+ iMeds.pl

Nerwobonisol -Ulotka Nerwobonisol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NERWOBONISOL

Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol

3.    Jak stosować lek Nerwobonisol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nerwobonisol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

Nerwobonisol jest to płyn doustny, zawierający substancje czynne pochodzenia roślinnego: intrakt z melisy, nalewki z chmielu, rumianku, serdecznika, głogu oraz kozłka lekarskiego.

Wskazania do stosowania

Lek jest stosowany tradycyjnie jako pomocniczy w stanach napięcia nerwowego oraz trudnościach w zasypianiu.

Nerwobonisol jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol Kiedy nie stosować leku Nerwobonisol:

-    nie należy stosować leku u osób uczulonych na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae) np. rumianek, arnikę, nagietek, mniszek, karczoch, słonecznik, estragon.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nerwobonisol, ponieważ zastosowanie leku może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera do 70% alkoholu, czyli do 1,42 g w jednej dawce (2,5ml) co odpowiada 36 ml piwa lub 15ml wina na dawkę.

Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u osób z grup ryzyka, jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Ewentualne stosowanie należy skonsultować z lekarzem.

Nerwobonisol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku Nerwobonisol z innymi lekami.

Stosowanie leku Nerwobonisol z jedzeniem i piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

Lek Nerwobonisol zawiera alkohol.

3.    Jak stosować lek Nerwobonisol

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Dorośli, młodzież i dzieci od 12 roku życia:

Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).

W przypadku wystąpienia trudności w zasypianiu na tle nerwowym, można zastosować jednorazowo podwójną dawkę (5 ml) na pół godziny przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nerwobonisol

W przypadku zażycia większej dawki leku Nerwobonisol niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania związane z zawartością alkoholu.

Pominięcie zastosowania leku Nerwobonisol

W przypadku pominięcia dawki leku Nerwobonisol należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych przy stosowaniu leku Nerwobonisol w zalecanych dawkach. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki produktu lub zgaga. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Nerwobonisol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nerwobonisol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nerwobonisol

Skład na 100 g:

Melissae herbae intractum    (Intrakt z    melisy)    30    g

Ekstrahent: etanol 96 % (v/v)

Lupuli strobili tinctura    (Nalewka    z chmielu)    15    g

Ekstrahent: etanol 80 % (v/v)

Chamomillae anthodii tinctura    (Nalewka    z rumianku)    15    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Leonuri herbae tinctura    (Nalewka    z serdecznika)    15    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Crataegi inflorescentiae tinctura    (Nalewka    z głogu)    15    g

Ekstrahent: etanol 60 % (v/v)

Valerianae radicis tinctura    (Nalewka    kozłkowa)    10    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70% (v/v).

Jak wygląda lek Nerwobonisol i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim Nerwobonisolu jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu zawierająca 100 g lub 40 g leku. Butelka wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23

Polska

Tel.+ 48 33 861 86 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Nerwobonisol

Charakterystyka Nerwobonisol

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NERWOBONISOL

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład na 100 g:

Melissae herbae intractum    30    g

Ekstrahent: etanol 96 % (v/v)

Lupuli strobili tinctura    15    g

Ekstrahent: etanol 80 % (v/v)

Chamomillae anthodii tinctura    15    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Leonuri herbae tinctura    15    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Crataegi inflorescentiae tinctura    15    g

Ekstrahent: etanol 60% (v/v)

Valerianae radicis tinctura    10    g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Produkt leczniczy zawiera 60-70% (v/v) etanolu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest stosowany tradycyjnie jako pomocniczy w stanach napięcia nerwowego oraz trudnościach w zasypianiu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Dorośli i dzieci od 12 roku życia:

Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).

W przypadku wystąpienia trudności w zasypianiu na tle nerwowym, można zastosować jednorazowo podwójną dawkę (5 ml) na pół godziny przed snem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu leczniczego lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera do 70% alkoholu, czyli do 1,42 g w jednej dawce (2,5 ml), co odpowiada 36 ml piwa lub 15ml wina na dawkę. Zastosowanie leku może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i osób z grup ryzyka, jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia nie jest zalecane. Ewentualne stosowanie należy skonsultować z lekarzem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie ustalono wpływu leku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy może osłabić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn w ruchu.

4.8.    Działanie niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono przy stosowaniu produktu leczniczego w zalecanych dawkach. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki produktu lub zgaga. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak badań farmakokinetycznych produktu leczniczego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykonano badań przedklinicznych na zwierzętach dla produktu leczniczego Nerwobonisol. Wszystkie składniki proponowanego leku są tradycyjnie stosowane.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera 60-70% (v/v) etanolu.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Dotychczas nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

36 miesięcy w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży (3 lata).

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu, zawierająca 40 g lub 100 g leku, umieszczona w kartoniku tekturowym, opisanym drukiem informacyjnym zgodnie z przepisami. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka informacyjna.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE    NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34 -300 Żywiec, ul. Stawowa 23

Polska

Tel. +48 33 861-86-71

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/6579

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1996-03-05

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Nerwobonisol