+ iMeds.pl

Neostigmin jelfa 0,5 mg/mlUlotka Neostigmin jelfa

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neostigmin Jelfa, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

(Neostigmini metilsulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neostigmin Jelfa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neostigmin Jelfa

3.    Jak stosować lek Neostigmin Jelfa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neostigmin Jelfa

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEOSTIGMIN JELFA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neostygmina zwiększa siłę mięśni poprzez hamowanie działania acetylocholinoesterazy - enzymu hamującego przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni.

Lek Neostigmin Jelfa jest stosowany:

-    w leczeniu nużliwości mięśni (nietypowa męczliwość i osłabienie mięśni po normalnym wysiłku),

-    w celu przywrócenia czynności pęcherza moczowego i przewodu pokarmowego po operacjach,

-    w celu odwracania działania wywołanego przez leki zwiotczające stosowane podczas zabiegów medycznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEOSTIGMIN JELFA Kiedy nie stosować leku Neostigmin Jelfa

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na neostygminy metylosiarczan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Neostigmin Jelfa,

-    u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego,

-    u pacjentów z zakażeniem lub niedrożnością dróg moczowych,

-    u pacjentów z zapaleniem otrzewnej,

-    w trakcie stosowania niektórych leków zwiotczających mięśnie (patrz punkt: „Stosowanie leku Neostigmin Jelfa z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neostigmin Jelfa

-    w przypadku zaburzeń pracy serca lub niedościśnienia tętniczego krwi,

-    w przypadku astmy ostrzelowej, padaczki (zaburzenia dotyczące mózgu objawiające się

napadami drgawek) lub choroby Parkinsona (choroba mózgu zaburzająca poruszanie się z objawami drżenia, sztywności, spowolnieniem ruchów, zaburzeniami równowagi podczas chodzenia),

-    w przypadku niewydolności nerek,

-    w przypadku choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,

-    w przypadku nadczynności tarczycy.

Stosowanie leku Neostigmin Jelfa z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza, w szczególności jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

-    leki zwiotczające mięśnie (wekuronium, pankuronium, rokuronium, atracurium, miwacurium, cisatracurium, doksakurium, pipekuronium, rapakuronium, tubokuraryna, suksametonium),

-    antybiotyki z grupy aminoglikozydów (neomycyna, streptomycyna, kanamycyna),

-    leki znieczulające ogólnie (np. halotan, cyklopropan, enfluran, izofluran, desfluran, sewofluran) sztucznie wprowadzające pacjenta w stan nieświadomości, powodujące brak odczuwania bólu i rozluźnienie mięśni,

-    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (prokainamid, chinidyna),

-    inne leki które wpływają na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe (np. leki blokujące zwoje nerwowe jak: heksametonium czy trimetafan),

-    kortykosteroidy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Neostigmin Jelfa może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz, po starannej ocenie uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwymi zagrożeniami.

Nie należy stosować leku Neostigmin Jelfa w okresie karmienia piersią. Lekarz zdecyduje, czy należy zaprzestać karmienie piersią czy stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych, ponieważ lek Neostigmin Jelfa może zaburzać sprawność psychofizyczną.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEOSTIGMIN JELFA

Lek Neostigmin Jelfa jest stosowany w postaci wstrzyknięć domięśniowych, dożylnych lub podskórnych.

Lek Neostigmin Jelfa powinien być podawany przez wykwalifikowany personel medyczny posiadający odpowiednią wiedzę jak stosować lek.

Dawkowanie leku Neostigmin Jelfa ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neostigmin Jelfa

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego zastosowania leku przez kogoś innego, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala.

Ze względu na to, że lek Neostigmin Jelfa jest stosowany w placówkach medycznych pod nadzorem personelu medycznego, przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Neostigmin Jelfa

Ze względu na to, że lek Neostigmin Jelfa jest stosowany w placówkach medycznych pod nadzorem personelu, pominięcie zastosowania leku jest mało prawdopodobne.

Przerwanie stosowania leku Neostigmin Jelfa

Lekarz zdecyduje kiedy należy zaprzestać stosowania leku.

W razie dalszych pytań/wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Neostigmin Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia lekiem Neostigmin Jelfa mogą wystapić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca:

Zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, spadki ciśnienia krwi i zmiany w zapisie EKG (elektroniczny zapis czynności serca).

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, ataksja (zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów), drgawki, utrata przytomności, senność, bóle głowy, zaburzenia wymowy.

Zaburzenia oka:

Łzawienie, zwężenie źrenicy, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej:

Zwiększone wytwarzanie wydzieliny w drogach oddechowych (jama ustna, oskrzela), duszność, zaburzenia oddychania, zatrzymanie oddechu i skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Nudności, wymioty, wzdęcia, ślinotok, nasilenie perystaltyki, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zwiększenie częstości oddawania moczu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Kurcze i drżenia mięśniowe, bóle stawów.

Zaburzenia ogólne:

Zwiększone pocenie się, zaczerwienienie skóry, osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka) i anafilaktyczne (ich objawy to m.in. rumień i pokrzywka całego ciała, świąd, obrzęk twarzy i błon śluzowych (trudności w połykaniu), duszność, możliwe napady astmy oskrzelowej, obniżone ciśnienie tętnicze).

Zaburzenia psychiczne:

Pobudzenie, uczucie strachu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEOSTIGMIN JELFA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neostigmin Jelfa po upływie terminu ważności zamieszczonego na oznakowaniu pudełka tekturowego i ampułki. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Co zawiera lek Neostigmin Jelfa

-    Substancją czynną leku jest neostygminy metylosiarczan. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu.

-    Inne składniki leku to sodu chlorek, kwas solny (do dostosowania pH) i woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Neostigmin Jelfa i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań.

Ampułki ze szkła bezbarwnego, pakowane w pudełka tekturowe.

Wielkość opakowania: 10 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska Wytwórca

HBM Pharma s.r.o., Sklabinska 30, 036 80 Martin, Republika Słowacka

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja stosowania leku

Neostigmin Jelfa, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dawka zazwyczaj stosowana

Lek Neostigmin Jelfa przeznaczony jest do podania domięśniowego, dożylnego i podskórnego. Dawka dobowa podawanej parenteralnie neostygminy metylosiarczanu nie powinna być większa niż 4-6 mg.

Leczenie nużliwości mięśni w przypadku, gdy nie można zastosować doustnej postaci leku:

Dorośli:

Należy podać 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu 3 razy na dobę domięśniowo lub podskórnie. Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta.

Dawka terapeutyczna wynosi zwykle od 1 mg do 5 mg.

Dzieci:

Miastenia przejściowa noworodków, może być leczona 0,1 mg neostygminy metylosiarczanu do podania domięśniowego. Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta, lecz zazwyczaj 0,05-0,25 mg domięśniowo, maksymalnie 0,03 mg/kg domięśniowo co 2 do 4 godziny. Z powodu samoistnego ustępowania choroby u noworodków, dobowa dawka powinna być zmniejszona przed całkowitym odstawieniem leku.

Dawka terapeutyczna u dzieci wynosi zwykle maksymalnie do 2,5 mg.

Dzieci do 12 roku życia:

Dawka zwykle stosowana wynosi 0,2-0,5 mg.

Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta.

Zapobieganie pooperacyjnej niedrożności przewodu pokarmowego i (lub) pooperacyjnemu zatrzymaniu moczu:

Dorośli:

Zaleca się podanie 0,25 mg neostygminy metylosiarczanu we wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym, jak najszybciej po operacji. Dawkę należy powtarzać co 4 do 6 godzin przez kolejne 2 do 3 dni.

Leczenie pooperacyjnej niedrożności przewodu pokarmowego:

Jednorazowo należy podać 0,5 mg do 2 mg neostygminy metylosiarczanu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, podskórnie lub domięśniowo.

Ciągły wlew dożylny neostygminy metylosiarczanu 0,4 mg -0,8 mg/h na 24 h.

Leczenie pooperacyjnego zatrzymania moczu:

Jednorazowo należy podać 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu podskórnie lub domięśniowo. Jeżeli w ciągu godziny nie wystąpi diureza, pacjentowi należy założyć cewnik. Jeżeli pacjent oddał mocz lub pęcherz został opróżniony, należy kontynuować podawanie we wstrzyknięciu 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu co 3 godziny, przynajmniej pięciokrotnie.

Odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez niedepolaryzujące leki zwiotczające:

Zwykle podaje się dawkę 0,5 mg do 2 mg neostygminy metylosiarczanu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym; w razie konieczności dawkę można powtórzyć, do dawki całkowitej - 5 mg neostygminy metylosiarczanu.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek:

W niewydolności nerek zmniejsza się dawkę leku.

Osoby w podeszłym wieku:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania neostygminy metylosiarczanu u osób w podeszłym wieku.

Uwaga:

W przypadku dożylnego podawania neostygminy zaleca się, w celu przeciwdziałania niepożądanym działaniom muskarynowym, podanie siarczanu atropiny (10 pg/kg dożylnie co 3-10 min - aż do zaniku objawów muskarynowych) również dożylnie, w osobnej strzykawce. Zaleca się, aby wstrzyknięcia atropiny wykonać raczej kilka minut przed podaniem neostygminy niż podawać oba leki jednocześnie. Pacjentowi należy zapewnić dopływ tlenu do płuc i utrzymanie drożności dróg oddechowych, aż do całkowitego powrotu normalnego oddychania.

Przed podaniem leku zawsze należy sprawdzić, czy nie pojawiła się zmiana barwy lub klarowności roztworu.

5

Neostigmin Jelfa

Charakterystyka Neostigmin jelfa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neostigmin Jelfa, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu (Neostigmini metilsulfas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Bezbarwny, klarowny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    leczenie objawowe nużliwości mięśni w przypadku, gdy nie można zastosować doustnej postaci produktu leczniczego,

-    zapobieganie i leczenie niedrożności pooperacyjnej przewodu pokarmowego i pooperacyjnego zatrzymania moczu, po wcześniejszym wykluczeniu przyczyn mechanicznych tych stanów,

-    odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez niedepolaryzujące leki zwiotczające.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony jest do podania domięśniowego, dożylnego i podskórnego.

Dawka dobowa podawanej parenteralnie neostygminy nie powinna być większa niż 4-6 mg. Dawkowanie leku ustala lekarz.

-    Leczenie nużliwości mięśni w przypadku, gdy nie można zastosować doustnej postaci produktu leczniczego:

Dorośli:

Należy podać 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu 3 razy na dobę domięśniowo lub podskórnie. Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta.

Dawka terapeutyczna wynosi zwykle od 1 mg do 5 mg.

Dzieci:

Miastenia przejściowa noworodków, może być leczona 0,1 mg neostygminy metylosiarczanu do podania domięśniowego. Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta, lecz zazwyczaj 0,05-0,25 mg domięśniowo, maksymalnie 0,03 mg/kg domięśniowo co 2 do 4 godziny.

Z powodu samoistnego ustępowania choroby u noworodków, dobowa dawka powinna być zmniejszona przed całkowitym odstawieniem produktu.

Dawka terapeutyczna u dzieci wynosi zwykle maksymalnie do 2,5 mg.

Dzieci do 12 roku życia:

Dawka zwykle stosowana wynosi 0,2-0,5 mg.

Kolejne dawki ustala się według indywidualnej reakcji pacjenta.

-    Zapobieganie pooperacyjnej niedrożności przewodu pokarmowego i (lub) pooperacyjnemu zatrzymaniu moczu:

Dorośli:

Zaleca się podanie 0,25 mg neostygminy metylosiarczanu podskórnie lub domięśniowo, jak najszybciej po operacji. Dawkę należy powtarzać co 4 do 6 godzin przez kolejne 2 do 3 dni.

-    Leczenie pooperacyjnej niedrożności przewodu pokarmowego:

Jednorazowo należy podać 0,5 mg do 2 mg neostygminy metylosiarczanu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, podskórnie lub domięśniowo.

Ciągły wlew dożylny neostygminy metylosiarczanu 0,4 mg-0,8 mg/h na 24 h.

-    Leczenie pooperacyjnego zatrzymania moczu:

Jednorazowo należy podać 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu podskórnie lub domięśniowo. Jeżeli w ciągu godziny nie wystąpi diureza, pacjentowi należy założyć cewnik. Jeżeli pacjent oddał mocz lub pęcherz został opróżniony, należy kontynuować podawanie we wstrzyknięciu 0,5 mg neostygminy metylosiarczanu co 3 godziny, przynajmniej pięciokrotnie.

-    Odwracanie bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez niedepolaryzujące leki zwiotczające:

Zwykle podaje się dawkę 0,5 mg do 2 mg neostygminy metylosiarczanu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym; w razie konieczności dawkę można powtórzyć, do dawki całkowitej - 5 mg neostygminy metylosiarczanu.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek:

W niewydolności nerek zmniejsza się dawkę, ale nie trzeba zmieniać dawki w terapii nerkozastępczej.

Osoby w podeszłym wieku:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania neostygminy metylosiarczanu u osób w podeszłym wieku.

Uwaga:

W przypadku dożylnego podawania neostygminy zaleca się, w celu przeciwdziałania niepożądanym działaniom muskarynowym, podanie siarczanu atropiny (10 pg/kg iv. co 3-10 min - aż do zaniku objawów muskarynowych) również dożylnie, w osobnej strzykawce. Zaleca się, aby wstrzyknięcia atropiny wykonać raczej kilka minut przed podaniem neostygminy niż podawać oba leki jednocześnie. Pacjentowi należy zapewnić dopływ tlenu do płuc i utrzymanie drożności dróg oddechowych, aż do całkowitego powrotu normalnego oddychania.

Optymalny czas podawania leku to okres hiperwentylacji, gdy stężenie dwutlenku węgla we krwi jest małe.

W przypadku pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego lub innymi ciężkimi schorzeniami, należy dokładnie ustalać wymaganą dla pacjenta dawkę neostygminy, stosownie do wskazań stymulatora nerwów obwodowych.

W przypadku bradykardii, częstość akcji serca należy zwiększyć do 80/minutę, przez wcześniejsze podanie atropiny.

Przed podaniem produktu leczniczego zawsze należy sprawdzić, czy nie pojawiła się zmiana barwy lub klarowności roztworu.

4.3 Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na neostygminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego, dróg moczowych, zapalenie otrzewnej, zakażenie dróg moczowych, - w połączeniu z depolaryzującymi środkami zwiotczającymi mięśnie takimi, jak suksametonium, ze względu na możliwość nasilenia bloku nerwowo-mięśniowego i wydłużenie bezdechu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania neostygminy metylosiarczanu u pacjentów z astmą oskrzelową.

Z ostrożnością należy stosować neostygminy metylosiarczan także u pacjentów chorych na padaczkę, chorobę Parkinsona, z niedawno przebytym zamknięciem tętnicy wieńcowej, z bradykardią lub innymi zaburzeniami rytmu serca, hipotonią, wagotonią, nadczynnością tarczycy, czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, niewydolnością nerek.

W przypadku stosowania dużych dawek neostygminy, zaleca się wcześniejsze lub jednoczesne podanie we wstrzyknięciu siarczanu atropiny. Należy pamiętać, że oba te produkty lecznicze nie mogą być podawane w jednej strzykawce. Ponieważ zawsze istnieje możliwość wystąpienia niespodziewanej reakcji uczuleniowej, należy mieć przygotowany zestaw do leczenia wstrząsu.

Bardzo istotną rzeczą jest odróżnienie przełomu miastenicznego od cholinergicznego, wywołanego przedawkowaniem neostygminy metylosiarczanu. W obu przypadkach objawy są podobne (bardzo silne osłabienie mięśniowe), stany te wymagają jednak zupełnie odmiennego postępowania terapeutycznego.

W przypadku przełomu miastenicznego należy zastosować bardziej intensywne leczenie inhibitorami acetylocholinoesterazy w tym neostygminą. Natomiast w przypadku przełomu cholinergicznego należy natychmiast odstawić inhibitory acetylocholinoesterazy. W przypadku wystąpienia przełomu cholinergicznego zalecane jest także natychmiastowe podanie atropiny.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Neostygmina działa antagonistycznie w stosunku do środków wywołujących niedepolaryzacyjny blok płytki motorycznej, takich jak: wekuronium, pankuronium, rokuronium, atracurium, miwacurium, cisatracurium, doksakurium, pipekuronium, rapakuronium, tubokuraryna.

Lek nie przeciwdziała, a może nawet nasilić efekt zwiotczenia mięśni prążkowanych wywołany przez środki zwiotczające z grupy leków depolaryzujących, takich jak sukcynylocholina.

Antybiotyki z grupy aminoglikozydów (neomycyna, streptomycyna, kanamycyna) wykazują łagodną, ale wyraźną aktywność blokowania złącza nerwowo-mięśniowego i nasilają działanie zwiotczające mięśni prążkowanych. Leki te powinny być stosowane u pacjentów z nużliwością mięśni tylko w wyjątkowych wypadkach, w dokładnie określonych wskazaniach, a jednoczesne dawkowanie leków blokujących cholinoesterazę (m.in. neostygmina) powinno być wyjątkowo dokładne i ostrożne.

Leki miejscowo znieczulające i niektóre leki znieczulające ogólnie (np. halotan, cyklopropan, enfluran, izofluran, desfluran, sewofluran), leki przeciwarytmiczne (np. prokainamid, chinidyna) oraz inne leki, które wpływają na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe (np. leki blokujące zwoje nerwowe jak: heksametonium czy trimetafan), mogą wywierać jako działanie niepożądane - blokowanie płytki nerwowo-mięśniowej. Leki te mogą być stosowane u pacjentów z nużliwością mięśni tylko w wyjątkowych przypadkach, a dawkę stosowanej jednocześnie neostygminy metylosiarczanu należy odpowiednio zwiększyć.

Jednoczesne stosowanie innych inhibitorów cholinoesterazy u pacjentów leczonych neostygminą nie jest zalecane (ze względu na nasilenie efektów farmakologicznych i wzrost toksyczności).

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów może osłabić działanie neostygminy.

4.6 Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich, kontrolowanych badań nad teratogennym działaniem neostygminy metylosiarczanu. Badań takich nie przeprowadzono ani na zwierzętach laboratoryjnych, ani u ciężarnych kobiet. Neostygminy metylosiarczan można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Neostygmina podawana dożylnie ciężarnym kobietom w ostatnim okresie ciąży może zwiększać pobudliwość macicy i sprowokować przedwczesny poród.

Brak danych o przenikaniu neostygminy do mleka kobiet karmiących. Ponieważ jednak ewentualna obecność neostygminy w mleku karmiących matek może być przyczyną ciężkich działań niepożądanych u dziecka, należy zdecydować albo o przerwaniu karmienia piersią albo o odstawieniu leku w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, gdyż lek może zaburzać sprawność psychofizyczną.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych podano niżej przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca (bradykardia zatokowa, tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy, rytm węzłowy), niespecyficzne zmiany w zapisie EKG jak również zatrzymanie akcji serca, omdlenia i spadki ciśnienia krwi.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: zawroty głowy, ataksja, drgawki, utrata przytomności, senność, bóle głowy, zaburzenia wymowy.

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana: łzawienie, zwężenie źrenicy, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki _piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana: zwiększone wytwarzanie wydzieliny w drogach oddechowych, duszność, zaburzenia oddychania, zatrzymanie oddechu oraz skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częstość nieznana: nudności, wymioty, wzdęcia, ślinotok, nasilenie perystaltyki, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częstość nieznana: zwiększenie częstości oddawania moczu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana: kurcze i drżenia mięśniowe, bóle stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu _podania:

Częstość nieznana: zwiększone pocenie się, zaczerwienienie skóry, osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka) i anafilaktyczne.

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: pobudzenie, uczucie strachu.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie neostygminy metylosiarczanu może doprowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzującego się przede wszystkim znacznym osłabieniem mięśniowym. Osłabienie to może objąć również mięśnie oddechowe, a przez to doprowadzić do bezdechu i śmierci. Podobne objawy występują również w przypadku przełomu miastenicznego (zaostrzenia nużliwości mięśni), co powoduje duże trudności w prawidłowym rozpoznaniu na podstawie objawów klinicznych. Bardzo ważne jest prawidłowe rozróżnienie tych stanów, ponieważ ich leczenie jest zasadniczo różne, a nieprawidłowe rozpoznanie i w konsekwencji niewłaściwe leczenie może doprowadzić do zaostrzenia działań niepożądanych. Dwa rodzaje przełomu mogą być rozróżnione w wyniku podania chlorowodorku edrofonium (krótko działającego inhibitora esterazy cholinowej) jak również poprzez ocenę kliniczną.

W przypadku przełomu miastenicznego należy zwiększyć dawkowanie leków z grupy środków blokujących esterazę cholinową (neostygmina), natomiast stwierdzenie przełomu cholinergicznego wymaga natychmiastowego odstawienia tych leków. W przypadku wystąpienia przełomu cholinergicznego zalecane jest także natychmiastowe podanie atropiny. Atropinę można również zastosować w przypadkach nasilenia działań niepożądanych neostygminy, takich jak bóle brzucha czy ślinotok. Należy jednak pamiętać, że podawanie atropiny może maskować nasilenie przełomu cholinergicznego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki parasympatykomimetyczne Kod ATC: N07AA01

Neostygmina hamuje hydrolizę acetylocholiny poprzez konkurowanie z nią o miejsce wiązania w cząsteczce esterazy cholinowej. W wyniku tej blokady dochodzi do zmniejszenia rozkładu acetylocholiny i do zwiększenia jej stężenia w złączu nerwowo-mięśniowym. Zwiększone stężenie acetylocholiny nasila przewodzenie w płytce nerwowo-mięśniowej, a także w synapsach układu przywspółczulnego, również w ośrodkowym układzie nerwowym. Kliniczne efekty podania neostygminy są więc związane z jej pośrednim działaniem pobudzającym na przewodzenie nerwowo-mięśniowe i układ przywspółczulny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym neostygmina jest szybko wchłaniana i wydalana. Słabo przenika do ośrodkowego układu nerwowego. Największe stężenia we krwi obserwuje się po około 30 minutach od chwili podania, a okres półtrwania wynosi od 51 do 90 minut. Początek działania klinicznego pojawia się zwykle po 20 do 30 minutach i trwa od 2,5 do 4 godzin. Neostygmina wiąże się z białkami osocza w około 15% do 25%. Metabolizm neostygminy odbywa się w osoczu, gdzie jest hydrolizowana przez esterazę cholinową; jest również metabolizowana w wątrobie prze enzymy mikrosomalne. Około 80% leku wydalane jest w moczu w ciągu 24 godzin, w około 50% jako postać niezmieniona, a w około 30% w postaci metabolitów.

Po podaniu dożylnym okres półtrwania w osoczu waha się od 47 do 60 minut, średnio wynosi około 53 minuty. Okres półtrwania wydłuża się w przypadku niewydolności nerek, nawet o 250%. Również u dzieci stwierdzono wydłużony okres półtrwania neostygminy we krwi, jednak nie ma to wpływu na czas działania leku na płytkę nerwowo-mięśniową.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań pozwalających ocenić działanie mutagenne i rakotwórcze neostygminy. Brak danych dotyczących wpływu neostygminy na płodność oraz reprodukcję.

W badaniach toksyczności ostrej i przewlekłej przeprowadzonych u szczurów obserwowano drobne zmiany w budowie końcowej części płytki mięśniowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas solny (do dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki OPC ze szkła bezbarwnego o pojemności 1 ml, pakowane we wkładki PCV (2^5 sztuk) w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10 ampułek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Neostigmin Jelfa