+ iMeds.pl

Neurol sr 0,5 0,5 mgUlotka Neurol sr 0,5

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neurol SR 0,5

0,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Alprazolamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Neurol SR 0,5 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neurol SR 0,5

3.    Jak stosować lek Neurol SR 0,5

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Neurol SR 0,5

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neurol SR 0,5 i w jakim celu się go stosuje

Neurol SR 0,5 zawiera jako substancję czynną alprazolam, należący do grupy substancji zwanych benzodiazepinami. Alprazolam zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego, działa przeciwlękowo, w stanach niepokoju, przeciwdepresyjnie i wykazuje ogólne działanie uspokajające.

Wskazania do stosowania

Neurol SR 0,5 jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu

•    zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii (strach przed otwartą przestrzenią)

•    zespołu lęku uogólnionego

•    zaburzeń lękowych ze współistniejącą depresją

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neurol SR 0,5 Kiedy nie stosować leku Neurol SR 0,5

■    Jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, na inne benzodiazepiny (np. niektóre leki nasenne) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■    Jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe).

■    Jeśli u pacjenta występuje choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni (tak zwana miastenia).

■    Jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność oddechowa (nagłe trudności w oddychaniu).

■    Jeśli u pacjenta występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc (długotrwałe zaburzenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe) z niewydolnością oddechową.

■    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

■    Jeśli u pacjenta występują krótkie epizody zatrzymania oddechu podczas snu (tak zwany zespół bezdechu sennego).

Lek nie jest przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej l8 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neurol SR 0,5 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich swoich chorobach, aby ten mógł ocenić, czy stosowanie leku Neurol SR 0,5 jest właściwe.

Muszą istnieć szczególnie ważne powody, aby zastosować lek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz u pacjentów regularnie spożywających alkohol lub uzależnionych od leków.

Stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia wzrasta wraz z dawką i czasem leczenia; jest ono również większe u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu lub leków. Jeśli rozwinie się uzależnienie od leku, nagłe przerwanie leczenia będzie wiązało się z wystąpieniem objawów odstawienia, takich jak ból głowy, bóle mięśni, silny lęk i napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: poczucie odrealnienia (uczucie nie bycia realnym), depersonalizacja (utrata własnej tożsamości), zwiększona ostrość słuchu, uczucie pieczenia i kłucia w kończynach, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady drgawkowe.

Podczas leczenia objawów odstawienia mogą wystąpić przemijające nasilone objawy, które były powodem rozpoczęcia stosowania leku Neurol SR 0,5. Wraz z nimi mogą występować inne objawy, w tym zmiany nastroju, lęk lub zaburzenia snu i niepokój. W celu uniknięcia tych objawów, zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki o nie więcej niż 0,5 mg co trzeci dzień. U niektórych pacjentów może być nawet konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

Neurol SR 0,5 może wywołać niepamięć następczą (pełna lub częściowa utrata możliwości zapamiętania zdarzeń po zażyciu leku). Występuje ona najczęściej w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku.

Nie należy stosować benzodiazepin, jako jedynego leku w depresji lub zaburzeniach lękowych ze współistniejącą depresją (pacjent może podjąć próbę samobójczą).

Podczas stosowania alprazolamu u pacjentów z objawami depresji i u pacjentów ze skłonnościami samobójczymi, konieczne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności i przepisywanie im ograniczonej ilości leku.

Podczas stosowania benzodiazepin mogą wystąpić takie objawy, jak niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, zachowanie agresywne, urojenia, wściekłość, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku.

Wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne u dzieci i pacjentów w wieku podeszłym. Niewielkie zmniejszenie skuteczności działania nasennego alprazolamu (i innych benzodiazepin) może wystąpić w wyniku wielokrotnego stosowania leku przez kilka tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania alprazolamu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Neurol SR 0,5 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie leku Neurol SR 0,5 i innych jednocześnie stosowanych leków może wzajemnie wpływać na siebie. Jeśli inny lekarz zamierza przepisać pacjentowi inny lek, należy poinformować o przyjmowaniu leku Neurol SR 0,5.

Należy poinformować lekarza w szczególności o stosowaniu:

•    leków nasennych i uspakajających

•    leków stosowanych w leczeniu depresji lub zaburzeń psychicznych (takich jak lit, sertralina)

•    niektórych silnych leków przeciwbólowych, takich jak opioidy, morfina lub niektóre leki przeciwkaszlowe

•    leków stosowanych w leczeniu padaczki

•    leków, które są stosowane do znieczulenia

•    niektórych leków stosowanych w leczeniu alergii, tak zwanych leków antyhistaminowych zwiększających senność

•    cymetydyny, leku stosowanego w leczeniu chorób żołądka

•    niektórych leków stosowanych w leczeniu AIDS (znane jako inhibitory proteazy HIV, np. sakwinawir, indynawir)

•    doustnych środków antykoncepcyjnych

•    leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca (takich jak digoksyna)

•    leków stosowanych w leczeniu zakażeń (antybiotyków makrolidowych, takich jak erytromycyna)

•    leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak ketokonazol i itrakonazol. Neurol SR 0,5 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, popijając niewielką ilością płynu. Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Neurol SR 0,5.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży (pierwszym trymestrze). Zwykle nie stosuje się go również w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Z tego względu, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza, w celu podjęcia decyzji o dalszym stosowaniu leku.

Można rozważyć stosowanie leku Neurol SR 0,5 w czasie ciąży, jeśli wskazania terapeutyczne i dawkowanie są ściśle przestrzegane.

Jeśli stosowanie leku Neurol SR 0,5 jest konieczne w ostatnim etapie ciąży, należy unikać stosowania dużych dawek i należy monitorować noworodka pod kątem wystąpienia zespołu odstawienia i/lub zespołu wiotkiego dziecka.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest zabronione.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Neurol SR 0,5 może wywierać niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej czujności, koordynacji ruchów oraz szybkiego podejmowania decyzji (np. prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn, praca na wysokości itp.), zwłaszcza na początku leczenia. Czynności te można wykonywać wyłącznie za wyraźną zgodą lekarza.

Neurol SR 0,5 zawiera laktozę.

Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Neurol SR 0,5

Ten lek należy zawsze stosować ściśle według wskazówek lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku ustala lekarz, dla każdego pacjenta indywidualnie.

Leczenie zaburzeń lękowych

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową u pacjentów dorosłych jest jedna tabletka Neurol SR 0,5 rano i jedna tabletka przed snem lub dwie tabletki Neurol SR 0,5 przed snem. Lekarz może w razie konieczności zmienić dawkę leku. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 mg (8 tabletek leku Neurol SR 0,5).

Leczenie zespołu lęku napadowego

Podczas leczenia epizodów lęku napadowego oraz depresji może być konieczne stosowanie większych dawek leku Neurol SR.

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową u pacjentów dorosłych jest 0,5 mg alprazolamu, tj.

1 tabletka leku Neurol SR 0,5 przed snem lub 1 mg alprazolamu (2 tabletki) przed snem.

Zakres dawki koniecznej do ustąpienia objawów wynosi z reguły od 4 mg (8 tabletek leku Neurol SR 0,5) do 8 mg (16 tabletek leku Neurol SR 0,5) na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest jedna tabletka Neurol SR 0,5 podawana przed snem. Również wtedy lekarz może w razie konieczności zmodyfikować dawkę.

U pacjentów z niewydolnością wątroby dawka początkowa wynosi 0,5 do 1,0 mg na dobę, podawana w jednej lub dwóch dawkach, w razie konieczności dawka może być zwiększona, jeśli jest dobrze tolerowana przez pacjenta.

U pacjentów z niewydolnością nerek zazwyczaj nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Zaleca się, aby całkowity czas leczenia nie przekraczał 8 - 12 tygodni. Czas leczenia zawsze określa lekarz. Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy, w zależności od wskazania, jednak nie powinien przekraczać 8 - 12 tygodni, włączając czas zmniejszania dawki. Skuteczność podczas długotrwałego stosowania nie była systematycznie oceniana.

Jeśli przerywa się leczenie, zwłaszcza dużymi dawkami, należy stopniowo zmniejszać dawkę (dawki dobowej nie należy zmniejszać więcej niż o 0,5 mg co trzeci dzień).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurol SR 0,5

W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia tabletek przez dziecko, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.

Mogą wystąpić następujące objawy: splątanie, senność, a nawet sen, letarg, duszność, silne osłabienie, niewyraźna mowa, chwiejny chód (zataczanie się), osłabienie odruchów, bradykardia (spowolniona praca serca), niezborność ruchów, hipotonia, niedociśnienie, depresja układu oddechowego, rzadko śpiączka i bardzo rzadko zgon. Odpowiednim sposobem postępowania jest płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego oraz środków wymiotnych. Swoistą odtrutką (antidotum) jest flumazenil.

Pominięcie zastosowania leku Neurol SR 0,5

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć poprzednią dawkę i poczekać do chwili planowego przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurol SR 0,5

W razie nagłego przerwania stosowania, zwłaszcza dużych dawek leku, mogą wystąpić objawy odstawienia: ból głowy, nerwowość, niepokój, narastające rozdrażnienie, aż do stanu splątania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): senność, uspokojenie, ospałość, zmęczenie.

Często (może dotyczyć do 1na 10 pacjentów): depresja, pobudliwość, niepokój ruchowy, splątanie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, upośledzenie umysłowe, zaburzenia koncentracji, ból głowy, zawroty głowy, niewyraźna mowa, uczucie kręcenia się w głowie, niewyraźne widzenie, zaparcia, nudności, zmniejszenie apetytu, rozdrażnienie, osłabienie mięśni.

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów): zapalenie skóry, chwiejny nastrój, utrata pamięci, złość, nieprzyjazne i agresywne odczucia lub zachowania, omamy, wściekłość, lęk, wzburzenie, bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość, pobudzenie, zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi, zmiana masy ciała, dystonia, drżenia, zaburzenia układu trawiennego, wymioty, zaburzenia popędu płciowego, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, osłabienie mięśni szkieletowych, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia seksualne, nieregularne miesiączkowanie, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Rzadko (może dotyczyć do 1 na1000 pacjentów): zaburzenia krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, drgawki, trudności w oddawaniu moczu, reakcje alergiczne, ostra ogólnoustrojowa reakcja alergiczna (z nagłym obrzękiem w okolicy oczu, trudnościami w oddychaniu), zaburzenia owulacji, powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia), reakcje paradoksalne (działanie przeciwne do oczekiwanego, np. nagły lęk, pobudzenie), depersonalizacja (zmiany w postrzeganiu samego siebie), paranoja (krańcowy, irracjonalny brak zaufania do innych ludzi), jadłowstręt (utrata apetytu).

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów): brak kontroli nad oddawaniem gazów lub stolca (kału) przez odbyt (mimowolne wypróżnienie).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uzależnienie, zespół odstawienia, zapalenie wątroby, obrzęk obwodowy, zjawisko „z odbicia”, obrzęk tuż pod powierzchnią skóry, najczęściej wokół ust i oczu (obrzęk naczynioruchowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neurol SR 0,5

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Zalecany okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 30 dni.

Nie stosować tego leku w razie stwierdzenia jakichkolwiek zmian w wyglądzie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Neurol SR 0,5

Substancją czynną leku jest alprazolam. Każda tabletka zawiera 0,5 mg alprazolamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza 2208/4000, hypromeloza 2208/100, krzemionka koloidalna bezwodna, indygotyna (E132) lak, magnezu stearynian.

Jak wygląda Neurol SR 0,5 i co zawiera opakowanie

Jasnoniebieskie, lekko nakrapiane, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, z wytłoczonym “N05” po jednej stronie.

Każde opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015

6

Neurol SR 0,5

Charakterystyka Neurol sr 0,5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEUROL SR 0,5

0,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,5 mg alprazolamu (Alprazolamum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 225,85 mg w każdej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Jasnoniebieskie, lekko nakrapiane, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, z wytłoczonym “N 05” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie:

•    zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii,

•    zespołu lęku uogólnionego,

•    zaburzeń lękowych ze współistniejącą depresją.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Zalecana jest ponowna ocena stanu pacjenta pod koniec leczenia, nie później niż po 4 tygodniach leczenia, oraz ocena konieczności kontynuacji leczenia, szczególnie gdy u pacjenta nie występują objawy choroby. Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8 - 12 tygodni, włączając w to okres zmniejszania dawki.

Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania

Optymalną dawkę należy ustalać w zależności od nasilenia objawów i reakcji pacjenta na leczenie.

Zazwyczaj stosowane dawki (patrz niżej) są odpowiednie dla większości pacjentów. Leczenie należy rozpoczynać od dawki początkowej i stopniowo zwiększać dawkę w celu uniknięcia nadmiernej sedacji. Rzadko, kiedy konieczne jest osiągniecie większych dawek, dawkowanie należy zwiększać bardzo ostrożnie, aby uniknąć działań niepożądanych. Jeśli przepisanie większej dawki jest niezbędne, początkowo należy zwiększyć tylko dawkę wieczorną, a następnie zwiększać dawki stosowane w ciągu dnia. Pacjentom, którzy dotychczas nie stosowali leków psychotropowych, należy zwykle przepisać mniejszą dawkę niż pacjentom stosującym wcześniej leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne czy też pacjentom przewlekle nadużywającym w przeszłości alkoholu. Pacjentom w podeszłym wieku oraz pacjentom w gorszym stanie ogólnym należy zasadniczo podawać najmniejszą skuteczną dawkę, aby nie wywołać ataksji lub nadmiernej sedacji.

Zalecane jest przeprowadzanie okresowej kontroli pacjentów, co w razie konieczności ułatwi modyfikację dawkowania.

Zwykle stosowane dawki

Zaburzenia lękowe

Dawka początkowa: 1 mg na dobę; zazwyczaj stosowany zakres dawek: 0,5 do 4,0 mg na dobę, podawane w jednej lub dwóch dawkach.

Zespół lęku napadowego

Dawka początkowa: 0,5 do 1 mg na dobę, podawane w jednej lub dwóch dawkach. Zwiększenie dawki jest wskazane jedynie w ciężkich i obezwładniających napadach paniki, spełniających określone kryteria diagnostyczne oraz pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta. U większości pacjentów średnia dawka podtrzymująca wynosi od 4 do 6 mg na dobę; nie należy podawać więcej niż 8 mg na dobę. Jeśli wystąpią działania niepożądane, zalecane jest zmniejszenie dawki.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym (>65 lat) i pacjenci osłabieni

Dawka początkowa wynosi 0,5 do 1 mg na dobę, podawana w jednej lub dwóch dawkach, w razie konieczności dawkę można zwiększyć, jeśli jest dobrze tolerowana przez pacjenta.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania alprazolamu nie została ustalona u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat; z tego względu stosowanie alprazolamu nie jest zalecane w tej grupie wiekowej.

Niewydolność wątroby

Dawka początkowa wynosi 0,5 do 1 mg na dobę, podawana w jednej lub dwóch dawkach, w razie konieczności dawkę można zwiększyć, jeśli jest dobrze tolerowana przez pacjenta.

Niewydolność nerek

Nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Długość leczenia

Skuteczność alprazolamu w leczeniu nerwicy lękowej oraz stanów lękowych związanych z depresją została zweryfikowana w długoterminowych badaniach klinicznych. Badania trwały najdłużej do 6 tygodni. Pacjenci z napadami paniki byli skutecznie leczeni w ciągu 6 - 8 tygodni (w badaniach kontrolowanych). Doświadczenie kliniczne wykazało, że u pacjentów, którzy korzystnie reagowali na leczenie nie było konieczne zwiększenie dawki nawet po leczeniu trwającym 6 miesięcy do roku. Korzyści z leczenia były podczas badań okresowo oceniane przez lekarzy prowadzących, indywidualnie u każdego pacjenta. Jednak zaleca się, aby całkowity czas leczenia nie przekraczał 8 - 12 tygodni, włączając czas zmniejszania dawki.

Zakończenie leczenia

Lek należy odstawiać ostrożnie, stopniowo zmniejszając dawkę alprazolamu. Nagłe zakończenie leczenia może wywołać objawy odstawienia. Zalecane jest zmniejszanie dobowej dawki alprazolamu o nie więcej niż 0,5 mg co 3 dni. U niektórych pacjentów schemat stopniowego odstawiania leku należy nawet jeszcze bardziej rozciągnąć w czasie. W razie wystąpienia nasilonych objawów odstawienia, należy powrócić do poprzednio stosowanej dawki, a następnie wydłużyć czas odstawiania leku. Ryzyko rozwoju uzależnienia jest przypuszczalnie większe w razie leczenia większymi dawkami. Częstość występowania objawów „z odbicia“ i objawów odstawienia jest większa w wypadku leczenia napadów paniki większymi dawkami.

Przeciwwskazania

4.3


•    Nadwrażliwość na alprazolam, inne benzodiazepiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Miastenia.

•    Jaskra z wąskim kątem.

•    Ciężka niewydolność oddechowa.

•    Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) z niewydolnością oddechową.

•    Zespół bezdechu sennego.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tolerancja

Może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania uspokajającego benzodiazepin po wielokrotnym stosowaniu przez kilka tygodni.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin może prowadzić do rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia od tych leków. Ryzyko rozwoju uzależnienia zwiększa się z dawką i długością leczenia. Jest ono również większe u pacjentów nadużywających w przeszłości leków i alkoholu. Uzależnienie farmakologiczne może wystąpić w czasie stosowania dawek terapeutycznych i(lub) u pacjentów bez indywidualnych czynników ryzyka. Istnieje zwiększone ryzyko uzależnienia farmakologicznego w czasie łącznego stosowania kilku benzodiazepin, niezależnie od wskazań anksjolitycznych lub nasennych. Odnotowano także przypadki nadużycia.

W wypadku rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłe zaprzestanie leczenia będzie wiązało się z wystąpieniem objawów odstawienia. Mogą one obejmować: ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: poczucie nierealności, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, uczucie mrowienia i pieczenia w kończynach, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe.

Lęk „z odbicia”: podczas leczenia objawów odstawienia mogą wystąpić przemijające nasilone objawy, które były powodem rozpoczęcia leczenia benzodiazepinami. Mogą wraz z nimi występować inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk lub zaburzenia snu i niepokój. Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawienia (efektu z odbicia) jest większe w razie nagłego przerwania leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas leczenia

Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2), w zależności od wskazania, jednak nie powinien przekraczać 8 - 12 tygodni, włączając w to okres zmniejszania dawki. Nie należy wydłużać czasu trwania leczenia bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Podczas rozpoczynania leczenia może być pomocne poinformowanie pacjenta, że czas trwania leczenia będzie ograniczony i dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób dawkowanie będzie stopniowo zmniejszane. Ponadto ważne, aby pacjent wiedział o możliwości wystąpienia zjawiska „z odbicia”, co może zmniejszyć obawy, gdyby takie objawy pojawiły się w trakcie odstawiania leku.

Istnieją przesłanki, że w przypadku benzodiazepin krótkodziałających, zjawiska związane z odstawieniem mogą ujawnić się nawet w czasie przerw między poszczególnymi dawkami leku, zwłaszcza gdy stosowane dawki są wysokie.

Jeśli pacjent stosuje benzodiazepiny długodziałające należy przestrzec go przed zmianą na benzodiazepiny krótkodziałające, ponieważ mogą wystąpić objawy związane z odstawieniem .

Niepamięć

Benzodiazepiny mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej w ciągu kilku godzin po przyjęciu produktu.

Reakcje psychiczne i ‘paradoksalne ’

Podczas stosowania benzodiazepin stwierdzano objawy takie, jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wściekłość, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne działania niepożądane dotyczące zachowania. W razie wystąpienia wspomnianych objawów należy przerwać stosowanie leku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest większe u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe mogą być związane z pierwotnymi i wtórnymi dużymi zaburzeniami depresyjnymi i częstszymi przypadkami samobójstw wśród nieleczonych pacjentów. Z tego względu podczas stosowania większych dawek alprazolamu w leczeniu pacjentów z zaburzeniami lękowymi należy zachować taką samą ostrożność, jak podczas stosowania jakiegokolwiek leku psychotropowego w leczeniu pacjentów z depresją lub tych, u których można podejrzewać istnienie ukrytych myśli lub planów samobójczych.

Szczególne grupy pacjentów

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat dotychczas nie zostało wykazane i z tego względu nie jest zalecane stosowanie w tej grupie wiekowej.

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać mniejszą dawkę (patrz punkt 4.2). Aby zapobiec wystąpieniu ataksji lub przedawkowania u osób w podeszłym wieku i(lub) u pacjentów osłabionych zaleca się przestrzeganie ogólnej zasady stosowania najmniejszych skutecznych dawek. Mniejsza dawka jest zalecana również u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, ze względu na możliwość depresji oddechowej.

Benzodiazepiny nie są przeznaczone do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą wywołać encefalopatię. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Benzodiazepiny nie są zalecane do leczenia podstawowego psychoz.

Nie należy stosować benzodiazepin w monoterapii depresji lękowej związanej z depresją (u tych pacjentów mogą powodować próby samobójcze). Dlatego podczas stosowania alprazolamu u pacjentów z objawami depresji i u pacjentów ze skłonnościami samobójczymi, konieczne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności i przepisywanie im ograniczonych ilości produktu leczniczego.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując benzodiazepiny u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu lub leków (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Benzodiazepiny, stosowane równocześnie z alkoholem lub innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), wykazują addytywne działanie depresyjne.

Alprazolam nasila hamujące działanie alkoholu i leków hamujących czynność OUN, takich jak leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyczne, nasenne, przeciwlękowe/uspokajające, przeciwdepresyjne (sedatywne), leki przeciwhistaminowe itp. Podczas jednoczesnego stosowania należy zmniejszyć dawkę jednego lub obu leków. Jeśli benzodiazepiny stosuje się jednocześnie z opioidami (stosowanymi przeciwbólowo, przeciwkaszlowo, w leczeniu zastępczym), ich dawki należy zmniejszyć co najmniej o jedną trzecią, a następnie powoli zwiększać, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Jeśli stosuje się je jednocześnie z imipraminą lub dezypraminą, zmniejsza się ich stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym.

Nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie z alkoholem.

Alprazolam może zmniejszać klirens digoksyny, co zwiększa jej stężenie w osoczu.

Alprazolam może zwiększać stężenie w osoczu stosowanego jednocześnie litu.

Cymetydyna zmniejsza klirens alprazolamu i wydłuża jego okres półtrwania.

Etynyloestradiol również wydłuża okres półtrwania alprazolamu.

Substancje hamujące określone enzymy wątrobowe (szczególnie cytochrom P450 3A4) mogą zwiększyć stężenie alprazolamu i nasilić jego działanie.

Interakcje dotyczące inhibitorów proteazy HIV (np. rytonawiru) i alprazolamu są złożone i zależne od czasu. Małe dawki rytonawiru powodowały znaczne zaburzenie klirensu alprazolamu, wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz nasilenie działania. Jednak podczas długotrwałego narażenia na rytonawir indukcja CYP3A spowodowała zanik tego hamowania. Interakcja będzie powodować konieczność modyfikacji dawki lub odstawienia alprazolamu.

Podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu i leków wpływających na jego metabolizm, może dojść do interakcji farmakokinetycznych:

•    jeśli alprazolam stosuje się jednocześnie z nefazodonem, fluwoksaminą lub cymetydyną, należy zachować zwiększoną ostrożność i w razie konieczności odpowiednio zmniejszyć dawki;

•    należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną lub diltiazemem.

•    należy zachować ostrożność i rozważyć znaczne zmniejszenie dawki podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu z silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, worykonazol), inhibitory proteazy lub niektóre antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wiele danych pochodzących z badań kohortowych wskazuje, że ekspozycja na benzodiazepiny w pierwszym trymestrze ciąży nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka poważnych wad rozwojowych.

Jednakże, niektóre wczesne epidemiologiczne badania porównawcze przypadków wykazały zwiększone ryzyko rozszczepu wargi lub podniebienia. Dane wskazują, że ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepem wargi lub podniebienia po ekspozycji matki na benzodiazepiny jest mniejsze niż 2/1000 w porównaniu z oczekiwanym współczynnikiem dla takiego rodzaju defektów wynoszącym w przybliżeniu 1/1000 w ogólnej populacji.

Leczenie dużymi dawkami benzodiazepin w czasie drugiego i/lub trzeciego trymestru ciąży ujawniło spadek aktywności ruchowej płodu i zmienność rytmu serca płodu.

Jeśli z przyczyn medycznych zachodzi konieczność prowadzenia leczenia pod koniec ciąży, nawet w niewielkich dawkach, może wystąpić zespół wiotkiego dziecka, obejmujący hipotonię osiową, problemy ze ssaniem prowadzące do słabego przyrostu wagi. Objawy te są przemijające, ale mogą trwać od 1 do 3 tygodni, w zależności od okresu półtrwania produktu. Po większych dawkach u noworodków może rozwinąć się depresja układu oddechowego lub bezdech i hipotermia. Ponadto kilka dni po narodzinach może wystąpić zespół odstawienia u noworodków objawiający się nadpobudliwością, niepokojem i drżeniem, nawet jeśli nie wystąpi zespół wiotkiego dziecka. Przebieg zespołu odstawienia po urodzeniu zależy od okresu półtrwania substancji.

Biorąc pod uwagę te dane, można rozważać stosowanie alprazolamu w czasie ciąży pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazań terapeutycznych i dawkowania.

Jeśli leczenie alprazolamem pod koniec ciąży jest konieczne, należy unikać stosowania wysokich dawek i monitorować noworodka pod kątem wystąpienia zespołu odstawienia i(lub) zespołu wiotkiego dziecka.

Karmienie piersią

Wykryto alprazolam w mleku kobiecym, a ponieważ jest metabolizowany wolniej u noworodka niż u dorosłych, może dojść do jego kumulacji, wystąpienia sedacji i zaburzeń żywieniowych u dziecka.

Z tego względu alprazolamu nie należy stosować u matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Z powodu działania uspokajającego (sedatywnego) i możliwego wystąpienia amnezji, zaburzeń koncentracji lub osłabienia mięśni, alprazolam może, zwłaszcza na początku leczenia i w okresie zwiększania dawki, mieć niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej czujności, koordynacji ruchów i szybkiego reagowania (np. podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn, pracy na wysokości itp.). Prawdopodobieństwo osłabienia czujności wzrasta w przypadku niewystarczającej długości snu (patrz punkt 4.5). Decyzja dotycząca możliwości wykonywania tych czynności przez danego pacjenta należy do lekarza.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli zebrano działania niepożądane alprazolamu podzielone na grupy zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością ich występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

nieprawidłowy skład krwi, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

reakcje alergiczne (mogą prowadzić do reakcji anafilaktycznej)

Zaburzenia endokrynologiczne

niezbyt często

hiperprolaktynemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

często

zmniej szenie apetytu

rzadko

jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

często

depresja ', niepokój ruchowy, pobudliwość, splątanie

niezbyt często

zmiany nastroju, złość, wrogość, omamy, wściekłość, agresywne zachowanie, wrogie zachowanie, lęk, pobudzenie, zmiana libido, bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość, pobudzenie

rzadko

reakcje paradoksalne2, depersonalizacja, paranoja

nieznana

uzależnienie, zespół odstawienia

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często

senność, uspokojenie, ospałość

często

zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia koordynacji, ataksja, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, upośledzenie umysłowe, niewyraźna mowa, uczucie pustki w głowie

niezbyt często

amnezja, dystonia, drżenia

rzadko

drgawki

nieznana

objawy autonomiczne

Zaburzenia oka

często

niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

często

zaparcia, nudności

niezbyt często

zaburzenia żołądka i jelit, wymioty

bardzo rzadko

niekontrolowanie defekacji

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często

żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

nieznana

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

zapalenie skóry

nieznana

obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt często

osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt często

nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu

rzadko

trudności w oddawaniu moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często

zaburzenia czynności seksualnych, nieregularne miesiączkowanie

rzadko

zaburzenia owulacji, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

bardzo często

zmęczenie

często

drażliwość, osłabienie

nieznana

obrzęk obwodowy, zjawisko „z odbicia”

Badania diagnostyczne

niezbyt często

zmiana masy ciała, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego

1    Depresja: występująca już wcześniej depresja może ujawnić się podczas stosowania benzodiazepamu.

2    Reakcje psychiczne i paradoksalne: wiadomo, że takie reakcje, jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wściekłość, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne działania niepożądane dotyczące zachowania występują podczas stosowania benzodiazepin. Wiele spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych związanych z zachowaniem dotyczyło pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy i (lub) wykazujących objawy choroby psychicznej. Sporadycznie publikowane doniesienia dotyczące niewielkiej liczby pacjentów wskazują, że ryzyko rozwoju takich reakcji zagraża pacjentom z zaburzeniami osobowości, zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi lub nadużywającym w przeszłości alkoholu lub leków.

Stosowanie (nawet terapeutycznych dawek) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego: zaprzestanie leczenia może powodować zjawisko odstawienia lub „z odbicia”. Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Zgłaszano przypadki nadużywania benzodiazepin (patrz punkt 4.4).

Podczas odstawiania alprazolamu u pacjentów ze stresem pourazowym opisywano występowanie epizodów rozdrażnienia, przejawiania wrogości oraz nastrojów depresyjnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dawka toksyczna po podaniu doustnym u człowieka wynosi około 0,33 mg/kg mc.

Tak jak w przypadku innych benzodiazepin, przedawkowanie nie powinno stanowić zagrożenia dla życia, chyba że w połączeniu z innymi depresantami OUN (w tym alkoholem).

W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku należy mieć na uwadze możliwość przyjęcia wielu środków.

Objawy

Objawy przedawkowania obejmują splątanie, senność, a nawet sen, ospałość, bezdech, znaczne osłabienie, niewyraźną mowę, potykanie się i chwianie podczas chodzenia, osłabienie odruchów, bradykardię, ataksję, hipotonię, niedociśnienie, depresję układu oddechowego, rzadko śpiączkę i bardzo rzadko zgon.

Leczenie

Po doustnym przedawkowaniu benzodiazepin, jeśli pacjent jest przytomny, należy wywołać wymioty ( w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku), a gdy pacjent jest nieprzytomny, należy wykonać płukanie żołądka po uprzednim zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych. Jeśli brak poprawy po opróżnieniu żołądka, to w celu zmniejszenia wchłaniania powinno się podać aktywny węgiel. W ramach intensywnej opieki medycznej nad pacjentem, należy zwrócić szczególną uwagę na funkcje oddechowe i krążeniowe.

Jako antidotum można zastosować flumazenil.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwlękowe, pochodne benzodiazepiny, kod ATC: N 05 BA 12

Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego oraz, tak jak wszystkie benzodiazepiny, wykazuje zależne od dawki działanie hamujące na wszystkich poziomach OUN, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen do śpiączki. Benzodiazepiny pobudzają oraz ułatwiają działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przekaźnictwa nerwowego w mózgu i jest mediatorem hamowania pre- i postsynaptycznego we wszystkich obszarach OUN.

Alprazolam wywiera silniejsze działanie anksjolityczne i przeciwlękowe niż inne benzodiazepiny, z zachowaniem działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowego oraz uspokajająco-nasennego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Uwalnianie alprazolamu z tabletek o przedłużonym uwalnianiu następuje dłużej i nie jest związane ze zmianą dystrybucji, metabolizmu i eliminacji substancji czynnej. W dawkach do 10 mg profil farmakokinetyczny alprazolamu odpowiada liniowemu stężeniu w osoczu, które jest zależne od dawki.

Wchłanianie

Maksymalne stężenie w surowicy jest osiągane w ciągu 5 - 11 godzin po przyjęciu tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Pole powierzchni pod krzywą (AUC) dla tabletki o przedłużonym uwalnianiu podawanej raz lub dwa razy na dobę jest analogiczne do uzyskanego po podaniu tabletek bez przedłużonego uwalniania substancji czynnej, w 4 dawkach. Stan stacjonarny parametrów osocza jest osiągany w ciągu 4 dni. Jednorazowe podanie alprazolamu indukuje stężenia w osoczu proporcjonalne do zastosowanej dawki; dla zakresu dawek od 0,5 mg do 3,0 mg maksymalne stężenie w osoczu wynosiło od 8 do 37 ng/ml.

Jednorazowe podanie 3 mg alprazolamu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu jednocześnie z pokarmem bogatym w tłuszcze, spowodowało zwiększenie stężenia leku w osoczu o 26%.

Dystrybucja

In vitro alprazolam wiąże się z białkami surowicy w 80%. Objętość dystrybucji wynosi 1,1 l/kg dla obu rodzajów tabletek (o przedłużonym uwalnianiu i bez przedłużonego uwalniania).

Ze względu na podobieństwo do innych benzodiazepin, należy przypuszczać, że alprazolam przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

Metabolizm

Głównymi metabolitami alprazolamu są hydroksyalprazolam i pochodna benzofenonowa, która jest praktycznie nieaktywna.

Udział 4-hydroksyalprazolamu w aktywności (skuteczności działania) wynosi mniej niż 10%, podczas gdy udział alfa-hydroksyalprazolamu nie przekracza 4%. W metabolizmie uczestniczą enzymy należące do układu cytochromu P450 (patrz punkt 4.5).

Eliminacja.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji alprazolamu wynosi 12 do 15 godzin, a klirens osoczowy wynosi

1,1 ml/min/kg; okresy półtrwania w fazie eliminacji metabolitów mają zbliżone wartości. Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (z moczem).

Alprazolam i jego metabolity nie kumulują się w organizmie.

Kinetyka alprazolamu w określonych stanach chorobowych

W wielu stanach chorobowych, np. chorobach wątroby spowodowanych nadużywaniem alkoholu lub w niewydolności wątroby, obserwowano zaburzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji benzodiazepin. Nie ma konieczności zmiany dawkowania w zaburzeniach czynności nerek. Opisano również pewne różnice u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma jednoznacznych danych dotyczących możliwości indukcji przez alprazolam układów enzymatycznych wątroby. Nie jest to cechą charakterystyczną dla wszystkich benzodiazepin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność alprazolamu (LD50) wynosi: u myszy po podaniu doustnym 1,02 g/kg mc., po podaniu dootrzewnowym 540 mg/kg mc., u szczurów po podaniu doustnym >2 g/kg mc., po podaniu dootrzewnowym 610 mg/kg mc.

Nie odnotowano objawów działania rakotwórczego w prowadzonym 24 miesiące badaniu u szczurów otrzymujących dawkę alprazolamu 150-krotnie wyższą niż zalecana dawka dobowa u ludzi. Nie stwierdzono działania mutagennego w testach prowadzonych na myszach i bakteriach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, hypromeloza 2208/4000, hypromeloza 2208/100,

krzemionka koloidalna bezwodna, indygotyna (E132), lak, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Zalecany okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 30 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek w butelce z brunatnego szkła z zakrętką z HDPE z pierścieniem ochronnym i środkiem pochłaniającym wilgoć, wraz z ulotką dla pacjenta umieszczone w tekturowym pudełku.

30 tabletek w 3 blistrach po 10 sztuk; blistry z folii Aluminium/Aluminium, wraz z ulotką dla pacjenta umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12368

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.08.2006 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2015

10

Neurol SR 0,5