+ iMeds.pl

Neosynephrin-pos 10% 100 mg/mlUlotka Neosynephrin-pos 10%

URSAPHARM * Neosynephrin-POS 10 % * MA-No. 12106 * Application for Variation

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neosynephrin-POS 10 %

100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Phenylephrini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Neosynephrin-POS 10 % i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Neosynephrin-POS 10 %

3.    Jak stosować Neosynephrin-POS 10 %

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Neosynephrin-POS 10 %

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NEOSYNEPHRIN-POS 10 % I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neosynephrin-POS 10% jest lekiem z grupy alfa-sympatykomimetyków, działającym na oko poprzez wpływ na wegetatywny układ nerwowy.

Wskazaniem do stosowania jest uzyskanie krótkotrwałego rozszerzenia źrenicy w celu badania dna oka (szczególnie obwodowej jego części), a także po operacjach okulistycznych.

Stosuje się w celu zapobiegania powstawania zrostów tęczówki i soczewki, i ich rozrywania przy zapaleniach jagodówki. Wskazaniem do stosowania jest również podanie w celu zdiagnozowania zapalenia spojówek i występującego jednocześnie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Kiedy nie stosować Neosynephrin-POS 10 %

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

-    nadwrażliwość na fenylefrynę, substancję czynną preparatu oraz substancje pomocnicze.

-    suche zapalenie błon śluzowych nosa.

-    ciąża i karmienie piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neosynephrin-POS 10 %

-    w przypadku jaskry, ponieważ rozszerzenie źrenicy może być szkodliwe szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem,

-    w przypadku nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca,

-    w przypadku ciężkich zmian chorobowych serca i naczyń

Istnieje ryzyko, że krople mogą przenikać do układu krążenia. Dlatego należy stosować je bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, zaawansowanym stwardnieniem tętnic, nadczynnością tarczycy.

Uwaga ta dotyczy również pacjentów w starszym wieku, małych dzieci i niemowląt.

Neosynephrin-POS 10% może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i wywołać napad jaskry objawiający się gwałtownym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, połączonym z bólem oczu i głowy. W przypadku istniejącej jaskry należy dodatkowo zastosować leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku leczenia nadciśnienia lekami zawierającymi guanetydynę i rezerpinę może dojść do znacznego wzrostu ciśnienia krwi.

Stosowanie Neosynephrin-POS 10 % z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Neosynephrin-POS 10% nie może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Neosynephrin-POS 10% wpływa na sprawność widzenia. Pogorszenie ostrości widzenia może utrzymywać się przez kilka godzin po zakropleniu preparatu. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych.

Nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach Neosynephrin-POS 10 %

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Neosynephrin-POS 10 % należy zawsze podawać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Neosynephrin-POS 10 %, to 1 do 2 razy na dobę 1 kropla Neosynephrin-POS 10% do każdego oka.

Podając lek pacjentom w podeszłym wieku, małym dzieciom i niemowlętom, należy szczególnie dokładnie odmierzyć przepisaną przez lekarza dawkę leku.

Należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem.

W celu zakropienia leku należy odkręcić zakrętkę, odchylić głowę do tyłu, odciągnąć nieco dolną powiekę, ściskając delikatnie butelkę umieścić jedną kroplę leku w worku spojówkowym. Zamknąć powoli powieki, zakręcić starannie zakrętkę.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 5 dni może odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Neosynephrin-POS 10 %

Należy natychmiast przepłukać oczy wodą.

Po przypadkowym wypiciu zawartości opakowania, mogą wystąpić następujące objawy: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi połączone z kołataniem serca, ból głowy, wymioty, uczucie strachu, drżenia, początkowo przyspieszone bicie serca potem spowolnione bicie serca.

Choremu należy podać węgiel aktywowany i niezwłocznie powiadomić lekarza.

W przypadku spowolnionej akcji serca, lekarz może podać preparat zawierający atropinę (dzieciom 0,01 do 0,02 mg/kilogram masy ciała) w przypadku niebezpiecznego podwyższenia ciśnienia krwi, preparat zawierający fentolaminę.

Pominięcie zastosowania Neosynephrin-POS 10 %

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Neosynephrin-POS 10 %

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Neosynephrin-POS 10 % może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznane:


częściej niż u 1 na 10 osób

częściej niż u 1 na 100 osób ale rzadziej niż u 1 na 10 osób częściej niż u 1 na 1000 osób ale rzadziej niż u 1 na 100 osób częściej niż u 1 na 10000 osób ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób rzadziej niż u 1 na 10000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Przekrwienie, piekący ból oczu.

Rzadko może wystąpić utrzymujące się przez kilka godzin zaburzenie ostrości widzenia połączone z zamazanym obrazem (w pojedynczych przypadkach może wystąpić amplituda akomodacji do 3 dioptrii).

Rzadko może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi. W pojedynczych przypadkach stwierdzono silne podwyższenie ciśnienia krwi połączone z kołataniem serca, częstoskurczem i silnymi bólami głowy. Objawy te występowały przede wszystkim pacjentów z przekrwieniem i krwawieniem spojówek oraz uszkodzeniami nabłonka gałki ocznej.

Długotrwałe stosowanie może powodować zaczerwienienie i obrzęk oka, a u starszych pacjentów występowanie działania przeciwnego, polegającego na zwężeniu źrenicy. W pojedynczych przypadkach, długotrwałe stosowanie może wywołać zrogowacenie spojówki z zamknięciem punkcików łzowych i łzotokiem.

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienie oczu.

Uwaga

Neosynephrin-POS 10% może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i prowadzić do napadu jaskry. Przy stwierdzonej wcześniej jaskrze lekarz zastosuje dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Neosynephrin-POS 10 % po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu opakowania bezpośredniego lek nadaje się do użycia przez okres 4 tygodni. Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Neosynephrin-POS 10 %

Substancją czynną leku jest fenylefryna.

Inne składniki leku to chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, edetynian sodu, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Neosynephrin-POS 10 % i co zawiera opakowanie

Plastikowa butelka zawierająca 10 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki

Edition 05/2014 5

Neosynephrin-Pos 10%

Charakterystyka Neosynephrin-pos 10%

URSAPHARM * Neosynephrin-POS 10 % * MA-No. 12106 * Application for Variation

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neosynephrin-POS 10 %, 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 100 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    uzyskanie krótkotrwałego rozszerzenia źrenicy w celu wykonania badania dna oka, szczególnie obwodowej jego części oraz po operacjach okulistycznych.

•    zapobieganie i zrywanie tylnych zrostów tęczówki przy zapaleniach jagodówki.

•    podanie w celu zdiagnozowania zapalenia spojówki i występującego równocześnie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 do 2 razy na dobę 1 kropla leku do każdego oka. Podawanie przez okres dłuższy niż 5 dni może odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

-    nadwrażliwość na fenylefrynę lub substancje pomocnicze.

-    suche zapalenie błon śluzowych nosa.

-    ciąża i karmienie piersią.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Neosynephrin-POS 10% w przypadku jaskry, ponieważ rozszerzenie źrenicy może być szkodliwe, szczególnie przy jaskrze z wąskim kątem przesączania, również w przypadku nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca, ciężkich zmian chorobowych serca i naczyń. Istnieje ryzyko, że krople mogą przedostać się do układu krążenia. Dlatego należy stosować je bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, zaawansowanym stwardnieniem tętnic, nadczynnością tarczycy. Uwaga powyższa dotyczy również pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci i niemowląt.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sercowo-naczyniowe działanie podanych jednocześnie inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, jak również insuliny, atropiny i propranololu może ulec nasileniu.

W przypadku leczenia nadciśnienia guanetydyną i rezerpiną może nastąpić znaczne podwyższenie ciśnienia krwi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży lub laktacji jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Neosynephrin-POS 10% hamuje akomodację i rozszerza źrenicę. Zdolność widzenia jest upośledzona na kilka godzin. W tym okresie pacjent nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1000 do <1/100 Rzadko: > 1/10000 do < 1/1.000 Bardzo rzadko: <1/10000

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych Przekrwienie; piekący ból oczu.

Rzadko może wystąpić utrzymujące się przez kilka godzin zaburzenie ostrości widzenia połączone z zamazanym obrazem (w pojedynczych przypadkach może wystąpić amplituda akomodacji do 3 dioptrii).

Rzadko może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi. W pojedynczych przypadkach stwierdzono podwyższenie ciśnienia krwi połączone z kołataniem serca, częstoskurczem i silnymi bólami głowy. Objawy te występowały przede wszystkim pacjentów z przekrwieniem i krwawieniem spojówek oraz uszkodzeniami nabłonka gałki ocznej. Długotrwałe stosowanie może powodować zaczerwienienie i obrzęk oka, a u starszych pacjentów występowanie działania przeciwnego, polegającego na zwężeniu źrenicy. W pojedynczych przypadkach, długotrwałe stosowanie może wywołać zrogowacenie spojówki z zamknięciem punkcików łzowych i łzotokiem.

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienie oczu.

Uwaga

Neosynephrin-POS 10 % może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i prowadzić do napadu jaskry. Przy stwierdzonej wcześniej jaskrze należy zastosować dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę).

4.9 Przedawkowanie

Można spodziewać się następujących objawów po przedawkowaniu: nadciśnienia połączonego z kołataniem serca, bólów głowy, wymiotów, wystąpienia uczucia strachu, drżenia, z początku częstoskurczu potem, z powodu stymulacji kłębka szyjnego, spowolnienia czynności serca. W pojedynczych przypadkach może wystąpić, także po podaniu miejscowym większej ilości fenylefryny 10 %, niebezpieczne podwyższenie ciśnienia krwi.

Dawka toksyczna dla dzieci wynosi 3 mg, a dla dorosłych 300 mg na kilogram masy ciała.

Po przyjęciu doustnym, należy podać węgiel aktywowany i ewentualnie wykonać płukanie żołądka. Po miejscowym przedawkowaniu należy oczy natychmiast przepłukać wodą.

Jeśli wystąpi odruchowa bradykardia należy podać atropinę (dzieciom 0,01 do 0,02 mg/kg masy ciała), przy niebezpiecznym podwyższeniu ciśnienia fentolaminę, jako obwodowy bloker receptorów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty sympatykomimetyczne, kod ATC: S 01 FB 01

Chlorowodorek fenylefryny jest stosowany miejscowo do oka w stężeniu od 0,06 % do 10 %, a jako środek obkurczający naczynia, w podrażnieniach spojówek w stężeniu od 0,1 % do 0,25 % .

Chlorowodorek fenylefryny należy do grupy a-sympatykomimetyków (agonistów receptorów a1) z wyraźnymi właściwościami zapobiegającymi przekrwieniom. Selektywne działanie fenylefryny na receptory a1 zostało potwierdzone licznymi badaniami na zwierzętach. I tak np. bunazozyna, jako silny bloker receptorów a1 antagonizuje obkurczanie tętnic w oku królika wywołane przez chlorowodorek fenylefryny.

Efekt rozszerzający źrenice i obniżający ciśnienie wewnątrzgałkowe chlorowodorku fenylefryny przy większym jego stężeniu (2,5 %-10 %) polega na działaniu na mięśnie oka.

Przy niższych stężeniach chlorowodorku fenylefryny wykorzystywane jest działanie, zapobiegające przekrwieniom, towarzyszące stanom podrażnień oka i błony śluzowej nosa.

Po stosowaniu 10% roztworu chlorowodorku fenylefryny obserwowano, równoległe do rozszerzenia źrenicy, zjawisko porażenia akomodacji. Rozszerzenie źrenicy utrzymuje się przez okres około 5 godzin.

Badania zależności występowania odpowiednio, efektu rozszerzającego źrenicę, bądź porażającego akomodację, w zależności od wielkości podanej dawki, potwierdza wzrost siły działania w zakresie stężeń od 0,1 % do 10 %.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne po miej scowym podaniu do oka.

Prowadzono badania in-vivo i in-vitro z użyciem oczu królików. Nabłonek rogówki odgrywa istotną rolę w przenikaniu chlorowodorku fenylefryny, jak również bierze udział w procesach metabolicznych.

Usunięcie nabłonka prowadzi do 10 krotnego zwiększenia przenikania fenylefryny i jej metabolitów. Zgadza się to z obserwacją, że fenylefryna słabo rozpuszcza się w lipidach i w zakresie fizjologicznego pH tworzy słabą zasadę. Po 3 krotnym podaniu 0,1% roztworu fenylefryny, 56 % substancji czynnej stwierdzono w cieczy wodnistej.

Stężenie fenylefryny wzrasta 10 do 13 krotnie w przypadku usunięcia nabłonka (badania na zwierzętach). Stężenie substancji czynnej w rogówce wzrasta 3,5 krotnie.

W przypadku nieuszkodzonego nabłonka stężenie w cieczy wodnistej wynosiło 25ąM, zaś w przypadku nabłonka uszkodzonego 340 ąM.

Metabolizm fenylefryny zachodzi częściowo już w rogówce.

W przypadku podania roztworu o stężeniu poniżej 0,1 % ilość metabolizowanej fenylefryny wewnątrz gałki ocznej wyraźnie się obniża.

Chlorowodorek fenylefryny szybko opuszcza przednią komorę oka. Po podaniu 1,5% roztworu chlorowodorku fenylefryny ilość wydalana wynosi 1, 3 ± 0.2 hr-1.

Fenylefryna jest substratem dla monoaminoksydazy (MAO), enzymu występującego w nabłonku rogówki. Nie jest jednak, jak dotąd, wyjaśnione czy MAO odpowiedzialna jest za biotransformację fenylefryny.

Farmakokinetyka ośrodkowa

U dorosłych pacjentów obserwuje się wymierne podwyższenie ciśnienia krwi w przypadku dożylnego podania 0,75 mg chlorowodorku fenylefryny stężenie maksymalne występuje po 1 minucie. Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi powraca do poziomu wyjściowego po około 5 minutach. Po miejscowym podaniu 2 kropli do oka zawierających po 0,66 mg chlorowodorku fenylefryny, stwierdza się, że działanie sercowo-naczyniowe występuje z pewnym opóźnieniem, odpowiadającym podanej dawce.

Wchłanianie ośrodkowe po miejscowym podaniu jest więc znaczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Ostra toksyczność miejscowa

Istnieją badania dotyczące podawania miejscowego wysokich dawek chlorowodorku fenylefryny (roztwór 2,5 %), które dowodzą, że u ludzi w wyniku działania obkurczającego, częściowe ciśnienie tlenu może być obniżone, przy czym przepływ krwi przez plamkę po zastosowaniu zgodnym z przepisanym nie ulega istotnej zmianie.

U królików, po usunięciu nabłonka rogówki i podaniu 2,5 % i 10 % roztworu fenylefryny, stwierdzono działanie cytotoksyczne na śródbłonek rogówki i nadmierne rogowacenie.

Obserwowano szczególnie zgrubienie rogówki w wyniku powstania obrzęku. Podobne wyniki obserwowano przy podaniu 10 % roztworu chlorowodorku fenylefryny kotom.

Po zastosowaniu roztworu chlorowodorku fenylefryny o niższym stężeniu (0,125%), nie obserwowano wystąpienia podobnego zjawiska.

Toksyczność przewlekła

Brak badań, dotyczących toksyczności przewlekłej u zwierząt.

Potencjał mutagenny i rakotwórczy

Badania in-vitro nie dają istotnych wskazówek, dotyczących działania mutagennego. Badania potencjału rakotwórczego przeprowadzono na myszach i szczurach przez okres 2 lat. Nie znaleziono dowodów potwierdzających występowanie zmian neoplasty cznych. U szczurów stwierdzano, zależną od dawki, zwiększoną skłonność do występowania przewlekłych ogniskowych zapaleń wątroby i prostaty.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach na szczurach stwierdzono, zależne od podanej dawki fenylefryny, silne zmniejszenie ukrwienia macicy, co należy łączyć ze wzrostem oporu w obwodowych naczyniach macicy oraz wzrostem kurczliwości błony mięśniowej macicy, co prowadziło do zaburzeń wzrostu płodowego.

W badaniach zarodków szczurów, fenylefryna prowadziła do wyraźnego wzrostu częstości występowania położenia odwrotnego.

U ludzi nie stwierdzono znaczącego wzrostu liczby uszkodzeń płodu na skutek podawania fenylefryny.

Fenylefryna, w badaniach na szczurach, prowadzi do wzrostu teratogennego potencjału inhibitorów anhydrazy acetazolamidu. Brak danych dotyczących stosowania fenylefryny podczas laktacji.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

1 ml roztworu zawiera 0,05 mg chlorku benzalkoniowego, jako środka konserwującego oraz edetynian sodu, wodę do wstrzykiwań.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nieznane

6.3 Okres ważności

Okres trwałości wynosi 2,5 roku.

Po pierwszym otwarciu lek może być używany przez 4 tygodnie.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Plastikowa butelka o pojemności 10 ml.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o. ul. Malarska 6 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12106

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.02.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Edition 05/2014

Neosynephrin-Pos 10%