+ iMeds.pl

Neoton 1 gUlotka Neoton

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neoton

1 g, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Phosphocreatini natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Neoton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neoton

3.    Jak stosować Neoton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Neoton

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NEOTON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neoton jest lekiem, który dostarcza mięśniom zapasy energii, niezbędnej podczas ich kurczenia się. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia takich substancji sprzyja ograniczeniu uszkodzenia mięśnia sercowego i stanowi podstawę ochrony metabolicznej serca.

Działanie ochronne fosforanu kreatyny (substancji czynnej leku) na mięsień sercowy jest związane ze stabilizacją błony komórkowej włókien mięśniowych oraz oszczędzaniem wewnątrzkomórkowych zasobów cząsteczek pełniących funkcję uniwersalnych przenośników energii (nukleotydy adeninowe), poprzez hamowanie enzymów, biorących udział w ich rozkładzie.

Neoton stosuje się jako lek ochraniający mięsień sercowy w kardiochirurgii, jako dodatek do płynu kardioplegicznego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEOTON Kiedy nie stosować leku Neoton

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fosforan kreatyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Neoton.

- Jeśli u pacjenta występuje przewlekła niewydolność nerek nie należy stosować dużych dawek fosforanu kreatyny (5 - 10 g/dobę).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neoton

- Jeśli lek podawany jest szybko, ponieważ szybkie (trwające mniej niż 30 - 40 minut) dożylne podanie fosforanu kreatyny w dawce przekraczającej 1 g może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi,

- Gdy podawane są duże dawki fosforanu kreatyny (5 - 10 g/dobę), ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia fosforanów w osoczu i wpływać na metabolizm i wydzielanie hormonów reguluj ących homeostazę wapnia w organizmie, czynność nerek oraz metabolizm puryn (składników kwasów nukleinowych).

Stosowanie leku Neoton z innymi lekami

Nie stwierdzono, by fosforan kreatyny wpływał na działania innych leków, ani też by inne leki wpływały na jego działanie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Neoton z jedzeniem i piciem

Lek Neoton można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli zdecyduje tak lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Neoton nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ NEOTON

Lek Neoton należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Neoton, to:

W kardiochirurgii, jako dodatek do płynu kardioplegicznego

W celu ochrony mięśnia sercowego w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych, 10 mmol/l (co odpowiada 3 g/l roztworu), jako dodatek do zwykle stosowanych płynów kardioplegicznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neoton

W badaniach przedklinicznych, przy podawaniu dawek znacznie większych niż dawki stosowane terapeutyczne oraz w badaniach klinicznych u ludzi, przy szybkim dożylnym podawaniu fosforanu kreatyny w dawce większej niż 1 g, obserwowano niewielkie zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Neoton należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie, o ile będzie ono konieczne.

Pominięcie zastosowania leku Neoton

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (dotyczy 1 lub więcej pacjentów na 10); często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100); niezbyt często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000); rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000); bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000).

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL - 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEOTON

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neoton po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Neoton

1 fiolka zawiera 1 g soli sodowej kreatyny fosforanu (Phosphocreatini natricum).

Inne składniki leku to: rozpuszczalnik w butelce - woda do wstrzykiwań..

Jak wygląda lek Neoton i co zawiera opakowanie

Opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera: 1 fiolkę z proszkiem, 1 butelkę zawierającą rozpuszczalnik (50 ml wody do wstrzykiwań) oraz zestaw do podawania we wlewie kroplowym.

Podmiot odpowiedzialny

Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa Tel. +48 22 824 03 64

Wytwórca:

ALFA WASSERMAN S.p.A.

Via Enrico Fermi 1,

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Neoton

Charakterystyka Neoton

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoton, 1 g, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 1 g soli sodowej kreatyny fosforanu (Phosphocreatini natricum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ochrona mięśnia sercowego w kardiochirurgii, jako dodatek do płynu kardioplegicznego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

W kardiochirurgii, jako dodatek do płynu kardioplegicznego

W celu ochrony mięśnia sercowego przed skutkami niedokrwienia w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych, 10 mmol/l (co odpowiada 3 g/l roztworu), jako dodatek do zwykle stosowanych płynów kardioplegicznych.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek przeciwwskazane jest podawanie dużych dawek fosforanu kreatyny (5 - 10 g/dobę).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szybkie (trwające mniej niż 30 - 40 minut) dożylne podanie fosforanu kreatyny w dawce przekraczającej 1 g może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Podawanie dużych dawek fosforanu kreatyny (5 - 10 g/dobę) może powodować zwiększenie stężenia fosforanów w osoczu i wpływać na metabolizm i wydzielanie hormonów regulujących homeostazę wapnia w organizmie, czynności nerek oraz metabolizm puryn.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Fosforan kreatyny nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z prawidłowo przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie wynika szkodliwe działanie fosforanu kreatyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu / noworodka.

Produkt Neoton może być stosowany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Neoton nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Częstości działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość: nie znana

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcji nadwrażliwości

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za

pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

. W badaniach przedklinicznych, przy podawaniu dawek znacznie większych niż dawki terapeutyczne oraz w badaniach klinicznych u ludzi, przy szybkim dożylnym podawaniu

fosforanu kreatyny w dawce większej niż 1 g, obserwowano niewielkie zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku przedawkowania zaleca się obserwowanie pacjenta.

Nie ma swoistego antidotum.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01EB06.

Fosforan kreatyny odgrywa zasadniczą rolę w mechanizmie energetycznym skurczu mięsni. Stanowi rezerwę energii chemicznej w mięśniu sercowym oraz w mięśniach szkieletowych i jest zużywany do resyntezy adenozynotrójfosforanu (ATP), który odgrywa podstawową rolę w procesach energetycznych komórki. Hydroliza ATP dostarcza gotowej energii dla procesu kurczenia się aktynomiozyny.

Niedostateczne wytwarzanie energii, spowodowanie spowolnieniem procesów oksydacyjnych, jest kluczowym czynnikiem powstawania i progresji uszkodzeń komórek mięśnia sercowego. Zbyt małe stężenie fosforanu kreatyny ma szczególne znaczenie kliniczne, ponieważ prowadzi do upośledzenia siły skurczu mięśnia sercowego i utrudnia powrót jego prawidłowej czynności. Przy uszkodzeniu mięśnia sercowego w procesie niedokrwienia, występuje ścisła zależność pomiędzy stężeniem wysokoenergetycznych związków fosforanowych w komórce, a jej przeżyciem i możliwością odzyskiwania zdolności kurczenia się. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia wysokoenergetycznych związków fosforanowych sprzyja ograniczeniu uszkodzenia mięśnia sercowego i stanowi podstawę ochrony metabolicznej serca.

Badania eksperymentalne z użyciem roztworów kardioplegicznych u zwierząt i ludzi pokazują rolę fosforanu kreatyny i jego możliwości ochronne względem mięśnia sercowego.

Badania farmakologiczne wykazały, że:

a) Terapia poprzedzająca fosforanem kreatyny podawanym domięśniowo daje, zależną od dawki, ochronę przed różnymi stanami patologicznymi mięśnia sercowego wywoływanymi przez izoprenalinę u szczurów i gołębi, tyroksynę u szczurów, emetynę u świnek morskich, para-nitrofenol u szczurów oraz wysiłek u szczurów.

b)    Fosforan kreatyny wywiera dodatni efekt inotropowy w badaniach na wyizolowanych sercach żab, szczurów i świnek morskich oraz przedsionkach świnek morskich. Jest to wyraźnie zauważalne w warunkach osłabienia siły mięśniowej spowodowanego niedoborem glukozy lub Ca++ albo przedawkowaniem K+.

c)    Fosforan kreatyny znosi ujemny efekt inotropowy niedotlenienia w badaniach na wyizolowanych przedsionkach świnek morskich.

d)    Dodanie fosforanu kreatyny do płynu kardioplegicznego poprawia ochronę mięśnia sercowego w wielu modelach eksperymentalnych zarówno na wyizolowanych organach jak in vivo:

-    perfuzja płynem kardioplegicznym z dodatkiem fosforanu kreatyny zarówno w warunkach normotermii jak i hipotermii wykazywała ochronę przed uszkodzeniem niedokrwiennym serca u szczurów w czasie operacji w krążeniu pozaustrojowym oraz po niedokrwiennym zatrzymaniu akcji serca.

-    na wyizolowanym, bijącym sercu szczurów w trakcie miejscowego niedokrwienia (podwiązanie gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej przez 15 minut), przed-niedokrwienna infuzja 10 mmol/l fosforanu kreatyny zapewniało ochronę przed poreperfuzyjnymi zaburzeniami rytmu;

-u psów in vivo, zarówno na normalnym jak przerośniętym wyizolowanym sercu, po zatrzymaniu akcji serca za pomocą roztworu o wysokiej zawartości potasu, perfuzja płynem kardioplegicznym z dodatkiem fosforanu kreatyny wykazywała efekt ochronny, wyrażony poprzez zmniejszenie rozpadu ATP oraz fosforanu kreatyny, ochronę struktur mitochondrialnych oraz sarkolemmy w badaniu za pomocą mikroskopu elektronowego, lepszy powrót funkcji mięśnia sercowego do zdrowia oraz zmniejszenie arytmii poreperfuzyjnej po zdjęciu zacisku.

-lepszą ochronę mięśnia sercowego po dodaniu fosforanu kreatyny do płynu kardioplegicznego stwierdzono również in vivo na sercach świń w czasie operacji w krążeniu pozaustrojowym..

e)    Fosforan kreatyny zapewnia ochronę w eksperymentalnych zawałach i arytmiach wywołanych zamknięciem tętnic wieńcowych:

-    u psów, podczas eksperymentalnego zawału spowodowanego podwiązaniem gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej, fosforan kreatyny (bolus 200 mg/kg, a następnie podanie dożylne 5 mg/kg/min.) stabilizował wartości parametrów hemodynamicznych, zapobiegał osłabieniu funkcji mięśnia sercowego podczas niedokrwienia, wykazywał efekt antyarytmiczny i zapobiegał migotaniu, a także ograniczał rozległość zawału;

-po podwiązaniu tętnic wieńcowych u szczurów fosforan kreatyny redukował liczbę incydentów oraz czas trwania migotania komór;

-infuzja dożylna fosforanu kreatyny zmniejszała rozległość zawału po podwiązaniu tętnic wieńcowych u królików i kotów.

f) Działanie ochronne fosforanu kreatyny na mięsień sercowy jest związane ze stabilizacją sarkolemmy oraz oszczędzaniem wewnątrzkomórkowych zasobów nukleotydów adeninowych poprzez hamowanie enzymów, biorących udział w ich katabolizmie, zahamowaniem degradacji fosfolipidów w niedokrwionym mięśniu sercowym oraz możliwym wpływem na poprawę mikrokrążenia w niedokrwionym obszarze poprzez zahamowanie agregacji płytek indukowanej ADP

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenia fosforanu kreatyny są obserwowane pomiędzy 20-40 minutą po podaniu domięśniowym u królików. Około 25-28% podanej dawki znajduje się w tym czasie w krążeniu. Następnie wartości te spadają powoli, jednakże 9% egzogennego fosforanu kreatyny nadal znajduje się w krążeniu po 250 minutach.

Po podaniu domięśniowym obserwuje się również wzrost stężenia ATP we krwi pomiędzy 40 a 250 minutą, stężenie maksymalne jest osiągane po 100 minutach i odpowiada wzrostowi o 25%.

Po podaniu dożylnym u królików, fosforan kreatyny pozostaje w krążeniu w swojej aktywnej formie przez 30 minut, w tym czasie jego stężenie ciągle spada. W tym przypadku również odnotowuje się wzrost stężenia ATP (maksymalnie +24%), którego wartości powracają do normy po 300 minutach.

U ludzi po podaniu dożylnym fosforanu kreatyny średni czas półtrwania wynosi od 0,09 do 0,2 godziny.

Po 40 minutach od powolnej infuzji dawki 5 g, poziomy produktu we krwi spadają poniżej 5 nmol/ml. Po 40 minutach, od podania 10 g, poziomy w osoczu wynoszą 10 nmol/ml.

5 minut po podaniu domięśniowym dawki 500 mg, fosforan kreatyny pojawia się w osoczu, 30 minut później osiąga maksymalne stężenie około 10 nmol/ml, a następnie po 1 godzinie jego poziom spada do 4-5 nmol/ml. Po 2 godzinach, wartości te wynoszą 1-2 nmol/ml. Podanie dawki 750 mg pozwala na osiągnięcie maksymalnego stężenia 11-12 nmol/ml.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rozpuszczalnik w butelce: woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera 1 fiolkę z proszkiem, 1 butelkę zawierającą rozpuszczalnik (50 ml wody do wstrzykiwań) oraz zestaw do podawania we wlewie kroplowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

1.    Zdezynfekować powierzchnię gumowych korków obydwu fiolek. Wkłuć igłę (A) do butelki z rozpuszczalnikiem.

2.    Zamontować na drugim końcu igły fiolkę zawierającą substancję liofilizowaną.

3.    Wpuścić rozpuszczalnik do fiolki.

4.    Odłączyć fiolkę wraz z igłą (A).

5.    Potrząsnąć, aż substancja rozpuści się całkowicie.

6.    Umieścić butelkę w plastikowym koszyczku (B). Wprowadzić igłę aparatu do przetaczań wraz ze zbiorniczkiem (C).

7. Założyć zacisk regulujący przepływ (D) i zamknąć go.

8.    Obrócić butelkę do góry dnem i powiesić na statywie.

9. Ucisnąć zbiorniczek (C) aparatu do przetaczań i pozostawić go napełnionego do połowy.

10. Podłączyć końcówkę aparatu (E) do przetaczań do igły - „motylka” (F).

11. Otworzyć zacisk (D) i wypełnić drenik aparatu i igłę, aż do wypływu kropli. Ponownie zamknąć zacisk (D).

12.    Wkłuć igłę do żyły i umocować przylepcem (G).

13.    Umocować drugim przylepcem (H) dren aparatu na przedramieniu.

14.    Otworzyć zacisk (D).

15. Kończąc podawanie leku usunąć igłę, zdezynfekować miejsce wkłucia i założyć plaster z opatrunkiem (L).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o.

ul. Wąchocka 1M, 03-934 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr R/2786

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.06.1991/24.06.1999/23.08.2004/14.06.2005/10.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Neoton