Imeds.pl

Neosine Forte 1000 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neosine forte, 1000 mg, tabletki

Inosinum pranobexum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Neosine forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Neosine forte

3.    Jak przyjmować lek Neosine forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neosine forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neosine forte i w jakim celu się go stosuje

Neosine forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

Wskazania do stosowania leku Neosine forte:

-    zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki zwykłej typu I (opryszczka wargowa) lub typu II (opryszczka okolicy płciowej) oraz ospy wietrznej i półpaśca;

-    inne zakażenia wywołane przez wirusy (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu, będące powikłaniem odry);

-    wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neosine forte Kiedy nie przyjmować leku Neosine forte

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być: wysypka skórna, trudności

w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

-    jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neosine forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent chorował na dnę moczanową lub miał podwyższone stężenie kwasu moczowego, lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

-    jeśli pacjent chorował na kamicę nerkową;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek; podczas stosowania leku Neosine forte lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;

-    jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Lek Neosine forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

-    leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne leki);

-    leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

-    leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

-    azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Neosine forte w okresie ciąży i karmienia piersią. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Lek zawiera skrobię pszeniczną

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia - zwana chorobą trzewną).

Lek Neosine forte mogą stosować pacjenci z celiakią.

3. Jak przyjmować lek Neosine forte

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku i długość leczenia ustala lekarz. Wielkość dawki zależy od masy ciała pacjenta i rodzaju choroby.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę (zwykle 1 g, tj. 1 tabletka 3 razy na dobę).

Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine forte w syropie.

Sposób podawania

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Czas trwania leczenia

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek.

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

U dzieci i młodzieży o obniżonej odporności

Lek należy stosować 10 dni w miesiącu, przez kolejne 3 miesiące.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neosine forte

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Neosine forte.

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Neosine forte

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Neosine forte

O zakończeniu leczenia decyduje lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane Często (u 1 do 10 osób na 100):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;

-    podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi;

-    nudności, wymioty, ból brzucha;

-    wysypka skórna (czerwone, swędzące grudki na skórze);

-    ból głowy, zawroty głowy;

-    zmęczenie lub złe samopoczucie;

-    bóle stawów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

-    biegunka, zaparcia;

-    nerwowość;

-    senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność);

-    wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neosine forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze Lot - numer serii.

EXP - termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neosine forte

-    Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz

4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.

-    Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu stearynian. Jak wygląda lek Neosine forte i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek. Tabletki są podłużne, owalne, obustronnie wypukłe, barwy białej, z linią podziału po j ednej stronie. Linia podziału ułatwia tylko rozkruszenie w celu łatwiej szego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowanie leku to 10 tabletek lub 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5