+ iMeds.pl

Neo-pancreatinum forte 10000 j.m. lipazyUlotka Neo-pancreatinum forte

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NEO-PANCREATINUM FORTE, 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe

Pancreatinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Neo-Pancreatinum Forte ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neo-Pancreatinum Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Pancreatinum Forte

3.    Jak stosować lek Neo-Pancreatinum    Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neo-Pancreatinum Forte

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEO-PANCREATINUM FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-Pancreatinum Forte należy do grupy leków zwanych „terapią zastępczą enzymami trzustkowymi”. Neo-Pancreatinum Forte zawiera trzy leki: proteazę, amylazę i lipazę. Są to białka (zwane enzymami), które pomagają przetworzyć i strawić jedzenie. Bez nich organizm nie otrzyma pokarmu, którego potrzebuje.

Neo-Pancreatinum Forte jest stosowany w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak:

•    przewlekłe zapalenie trzustki (długotrwałe zapalenie trzustki - gruczołu z tyłu brzucha, wydzielającego enzymy),

•    mukowiscydoza (problemy z układem trawiennym i płucami),

•    niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór,

•    operacja usunięcia trzustki lub żołądka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-PANCREATINUM FORTE

Kiedy nie stosować leku Neo-Pancreatinum Forte

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pankreatynę lub na białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    w ostrym zapaleniu trzustki oraz w pogorszeniu przewlekłego zapalenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neo-Pancreatinum Forte Dzieci

Opisano pewną liczbę przypadków zwężenia jelita u dzieci chorych na mukowiscydozę, leczonych dużymi dawkami niektórych preparatów pankreatyny. Narażone są zwłaszcza dzieci w wieku 2-8 lat, dlatego zaleca się szczególną ostrożność i staranną obserwację pacjentów leczonych dużymi dawkami enzymów. W przypadku pojawienia się objawów ze strony jamy brzusznej lub nasilenia istniejących wcześniej objawów należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Neo-Pancreatinum Forte z innymi lekami

•    Skuteczność leku Neo-Pancreatinum Forte może być zmniejszona jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki neutralizujące kwaśność soku żołądkowego (leki zobojętniające lub antagoniści receptorów H2 takie jak cymetydyna, ranitydyna, famotydyna).

•    Lek może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego, dlatego pacjenci mogą wymagać uzupełnienia tej substancji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Neo-Pancreatinum Forte z jedzeniem i piciem

Lek Neo-Pancreatinum Forte należy przyjmować z posiłkiem i dużą ilością płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neo-Pancreatinum Forte pacjentka powinna poinformować lekarza jeżeli jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub może zajść w ciążę. Pacjentka może nadal stosować lek Neo-Pancreatinum Forte, jeśli lekarz uzna, że jest to potrzebne.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEO-PANCREATINUM FORTE

Lek Neo-Pancreatinum Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku

wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek Neo-Pancreatinum Forte należy stosować w czasie posiłku, popijając wodą lub innymi niekwaśnymi płynami.

•    Lek Neo-Pancreatinum Forte kapsułki należy połykać w całości; nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność leku.

•    W przypadku trudności połykania całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością „zasadowego” pokarmu (jak warzywa, ziarna zbóż lub orzechy z pH mniejszym niż 5,5) i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta.

Zwykle stosuje się:

Dorośli

Od 2 do 4 kapsułek z każdym posiłkiem.

Dzieci

Dawka dla dzieci powinna być zawsze ustalona przez lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Neo-Pancreatinum Forte

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą ulotkę lub tabletki, aby lekarz wiedział co stosował pacjent.

Pominięcie zażycia leku Neo-Pancreatinum Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kolejną dawkę leku przyjąć o ustalonej porze posiłku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Neo-Pancreatinum Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Stosowanie leku Neo-Pancreatinum Forte może być związane z wystąpieniem objawów uczulenia. Objawy te mogą obejmować wysypkę, kichanie, łzawienie.

Zaburzenia żołądka i jelit:

W przypadku stosowania dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

W przypadku stosowania dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Lek hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-PANCREATINUM FORTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-Pancreatinum Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Neo-Pancreatinum Forte

•    Substancją czynną leku jest pankreatyna. 1 kapsułka zawiera pankreatynę w postaci peletek pokrytych

otoczką dojelitową. Pankreatyna w każdej kapsułce wykazuje następującą aktywność enzymatyczną:

lipazy 10 000 j.Ph.Eur., amylazy 8 000 j.Ph.Eur., proteaz 500 j.Ph.Eur. j.Ph.Eur. jest to jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej

•    Inne składniki leku to:

o peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; o otoczka kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172); o otoczka kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).

Jak wygląda lek Neo-Pancreatinum Forte i co zawiera opakowanie

Lek Neo-Pancreatinum Forte to podłużne, brązowo-żółte żelatynowe kapsułki zawierające pankreatynę w postaci peletek.

Wielkość opakowania: 20 lub 50 kapsułek w pojemniku ze środkiem osuszającym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21 tel.    (075) 643-31-00

fax.    (075) 752-44-55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Neo-Pancreatinum Forte

Charakterystyka Neo-pancreatinum forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEO-PANCREATINUM FORTE, 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka dojelitowa zawiera pankreatynę (Pancreatinum) o aktywności enzymatycznej:

Lipazy    -    10 000 j.Ph.Eur.

Amylazy    -    8 000 j.Ph.Eur.

Proteaz    -    500 j.Ph.Eur.

1 j.Ph.Eur. = 1 j.FIP

j.Ph.Eur. - jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej

j.FIP - jednostka aktywności enzymatycznej wg ustaleń Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe.

Podłużna, brązowo-żółta żelatynowa kapsułka zawierająca pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej etiologii, jak:

-    przewlekłe zapalenie trzustki,

-    mukowiscydoza,

-    niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór,

-    stan po resekcji trzustki lub jej części,

-    stan po resekcji żołądka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta.

Zwykle stosuje się:

Dorośli

Od 2 do 4 kapsułek do każdego posiłku.

Nie należy stosować dawki większej niż 6000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek i 400 000 j.Ph.Eur. lipazy na dobę.

Dzieci

Zalecane dawki enzymów: 500 - 1000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc./posiłek, np. dzieci o masie ciała 15 kg: % zawartości kapsułki do 1,5 zawartości kapsułki.

Ustaloną dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek czyli 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

U osób z mukowiscydozą nie stosować więcej niż 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę.

Preparat należy przyjmować w czasie posiłku, popijając wodą lub innymi niekwaśnymi płynami. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność preparatu.

W przypadku trudności połykania całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością pokarmu o pH mniejszym niż 5,5 i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pankreatynę, uczulenie na białko wieprzowe. Ostre zapalenie trzustki.

Zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać podawania leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 oraz równoczesnego leczenia antagonistami receptorów H2, gdyż może to być powodem osłabienia działania pankreatyny.

Opisano pewną liczbę przypadków zwężenia jelita (odcinek krętniczo-kątniczy i jelito grube) u dzieci chorych na mukowiscydozę, leczonych dużymi dawkami niektórych produktów pankreatyny. Przyczyna tego powikłania nie jest ostatecznie wyjaśniona, przypuszcza się jednak, że może ono być związane z działaniem dużych stężeń enzymów trawiennych, w szczególności jeśli dobowa dawka lipazy przekracza 10 000 j .Ph.Eur/kg mc. Narażone są zwłaszcza dzieci w wieku 2-8 lat. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia przyczyny zaleca się szczególnie pilną obserwację pacjentów leczonych dużymi dawkami enzymów. W przypadku pojawienia się objawów ze strony jamy brzusznej lub nasilenia istniejących wcześniej objawów pacjenta należy przebadać w celu wykluczenia zwężenia jelita.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Antagoniści receptorów H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) oraz leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego, a także podanie leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 może zmniejszać skuteczność działania pankreatyny.

W warunkach tych istnieje możliwość wcześniejszego (zanim lek dotrze do dwunastnicy) uwolnienia substancji czynnych z kapsułek, co może prowadzić do unieczynnienia enzymów w świetle żołądka. Lek może hamować wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego, dlatego pacjenci przyjmujący preparat Neo-Pancreatinum Forte mogą potrzebować uzupełnienia ewentualnych niedoborów.

Produkt może również zmniejszyć wchłanianie soli żelaza. Dotychczas nie określono klinicznego znaczenia tej interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja Stosowanie u kobiet ciężarnych

Nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych badań, dobrze kontrolowanych obserwacji u człowieka.

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie podczas karmienia piersią

Brak danych dotyczących zagrożenia dla dziecka karmionego mlekiem kobiety leczonej produktem Neo-Pancreatinum Forte.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie produktu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

Neo-Pancreatinum Forte jest produktem dobrze tolerowanym, jednak podczas jego stosowania mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (wysypka, kichanie, łzawienie) na białko wieprzowe lub inne składniki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu (znacznie przekraczających zalecane) mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

W przypadku stosowania dużych dawek produktu (znacznie przekraczających zalecane) może wystąpić podwyższenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Produkt hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku wystąpienia nasilonych działań niepożądanych należy lek odstawić i zastosować leczenie objawowe.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki poprawiające trawienie (z enzymami)

Kod ATC: A 09 AA

Substancją czynną produktu Neo-Pancreatinum Forte jest pankreatyna, otrzymywana z trzustki wieprzowej. Pankreatyna zawiera enzymy trawienne: lipazę, amylazę, proteazy.

Lipaza hydrolizuje tłuszcze, amylaza rozkłada skrobię, a proteazy białka.

Enzymy zawarte w pankreatynie działają w środowisku jelita cienkiego po przejściu przez kwaśne środowisko żołądka.

Postać produktu umożliwia doprowadzenie zawartych w preparacie enzymów do dwunastnicy, czyli do ich fizjologicznego miejsca działania.

Produkt Neo-Pancreatinum Forte uzupełnia lub zastępuje działanie endogennych enzymów trzustkowych. Podany doustnie poprawia trawienie, umożliwiając lepsze przyswojenie składników odżywczych zawartych w przyjętym pożywieniu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bezpośrednie określenie lipolitycznej aktywności w dwunastnicy nie jest możliwe. Dla oceny dostępności enzymu w miejscu fizjologicznego oddziaływania (górne odcinki jelita cienkiego), określa się in vitro tak zwany potencjał trawienny na podstawie następujących czynników:

-    zawartość enzymów na jednostkę dawki,

-    oporność na działanie kwasu żołądkowego,

-    sposób galenowego przygotowania,

-    uwalnianie enzymów w środowisku alkalicznym jelita cienkiego.

Produkty pankreatynowe powinny spełniać następujące kryteria:

-    wysoka jednostkowa aktywność enzymów,

-    stuprocentowa odporność na działanie kwasu żołądkowego,

-    krótki czas rozpadu,

-    szybkie wydzielanie enzymów przy pełnej biodostępności w miejscu oddziaływania (górne odcinki jelita cienkiego).

Kapsułki dojelitowe produktu Neo-Pancreatinum Forte zawierają pankreatynę. Pankreatyna jest w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową. Po połknięciu, kapsułka rozpuszcza się w żołądku, a peletki w niej zawarte ulegają równomiernemu wymieszaniu z treścią żołądkową.

Peletki pokryte są otoczką dojelitową, która zabezpiecza je przed działaniem soku żołądkowego, potwierdzają to testy in vitro przeprowadzone w roztworach 0,1 M HCl.

Otoczka rozpuszcza się dopiero, gdy odczyn pH środowiska jest wyższy niż 6,0 a więc po opuszczeniu żołądka. Następuje wówczas szybki rozpad peletek - w czasie od 5 do 10 minut, umożliwiający uwolnienie enzymów.

Enzymy zawarte w pankreatynie nie są wchłaniane w przewodzie pokarmowym, ulegają rozkładowi pod wpływem soków trawiennych oraz flory bakteryjnej i są wydalane z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań w zakresie karcynogenności, mutagenności i wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczka kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z polipropylenu po 20 lub 50 kapsułek dojelitowych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10756

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 30.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Neo-Pancreatinum Forte