Imeds.pl

Neotigason 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neotigason, 10 mg, kapsułki Neotigason, 25 mg, kapsułki

Acitretinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neotigason i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neotigason

3.    Jak stosować lek Neotigason

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neotigason

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neotigason i w jakim celu się go stosuje

Lek Neotigason zawiera substancj ę czynną zwaną acytretyną. Należy on do grupy leków nazywanych retynoidami.

Lek Neotigason jest stosowany w leczeniu ciężkich chorób skóry, w których skóra robi się gruba i może się łuszczyć. Te choroby skórne obejmuj ą łuszczycę, rybią łuskę, łupież czerwony mieszkowy, rogowacenie mieszkowe (chorobę Dariera). Acytretyna przywraca prawidłowy wzrost skóry.

Lek Neotigason zwykle jest stosowany pod nadzorem lekarza dermatologa (lekarz zajmuj ący się chorobami skóry).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neotigason

Kiedy nie przyjmować leku Neotigason:

-    jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub może zajść w ciążę podczas przyjmowania leku Neotigason lub w ciągu 2 lat po przerwaniu leczenia. Konieczne jest stosowanie środków zapobiegających ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acytretynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub jeżeli przyjmuje inne leki nazywane „retynoidami”, w tym izotretynoinę i tazaroten

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli u pacjenta występuj ą ciężkie choroby wątroby

-    jeśli u pacjenta występuj ą ciężkie choroby nerek

-    jeśli pacjent ma wysokie stężenie lipidów (tłuszczu) we krwi

-    jeśli pacjent stosuje leki nazywane tetracyklinami (stosowane w leczeniu zakażeń) lub metotreksat (stosowany w chorobach skórnych, bólu stawów lub nowotworach), patrz także „Lek Neotigason a inne leki”

-    jeśli pacjent stosuje witaminę A, patrz punkt „Lek Neotigason a inne leki”.

Należy porozmawiać z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neotigason, jeśli pacjent uważa, że którekolwiek z powyższych ostrzeżeń go dotyczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neotigason należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę. Pacjent będzie wymagał częstszego oznaczania stężenia cukru we krwi po rozpoczęciu stosowania leku Neotigason.

-    jeśli pacjent ma duże stężenie lipidów we krwi lub pacjent jest otyły. Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi podczas stosowania przez pacjenta leku Neotigason, w celu sprawdzenia stężenia lipidów we krwi pacjenta.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. Pacjent może wymagać częstszej obserwacji przez lekarza, np. pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

-    jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach.

-    j eśli pacj ent ma zaburzenia czynności wątroby.

Inne sytuacje, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku Neotigason:

Lek Neotigason może powodować osłabienie widzenia nocnego (patrz poniżej „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn” oraz punkt 4).

Lek Neotigason może powodować zwiększenie ciśnienia w czaszce. Jeśli wystąpią objawy zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, jak silne bóle głowy, nudności, wymioty lub zaburzenia widzenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek Neotigason może spowodować nasilenie działania promieni UV na skórę. Zanim pacjent wyjdzie na silne słońce powinien eksponowaną skórę zabezpieczyć kremem z filtrem przeciwsłonecznym (z filtrem UV o mocy co najmniej SPF 15). Należy unikać stosowania lamp słonecznych (solarium) bez nadzoru, oraz nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Czynność wątroby i stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi powinny być skontrolowane przed rozpoczęciem leczenia i następnie regularnie w trakcie leczenia. Lekarz może okresowo przeprowadzać kontrolę kości u pacjenta, ponieważ lek Neotigason może powodować zmiany w kościach, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku leczonych długotrwale.

Stosowanie dużych dawek leku Neotigason może powodować zmiany nastroju (w tym drażliwość, agresj ę i depresj ę).

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie ciężkiego stanu (zespół przesiąkania włośniczek/zespół kwasu retynowego), podczas którego małe naczynia krwionośne (naczynia włosowate) przeciekaj ą. Może to prowadzić do ciężkiego niedociśnienia (niskie ciśnienie krwi), obrzęków (nagromadzenie płynów powoduj ące obrzęk) i wstrząsu (upadek).

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie ciężkiej reakcji skórnej (złuszczaj ące zapalenie skóry), z objawami takimi, jak wysypka, pęcherze, łuszczenie skóry. Patrz punkt 4.

Kobiety w wieku rozrodczym:

Lek Neotigason powoduje wady rozwojowe u nienarodzonego dziecka. Zapobieganie ciąży i wykonywanie testów ciążowych jest konieczne podczas leczenia i przez 2 lata po zakończeniu stosowania leku Neotigason, patrz także „Ciąża i karmienie piersią”. Kobiety w wieku rozrodczym nie mogą spożywać alkoholu podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia, patrz punkt „Lek Neotigason z alkoholem”.

Oddawanie krwi:

Pacjentowi nie wolno oddawać krwi podczas stosowania leku Neotigason i przez 2 lata po zakończeniu leczenia. Powodem jest wysokie ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u nienarodzonego dziecka spowodowanych stosowaniem leku Neotigason. Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno podawać krwi pobranej od pacjentów, którzy są leczeni lub w ostatnich 2 latach byli leczeni lekiem Neotigason.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Neotigason a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie można stosować jednocześnie metotreksatu (przyjmowanego w leczeniu chorób skóry, zapalenia stawów lub nowotworów), tetracyklin (przyjmowanych w leczeniu zakażeń) lub witaminy A i innych retynoidów (takich jak izotretynoina i tazaroten) z lekiem Neotigason, patrz także punkt „Kiedy nie przyjmować leku Neotigason”.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Neotigason, należy poinformować lekarza w przypadku stosowania fenytoiny (przyjmowanej w leczeniu padaczki) lub środków antykoncepcyjnych zawierających małe dawki progesteronu (minipigułki).

Lek Neotigason z alkoholem

Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno spożywać alkoholu (w napojach, jedzeniu lub lekach) podczas stosowania leku Neotigason i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia. Jednoczesne spożywanie alkoholu i przyjmowanie acytretyny może powodować powstawanie związku (etretynat), który może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka i jeżeli powstanie, całkowite wydalenie go z organizmu wymaga dłuższego czasu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Neotigason powoduje wystąpienie wad rozwojowych u nienarodzonego dziecka. Poniższa instrukcja musi być ściśle przestrzegana, nawet jeśli występują problemy z płodnością.

Nie wolno przyjmować leku Neotigason, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub może zajść w ciążę podczas przyjmowania leku Neotigason lub w ciągu 2 lat po przerwaniu leczenia.

Nie wolno przyjmować leku Neotigason, jeśli pacjentka karmi piersią.


Kontrola urodzin: Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, musi stosować skuteczne środki zapobiegania ciąży (antykoncepcję) bez przerwy, przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania leku Neotigason, przez cały okres leczenia oraz przez 2 lata po zakończeniu leczenia acytretyną. Podstawowa metoda antykoncepcji to połączenie doustnego środka antykoncepcyjnego lub wkładki wewnątrzmacicznej razem z prezerwatywą lub diafragmą (kapturek dopochwowy). Nie zaleca się środków antykoncepcyjnych z małą dawką progesteronu (minipigułki).

Testy ciążowe: Lekarz do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia zaleci obowiązkowe wykonanie testu

ciążowego. Wynik testu musi być negatywny. Stosowanie leku Neotigason po otrzymaniu negatywnego wyniku testu ciążowego, można rozpocząć dopiero w drugim lub trzecim dniu następnej menstruacji. Pacjentka zostanie także poproszona o regularne wykonywanie testów ciążowych w trakcie leczenia, co 28 dni. Każdorazowo przed otrzymaniem kolejnej recepty na lek Neotigason, lekarz poprosi o przedstawienie negatywnego wyniku testu ciążowego. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed wizytą u lekarza.

Po przerwaniu stosowania leku Neotigason, testy ciążowe należy wykonywać w odstępach 1-3 miesięcy przez okres 2 lat po przyjęciu ostatniej dawki.

Jeżeli w okresie przyjmowania leku lub w okresie 2 lat po jego odstawieniu pacjentka zajdzie w ciążę lub będzie przypuszczała, że jest w ciąży, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka ma jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej instrukcji, powinna o tym porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, zanim przyjmie lek Neotigason.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W okresie przyjmowania leku Neotigason pacjent może mieć problemy ze wzrokiem, zwłaszcza nocą. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn.

Lek Neotigason zawiera glukozę. Jeśli pacjent wie, że ma zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinien przyjmować tego leku.

3.    Jak stosować lek Neotigason

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Kapsułki najlepiej przyjmować raz na dobę z jedzeniem lub popijaj ąc mlekiem.

Zwykle stosowana dawka u pacjentów dorosłych to 25 mg (tj. 1 kapsułka zawierająca 25 mg acytretyny) lub 30 mg (3 kapsułki, każda zawierająca 10 mg acytretyny). Lekarz może dostosować dawkę leku w zależności od choroby i innych czynników np. ogólnego stanu zdrowia. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 75 mg (tj. 3 kapsułki, każda zawierająca 25 mg acytretyny).

Kobiety w wieku rozrodczym

Stosowanie leku Neotigason można rozpocząć dopiero w drugim lub trzecim dniu następnej menstruacji. Lekarz na początku leczenia zaleci obowiązkowe wykonanie testu ciążowego do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia i regularne wykonywanie testów ciążowych podczas leczenia i przez 2 lata po zakończeniu leczenia. Wyniki testów ciążowych muszą być negatywne. Pacjentka musi także stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży (antykoncepcję) bez przerwy, co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania leku Neotigason, przez cały okres leczenia oraz przez 2 lata po zakończeniu leczenia acytretyną, patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Stosowanie u dzieci

Lek Neotigason można podawać dzieciom tylko wtedy, gdy alternatywne metody leczenia okażą się nieodpowiednie. Lekarz zdecyduje o dawce leku, która zależy np. od leczonej choroby i masy ciała dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neotigason

W przypadku zastosowania przez pacjenta lub inną osobę większej dawki leku Neotigason niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedawkowania leku Neotigason to: ból głowy, zawroty głowy, nudności lub wymioty, senność, rozdrażnienie lub świąd skóry.

Pominięcie przyjęcia leku Neotigason

Należy przyjąć lek tak szybko, jak jest to możliwe. Jednak, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, zapomnianą dawkę leku należy pominąć. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neotigason

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku Neotigason.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następuj ący sposób:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Niezbyt często (dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

Rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Neotigason i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

-    Silny ból głowy, nudności, wymioty i zaburzenia widzenia. Mogą to być objawy podwyższonego ciśnienia w czaszce (bardzo rzadko).

-    Reakcje alergiczne typu natychmiastowego, z objawami jak wysypka, obrzęk lub swędzenie skóry, zaczerwienienie i opuchnięcie oczu, silny obrzęk błony śluzowej nosa, astma lub świszczący oddech. Objawy te mogą być łagodne do zagrażających życiu (częstość nieznana).

- Zażółcenie skóry i białkówek oczu - żółtaczka (bardzo rzadko).

- Żółtaczka i inne objawy, jak utrata apetytu, gorączka, ogólne złe samopoczucie, nudności, ciemne zabarwienie moczu, dyskomfort w jamie brzusznej. Mogą to być objawy zapalenia wątroby (niezbyt często).

-    Ciężki stan (zespół przesiąkania włośniczek/zespół kwasu retynowego), podczas którego małe naczynia krwionośne (naczynia włosowate) przeciekaj ą. Może to prowadzić do ciężkiego niedociśnienia, obrzęków w wyniku nagromadzenie płynów i wstrząsu (upadek). Objawy to obrzęk lub opuchlizna, trudności w oddychaniu, skurcze żołądka, ból mięśni, nadmierne pragnienie, ogólne uczucie zmęczenia i osłabienia (częstość nieznana).

-    Ciężka reakcja skórna z z objawami jak wysypka, pęcherze lub złuszczające zapalenie skóry (częstość nieznana).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często:

-    suche, podrażnione lub opuchnięte oczy, co może prowadzić do nietolerancji soczewek kontaktowych

-    suchość, podrażnienie lub wodnista wydzielina z nosa, krwawienie z nosa

-    suchość w jamie ustnej, pragnienie

-    suchość lub stan zapalny ust, który można złagodzić, nakładając tłustą maść.

-    świąd, wypadanie włosów, łuszczenie się skóry na dłoniach lub stopach lub nawet na całym ciele

-    zmiany w czynności wątroby (widoczne w badaniach krwi)

-    zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi (widoczne w badaniach krwi).

Często:

-    ból głowy

- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

-    delikatna skóra, uczucie wilgotnej skóry lub wysypka, zapalenie skóry, nieprawidłowa struktura włosa, osłabienie paznokci, zakażenie skóry wokół paznokcia, zaczerwienienie skóry

-    ból stawów, ból mięśni

-    obrzęk dłoni, kostek i stóp.

Niezbyt często:

-    zawroty głowy

-    niewyraźne widzenie

-    zapalenie dziąseł

-    szczeliny, pęknięcia lub nadżerki skóry np. wokół ust, pęcherze skóry i zapalenie skóry (pęcherzowe

- zapalenie skóry), nasilona wrażliwość skóry na słońce (nadwrażliwość na światło słoneczne).

Rzadko:

uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, które mogą obejmować takie objawy jak osłabienie mięśni, drętwienie i mrowienie stóp, rąk lub pieczenie, rozrywający lub przeszywający ból.

Bardzo rzadko:

-    ślepota nocna, zapalenie rogówki oka (wrzodziejące zapalenie rogówki)

-    ból kości, zmiany we wzroście kości

Nieznana częstość:

-    zakażenia pochwy (nazywane również drożdżycą lub grzybicą)

-    zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach (szumy uszne)

-    nagłe zaczerwienienie

-    zmiany w odczuwaniu smaku; krwawienie z odbytnicy

-    małe, czerwonawe grudki na skórze, które mogą łatwo krwawić (ziarniniak ropotwórczy), wypadanie

- rzęs i brwi, obrzęk skóry, wysypki skórne (powodujące swędzenie i zaczerwienienie)

-    ścieńczenie skóry, złuszczające zapalenie skóry

-    poprawa lub pogorszenie tolerancji glukozy u pacjentów z cukrzycą.

Na początku leczenia czasami obserwuje się pogorszenie objawów łuszczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neotigason

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Z powodu ryzyka uszkadzającego działania na nienarodzone dziecko nie wolno przekazywać leku innym osobom. Niezużyty lub przeterminowany lek musi być zwrócony do apteki w celu zniszczenia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neotigason

-    Substancją czynną leku jest acytretyna. Każda kapsułka zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny.

-    Pozostałe składniki leku to:

Neotigason kapsułki, 10 mg:

żelatyna, glukoza ciekła suszona rozpyłowo, sodu askorbinian, celuloza mikrokrystaliczna skład otoczki kapsułki:

Korpus kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Wieczko kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Tusz: szelak, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy, glikol propylenowy, amonu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Neotigason kapsułki, 25 mg:

żelatyna, glukoza ciekła suszona rozpyłowo, sodu askorbinian, celuloza mikrokrystaliczna skład otoczki kapsułki:

Korpus kapsułki: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna. Wieczko kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Tusz: szelak, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy, glikol propylenowy, amonu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Neotigason i co zawiera opakowanie:

10 mg: kapsułki z brązowym wieczkiem i białym korpusem z nadrukiem w kolorze czarnym „Actavis” na wieczku i „10” na korpusie; kapsułki w rozmiarze 4.

25 mg: kapsułki z brązowym wieczkiem i żółtym korpusem z nadrukiem w kolorze czarnym „Actavis” na wieczku i „25” na korpusie; kapsułki w rozmiarze 1.

Jedno opakowanie zawiera 30 lub 100 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjordur Islandia

Wytwórca:

CENEXI

52 rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay-sous-Bois Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7