje stosowane oddzielnie bądź w skojarzeniu, nie wywierają działania toksycznego ani mutagennego.

Badania toksyczności alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego oraz amylometakrezolu nie wykazały właściwości mutagennych.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazano działania embriotoksycznego ani teratogennego lewomentolu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek z anyżu gwiaździstego Olejek miętowy Izomalt Kwas winowy

Czerwień koszenilowa A (E 124)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVdC/Al w pudełku tekturowym. Wielkość opakowania: 16, 24 lub 48 tabletek do ssania.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1662

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.09.1992 r., 13.05.1999 r., 30.06.2005 r., 10.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Neo-Angin bez cukru