+ iMeds.pl

Neomycinum jelfa 5 mg/gUlotka Neomycinum jelfa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NEOMYCINUM JELFA 5 mg/g, maść do oczu

(Neomycini sulfas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neomycinum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neomycinum Jelfa

3.    Jak stosować lek Neomycinum Jelfa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neomycinum Jelfa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neomycinum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest neomycyna w postaci neomycyny siarczanu.

Neomycyna należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych (grupa antybiotyków bakteriobójczych). Wykazuje działanie przeciwbakteryjne w stosunku do tlenowych bakterii Gram-ujemnych i niektórych Gram-dodatnich, w tym wobec Escherichia coli, pałeczek z rodzaju Proteus i Salmonella, a także gronkowców. Nie wykazuje aktywności wobec większości paciorkowców i bakterii beztlenowych.

Po miejscowym zastosowaniu do oka neomycyna może ulec absorpcji do układu krążenia tylko w przypadku uszkodzenia tkanek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neomycinum Jelfa Kiedy nie stosować leku Neomycinum Jelfa

- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę, inne leki z grupy antybiotyków aminoglikozydowych lub wazelinę charakteryzujące się wystąpieniem świądu, wysypki, przekrwienia, obrzęku lub innych oznak podrażnienia w okolicy oka w wyniku stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neomycinum Jelfa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Stosować ostrożnie u pacjentów z nadwrażliwością na antybiotyki aminoglikozydowe. Nadwrażliwość na neomycynę może objawiać się spowolnieniem gojenia się ran np. rogówki.

W przypadku nasilenia objawów podrażnienia i nadwrażliwości należy przerwać leczenie tym lekiem. Nie należy stosować leku Neomycinum Jelfa dłużej niż zalecił lekarz, ze względu na możliwość namnażania się opornych szczepów bakteryjnych.

Nie należy dotykać końcówką tuby do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Neomycinum Jelfa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Neomycinum Jelfa równocześnie z innymi lekami stosowanymi miej scowo do oka.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku Neomycinum Jelfa u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu neomycyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po podaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

3. Jak stosować lek Neomycinum Jelfa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: niewielką ilość maści należy wycisnąć z tuby do worka spojówkowego lub na brzegi powiek 3 do 5 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni.

Pominięcie zastosowania leku Neomycinum Jelfa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neomycinum Jelfa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia oka

Przemijające pieczenie w okolicy oka, łzawienie, przekrwienie spojówek oraz przemijające zaburzenia widzenia, ustępujące kilka minut po zastosowaniu leku Neomycinum Jelfa.

Neomycyna stosowana w postaci maści do oczu bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane charakterystyczne dla antybiotyków aminoglikozydowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub innych niepokojących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy nie pożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych aktualny adres, nr telefonu i faxu ww. Departamentu e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neomycinum Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak należy usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowani i inne informacje

Co zawiera lek Neomycinum Jelfa

Substancją czynną leku jest neomycyny siarczan.

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu.

Pozostały składnik leku to wazelina biała.

Jak wygląda lek Neomycinum Jelfa i co zawiera opakowanie

Lek Neomycinum Jelfa to biała, półprzezroczysta, tłusta, miękka masa.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 3 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra tel. (075) 643 31 02 fax. (075) 752 44 55 e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Neomycinum Jelfa

Charakterystyka Neomycinum jelfa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEOMYCINUM JELFA, 5 mg/g, maść do oczu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść do oczu.

Biała, półprzezroczysta, tłusta, miękka masa.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki, zapalenie brzegów powiek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Niewielką ilość maści należy wycisnąć z tuby do worka spojówkowego lub na brzegi powiek 3 do 5 razy na dobę.

Produktu nie należy stosować dłużej niż 10 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów, u których po zastosowaniu neomycyny lub innych antybiotyków aminoglikozydowych wystąpiły kiedykolwiek objawy uczuleniowe w postaci świądu, wysypki, przekrwienia, obrzęku lub innych oznak podrażnienia w okolicy oka w wyniku stosowania produktu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u pacjentów nadwrażliwych na antybiotyki aminoglikozydowe. Nadwrażliwość na neomycynę może objawiać się spowolnieniem gojenia się ran np. rogówki.

W przypadku nasilenia objawów podrażnienia i nadwrażliwości należy przerwać leczenie tym produktem.

Neomycyny nie należy stosować długotrwale ze względu na możliwość namnażania się opornych szczepów bakteryjnych.

Nie należy dotykać końcówką tuby do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować produktu Neomycinum Jelfa równocześnie z innymi produktami stosowanymi miejscowo do oka.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zostały przeprowadzone odpowiednie, kontrolowane badania u ludzi.

Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miejscowo stosowana neomycyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie zaleca się stosowania preparatów zawierających neomycynę u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu neomycyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po podaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia oka

Przemijające pieczenie w okolicy oka, łzawienie, przekrwienie spojówek oraz przemijające zaburzenia widzenia, ustępujące kilka minut po zastosowaniu produktu Neomycinum Jelfa.

Neomycyna stosowana w postaci maści do oczu bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane charakterystyczne dla antybiotyków aminoglikozydowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

aktualny adres, nr telefonu i faxu ww. Departamentu

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Sformatowano: Polski

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania preparatu podanego miejscowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki okulistyczne stosowane w zakażeniach oczu, antybiotyki Kod ATC: S 01 AA 03

Neomycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym. Wspólną cechą antybiotyków z tej grupy jest podobieństwo budowy chemicznej oraz mechanizmu i zakresu działania. Aminoglikozydy działają bakteriobójczo. Hamują biosyntezę białek i kwasów nukleinowych, wtórnie zaburzają informację genetyczną w komórkach drobnoustrojów. Wywołują oporność, w tym oporność krzyżową. Antybiotyki aminoglikozydowe działają przeciwbakteryjnie głównie na drobnoustroje Gram-ujemne (pałeczki okrężnicy Escherichia coli, tularemii Francisella tularensis, duru i paraduru Salmonella typhi i Salmonella paratyphi, czerwonki Shigella, krztuśca Bordetella pertussis, przecinkowca cholery Vibrio cholerae i in.) oraz na niektóre Gram-dodatnie (dwoinki zapalenia płuc Streptococcus

pneumoniae, paciorkowce Streptococci, gronkowce Staphylococci, prątki kwasooporne a zwłaszcza prątki gruźlicy Mycobacteriaceae).

Neomycyna wykazuje aktywność głównie wobec bakterii Gram-ujemnych, w tym wobec Escherichia coli, pałeczek z rodzaju Proteus i Salmonella. Spośród bakterii Gram-dodatnich neomycyna jest aktywna wobec gronkowców. Szczepy oporne na metycylinę są zazwyczaj oporne na neomycynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym stosowaniu do oka neomycyna może ulec absorpcji do układu krążenia tylko w przypadku uszkodzenia tkanek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono długotrwałych badań na zwierzętach w celu wykluczenia mutagenności, działania rakotwórczego, wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy stosować produktu Neomycinum Jelfa równocześnie z innymi produktami stosowanymi miejscowo do oka.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa, wewnątrz lakierowana, z plastikową kaniulą, zabezpieczona zakrętką (HDPE) w tekturowym pudełku.

1 tuba zawiera 3 g maści.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7909

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 września1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Neomycinum Jelfa