Imeds.pl

Neosynephrin-Pos 10% 100 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

URSAPHARM * Neosynephrin-POS 10 % * MA-No. 12106 * Application for Yariation

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neosynephrin-POS 10 %

100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Phenylephrini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est Neosynephrin-POS 10 % i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Neosynephrin-POS 10 %

3.    Jak stosować Neosynephrin-POS 10 %

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Neosynephrin-POS 10 %

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NEOSYNEPHRIN-POS 10 % I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neosynephrin-POS 10% jest lekiem z grupy alfa-sympatykomimetyków, działającym na oko poprzez wpływ na wegetatywny układ nerwowy.

Wskazaniem do stosowania jest uzyskanie krótkotrwałego rozszerzenia źrenicy w celu badania dna oka (szczególnie obwodowej jego części), a także po operacjach okulistycznych.

Stosuje się w celu zapobiegania powstawania zrostów tęczówki i soczewki, i ich rozrywania przy zapaleniach jagodówki. Wskazaniem do stosowania jest również podanie w celu zdiagnozowania zapalenia spojówek i występującego jednocześnie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Kiedy nie stosować Neosynephrin-POS 10 %

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

-    nadwrażliwość na fenylefrynę, substancję czynną preparatu oraz substancje pomocnicze.

-    suche zapalenie błon śluzowych nosa.

-    ciąża i karmienie piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neosynephrin-POS 10 %

-    w przypadku jaskry, ponieważ rozszerzenie źrenicy może być szkodliwe szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem,

-    w przypadku nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca,

-    w przypadku ciężkich zmian chorobowych serca i naczyń

Istnieje ryzyko, że krople mogą przenikać do układu krążenia. Dlatego należy stosować je bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, zaawansowanym stwardnieniem tętnic, nadczynnością tarczycy.

Uwaga ta dotyczy również pacjentów w starszym wieku, małych dzieci i niemowląt.

Neosynephrin-POS 10% może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i wywołać napad jaskry objawiający się gwałtownym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, połączonym z bólem oczu i głowy. W przypadku istniejącej jaskry należy dodatkowo zastosować leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku leczenia nadciśnienia lekami zawierającymi guanetydynę i rezerpinę może dojść do znacznego wzrostu ciśnienia krwi.

Stosowanie Neosynephrin-POS 10 % z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Neosynephrin-POS 10% nie może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Neosynephrin-POS 10% wpływa na sprawność widzenia. Pogorszenie ostrości widzenia może utrzymywać się przez kilka godzin po zakropleniu preparatu. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych.

Nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych i posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach Neosynephrin-POS 10 %

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Neosynephrin-POS 10 % należy zawsze podawać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Neosynephrin-POS 10 %, to 1 do 2 razy na dobę 1 kropla Neosynephrin-POS 10% do każdego oka.

Podając lek pacjentom w podeszłym wieku, małym dzieciom i niemowlętom, należy szczególnie dokładnie odmierzyć przepisaną przez lekarza dawkę leku.

Należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem.

W celu zakropienia leku należy odkręcić zakrętkę, odchylić głowę do tyłu, odciągnąć nieco dolną powiekę, ściskając delikatnie butelkę umieścić jedną kroplę leku w worku spojówkowym. Zamknąć powoli powieki, zakręcić starannie zakrętkę.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 5 dni może odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Neosynephrin-POS 10 %

Należy natychmiast przepłukać oczy wodą.

Po przypadkowym wypiciu zawartości opakowania, mogą wystąpić następujące objawy: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi połączone z kołataniem serca, ból głowy, wymioty, uczucie strachu, drżenia, początkowo przyspieszone bicie serca potem spowolnione bicie serca.

Choremu należy podać węgiel aktywowany i niezwłocznie powiadomić lekarza.

W przypadku spowolnionej akcji serca, lekarz może podać preparat zawierający atropinę (dzieciom 0,01 do 0,02 mg/kilogram masy ciała) w przypadku niebezpiecznego podwyższenia ciśnienia krwi, preparat zawierający fentolaminę.

Pominięcie zastosowania Neosynephrin-POS 10 %

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Neosynephrin-POS 10 %

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Neosynephrin-POS 10 % może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznane:


częściej niż u 1 na 10 osób

częściej niż u 1 na 100 osób ale rzadziej niż u 1 na 10 osób częściej niż u 1 na 1000 osób ale rzadziej niż u 1 na 100 osób częściej niż u 1 na 10000 osób ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób rzadziej niż u 1 na 10000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Przekrwienie, piekący ból oczu.

Rzadko może wystąpić utrzymujące się przez kilka godzin zaburzenie ostrości widzenia połączone z zamazanym obrazem (w pojedynczych przypadkach może wystąpić amplituda akomodacji do 3 dioptrii).

Rzadko może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi. W pojedynczych przypadkach stwierdzono silne podwyższenie ciśnienia krwi połączone z kołataniem serca, częstoskurczem i silnymi bólami głowy. Objawy te występowały przede wszystkim pacjentów z przekrwieniem i krwawieniem spojówek oraz uszkodzeniami nabłonka gałki ocznej.

Długotrwałe stosowanie może powodować zaczerwienienie i obrzęk oka, a u starszych pacjentów występowanie działania przeciwnego, polegającego na zwężeniu źrenicy. W pojedynczych przypadkach, długotrwałe stosowanie może wywołać zrogowacenie spojówki z zamknięciem punkcików łzowych i łzotokiem.

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienie oczu.

Uwaga

Neosynephrin-POS 10% może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i prowadzić do napadu jaskry. Przy stwierdzonej wcześniej jaskrze lekarz zastosuje dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ NEOSYNEPHRIN-POS 10 %

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Neosynephrin-POS 10 % po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu opakowania bezpośredniego lek nadaje się do użycia przez okres 4 tygodni. Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Neosynephrin-POS 10 %

Substancją czynną leku jest fenylefryna.

Inne składniki leku to chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, edetynian sodu, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Neosynephrin-POS 10 % i co zawiera opakowanie

Plastikowa butelka zawierająca 10 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

IndustriestraBe 35

66129 Saarbrucken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki

Edition 05/2014 5