Imeds.pl

Neupogen 300 Mcg/Ml (30 Mln J.M./Ml)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neupogen 300 mg/ml (30 mln j.m./ml) roztwór do wstrzykiwań Neupogen 300 mg/ml (48 mln j.m./1,6 ml) roztwór do wstrzykiwań

Filgrastym (Filgrastimum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Neupogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neupogen

3.    Jak stosować Neupogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Neupogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Neupogen i w jakim celu się go stosuje

Neupogen to czynnik wzrostu krwinek białych (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) należący do grupy leków zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które za pomocą metod biotechnologicznych można wytwarzać i stosować jako leki. Neupogen pobudza szpik kostny do produkcji większej liczby krwinek białych.

Do zmniejszenia liczby krwinek białych (neutropenia) może dojść z kilku powodów. Neutropenia osłabia zdolność organizmu do zwalczania zakażenia. Neupogen pobudza szpik kostny do szybszego wytwarzania nowych krwinek białych.

Neupogen można stosować:

•    w celu zwiększenia liczby krwinek białych po chemioterapii, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;

•    w celu zwiększenia liczby krwinek białych po przeszczepieniu szpiku kostnego, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;

•    przed chemioterapią wysokodawkową w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania większej liczby komórek macierzystych, które można pobrać od pacjenta i następnie przeszczepić po zakończeniu leczenia; komórki macierzyste można pobierać od samego pacjenta lub od dawcy. Przeszczepione komórki macierzyste powracają do szpiku kostnego i wytwarzają komórki krwi;

•    w celu zwiększenia liczby krwinek białych u osób chorujących na ciężką postać przewlekłej neutropenii, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;

•    u pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV w celu ograniczenia ryzyka rozwoju innych zakażeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neupogen Kiedy nie stosować leku Neupogen

• jeśli pacjent ma uczulenie na filgrastym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neupogen należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono:

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkową; Neupogen może wywołać zaostrzenie choroby.

•    osteoporozę (choroba kości).

U pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią istnieje ryzyko wystąpienia nowotworu krwi (białaczki, zespołu mielodysplastycznego (MDS)). Należy omówić z lekarzem ryzyko wystąpienia nowotworów krwi oraz jakie badania należy wykonać. Jeśli u pacjenta wystąpią nowotwory krwi lub istnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia, nie należy stosować leku Neupogen, chyba że po konsultacji z lekarzem.

Dawcami komórek macierzystych mogą być wyłącznie osoby w wieku od 16 do 60 lat.

Zachować szczególną ostrożność stosując inne produkty pobudzające krwinki białe

Neupogen należy do grupy leków, które pobudzają powstawanie krwinek białych. Lekarz prowadzący powinien zawsze wyraźnie odnotować nazwę własną leku, który jest podawany pacjentowi.

Inne leki i Neupogen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań dotyczących zastosowania leku Neupogen u kobiet w ciąży. Ważne jest, aby poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży lub planach zajścia w ciążę, ponieważ lekarz może zadecydować, że w takim przypadku nie należy przyjmować tego leku. Neupogen może uniemożliwić zajście w ciążę lub utrzymanie ciąży.

Nie wolno stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Neupogen nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Zaleca się jednak, aby pacjent przekonał się, jakie jest jego samopoczucie po przyjęciu leku Neupogen, zanim rozpocznie prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyny.

Neupogen zawiera sód i sorbitol

Neupogen zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę 0,3 mg/ml, tzn. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Neupogen zawiera sorbitol (E420). Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Neupogen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jaki sposób podaje się Neupogen i jaka jest dawka leku

Zazwyczaj Neupogen podaje się codziennie za pomocą wstrzyknięcia w tkankę leżącą tuż pod skórą (podskórne wstrzyknięcie). Lek można także podawać codziennie za pomocą powolnego wstrzyknięcia w żyłę (infuzja dożylna). Dawka zależy od rodzaju schorzenia i masy ciała pacjenta. Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę leku należy przyjmować.

Jak długo należy przyjmować Neupogen

Neupogen należy stosować do czasu powrotu liczby krwinek białych do normy. Regularnie wykonywane będą badania krwi w celu sprawdzenia liczby krwinek białych w organizmie. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować Neupogen.

Stosowanie u dzieci

Neupogen stosowany jest u dzieci otrzymujących chemioterapię lub chorujących na ciężką postać neutropenii (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych). Dawkowanie u dzieci otrzymujących chemioterapię jest takie, jak u dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neupogen

W przypadku podejrzenia podania dawki większej niż zalecona, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Neupogen

W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej powiadomić lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego, jeśli w trakcie leczenia:

•    wystąpi reakcja uczuleniowa, w tym osłabienie, nagłe obniżenie ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy (anafilaksja), wysypka skórna, wysypka swędząca (pokrzywka), obrzęk warg, jamy ustnej, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) oraz skrócenie oddechu (duszność). Nadwrażliwość często występuje u pacjentów z chorobą nowotworową;

•    wystąpi kaszel, gorączka oraz problemy z oddychaniem, ponieważ mogą to być objawy zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Zespół ostrej niewydolności oddechowej niezbyt często występuje u pacjentów z chorobą nowotworową;

•    pojawi się ból w lewej górnej części brzucha, ból po lewej stronie w okolicy żeber lub ból na szczycie barku, ponieważ może to oznaczać zaburzenia czynności śledziony (powiększenie śledziony). Powiększenie śledziony bardzo często występuje u pacjentów z ciężką, przewlekłą neu-tropenią, często u pacjentów zakażonych HIV i niezbyt często u zdrowych dawców komórek macierzystych;

• ciężkiej postaci przewlekłej neutropenii w moczu pojawi się krew (krwiomocz). Lekarz może zalecić regularne badanie moczu, jeśli u pacjenta wystąpi takie działanie niepożądane lub jeśli w moczu będzie obecne białko (białkomocz).

Bardzo częstym działaniem niepożądanym występującym po zastosowaniu leku Neupogen są bóle mięśni lub kości (bóle układu mięśniowo-szkieletowego), które można złagodzić podając zwykle stosowane leki przeciwbólowe. U pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek macierzystych lub szpiku kostnego, może wystąpić choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi - jest to reakcja komórek dawcy przeciwko organizmowi biorcy przeszczepu; objawy i symptomy tej choroby obejmują wysypkę na wewnętrznej stronie dłoni lub na podeszwach stóp oraz owrzodzenie i bolesność jamy ustnej, jelit, wątroby, skóry lub oczu, płuc, pochwy i stawów. U zdrowych dawców komórek macierzystych bardzo często obserwowano zwiększenie liczby białych krwinek (leukocytoza) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi, z czym wiąże się osłabienie zdolności krzepnięcia krwi (trombocytopenia); będzie to monitorowane przez lekarza.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (obserwowane u więcej niż 1 na 10 osób przyjmujących lek Neupogen):

u pacjentów z chorobami nowotworowymi

•    zmiany wyników badań biochemicznych krwi

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi

•    zmniejszony apetyt

•    ból głowy

•    ból jamy ustnej i gardła

•    kaszel

•    biegunka

•    wymioty

•    zaparcie

•    nudności

•    wysypka na skórze

•    nietypowe wypadanie lub osłabienie włosów (łysienie)

•    bóle mięśni lub kości (bóle układu mięśniowo-szkieletowego)

•    ogólne osłabienie organizmu (astenia)

•    zmęczenie

•    bolesność i obrzęk błony śluzowej przewodu pokarmowego od jamy ustnej do odbytu (zapalenie śluzówki)

•    skrócenie oddechu (duszność)

u zdrowych dawców komórek macierzystych układu krwiotwórczego

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co wiąże się z zaburzeniami krzepnięcia krwi (trombocytope-nia)

•    zwiększenie liczby białych krwinek (leukocytoza)

•    ból głowy

•    bóle mięśni lub kości (bóle układu mięśniowo-szkieletowego)

u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej neutropenii

•    powiększenie śledziony (splenomegalia)

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)

•    zmiany wyników badań biochemicznych krwi

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi

•    ból głowy

•    krwawienia z nosa

•    biegunka

•    powiększenie wątroby (hepatomegalia)

•    wysypka skórna

•    bóle mięśni lub kości (bóle układu mięśniowo-szkieletowego)

•    ból stawów

u pacjentów z zakażeniem HIV

•    bóle mięśni lub kości (bóle układu mięśniowo-szkieletowego)

Częste działania niepożądane (obserwowane u więcej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek Neupogen):

u pacjentów z chorobami nowotworowymi

•    reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość na lek)

•    obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie)

•    ból w trakcie oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu)

•    bóle w klatce piersiowej

•    odkrztuszanie krwi (krwioplucie)

u zdrowych dawców komórek macierzystych układu krwiotwórczego

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we    krwi

•    skrócenie oddechu (duszność)

•    powiększenie śledziony (splenomegalia)

u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej neutropenii

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co wiąże się z zaburzeniami krzepnięcia krwi (trombocytope-nia)

•    zmiany wyników badań biochemicznych krwi

•    zapalenie naczyń krwionośnych skóry (zapalenie naczyń skórnych)

•    nietypowe wypadanie lub osłabienie włosów    (łysienie)

•    choroba powodująca zmniejszenie gęstości kości, ich osłabienie, kruchość i podatność na złamania (osteoporoza)

•    obecność krwi w moczu (krwiomocz)

•    odczyn w miejscu wstrzyknięcia leku

u pacjentów z zakażeniem HIV

•    powiększenie śledziony (splenomegalia)

Niezbyt częste działania niepożądane (obserwowane u więcej niż 1 na 1000 osób przyjmujących lek Neupogen):

u pacjentów z chorobami nowotworowymi

•    silny ból w kościach, klatce piersiowej, jelitach lub stawach (zaostrzenie niedokrwistości sierpo-watokrwinkowej)

•    odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi)

•    ból i obrzęk stawów podobny do dny moczanowej (rzekoma dna moczanowa)

•    ciężkie zapalenie płuc powodujące trudności w oddychaniu (zespół ostrej niewydolności oddechowej)

•    nieprawidłowe funkcjonowanie płuc powodujące duszność (niewydolność oddechowa)

•    obrzęk i (lub) płyn w płucach (obrzęk płuc)

•    zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc)

•    nieprawidłowy wynik badania Rtg płuc (nacieki w płucach)

•    bolesne zmiany na kończynach oraz niekiedy na twarzy i szyi, śliwkowego koloru, wypukłe, występujące wraz z gorączką (zespół Sweeta)

•    zapalenie naczyń krwionośnych skóry (zapalenie    naczyń skórnych)

•    nasilenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów

•    nietypowe zmiany w moczu

•    ból

•    uszkodzenia wątroby spowodowane zablokowaniem drobnych żył wątroby (choroba zatorowa naczyń)

•    krwawienie z płuc (krwotok płucny)

•    zmiana w gospodarce wodnej organizmu, co może objawiać się opuchnięciem

u zdrowych dawców komórek macierzystych układu krwiotwórczego

•    pęknięcie śledziony

•    nagła, zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa (reakcja anafilaktyczna)

•    zmiany wyników badań biochemicznych krwi

•    krwawienie z płuc (krwotok płucny)

•    odkrztuszanie krwi (krwioplucie)

•    nieprawidłowy wynik badania Rtg płuc (nacieki w płucach)

•    brak wymiany tlenu w płucach (niedotlenienie)

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi

•    nasilenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów

u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej neutropenii

•    obecność białka w moczu (białkomocz)

•    pęknięcie śledziony

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Neupogen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przypadkowe zamrożenie nie wpływa na jakość produktu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku po: Termin ważności lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się przebarwienia, zmętnienia lub drobiny. Roztwór powinien być przejrzysty i bezbarwny.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Neupogen

•    Substancją czynną leku jest filgrastym o mocy 300 ąg/ml (30 mln j .m./ml lub 48 mln j.m./1,6 ml).

•    Pozostałe składniki to: kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek 1 N, sorbitol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Neupogen i co zawiera opakowanie

Neupogen ma postać przejrzystego, bezbarwnego roztworu do wstrzykiwań

(wstrzyknięcie)/koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (koncentrat jałowy) znajdującego się w fiolce.

Neupogen dostępny jest w opakowaniach zawierających pięć fiolek po 1 ml lub pięć fiolek po 1,6 ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 4817 ZK Breda Holandia

Podmiot odpowiedzialny:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 4817 ZK Breda Holandia

Wytwórca:

Amgen Technology Ireland (ADL)

Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Irlandia

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nazwą Neupogen, poza Cyprem, Grecją i Włochami, gdzie sprzedawany jest pod nazwą Granulokine.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2013.

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl/).

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 02-672 Warszawa Tel.: +48 22 581 3000


Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

W przypadku stosowania jako koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Neupogen należy rozcieńczyć w 20 ml 5% roztworu glukozy. Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

8