+ iMeds.pl

Nevirapine mylan 200 mgUlotka Nevirapine mylan

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nevirapine Mylan, 200 mg, tabletki

(Nevirapinum anhydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nevirapine Mylan w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Mylan

3.    Jak stosować lek Nevirapine Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nevirapine Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nevirapine Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Nevirapine Mylan należy do grupy leków nazywanych przeciwretrowirusowymi i stosowany jest w leczeniu zakażeń wirusem nabytego braku odporności (HIV-1).

Substancją czynną leku jest newirapina. Newirapina zmniejsza ilość wirusa we krwi, tym samym poprawiając stan pacjenta. Newirapina należy do grupy leków przeciwko wirusowi HIV, zwanych nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Odwrotna transkryptaza jest enzymem potrzebnym wirusowi HIV do namnażania się. Newirapina hamuje działanie odwrotnej transkryptazy. Poprzez zatrzymanie działania odwrotnej transkryptazy lek Nevirapine Mylan pomaga kontrolować zakażenie wirusem HIV-1.

Lek Nevirapine Mylan należy koniecznie przyjmować jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz określi, które leki są najlepsze dla pacjenta.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Mylan Kiedy nie stosować leku Nevirapine Mylan

•    jeśli pacjent ma uczulenie na newirapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan z powodu:

-    ciężkiej wysypki skórnej;

-    wysypki skórnej lub innych objawów, takich jak:

S gorączka;

S powstawanie pęcherzy;

S opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

S zapalenie oka;

S obrzęk twarzy;

S obrzęk uogólniony;

S duszność;

S ból mięśni lub stawów;

S ogólnie złe samopoczucie;

S ból brzucha;

S reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

S zapalenie wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;

•    jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan z powodu zmian czynności wątroby;

•    jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Ten produkt ziołowy może spowodować utratę skuteczności leku Nevirapine Mylan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Mylan bardzo istotne jest, aby pacjent lub lekarz prowadzący zwracali uwagę na objawy ze strony wątroby i reakcje skórne, ponieważ mogą być one ciężkie lub nawet mogą zagrażać życiu. Największe ryzyko wystąpienia takich reakcji istnieje w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia.

•    W przypadku wystąpienia ciężkiej wysypki lub nadwrażliwości (reakcji alergicznych mogących wystąpić w postaci wysypki), której towarzyszą inne działania niepożądane, takie jak:

-    gorączka;

-    powstawanie pęcherzy na skórze;

-    opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

-    stany zapalne oczu;

-    obrzęk twarzy;

-    obrzęki uogólnione;

-    duszność;

-    bóle mięśni lub stawów;

-    ogólnie złe samopoczucie;

-    bóle brzucha

należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z łagodnych objawów wysypki bez innych reakcji, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, który może zdecydować o zaprzestaniu stosowania leku Nevirapine Mylan.

Zgłaszane były przypadki pacjentów stosuj ących newirapinę, u których wystąpiły potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka). Występowały one początkowo jako czerwonawe, przypominające tarcze plamy lub okrągłe plamy często z pęcherzami w centralnej części.

Dodatkowe objawy obejmowały owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tym, potencjalnie zagrażaj ącym życiu wysypkom skórnym, często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwijać się powodując rozpowszechnianie się pęcherzy i łuszczenie się skóry.

Jeśli u pacjenta, podczas stosowania leku Nevirapine Mylan, wystąpił zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka, nie wolno ponownie rozpoczynać stosowania newirapiny. Jeśli wystąpiła wysypka lub inne objawy skórne, należy przerywać stosowanie leku Nevirapine Mylan i pilnie skontaktować się z lekarzem oraz poinformować go o stosowaniu tego leku.

•    W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:

-    utrata apetytu;

-    uczucie mdłości (nudności);

-    wymioty;

-    zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    bóle brzucha;

należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji ze strony wątroby, reakcji skórnych lub nadwrażliwości w trakcie stosowania leku Nevirapine Mylan, nie należy nigdy przyjmować ponownie leku Nevirapine Mylan bez porozumienia z lekarzem. Należy stosować dawki leku Nevirapine Mylan zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest to szczególnie ważne w ciągu pierwszych 14 dni leczenia ( patrz punkt 3, „Jak stosować lek Nevirapine Mylan”).

•    Następujący pacjenci są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń wątroby:

-    kobiety;

-    pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C;

-    pacjenci z nieprawidłowymi wynikami testów wątrobowych;

-    pacjenci ze zwiększoną liczbą komórek CD4 w czasie rozpoczynania stosowania leku Nevirapine Mylan (u kobiet więcej niż 250 komórek/mm3, u mężczyzn więcej niż 400 komórek/mm3);

-    wcześniej leczeni pacjenci z wykrywalnym poziomem HIV-1 w osoczu i zwiększoną liczbą komórek CD4 po rozpoczęciu stosowania leku Nevirapine Mylan (więcej niż 250 komórek/mm3 u kobiet, więcej niż 400 komórek/mm3 u mężczyzn).

•    U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV (AIDS), u których w przeszłości występowało zakażenie oportunistyczne (choroby wskazującej na AIDS), objawy przedmiotowe i podmiotowe stanu zapalnego spowodowanego wcześniejszym zakażeniem mogą pojawić się wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te wynikaj ą z poprawy zdolności organizmu do odpowiedzi immunologicznej, co umożliwia zwalczanie zakażeń, które mogły występować nie dając wyraźnych objawów. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe mogą wystąpić zmiany dotyczące tkanki tłuszczowej ciała. W przypadku zauważenia zmian dotyczących tkanki tłuszczowej ciała należy skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

   U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może wystąpić choroba kości zwana martwicą kości (obumieranie tkanki kostnej spowodowane brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie kortykosteroidów, picie alkoholu, ciężkie osłabienie układu odpornościowego oraz podwyższony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się. Osoby, które zauważą u siebie którykolwiek z tych objawów, powinny zwrócić się do lekarza prowadzącego.

•    Jeśli pacjent stosuje jednocześnie newirapinę i zydowudę należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczne sprawdzenie poziomu białych krwinek.

•    Nie należy stosować leku Nevirapine Mylan po ekspozycji na HIV, chyba że zostało zdiagnozowane i potwierdzone przez lekarza zakażenie wirusem HIV. Lek Nevirapine Mylan nie powoduje wyleczenia zakażenia wirusem HIV. Dlatego nadal rozwijać się mogą inne zakażenia oraz inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV. Należy systematycznie kontaktować się z lekarzem. Ponadto, lek Nevirapine Mylan nie zapobiega ryzyku przeniesienia zakażenia wirusem HIV na inne osoby przez kontakty seksualne lub przez krew. Należy stosować

odpowiednie środki ostrożności w celu zapobiegnięcia przeniesienia zakażenia wirusem HIV na inne osoby. W tym celu należy porozumieć się z lekarzem.

W leczeniu wysypki związanej z przyjmowaniem leku Nevirapine Mylan nie należy stosować prednizonu.

W celu zapobiegania ciąży i zapobiegania przeniesieniu zakażenia wirusem HIV pacjentki przyjmujące doustne środki antykoncepyjne („pigułki”) lub stosujące inne metody antykoncepcji hormonalnej podczas leczenia lekiem Nevirapine Mylan powinny dodatkowo stosować mechaniczny środek antykoncepcyjny (np. prezerwatywy).

Pacjentki w wieku pomenopauzalnym stosujące hormonalną terapię zastępczą powinny zasięgnąć porady lekarza przed przyj ęciem leku Nevirapine Mylan.

Jeśli pacjent przyjmuje ryfampicynę w celu leczenia gruźlicy, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem tego leku z lekiem Nevirapine Mylan.

Dzieci i młodzież

Lek Nevirapine Mylan w tabletkach można stosować:

-    u dzieci w wieku 16 lat i starszych;

- u dzieci w wieku poniżej 16 lat o masie ciała 50 kg lub większej, lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi powyżej 1,25 m2.

U młodszych dzieci stosuje się lek w postaci zawiesiny doustnej.

Inne leki i Nevirapine Mylan

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty. Może być konieczne kontrolowanie, czy leki te nadal będą skuteczne, oraz dokonywanie niezbędnych zmian dawkowania. Należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, które będą przyjmowane jednocześnie z lekiem Nevirapine Mylan.

W szczególności istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji);

•    ryfampycyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    ryfabutyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    antybiotyki makrolidowe, np. klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

•    flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    itrakonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów);

•    warfaryna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi);

•    hormonalne środki antykoncepcyjne (np. „pigułki”); Lek Nevirapina Mylan może zmniejszyć ich skuteczność. Jeśli są one stosowane do kontroli urodzeń, należy stosować dodatkowo skuteczne metody mechaniczne antykoncepcji (np. prezerwatywy).

•    inne leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. atazanawir, lopinawir / rytonawir, fosamprenawir, efawirenz).

Lekarz będzie dokładnie monitorował działanie leku Nevirapine Mylan oraz wszystkich powyższych leków, jeśli lek Nevirapine Mylan jest stosowany w skojarzeniu z tymi lekami.

W przypadku dializy nerek lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku Nevirapine Mylan, ponieważ lek Nevirapine Mylan może być częściowo wypłukiwany z krwi podczas dializy.

Lek Nevirapine Mylan z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie mają wpływu na lek. Lek Nevirapine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę lub jeśli planuje zaj ść w ciążę, powinna skontaktować się z lekarzem, w celu omówienia możliwych działań niepożądanych oraz rozważenia korzyści i ryzyka stosowania terapii przeciwretrowirusowej dla pacjentki oraz dziecka.

W trakcie stosowania leku Nevirapine Mylan należy przerwać karmienie piersią. Zalecene jest, aby przerwać karmienie piersią w przypadku zakażenia wirusem HIV, ponieważ możliwe jest, że dziecko może zarazić się wirusem HIV przez mleko matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Nevirapine Mylan może wystąpić zmęczenie. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności, takich jak prowadzenie pojazdów, używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia zmęczenia należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn.

Lek Nevirapine Mylan zawiera laktozę

Lek Nevirapine Mylan zawiera laktozę (cukier mleczny).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Nevirapine Mylan

Nie należy przyjmować samego leku Nevirapine Mylan. Lek należy przyjmować jednocześnie, z co najmniej dwoma innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz przepisze odpowiednie leki. Nevirapine Mylan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Nevirapine Mylan należy przyjmować wyłącznie doustnie, popijając płynem. Nie żuć ani nie rozkruszać tabletek. Lek Nevirapine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletkę 200 mg raz na dobę w ciągu pierwszych 14 dni leczenia (okres leczenia wstępnego). Po 14 dniach zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 200 mg dwa razy na dobę.

Bardzo ważne jest, aby przyjmować tylko jedną tabletkę leku Nevirapine Mylan na dobę przez pierwsze 14 dni leczenia. W przypadku wystąpienia wysypki w tym okresie, nie należy zwiększać dawki i należy skontaktować się lekarzem.


Wykazano, że stosowanie 14-dniowego okresu leczenia wstępnego zmniejsza ryzyko wystąpienia wysypki skórnej.

Lek Nevirapine Mylan musi zawsze być przyjmowany jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi innych leków. Zalecenia te są dostępne w ulotkach dołączanych do tych leków.

Przyjmowanie leku Nevirapine Mylan w tabletkach należy kontynuować przez czas zalecony przez lekarza.

Jak opisano w punkcie 2 powyżej, lekarz będzie kontrolował skutków leczenia poprzez sprawdzanie wyników testów wątrobowych lub badanie występowania objawów niepożądanych, takich jak wysypka. Na podstawie wyników kontroli lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu lub zakończeniu stosowania leku Nevirapine Mylan. Lekarz może potem zalecić przyjmowanie mniejszej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan

Nie należy stosować większej dawki leku Nevirapine Mylan niż zalecona przez lekarza i opisana w tej ulotce. Obecnie mało jest danych dotyczących skutków przedawkowania leku Nevirapine Mylan. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nevirapine Mylan

Nie należy pomijać kolejnych dawek leku. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w ciągu 8 godzin, następną dawkę należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce po 8 godzinach, następną dawkę należy przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan

Przyjmowanie wszystkich dawek we właściwym czasie:

-    w znacznym stopniu zwiększa skuteczność zaleconego skojarzenia leków przeciwretrowirusowych;

-    zmniejsza rozwój oporności wirusa HIV na leki przciwretrowirusowe.

Ważne jest, aby zażywać lek Nevirapine Mylan ściśle według podanych wyżej zaleceń, dopóki lekarz nie podejmie decyzji o przerwaniu leczenia.

Jeśli przyjmowanie leku Nevirapine Mylan zostanie przerwane na więcej niż 7 dni, lekarz zaleci ponowne rozpoczęcie leczenia od 14-dniowego okresu leczenia wstępnego (opisanego powyżej) przed powrotem do przyjmowania leku dwa razy na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak wspomniano powyżej w punkcie 2, najważniejsze działania niepożądane w czasie stosowania leku Nevirapine Mylan to ciężkie i zagrażające życiu reakcje skórne oraz poważne uszkodzenie wątroby. Działania te występują głównie w ciągu pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Mylan. Jest to zatem ważny okres, w którym pacjent wymaga ścisłej kontroli przez lekarza.

W przypadku zaobserwowania objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.

Jeśli występuje wysypka, wykazuje ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Jednakże, u niektórych chorych wysypka w postaci pęcherzy może mieć przebieg ciężki lub zagrażający życiu (zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), zanotowano też przypadki zgonów. Większość przypadków zarówno ciężkiej, jak i łagodnej lub umiarkowanej wysypki występuje w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia.

W przypadku wystąpienia wysypki oraz złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Takie reakcje mogą wystąpić w postaci anafilaksji (ciężka postać reakcji alergicznej) z objawami, takimi jak:

-    wysypka;

-    obrzęk twarzy;

-    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli);

- wstrząs anafilaktyczny (nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu).

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić również w postaci wysypki lub innych działań niepożądanych, takich jak:

-    gorączka;

-    powstawanie pęcherzy na skórze;

-    opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

-    stany zapalne oczu;

-    obrzęk twarzy;

-    obrzęki uogólnione;

-    duszność;

-    bóle mięśni lub stawów;

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia);

-    ogólnie złe samopoczucie;

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (niewydolność wątroby lub nerek).

W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.

Istniej ą doniesienia o zaburzeniach czynności wątroby po zastosowaniu leku Nevirapine Mylan, w tym kilka przypadków zapalenia wątroby, które mogą być nagłe i ostre (piorunujące zapalenie wątroby) i niewydolności wątroby, która może prowadzić do zgonu.

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia objawów wskazuj ących na uszkodzenie wątroby takich objawów, jak:

-    utrata apetytu;

-    nudności;

-    wymioty;

-    zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    ból brzucha.

Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów przyjmujących lek Nevirapine Mylan:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące, u co najmniej u 1 na 10 pacjentów):

•    wysypka

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia);

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość);

•    bóle głowy;

•    uczucie mdłości (nudności);

•    wymioty;

•    bóle brzucha;

•    luźne stolce (biegunka);

•    zapalenie wątroby;

•    zmęczenie;

•    gorączka;

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

• reakcja alergiczna charakteryzuj ąca się wysypką, obrzękiem twarzy, trudnościami w oddychaniu (skurcz oskrzeli) lub wstrząsem anafilaktycznym;

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość);

•    zażółcenie skóry (żółtaczka);

•    ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona / toksyczno-rozpływna martwica naskórka);

•    pokrzywka;

•    obrzęk naczynioruchowy;

•    bóle stawów;

•    bóle mięśni;

•    zmniejszona ilość fosforu we krwi,

•    zwiększone ciśnienie krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    nagłe i ostre zapalenie wątroby (piorunujące zapalenie wątroby);

•    wysypka polekowa z objawami ogólnoustrojowymi (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może powodować zmiany sylwetki ciała na skutek przemieszczenia się tkanki tłuszczowej. Może się to objawiać utratą tłuszczu na nogach, ramionach i twarzy, zwiększeniem ilości tłuszczu na brzuchu oraz w narządach wewnętrznych, powiększeniem piersi, zgrubieniami tłuszczowymi na tylnej części szyi („byczy kark”). Nieznana jest przyczyna tego zjawiska i długotrwałe skutki dla zdrowia. Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może także prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu mlekowego i cukru we krwi, hiperlipemii (zwiększone stężenie lipidów we krwi) i oporności na insulinę.

W przypadku zastosowania leku Nevirapine Mylan w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi zanotowano również następujące objawy:

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub płytek krwi;

-    zapalenie trzustki (objawy mogą obejmować silny ból w górnej brzucha, często z nudnościami (mdłości) i wymioty);

-    osłabione lub nietypowe odczucia skórne.

Objawy te są zwykle związane z zastosowaniem innych leków przeciwretrowirusowych i można oczekiwać ich wystąpienia w przypadku stosowania leku Nevirapine Mylan w skojarzeniu z innymi lekami; jednakże jest mało prawdopodobne, aby mogły być wywoływane wyłącznie przez lek Nevirapine Mylan.

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

Może wystąpić zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia), które częściej występuje u dzieci. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), która może mieć związek z leczeniem newirapiną, również występuje częściej u dzieci. Podobnie jak w przypadku objawów wysypki, należy powiadomić lekarza o jakichkolwiek działaniach niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Nevirapine Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nevirapine Mylan

-    Substancją czynną leku jest newirapina. Każda tabletka zawiera 200 mg newirapiny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), powidon K 30 (E1201), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna (E551), magnezu stearynian (E572).

Jak wygląda lek Nevirapine Mylan i co zawiera opakowanie

Tabletki 200 mg są białe lub białawe, owalne, z wytłoczonymi oznakowaniami „NE 200” po jednej stronie przedzielone linią podziału oddzielającą NE i 200 oraz „M” po drugiej stronie tabletki z linią podziału.

Linia podziału ułatwia wyłącznie rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia leku na równe dawki.

Lek Nevirapine Mylan jest opakowany w blistry z folii PVC/Aluminium i tekturowe pudełka zawierające po 14, 14x1 (blister z pojedynczą dawką), 30, 60, 60x1(blister z pojedynczą dawką), 100, 120 lub 200 tabletek, lub w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z polipropylenową zakrętką zabezpieczoną przed dziećmi, zawieraj ące 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL,

Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.,

H-2900, Komárom, Mylan útca.1, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Francja

Niemcy

Luxembourg

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Hiszpania

Wielka Brytania


Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg Comprimé Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg tabletten Nevirapine Mylan Nevirapine Mylan

Nevirapinä Mylan 200 mg comprimate Nevirapine Mylan 200 mg Nevirapina MYLAN 200 mg comprimidos Nevirapine Mylan 200 mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2013

Nevirapine Mylan

Charakterystyka Nevirapine mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nevirapine Mylan, 200 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 200 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 464 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 19 mm, z wytłoczonymi oznakowaniami „NE” i „200” przedzielonymi linią podziału po jednej stronie tabletki i „M” po drugiej stronie z linią podziału.

Linia podziału tylko ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Nevirapine Mylan jest wskazany w leczeniu skojarzonym z innym lekami przeciwretrowirusowym w leczeniu dorosłych, młodzieży i dzieci bez względu na wiek zarażonych wirusem HIV-1 (patrz punkt 4.4).

W większości przypadków newirapinę stosowano w skojarzeniu z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI). Wybór kolejnej terapii po stosowaniu leku Nevirapine Mylan powinien być oparty na doświadczeniu klinicznym i wynikach badań oporności (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Nevirapine Mylan powinien być stosowany przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Dawkowanie

Pacjenci w wieku 16 lat i starsi

Zaleca się podawanie jednej tabletki (200 mg) Nevirapine Mylan raz na dobę przez pierwsze 14 dni (należy zastosować fazę wstępną leczenia, ponieważ stwierdzono, że zmniejsza to częstość występowania wysypki), następnie należy podawać jedną tabletkę (200 mg) dwa razy na dobę, w skojarzeniu z przynajmniej dwoma lekami przeciwretrowirusowymi.

W przypadku, gdy od pominięcia dawki upłynęło nie więcej niż 8 godzin, należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli upłynęło więcej niż 8 godzin, pacjent nie powinien przyjmować pominiętej

dawki i przyjąć następną o zwykłej porze.

Uwagi dotyczące dawkowania

U pacjentów, u których w okresie 14-dniowej fazy wstępnej leczenia dawką 200 mg/dobę stwierdzono wysypkę, nie należy zwiększać dawki newirapiny do momentu ustąpienia tych zmian.

Pojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4.4). Schematu dawkowania 200 mg raz na dobę nie należy stosować dłużej niż przez 28 dni. Po tym okresie należy podać alternatywny lek, w związku z możliwym ryzykiem niewystarczającej ekspozycji i oporności.

Pacjenci, którzy przerwali stosowanie newirapiny na okres dłuższy niż 7 dni, powracając do leczenia muszą rozpocząć je od zalecanej dwutygodniowej fazy wstępnej.

Objawy toksyczności wymagające przerwania stosowania newirapiny, patrz punkt 4.4.

Szczególne populacje Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wymagających dializy, zaleca się podawanie dodatkowej dawki 200 mg newirapiny po każdej dializie. Pacjenci z Clkr > 20 ml/min nie wymagają dostosowania dawki, patrz punkt 5.2.

Zaburzenia czynności wątroby

Newirapiny nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C wg skali Childa-Pugha, patrz punkt 4.3). U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Newirapina nie była badana u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci i młodzież

Tabletki Nevirapine Mylan 200 mg, stosowane zgodnie z opisanym powyżej schematem dawkowania, są odpowiednie do stosowania u starszych dzieci, szczególnie młodzieży, w wieku poniżej 16 lat, o masie ciała powyżej 50 kg lub powierzchni ciała powyżej 1,25 m2, wyliczonej według wzoru Mostellera.

Dla dzieci z tej grupy wiekowej o masie ciała poniżej 50 kg lub powierzchni ciała poniżej 1,25 m2 dostępna jest zawiesina doustna, którą można stosować w zależności od masy ciała lub powierzchni ciała (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego newirapiny w postaci zawiesiny doustnej).

Sposób podawania

Tabletki należy popijać płynem; tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Ten lek może być przyjmowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Dla pacjentów maj ących problemy z połykaniem tabletek, dostępny jest lek w postaci zawiesiny doustnej (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego newirapiny w postaci zawiesiny doustnej).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.

Nie wolno ponownie podawać produktu Nevirapine Mylan pacjentom, u których na stałe przerwano podawanie leku z powodu wysypki o dużym nasileniu, wysypki z towarzyszącymi objawami ogólnymi, reakcji nadwrażliwości lub klinicznych objawów zapalenia wątroby w wyniku toksycznego działania newirapiny.

Produktu Nevirapine Mylan nie wolno stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C wg klasyfikacji Childa-Pugha) lub u pacjentów, u których wartość AspAT lub AlAT przewyższa 5-krotnie górną granicę normy, dopóki wartość AspAT lub AlAT nie ustabilizuje się na poziomie mniejszym niż 5-krotna wartość górnej granicy normy.

Nie wolno ponownie podawać produktu Nevirapine Mylan pacjentom, u których wartość AspAT lub AlAT podczas poprzedniego leczenia newirapiną przekraczała 5-krotnie górną granicę normy i u których wystąpił nawrót zaburzeń czynności wątroby po ponownym podaniu leku (patrz punkt 4.4).

Nie wolno stosować produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) podczas leczenia produktem Nevirapine Mylan, ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia newirapiny w osoczu i zmniejszenie jej działania terapeutycznego (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Newirapinę należy stosować z przynajmniej dwoma innymi lekami przeciwretrowirusowymi (patrz punkt 5.1).

Ponieważ wykazano, że monoterapia lekiem przeciwretrowirusowym prowadzi do powstawania oporności wirusa, newirapiny nie należy stosować, jako jedynego leku przeciwretrowirusowego.

Pierwsze 18 tygodni leczenia newirapiną stanowi okres krytyczny, podczas którego pacjenci wymagają ścisłego nadzoru w celu wykluczenia możliwości wystąpienia ciężkich i mogących stanowić zagrożenie dla życia reakcji skórnych (w tym zespołu Stevensa-Johnsona (SJS), martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (TEN)) i ciężkiego zapalenia lub niewydolności wątroby. Największe ryzyko wystąpienia reakcji dotyczących wątroby i reakcji skórnych występuje w czasie pierwszych 6 tygodni leczenia. Jednakże ryzyko jakichkolwiek zdarzeń ze strony wątroby utrzymuje się również po tym okresie i należy utrzymać kontrolę w regularnych odstępach. Płeć żeńska i większa liczba limfocytów CD4 (> 250/mm3 u dorosłych kobiet i > 400/mm3 u dorosłych mężczyzn) na początku leczenia newirapiną pacjentów dotychczas nieleczonych, wiąże się z większym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących wątroby, jeśli na początku leczenia stwierdza się w osoczu pacjentów RNA wirusa HIV-1 w stężeniu >50 kopii/ml. Nie należy rozpoczynać leczenia newirapiną u pacjentów nieleczonych i dotychczas leczonych, z liczbą limfocytów CD4 większą niż 250 komórek/mm3 u dorosłych kobiet i z liczbą limfocytów CD4 większą niż 400 komórek/mm3 u dorosłych mężczyzn, u których w osoczu stwierdza się RNA wirusa HIV-1, chyba że korzyści przeważają nad zagrożeniami. W kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach obserwowano występowanie poważnej i zagrażającej życiu hepatotoksyczności, głównie u pacjentów z mianem wirusa HIV-1 w osoczu wynoszącym 50 kopii/ml lub więcej. Rozpoczynanie stosowania newirapiny u leczonych dotychczas pacjentów z mianem wirusa HIV-1< 50 kopii/ml, wydaje się nie mieć większego wpływu na hepatoksyczność.

W niektórych przypadkach, uszkodzenie wątroby postępuje mimo przerwania leczenia.

Pacjenci, u których rozwijają się objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia wątroby, ciężkich reakcji skórnych lub reakcji nadwrażliwości, muszą przerwać leczenie newirapiną i niezwłocznie poddać się ocenie lekarskiej. Newirapiny nie wolno ponownie stosować, jeśli po jej zastosowaniu wystąpiły u nich ciężkie reakcje dotyczące wątroby, skóry lub reakcje nadwrażliwości (patrz punkt


4.3).


Należy ściśle przestrzegać dawkowania, zwłaszcza w trakcie 14-dniowej fazy wstępnej (patrz punkt 4.2)._


Reakcje skórne

Ciężkie i zagrażające życiu reakcje skórne, włącznie z przypadkami śmiertelnymi, występowały u pacjentów leczonych newirapiną głównie w okresie pierwszych 6 tygodni leczenia. Należały do nich przypadki zespołu Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka oraz reakcji nadwrażliwości z wysypką, objawami ogólnymi i wpływem na narządy wewnętrzne. Podczas pierwszych 18 tygodni leczenie pacjentów należy prowadzić pod intensywnym nadzorem. Pacjentów należy uważnie obserwować w przypadku wystąpienia pojedynczych przypadków wysypki. Należy na stałe przerwać podawanie newirapiny u każdego pacjenta, u którego pojawi się ciężka wysypka lub wysypka, której towarzyszą objawy ogólne (takie jak gorączka, pęcherze, zmiany w jamie ustnej, zapalenie spojówek, obrzęki twarzy, bóle mięśni lub stawów lub ogólne złe samopoczucie), w tym zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Należy na stałe przerwać podawanie newirapiny u każdego pacjenta, u którego wystąpi reakcja nadwrażliwości (charakteryzująca się wysypką z objawami ogólnymi, oraz wpływem na narządy wewnętrzne, co powoduje zaburzenia, takie jak zapalenie wątroby, eozynofilia, granulocytopenia i zaburzenia czynności nerek), patrz punkt 4.4.

Najlepsze wyniki w postępowaniu w przypadkach zespołu Stevensa-Johnsona oraz martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka mają miejsce w przypadku wczesnego wykrycia oraz natychmiastowego przerwania stosowania podejrzanego leku. Wczesne wykrycie jest związane z lepszym rokowaniem.

Jeżeli w przebiegu stosowania newirapiny u pacjenta wystąpił zespoł Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka, należy zaprzestać całkowicie leczenia newirapiną i nigdy nie wznawiać leczenia tym lekiem.

Podawanie newirapiny w dawkach większych niż zalecane może zwiększać częstość występowania i nasilenie reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Rozpad mięśni prążkowanych obserwowano u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły związane ze stosowaniem newirapiny reakcje skórne i (lub) reakcje dotyczące wątroby.

Równoczesne podawanie prednizonu (40 mg na dobę w czasie pierwszych 14 dni podawania newirapiny) nie powodowało zmniejszenia częstości występowania wysypki spowodowanej newirapiną i może być związane ze zwiększeniem częstości występowania i nasilenia wysypki podczas pierwszych 6 tygodni leczenia newirapiną.

Zidentyfikowano niektóre czynniki ryzyka sprzyjaj ące występowaniu ciężkich reakcji skórnych, są to m.in.: nieprzestrzeganie początkowego dawkowania 200 mg na dobę w fazie wstępnej oraz długi okres pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów i zgłoszeniem się do lekarza. Wydaje się, że kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na występowanie wysypki podczas stosowania schematu leczenia zawierającego newirapinę, bądź bez newirapiny.

Pacjentów należy poinformować, że głównym objawem toksyczności newirapiny jest wysypka.

Należy im zalecić, by w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek wysypki natychmiast informowali o tym lekarza prowadzącego. Większość zmian skórnych związanych z podawaniem newirapiny pojawia się w pierwszych 6 tygodniach leczenia. Z tego względu w tym okresie pacjentów należy uważnie monitorować, czy nie występuje u nich wysypka. Należy poinstruować pacjentów, by do momentu ustąpienia zmian skórnych nie zwiększali dawki, jeżeli w pierwszych dwóch tygodniach fazy wstępnej pojawiła się wysypka. Schematu dawkowania newirapiny w dawce 200 mg raz na dobę nie należy stosować dłużej niż przez 28 dni. Po tym okresie należy podać alternatywny lek, w związku z możliwym ryzykiem niewystarczającej ekspozycji i oporności.

Wszyscy pacjenci, u których wystąpi ciężka wysypka lub wysypka, której towarzyszą objawy ogólne, takie jak gorączka, pęcherze, zmiany w jamie ustnej, zapalenie spojówek, obrzęki twarzy, bóle mięśni lub stawów, lub ogólne złe samopoczucie, powinni przerwać stosowanie produktu leczniczego i niezwłocznie poddać się ocenie lekarskiej. U tych pacjentów nie wolno wznawiać leczenia newirapiną.

U pacjentów, u których pojawi się wysypka związana ze stosowaniem newirapiny, należy wykonać badania czynności wątroby. U pacjentów, u których parametry czynności wątroby są umiarkowanie lub znacznie zwiększone (AspAT lub AlAT przekracza górną granicę normy więcej niż 5-krotnie), należy przerwać leczenie newirapiną.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości charakteryzującej się wysypką z objawami ogólnymi, takimi jak gorączka, bóle stawów, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych, a także wpływem na narządy wewnętrzne, co powoduje zapalenie wątroby, eozynofilię, granulocytopenię i zaburzenia czynności nerek, należy zaprzestać całkowicie leczenia newirapiną i nigdy nie wznawiać leczenia tym lekiem (patrz punkt 4.3)._


Reakcje ze strony wątroby

U pacjentów leczonych newirapiną wystąpiły przypadki ciężkiego i zagrażającego życiu toksycznego uszkodzenia wątroby, włącznie ze śmiertelnym piorunującym zapaleniem wątroby. Pierwsze 18 tygodni leczenia stanowi okres krytyczny, podczas którego pacjenci wymagają szczególnego nadzoru. Ryzyko wystąpienia objawów ze strony wątroby jest największe w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia. Ryzyko występuje również po okresie krytycznym, dlatego pacjenta należy poddawać okresowej kontroli w czasie całego okresu leczenia.

Rozpad mięśni prążkowanych obserwowano u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły związane ze stosowaniem newirapiny reakcje skórne i (lub) reakcje ze strony wątroby.

Zwiększone wartości AspAT lub AlAT ponad 2,5-krotnie w stosunku do górnej granicy normy i (lub) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i (lub) C w wywiadzie przed zastosowaniem schematu leczniczego przeciwretrowirusowego zawierającego newirapinę, są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych ze strony wątroby.

U kobiet oraz u pacjentów, u których występuje większa liczba limfocytów CD4 na początku leczenia newirapiną, uprzednio nieleczonych, występuje większe ryzyko działań niepożądanych dotyczących wątroby. Kobiety narażone są na trzykrotnie większe niż mężczyzni ryzyko wystąpienia objawowych działań niepożądanych dotyczących wątroby, często z towarzyszącą wysypką (5,8% wobec 2,2%), natomiast uprzednio nieleczeni pacjenci obu płci z wykrywalnym RNA wirusa HIV-1 w osoczu i większą liczbą limfocytów CD4 na początku leczenia newirapiną narażeni są na większe ryzyko objawowych działań niepożądanych dotyczących wątroby w przypadku zastosowania newirapiny. W przeglądach retrospektywnych obejmuj ących głównie pacjentów z mianem wirusa HIV-1 w osoczu wynoszącym 50 kopii/ml lub więcej, kobiety z liczbą limfocytów CD4 większą niż 250 komórek/mmnarażone były na 12-krotnie większe ryzyko objawowych działań niepożądanych dotyczących wątroby aniżeli kobiety z liczbą limfocytów CD4 mniejszą niż 250 komórek/mm3 (11,0% wobec 0,9%). Zwiększone ryzyko stwierdzono też u mężczyzn z wykrywalnym RNA wirusa HIV-1 w osoczu i liczbą limfocytów CD4 większą niż 400 komórek/mm3 (6,3% wobec 1,2% u mężczyzn z liczbą limfocytów CD4 mniejszą niż 400 komórek/mm3).Tego zwiększonego ryzyka działań toksycznych zależnego od liczby limfocytów CD4 nie stwierdzono u pacjentów z niewykrywalną wiremią (tj. mniej niż 50 kopii/ml).

Pacjentów należy poinformować, że reakcje ze strony wątroby stanowią główny objaw toksycznego działania newirapiny, wymagający ścisłej kontroli lekarskiej w ciągu pierwszych 18 tygodni leczenia. Należy ich także poinformować, że w przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na zapalenie wątroby, powinni przerwać przyjmowanie newirapiny i bezzwłocznie poddać się ocenie lekarskiej, w tym wykonać badania czynności wątroby.

Kontrola czynności wątroby

Kliniczne testy chemiczne, w tym testy czynności wątroby, należy wykonać przed rozpoczęciem stosowania newirapiny oraz w odpowiednich odstępach czasu podczas leczenia.

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby opisywano w przypadku leczenia newirapiną niekiedy już w trakcie pierwszych kilku tygodni leczenia.

Często opisywano bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co nie zawsze stanowi przeciwwskazanie do stosowania newirapiny. Bezobjawowe zwiększenie aktywności GGTP nie jest przeciwwskazaniem do kontynuowania leczenia.

Kontrolę czynności wątroby należy przeprowadzać, co dwa tygodnie w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia, po trzecim miesiącu, a potem w regularnych odstępach czasu. Należy przeprowadzać kontrolne badania czynności wątroby, gdy u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe mogące wskazywać na zapalenie wątroby i (lub) reakcje nadwrażliwości.

Jeżeli aktywność AspAT lub AlAT jest większa niż 2,5-krotna wartość górnej granicy normy, należy częściej przeprowadzać badania kontrolne podczas regularnych wizyt. Newirapiny nie wolno podawać pacjentom, u których przed leczeniem aktywność AspAT lub AlAT była większa niż 5-krotna wartość górnej granicy normy, dopóki wartości tych parametrów nie ustabilizują się poniżej 5-krotnej wartości górnej granicy normy (patrz punkt 4.3).

Lekarze i pacjenci powinni zwracać uwagę na objawy zwiastujące zapalenie wątroby, takie jak brak apetytu, nudności, żółtaczka, bilirubinuria, jasne stolce, powiększenie lub tkliwość wątroby. Należy poinstruować pacjentów o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia tych objawów.

Jeżeli aktywność AspAT lub AlAT jest większa niż 5-krotna wartość górnej granicy normy, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania newirapiny. Jeśli wartości AspAT lub AlAT wrócą do poziomu początkowego i jeśli u pacjenta nie wystąpią objawy zapalenia wątroby, wysypka, lub inne objawy świadczące o zaburzeniu czynności narządów, ponowne zastosowanie newirapiny jest w indywidualnych przypadkach możliwe, rozpoczynając dawkowanie od 200 mg na dobę przez 14 dni, a następnie 400 mg na dobę. W takich przypadkach należy częściej kontrolować czynność wątroby. Jeżeli nieprawidłowości w zakresie testów czynności wątroby powtórzą się w krótkim okresie czasu, należy na stałe zrezygnować z podawania newirapiny.

W przypadku stwierdzanego klinicznie zapalenia wątroby z objawami takimi jak brak łaknienia, nudności, wymioty, żółtaczka wraz z nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, jak umiarkowane lub znaczne odchylenia w badaniach czynnościowych wątroby (z wyjątkiem GGTP), należy na stałe odstawić newirapinę. Nie wolno ponawiać prób podawania newirapiny u pacjentów, u których przerwano leczenie z powodu zapalenia wątroby wywołanego newirapiną._


Choroba wątroby

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczność newirapiny u pacjentów ze znaczącymi zaburzeniami czynności wątroby. Newirapina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (wg klasyfikacji Child-Pugh C, patrz punkt 4.3). Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują na konieczność zachowania ostrożności podczas podawania newirapiny pacjentom z umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopień B wg skali Childa-Pugha). Pacjenci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C poddawani terapii przeciwretrowirusowej są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich i potencjalnie zagrażających życiu działań niepożądanych ze strony wątroby. W przypadku jednocześnie prowadzonego leczenia przeciwwirusowego w zapaleniu wątroby typu B lub C, należy uważnie zapoznać się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi zastosowanych leków.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby w wywiadzie, w tym z przewlekłym czynnym zapaleniem wątroby, częściej występuj ą nieprawidłowości w czynności wątroby w czasie leczenia przeciwretrowirusowego, w związku z czym pacjentów tych należy monitorować zgodnie ze standardową procedurą. Jeśli występuje pogorszenie choroby wątroby u tych pacjentów, należy rozważyć przerwanie lub zaprzestanie leczenia.

Pozostałe ostrzeżenia

Profilaktyka post-ekspozycyjna: u osób niezakażonych wirusem HIV, lecz przyjmujących wielokrotne dawki newirapiny w profilaktyce po ekspozycji (użycie poza zarejestrowanym wskazaniem), odnotowano ciężkie uszkodzenia wątroby, w tym niewydolność wątroby wymagającą przeszczepu. Nie prowadzono specjalnych badań dotyczących używania newirapiny w profilaktyce po ekspozycji, w szczególności w aspekcie stosowania leku. W związku z tym, w takich przypadkach stosowanie leku nie jest zalecane.

Leczenie skojarzone z newirapiną nie leczy zakażenia HIV-1; pacjenci mogą nadal odczuwać dolegliwości chorobowe związane z zaawansowanym zakażeniem HIV-1, w tym mogą u nich występować zakażenia wywołane drobnoustrojami oportunistycznymi.

Nie wykazano, by leczenie skojarzone z newirapiną zmniejszyło ryzyko przeniesienia wirusa HIV -1 na inne osoby podczas kontaktów seksualnych lub poprzez zakażoną krew.

Nie należy stosować hormonalnych metod kontroli urodzeń, innych niż depo-medroksyprogesteron (DMPA), jako wyłącznych metod antykoncepcji u kobiet przyjmujących newirapinę, gdyż może ona zmniejszać stężenie takich środków hormonalnych w osoczu. Z tego powodu, oraz w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia wirusem HIV, zaleca się stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych (np. prezerwatyw). Dodatkowo, w sytuacji, gdy stosuje się doustne środki antykoncepcyjne w celu terapii hormonalnej, w trakcie przyjmowania newirapiny, należy monitorować ich efekt terapeutyczny.

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia). Odległe następstwa tych zmian nie są obecnie znane. Wiedza o ich mechanizmach jest niekompletna. Związek między stłuszczeniem narządowym a inhibitorami proteazy (PI) oraz między nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI) a lipoatrofią jest hipotetyczny. Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak czas trwania prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi. Badanie kliniczne powinno także obejmować ocenę fizykalnych objawów zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Należy także zwrócić uwagę na pomiar na czczo stężenia lipidów w surowicy i glukozy we krwi. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4.8).

W badaniach klinicznych podawanie newirapiny było związane ze zwiększeniem stężenia HDL-cholesterolu oraz ogólną poprawą stosunku cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu. Jednakże wobec braku specyficznych badań newirapiny dotyczących modyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów zarażonych wirusem HIV, znaczenie kliniczne tych zmian nie jest znane. Wybór leków przeciwwirusowych musi opierać się przede wszystkim na ich skuteczności przeciwwirusowej.

Martwica kości: mimo, iż uważa się, że etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa (związana ze stosowaniem kortykosteroidów, piciem alkoholu, ciężką immunosupresją, podwyższonym wskaźnikiem masy ciała), odnotowano przypadki martwicy kości, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV i (lub) poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (ang. combination antiretroviral therapy, CART). Należy poradzić pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwaj ą bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.

Zespół reaktywacji immunologicznej: u pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwretrowirusowej wystąpić może reakcja zapalna na nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne, powodująca wystąpienie ciężkich objawów klinicznych lub nasilenie objawów. Zwykle reakcje tego typu obserwuje się w ciągu kilku pierwszych tygodni lub miesięcy od rozpoczęcia CART. Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (lub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci. Wszystkie objawy stanu zapalnego są wskazaniem do przeprowadzenia badania i zastosowania w razie konieczności odpowiedniego leczenia.

Dostępne dane farmakokinetyczne wskazują, że skojarzone stosowanie ryfampicyny i newirapiny nie jest zalecane (patrz także punkt 4.5).

Leczeniu zydowudyną często towarzyszy granulocytopenia. Z tego względu u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie newirapinę i zydowudynę, szczególnie u dzieci i młodzieży, pacjentów przyjmuj ących większe dawki zydowudyny lub pacjentów z niską rezerwą szpikową, a zwłaszcza u osób w zaawansowanym stadium zakażenia HIV, występuje zwiększone ryzyko wystąpienia granulocytopenii. U tych pacjentów należy ściśle monitorować parametry hematologiczne.

Laktoza: tabletki Nevirapine Mylan zawierają 464 mg laktozy w przeliczeniu na maksymalną zalecaną dawkę dobową.

Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, np. galaktozemią, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Newirapina jest induktorem izoenzymu CYP3A i potencjalnie CYP2B6, przy czym maksymalna indukcja występuje w ciągu 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia wielodawkowego.

Związki wykorzystujące ten szlak metaboliczny mogą wykazywać zmniejszone stężenia w osoczu w przypadku ich równoczesnego stosowania z newirapiną. Zaleca się staranne monitorowanie skuteczności terapeutycznej produktów leczniczych metabolizowanych przez P450 podczas ich stosowania w skojarzeniu z newirapiną.

Pokarm, leki zobojętniające sok żołądkowy i produkty lecznicze zawierające zasadowy związek buforowy nie wpływają na wchłanianie newirapiny.

Dane dotyczące interakcji przedstawiono w postaci średniej geometrycznej z 90-procentowym przedziałem ufności (90% CI), o ile tylko dane te były dostępne. NW = niewykrywalne, | = zwiększone, j = zmniejszone, ^ = brak działania

Produkty lecznicze według obszarów terapeutycznych

Interakcja

Zalecenia dotyczące

jednoczesnego

podawania

LEKI PRZECIWZAKAŹNE

LEKI PRZECIWRETROWIRUSOWE

NRTI

Dydanozyna

100-150 mg dwa razy na dobę

AUC dydanozyny ^ 1,08 (0,92-1,27)

Cmin dydanozyny NW Cmax dydanozyny ^ 0,98 (0,79-1,21)

Dydanozynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

Lamiwudyna

150 mg dwa razy na dobę

Nie stwierdzono zmian pozornego klirensu i objętości dystrybucji lamiwudyny, co sugeruje brak działania newirapiny indukującego klirens lamiwudyny

Lamiwudynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

Stawudyna:

30/40 mg dwa razy na dobę

AUC stawudyny ^ 0,96 (0,89-1,03)

Cmin stawudyny NW Cmax stawudyny ^ 0,94 (0,86-1,03)

Newirapina: stężenia leku okazały się niezmienione w porównaniu dokontroli historycznych.

Stawudynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

Tenofowir 300 mg na dobę

Podczas równoczesnego stosowania z newirapiną wartości stężenia tenofowiru w osoczu pozostają niezmienione.

Tenofowir nie wpływa na stężenie Newirapiny w osoczu.

Tenofowir i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

Zydowudyna

100-200 mg trzy razy na dobę

AUC zydowudyny j 0,72 (0,60- 0,96)

Cmin zydowudyny NW Cmax zydowudyny j 0,70 (0,49-1,04)

Zydowudyna nie wywierała wpływu na farmakokinetykę newirapiny.

Zydowudynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania

NNRTI

Efawirenz 600 mg na dobę

AUC efawirenzu j 0,72 (0,66-0,86)

Cmin efawirenzu j 0,68 (0,65-0,81)

Cmax efawirenzu j 0,88 (0,77-1,01)

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu i newirapiny, jednoczesne podawanie tych leków nie prowadzi do poprawy skuteczności w porównaniu do stosowania każdego z tych NNRTI w monoterapii.

PI

Atazanawir/rytonawir

Atazanawir 300/100mg: AUC atazanawiru/r j 0,58

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie

300/100 mg na dobę 400/100 mg na dobę

(0,48-0,71)

Cmin atazanawiru/r j 0,28 (0,20-0,40)

Cmax atazanawiru/r j 0,72 (0,60-0,86)

Atazanawir/r 400/100 mg AUC atazanawiru/r j 0,81 (0,65-1,02)

Cmin atazanawiru/r j 0,41 (0,27-0,60)

Cmax atazanawiru/r ^ 1,02 (0,85-1,24)

(w porównaniu do dawki 300/100 mg bez newirapiny) AUC newirapiny t 1,25 (1,17-1,34)

Cmax newirapiny t 1,32 (1,22-1,43)

Cmin newirapiny t 1,17 (1,09-1,25)

atazanawiru/rytonawiru i newirapinę.

Darunawir/rytonawir

AUC darunawiru t 1,24

Darunawir i newirapinę można

(0,97-1,57)

stosować bez korekty

400/100 mg dwa razy na dobę

Cmin darunawiru ^ 1,02 (0,79-1,32)

Cmax darunawiru t 1,40 (1,14-1,73)

AUC newirapiny t 1,27 (1,12-1,44)

Cmin newirapiny t 1,47 (1,20-1,82)

Cmax newirapiny t 1,18 (1,02-1,37)

dawkowania.

Fosamprenawir

AUC amprenawiru j 0,67

Nie zaleca się jednoczesnego

(0,55-0,80)

podawania fosamprenawiru i

1400 mg dwa razy na dobę,

Cmin amprenawiru j 0,65

newirapiny, jeśli

(0,49-0,85)

fosamprenawir nie jest

Cmax amprenawiru j 0,75

jednocześnie podawany z

(0,63-0,89)

AuC newirapiny t 1,29 (1,19-1,40)

Cmin newirapiny t 1,34 (1,21-1,49)

Cmax newirapiny t 1,25 (1,14-1,37)

rytonawirem

Fosamprenawir/ rytonawir

AUC amprenawiru ^ 0,89

Fosamprenawir/rytonawir

(0,77-1,03)

i można stosować bez

700/100 mg dwa razy na dobę

Cmin amprenawiru j 0,81 (0,69-0,96)

Cmax amprenawiru ^ 0,97 (0,85-1,10)

AUC newirapiny t 1,14 (1,05-1,24)

Cmin newirapiny t 1,22 (1,10-1,35)

Cmax newirapiny t 1,13

korekty dawkowania

(1,03-1,24)

Lopinawir/rytonawir

(kapsułki)

Dorośli pacjenci:

AUC lopinawiru j 0,73

Zalecane jest zwiększenie dawki lopinawiru/rytonawiru do 533/133 mg (4 kapsułki) dwa

400/100 mg dwa razy na dobę

(0,53-0,98)

Cmin lopinawiru j 0,54 (0,28-0,74)

Cmax lopinawiru j 0,81 (0,62-0,95)

razy na dobę podczas posiłków w przypadku ich stosowania w skojarzeniu z newirapiną. Nie jest konieczna korekta dawkowania newirapiny podawanej równocześnie z lopinawirem.

Lopinawir/rytonawir (zawiesina doustna)

Dzieci:

AUC lopinawiru j 0,78

U dzieci należy rozważyć zwiększenie dawki lopinawiru/rytonawiru do

300/75 mg/m2 dwa razy na

(0,56-1,09)

300/75 mg/m2 dwa razy na dobę

dobę

Cmin lopinawiru j 0,45 (0,25-0,82)

Cmax lopinawiru j 0,86 (0,64-1,16)

podczas posiłków w przypadku ich stosowania w skojarzeniu z newirapiną, zwłaszcza u pacjentów z podejrzeniem zmniejszenia wrażliwości na lopinawir/rytonawir.

Nelfinawir

Nelfinawir

Nelfinawir i newirapinę można stosować bez korekty

750 mg trzy razy na dobę

AUC ~ 1,06 (0,78-1,14)

Cmin ~ 0,68 (0,50-1,5)

Cmax ~ 1,06 (0,92-1,22)

Metabolit nelfinawiru M8: AUC | 0,38 (0,30-0,47)

Cmin j 0,34 (0,26-0,45)

Cmax j 0,41 (0,32-0,52)

Newirapina: wartości jej stężenia okazały się niezmienione w porównaniu do kontroli historycznych.

dawkowania.

Rytonawir

AUC rytonawiru ^ 0,92 (0,79-1,07)

Rytonawir i newirapinę można stosować bez korekty

600 mg dwa razy na dobę

Cmin rytonawiru ^ 0,93 (0,76-1,14)

Cmax rytonawiru ^ 0,93 (0,78-1,07)

Newirapina; Jednoczesne podawanie prowadzi do nieistotnej klinicznie zmiany stężenia rytonawiru lub newirapiny w osoczu.

dawkowania.

Sakwinawir/rytonawir

Dane dostępne w ograniczonym zakresie na temat stosowania sakwinawiru w miękkich kapsułkach żelatynowych wzmocnionego rytonawirem nie wskazują na istnienie jakichkolwiek istotnych

Sakwinawir/rytonawir i newirapinę można stosować bez korekty

klinicznie interakcji pomiędzy sakwinawirem wzmocnionym rytonawirem a newirapiną. dawkowania.

Typranawir/rytonawir 500/200 mg dwa razy na dobę

Nie przeprowadzono badań ukierunkowanych na ocenę interakcji lekowych.

Dane dostępne w ograniczonym zakresie z badania fazy Ila obejmującego pacjentów zakażonych wirusem HIV wykazały nieistotne klinicznie zmniejszenie TPV Cmm o20%.

Typranawir i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

INHIBITORY WEJŚCIA

Enfuwirtyd

Z uwagi na szlak przemian metabolicznych nie powinny występować istotne klinicznie interakcje farmakokinetyczne pomiędzy enfuwirtydem a newirapiną.

Enfuwirtyd i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

Marawirok 300 mg na dobę

AUC marawiroku ^ 1,01 (0,6-1,55)

Cmin marawiroku NW Cmax marawiroku ^ 1,54 (0,94-2,52)

w porównaniu do kontroli historycznych

Nie mierzono stężenia newirapiny; nie powinny występować jego jakiekolwiek zmiany.

Marawirok i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

INHIBITORY INTEGRAZY

Raltegrawir

400 mg dwa razy na dobę

Brak danych klinicznych. Z uwagi na szlak przemian metabolicznych raltegrawiru nie powinny występować interakcje.

Raltegrawir i Newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

ANTYBIOTYKI

Klarytromycyna

500 mg dwa razy na dobę

AUC klarytromycyny j 0,69 (0,62-0,76)

Cmin klarytromycyny j 0,44 (0,30-0,64)

Cmax klarytromycyny j 0,77 (0,69-0,86)

AuC metabolitu 14-OH klarytromycyny | 1,42 (1,16-1,73)

Cmin metabolitu 14-OH klarytromycyny ^ 0 (0,68-1,49)

Cmax metabolitu 14-OH klarytromycyny | 1,47

Doszło do istotnego zmniejszenia ekspozycji klarytromycyny i do zwiększenia ekspozycji metabolitu 14-OH. Ponieważ czynny metabolit klarytromycyny wykazuje zmniejszoną aktywność wobec Mycobacterium avium-intracellulare complex, może występować zmieniona ogólna aktywność przeciw patogenowi. Należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych dla

(1,21-1,80)

AUC newirapiny t 1,26 Cmin newirapiny t 1,28 Cmax newirapiny t 1,24 w porównaniu do kontroli historycznych

klarytromycyny, takich jak azytromycyna. Zaleca się ścisłą obserwację pacjenta pod względem zaburzeń czynności wątroby

Ryfabutyna

150 lub 300 mg na dobę

AUC ryfabutyny t 1,17 (0,98-1,40)

Cmin ryfabutyny ^ 1,07 (0,84-1,37)

Cmax ryfabutyny t 1,28 (1,09-1,51)

AuC metabolitu 25-Odezacetyloryfabutyny t 1,24 (0,84-1,84)

Cmin metabolitu 25-Odezacetyloryfabutyny t 1,22 (0,86- 1,74)

Cmax metabolitu 25-Odezacetyloryfabutyny t 1,29 (0,98-1,68)

Donoszono o nieistotnym klinicznie zwiększeniu pozornego klirensu newirapiny (o 9%) w porównaniu do historycznych danych farmakokinetycznych.

Nie obserwuje się istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne ryfabutyny i newirapiny. Ryfabutynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania. Ze względu na znaczną zmienność międzyosobniczą, u niektórych pacjentów może dochodzić do znacznego zwiększenia całkowitego wpływu ryfabutyny na organizm i mogą oni być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów toksyczności ryfabutyny. Dlatego należy zachować ostrożność podczas ich jednoczesnego stosowania.

Ryfampicyna 600 mg na dobę

AUC ryfampicyny ^ 1,11 (0,96-1,28)

Cmin ryfampicyny NW Cmax ryfampicyny ^ 1,06 (0,91-1,22)

AuC newirapiny j 0,42 Cmin newirapiny j 0,32 Cmax newirapiny j 0,50 w porównaniu do kontroli historycznych.

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie ryfampicyny i newirapiny (patrz punkt 4.4). Lekarze zamierzający leczyć pacjentów ze współwy stępuj ącym zakażeniem gruźlicą, którzy stosują schemat obejmuj ący podawanie newirapiny, mogą rozważyć zamienne zastosowanie ryfabutyny.

LEKI

PRZECIWGRZYBICZE

Flukonazol 200 mg na dobę

AUC flukonazolu ^ 0,94 (0,88-1,01)

Cmin flukonazolu ^ 0,93 (0,86-1,01)

Cmax flukonazolu ^ 0,92 (0,85-0,99)

Całkowita ekspozycja: 1100% w porównaniu do danych historycznych dotyczących podawania newirapiny w monoterapii.

Ze względu na ryzyko zwiększonej ekspozycji na newirapinę należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego podawania tych produktów leczniczych i konieczna jest ścisła obserwacja pacjentów.

Itrakonazol 200 mg na dobę

AUC itrakonazolu j 0,39 Cmin itrakonazolu j 0,13 Cmax itrakonazolu j 0,62

Należy rozważyć korektę dawkowania itrakonazolu w przypadku równoczesnego podawania tych dwóch leków.

Nie stwierdzono istotnej różnicy Parametrów farmakokinetycznych newirapiny.

Ketokonazol 400 mg na dobę

AUC ketokonazolu j 0,28 (0,20-0,40)

Cmin ketokonazolu NW Cmax ketokonazolu j 0,56 (0,42-0,73)

Stężenia newirapiny w osoczu: t 1,15-1,28 w porównaniu do kontroli historycznych.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania ketokonazolu i newirapiny.

LEKI ZOBOJĘTNIAJĄCE KWAS ŻOŁĄDKOWY

Cymetydyna

Cymetydyna: Nie obserwuje się istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne.

Cmin newirapiny t 1,07

Cymetydynę i newirapinę można stosować bez korekty dawkowania.

LEKI

PRZECIWZAKRZEPOWE

Warfaryna

Interakcja pomiędzy newirapiną a lekiem przeciwzakrzepowym warfaryną jest złożona, przy czym podczas równoczesnego stosowania tych leków może dochodzić zarówno do wydłużenia, jak i do skrócenia czasu krzepnięcia.

Konieczna jest ścisła obserwacja siły działania przeciwzakrzepowego.

ŚRODKI

ANTYKONCEPCYJNE

Octan medroksyprogesteronu w postaci depo (DMPA)

150 mg co 3 miesiące

AUC DMPA ~

Cmin DMPA ^

Cmax DMPA ^

AUC newirapiny t 1,20 Cmax newirapiny t 1,20

Równoczesne stosowanie newirapiny nie powodowało zmian działania DMPA hamuj ącego j aj eczkowanie Newirapinę można stosować równocześnie bez korekty dawkowania.

Etynyloestradiol (EE) 0,035 mg

AUC EE | 0,80 (0,67-0,97) Cmin EE NW

Cmax EE ~ 0,94 (0,79-1,12)

Nie należy stosować doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jako jedynej metody antykoncepcji u kobiet otrzymuj ących newirapinę (patrz punkt 4.4). Nie ustalono właściwych pod względem bezpieczeństwa i skuteczności dawek hormonalnych środków antykoncepcyjnych innych niż DMPA (w postaciach doustnych lub w innych formach dawkowania), w skojarzeniu z newirapiną.

Noretyndron (NET) 1,0 mg na dobę

AUC NET | 0,81 (0,70-0,93) Cmin NET NW

Cmax NET 1 0,84 (0,73-0,97)

NADUŻYWANIE LEKÓW,

UŻYWANIE

NARKOTYKÓW

Metadon,dawkowanie indywidualne u każdego pacjenta

AUC metadonu j 0,40 (0,31-0,51)

Cmin metadonu NW Cmax metadonu j 0,58 (0,50-0,67)

Pacjentów stosujących leczenie podtrzymuj ące metadonem, u których rozpoczyna się leczenie newirapiną, należy obserwować celem wykrycia objawów odstawiennych i należy u nich odpowiednio skorygować dawkę metadonu.

PRODUKTY ZIOŁOWE

Produkty dziurawca zwyczajnego

Może dochodzić do zmniejszenia stężenia newirapiny w surowicy w wyniku j ednoczesnego stosowania ziołowych produktów dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Wiąże się to z indukcją enzymów metabolizujących lek i (lub) białek transportowych przez dziurawiec.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania ziołowych produktów zawieraj ących dziurawiec i newirapinę (patrz punkt 4.3). Jeśli pacjent stosuje już produkty dziurawca, należy określić stężenia newirapiny oraz, o ile możliwe, poziom wirusa we krwi i odstawić produkt dziurawca.

Po odstawieniu produktu dziurawca może dojść do zwiększenia stężenia newirapiny. Może być konieczne skorygowanie dawki newirapiny. Działanie indukujące może się utrzymywać przez co najmniej dwa tygodnie od zakończenia leczenia produktami dziurawca.

Inne informacje:

Metabolity newirapiny: Badania z wykorzystaniem ludzkich mikrosomów wątrobowych wykazały, że obecność dapsonu, ryfabutyny, ryfampicyny i trimetoprymu/sulfametoksazolu nie wpływała na tworzenie się hydroksylowych metabolitów newirapiny. Ketokonazol i erytromycyna znacząco hamowały tworzenie się hydroksylowych metabolitów newirapiny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym / antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny stosować doustnych środków antykoncepcyjnych jako jedynej metody zapobiegania ciąży, ponieważ newirapina może zmniejszać ich stężenia w osoczu (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Ciąża

Dostępne obecnie dane dotyczące kobiet ciężarnych nie wskazują na istnienie toksyczności powodującej wady rozwojowe lub działania toksycznego na płód i (lub) noworodka. Dotychczas brak innych istotnych danych epidemiologicznych. W badaniach wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na ciężarnych szczurach i królikach nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Brak odpowiednich i kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Należy zachować ostrożność przepisując newirapinę kobietom w ciąży (patrz punkt 4.4). Ryzyko hepatotoksyczności jest większe u kobiet z liczbą komórek CD4 powyżej 250/mm3 z wykrywalnym HIV-1 RNA w osoczu (50 lub więcej kopii/ml), należy więc wziąć ten czynnik pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na temat leczenia (patrz punkt 4.4). Nie ma wystarczających dowodów potwierdzających, że brak zwiększonego ryzyka toksyczności obserwowany u leczonych wcześniej kobiet rozpoczynających leczenie newirapiną z niewykrywalnym mianem wirusa (poniżej 50 kopii/ml HIV-1 w osoczu) oraz liczbą komórek CD4 powyżej 250 komórek/mm3 dotyczy również ciężarnych kobiet. We wszystkich randomizowanych badaniach badaj ących tę kwestię wykluczano kobiety w ciąży, a grupa kobiet ciężarnych była niereprezentatywna zarówno w badaniach kohortowych jak i metaanalizach.

Karmienie piersią

Newirapina łatwo przenika przez barierę łożyskową i jest wykrywana w mleku.

Aby uniknąć ryzyka przekazania HIV po urodzeniu, zaleca się, by matki zakażone HIV nie karmiły piersią niemowląt oraz by przerywały karmienie piersią, jeżeli przyjmują newirapinę.

Płodność

W badaniach toksyczności dotyczącej reprodukcji obserwowano dowody na zmniejszenie płodności u szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, w tym zmęczenia, podczas leczenia newirapiną. Pacjenci powinni zachować ostrożność podczas jazdy samochodem lub obsługi maszyn. Jeśli pacjent odczuwa zmęczenie, powinien unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, w tym prowadzenia pojazdu i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem newirapiny, występującymi we wszystkich badaniach klinicznych, były: wysypka, reakcje alergiczne, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zmęczenie, gorączka, ból głowy i bóle mięśni.

Doświadczenia w stosowaniu leku po dopuszczeniu do obrotu wykazały, że do najcięższych objawów niepożądanych należą zespół Stevensa-Johnsona/ martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ciężkie zapalenie wątroby/niewydolność wątroby oraz wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi, charakteryzujące się wysypką z objawami ogólnymi, takimi jak gorączka, bóle stawów, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych oraz wpływ na narządy wewnętrzne, co powoduje zapalenie wątroby, eozynofilię, granulocytopenię i zaburzenia czynności nerek. Pierwsze 18 tygodni leczenia stanowi okres krytyczny wymagający ścisłej kontroli (patrz punkt 4.4 )._


Tabularyczny wykaz działań niepożądanych

Odnotowano następujące działania niepożądane, które mogą być związane ze stosowaniem newirapiny. Częstość ich występowania oszacowano na podstawie wyników badań klinicznych dla przypadków uznanych za powiązane z leczeniem newirapiną.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często granulocytopenia*

Niezbyt często: niedokrwistość Zaburzenia układu immunologicznego

Często: nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka)

Niezbyt często: reakcje anafilaktyczne**

Rzadko: wysypka polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zapalenie wątroby (w tym ciężka i zagrażająca życiu hepatotoksyczność (1,9%))

Niezbyt często: żółtaczka

Rzadko: piorunujące zapalenie wątroby (mogące prowadzić do zgonu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: wysypka (12,5%)

Niezbyt często: ciężkie niepożądane reakcje skórne (ang. Severe cutaneous adverse reactions (SCARs)): zespół Stevensa-Johnsona/martwica toksyczno-rozpływna naskórka (mogące prowadzić do zgonu) (0,1%), obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: bóle stawów, bóle mięśni Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: gorączka, zmęczenie Badania diagnostyczne

Często: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferaz, aminotransferazy asparaginianowej, gamma-glutamylotransferazy, enzymów wątrobowych; hipertransaminazemia).

Niezbyt często zmniejszenie stężenia fosforu we krwi***; podwyższone ciśnienie krwi***

*W badaniu 1100.1090, w którym otrzymano większość działań niepożądanych (n=28), u pacjentów przyjmujących placebo obserwowano większą częstość występowania przypadków granulocytopenii (3,3%) w porównaniu do pacjentów przyjmujących newirapinę (2,5%).

** Reakcję anafilaktyczną zidentyfikowano w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, lecz nie była ona obserwowana w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych. Częstość występowania oszacowano na podstawie obliczeń statystycznych uwzględniaj ących całkowitą liczbę pacjentów leczonych newirapiną w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych (n=2718).

*** Działanie niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych, w których jedocześnie podawano tenofowir i emtrycytabinę.

Opis wybranych działań niepożądanych

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie (lipodystrofia), w tym z utratą podskórnej tkanki tłuszczowej obwodowej i na twarzy, zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej i narządach wewnętrznych, przerostem piersi i odkładaniem się tkanki tłuszczowej w okolicy karku (bawoli kark).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe powiązane było z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia, hiperlaktatemia (patrz punkt 4.4).

W przypadku zastosowania newirapiny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi odnotowano również następujące objawy: zapalenie trzustki, neuropatię obwodową, małopłytkowość. Działania te są najczęściej związane z zastosowaniem innych produktów przeciwretrowirusowych i mogą występować, gdy newirapina jest stosowana razem z innymi lekami; jest jednak mało prawdopodobne, aby mogły być wywoływane przez newirapinę. Rzadko opisywano zespoły niewydolności wątroby i nerek.

U pacjentów zakażonych wirusem HIV z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej może doj ść do reakcji zapalnych lub mogą wystąpić nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne (patrz punkt 4.4).

Przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV lub poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu.

Częstość występowania tych przypadków jest nieznana (patrz punkt 4.4).

Skóra i tkanka podskórna

Głównym objawem klinicznym działania toksycznego newirapiny jest wysypka pojawiaj ąca się u 12,5% pacjentów objętych wielolekowymi programami leczenia w badaniach kontrolowanych.

Wysypki są zazwyczaj łagodne lub o umiarkowanym nasileniu, z plamkowo-grudkowymi wykwitami rumieniowymi, ze świądem lub bez świądu, zlokalizowane na tułowiu, twarzy lub kończynach. Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka). Wysypki występują jako pojedynczy objaw lub jako wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi, charakteryzuj ącymi się wysypką z objawami ogólnymi, takimi jak gorączka, bóle stawowe i mięśniowe, powiększenie węzłów chłonnych oraz wpływem na narządy wewnętrzne, co powoduje zapalenie wątroby, eozynofilię, granulocytopenię i zaburzenia czynności nerek.

Wśród pacjentów leczonych newirapiną pojawiły się przypadki ciężkich lub zagrażających życiu reakcji skórnych w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN). Opisano przypadki zgonów w przebiegu zespołu Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka i wysypki polekowej z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi. Większość ciężkich wysypek pojawiło się w pierwszych 6 tygodniach leczenia i kilku pacjentów wymagało hospitalizacji, a jeden interwencji chirurgicznej (patrz punkt 4.4).

Wątroba i drogi żółciowe

Najczęściej obserwowane nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych: podwyższenie wyników testów czynnościowych wątroby, w tym AlAT, AspAT, GGTP, bilirubiny całkowitej i fosfatazy zasadowej. Najczęściej pojawiało się bezobjawowo przebiegające zwiększenie aktywności GGTP. Odnotowano przypadki żółtaczki. Wśród pacjentów leczonych newirapiną wystąpiły przypadki zapalenia wątroby (ciężka i zagrażająca życiu hepatotoksyczność, w tym zgon w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby). Najlepszym czynnikiem prognostycznym wystąpienia poważnego uszkodzenia wątroby były podwyższone wartości wyników testów czynnościowych wątroby. Pierwsze 18 tygodni leczenia to okres krytyczny, kiedy wymagane jest ścisłe monitorowanie (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Na podstawie badań klinicznych obejmujących 361 dzieci, z których większość otrzymywała leczenie skojarzone z ZDV i (lub) ddI, można stwierdzić, że najczęściej występujące działania niepożądane związane z przyjmowaniem newirapiny są takie same jak w przypadku pacjentów dorosłych. Granulocytopenia, u dzieci występuje częściej. W otwartym badaniu klinicznym (ACTG 180) granulocytopenia, oceniona jako związana z leczeniem, występowała u 5/37 (13,5%) pacjentów.

W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym (ACTG 245) częstość występowania ciężkiej granulocytopenii związanej z leczeniem wynosiła 5/305 (1,6%).

W tej populacji zanotowano pojedyncze przypadki zespołu Stevensa-Johnsona lub zespołu Stevensa-Johnsona z martwicą toksyczno-rozpływną naskórka.

4.9 Przedawkowanie

Brak antidotum w przypadku przedawkowania newirapiny. Odnotowano przypadki przedawkowania newirapiny po przyjęciu dawek 800 do 6000 mg na dobę przez okres 15 dni. U pacjentów wystąpiły: obrzęki, rumień guzowaty, zmęczenie, gorączka, ból głowy, bezsenność, nudności, nacieki w płucach, wysypka, zawroty głowy, wymioty, zwiększenie aktywności aminotransferaz i zmniejszenie masy ciała. Wszystkie powyższe objawy ustąpiły po przerwaniu leczenia newirapriny.

Dzieci i młodzież

Opisano jeden przypadek znacznego nieumyślnego przedawkowania u noworodka. Przyj ęta dawka była 40-krotnie większa niż zalecana dawka 2 mg/kg mc./dobę. Obserwowano łagodną neutropenię i hiperlaktatemia, które ustąpiły samoistnie w ciągu jednego tygodnia bez powikłań klinicznych. Po jednym roku rozwój dziecka był prawidłowy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI).

Kod ATC: J05AG01

Mechanizm działania:

Newirapina jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) HIV-1. Newirapina jest niekompetyncyjnym inhibitorem odwrotnej transkryptazy HIV-1, jednak nie wykazuje biologicznie znaczącej aktywności hamowania odwrotnej transkryptazy HIV-2 lub eukariotycznych polimeraz DNA a, ß, y i 5.

Działanie przeciwwirusowe in vitro

W badaniach 293 komórek nerkowych z ludzkiego zarodka mediana wartości EC50 (stężenie 50% hamowania) newirapiny wynosiła 63 nM w stosunku do izolowanych linii z grupy M HIV-1 z kladów A, B, C, D, F, G, i H oraz krążących postaci rekombinowanych (ang. circulating recombinant forms -CRF), CRF01_AE, CRF02_AG oraz CRF12_BF. W grupie 2923 izolowanych klinicznie linii przeważnie z grupy B HIV-1 średnia wartość EC50 wynosiła 90 nM. Porównywalne wartości EC50 uzyskiwano w badaniu aktywności przeciwwirusowej newirapiny w komórkach jednoj ądrzastych z krwi obwodowej, komórkach makrofagów i na linii komórek limfoblastoidalnych. Newirapina nie wykazywała aktywności przeciwwirusowej w stosunku do izolowanych linii z grup O HIV-1 i HIV-2 w hodowli komórkowej.

Newirapina w skojarzeniu z efawirenzem wykazywała silne działanie antagonistyczne przeciw-HIV-1 in vitro (patrz punkt 4.5). Działanie to było addytywne w stosunku do działania antagonistycznego inhibitora proteazy rytonawiru lub do inhibitora fuzji enfuwirtydu. Newirapina wykazywała działanie przeciw-HIV-1 od addytywnego do synergicznego w skojarzeniu z inhibitorami proteazy amprenawirem, atazanawirem, indynawirem, lopinawirem, nelfinawirem, sakwinawirem oraz typranawirem oraz z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI): abakawirem, dydanozyną, emtricytabiną, lamiwudyną, stawudyną, tenofowirem oraz zydowudyną. Aktywność anty-HIV-1 newirapiny była antagonizowana in vitro przez lek przeciw-HBV adefowir oraz przez lek przeciw-HCV rybawirynę.

Oporność

In vitro wyizolowano wirusy HIV o zmniejszonej wrażliwości (100-250-krotnie) na newirapinę w hodowli komórkowej.

Analiza genotypowa wykazała mutacje Y181C i (lub) V106A HIV-1 RT w zależności od szczepu wirusa i badanej linii komórkowej. Czas do wystąpienia oporności na newirapinę w hodowli komórkowej nie zmieniał się po podaniu newirapiny w skojarzeniu z kilkoma innymi lekami z grupy NNRTI.

Zmiany fenotypowe i genotypowe wirusa HIV-1 izolowanego od nieleczonych wcześniej pacjentów otrzymujących newirapinę (n=24) lub newirapinę i zydowudynę (n=14) stwierdzono w badaniach klinicznych fazy I/II w czasie od 1 do > 12 tygodni. Po 1 tygodniu monoterapii newirapiną izolowano szczepy u 3 z 3 pacjentów o zmniejszonej wrażliwości na newirapinę. U niektórych pacjentów już po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia wykrywano jedną lub więcej z mutacji RT, które spowodowały podstawienie aminokwasów w K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C oraz G190A w wyizolowanych szczepach HIV-1. Po 8 tygodniach monoterapii newirapiną u 100% badanych pacjentów (n=24) izolowano szczepy HIV-1 o ponad 100-krotnie zmniejszonej wrażliwości na newirapinę w porównaniu ze stanem wyjściowym oraz występowała jedna lub więcej mutacji RT wiążących się z wytworzeniem oporności na newirapinę. U dziewiętnastu spośród tych pacjentów (80%) izolowano szczepy wirusa z podstawieniem Y181C bez względu na podawaną dawkę leku. Analiza genotypowa wirusa izolowanego od pacjentów nieleczonych wcześniej lekami przeciwretrowirusowymi z niepowodzeniem wirusologicznym (n=71) po podawaniu newirapiny raz na dobę (n=25) lub dwa razy na dobę (n=46) w skojarzeniu z lamiwudyną i stawudyną przez 48 tygodni wykazała, że izolowane szczepy od odpowiednio 8 z 25 i 23 z 46 pacjentów zawierały jedną lub więcej z następujących substytucji związanych z opornością na leki NNRTI:

Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L i M230L.

Oporność krzyżowa

In vitro obserwowano szybkie pojawienie się szczepów HIV z krzyżową opornością w stosunku do NNRTI.

Izolaty kliniczne HIV-1 opornego na newirapinę wykazywały oporność krzyżową na leki z grupy NNRTI: delawirydynę i efawirenz. Spośród substytucji aminokwasów, które wystąpiły u pacjentów nieleczonych wcześniej lekami przeciwretrowirusowymi otrzymujących newirapinę, substytucje Y181C i M230L są związane ze zmniejszoną odpowiedzią kliniczną na etrawirynę, a substytucje G190A/S, K101E, A98G są również związane ze zmniejszoną skutecznością kliniczną etrawiryny. Występowanie oporności krzyżowej pomiędzy newirapiną a inhibitorami proteazy HIV, inhibitorami integrazy HIV lub lekami hamuj ącymi wnikanie HIV jest mało prawdopodobne, ponieważ różne są enzymy docelowe tych inhibitorów. Również możliwość wystąpienia oporności krzyżowej pomiędzy newirapiną a NRTI jest mała, ponieważ cząsteczki mają inne miejsca wiązania na odwrotnej

Wyniki badań klinicznych

Działanie newirapiny oceniano zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i leczonych. Badanie u pacjentów wcześniej nieleczonych Badanie 2NN

Podwójne badanie inhibitorów nienukleozydowych 2 NN było randomizowanym, otwartym, wieloośrodkowym badaniem prospektywnym porównującym produkty zawierające substancję z grupy NNRTI - newirapinę, efawirenz oraz oba leki podawane jednocześnie.

1216 pacjentów nieleczonych lekami przeciwretrowirusowymi z wyjściowym stężeniem w osoczu HIV-1 RNA > 5000 kopii/ml przypisano do grupy otrzymującej newirapinę 400 mg raz na dobę, newirapinę 200 mg dwa razy na dobę, efawirenz 600 mg raz na dobę lub newirapinę (400 mg) i efawirenz (800 mg) raz na dobę oraz stawudynę i lamiwudynę przez 48 tygodni.

Pierwszorzędowy punkt końcowy, niepowodzenie leczenia, zdefiniowano jako obniżenie o mniej niż 1 log10 stężenia HIV-1 RNA w osoczu w ciągu pierwszych 12 tygodni, lub dwa kolejne pomiary ponad 50 kopii/ml od 24 tygodnia, lub progresja choroby (epizod stopnia C wg Centers for Disease Control and Prevention lub zgon), lub zmiana przypisanego leczenia.

Mediana wieku pacjentów wynosiła 34 lata; około 64% pacjentów było płci męskiej; mediana liczby komórek CD4 wynosiła 170 i 190 komórek/mm3 odpowiednio w grupie otrzymującej newirapinę dwa razy na dobę oraz w grupie otrzymuj ącej efawirenz. Pomiędzy grupami nie występowały znaczące różnice pod względem charakterystyki demograficznej i wyjściowej.

Porównanie ustalonych wcześniej parametrów skuteczności pomiędzy grupą otrzymującą newirapinę dwa razy na dobę oraz grupą otrzymującą efawirenz. Szczegółowe wyniki porównania skuteczności przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Liczba pacjentów z niepowodzeniem leczenia, składniki niepowodzenia leczenia, liczba pacjentów ze stężeniem HIV-RNA w osoczu < 50 c/ml, w 48. tygodniu (analiza populacji ITT (Intention-To- Treat).

Newirapina 200 mg dwa razy na dobę (n = 387)

Efawirenz 600 mg raz dziennie (n = 400)

Niepowodzenie leczenia przed

43,7% (38,7-48,8)

37,8% (33,0-42,7)

lub w 48. tygodniu, % (95% IC)

Składniki niepowodzenia (%)

Wirusologiczne

18,9%

15,3%

Progresja

2,8%

2,5%

Zmiana leczenia

22,0%

20,0%

Trwała zmiana NNRTI (n)

61

51

Okresowe odstawienie NNRTI (n)

13

8

Dodatkowe leki

1

1

przeciwretrowirusowe (n)

1

1

Niedopuszczalna zmiana NNRTI

(n)

9

19

Nierozpoczęcie leczenia ART* (n)

Stężenie HIV-1 RNA w osoczu < 50 kopii/ml w 48. tygodniu, % (95% IC)

65,4% (60,4-70,1)

70,0% (65,2-74,5)

* ART = leczenie przeciwretrowirusowe

Pomimo że całkowita liczba przypadków niepowodzenia leczenia była niższa w grupie pacjentów przyjmujących efawirenz, w porównaniu z pacjentami przyjmującymi wyłącznie newirapinę, wyniki tego badania nie wykazują, aby efawirenz przewyższał newirapinę przyjmowaną dwa razy na dobę pod względem niepowodzenia leczenia. Jednakże nie wykazano równoważności w granicach 10% pomiędzy tymi grupami, mimo że badanie posiadało wystarczającą moc statystyczną do przeprowadzenia takiej analizy. Schemat leczenia newirapiną dwa razy na dobę oraz schemat leczenia efawirenzem nie różniły się znacząco (p=0,091) pod względem skuteczności mierzonej częstością występowania niepowodzenia leczenia. Nie stwierdzono również żadnej znaczącej różnicy pomiędzy newirapiną dwa razy na dobę a efawirenzem pod względem jakiegokolwiek składnika niepowodzenia leczenia, w tym niepowodzenia wirusologicznego.

Skojarzone stosowanie newirapiny (400 mg) i efawirenzu (800 mg) było związane z największą częstością występowania działań niepożądanych oraz największym odsetkiem niepowodzeń leczenia (53,1%). Ponieważ schemat terapeutyczny newirapina + efawirenz nie jest związany z dodatkową skutecznością i powodował więcej działań niepożądanych niż każdy z tych leków oddzielnie, stosowanie tego schematu terapeutycznego nie jest zalecane.

U 20% pacjentów przyjmujących newirapinę dwa razy na dobę oraz u 18% pacjentów przyjmujących efawirenz występowało co najmniej jedno działanie niepożądane 3. lub 4. stopnia. Zapalenie wątroby zgłaszane jako działanie niepożądane występowało odpowiednio u 10 (2,6%) oraz 2 (0,5%) pacjentów przyjmujących newirapinę dwa razy na dobę i efawirenz. Odsetek pacjentów, u których wystąpiła co najmniej jedna toksyczność wątroby potwierdzona laboratoryjnie 3 lub 4 stopnia, wynosił 8,3% w przypadku pacjentów przyjmujących newirapinę dwa razy na dobę oraz 4,5% w przypadku efawirenzu. Spośród pacjentów z toksycznością wątroby 3 lub 4 stopnia potwierdzoną laboratoryjnie, odsetek pacjentów z jednoczesnym zapaleniem wątroby typu B lub C wynosił 6,7% oraz 20,0% w grupie przyjmującej newirapinę dwa razy na dobę oraz 5,6% i 11,1% w grupie przyjmującej efawirenz.

Trzyletnie badanie obserwacyjne 2NN

Retrospektywne badanie wieloośrodkowe porównujące skuteczność przeciwwirusową newirapiny oraz efawirenzu w ciągu 3 lat w skojarzeniu z stawudyną i lamiwudyną u pacjentów w badaniu 2NN od 49. do 144. tygodnia.

Do udziału w tym badaniu zwerbowano pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu 2NN i byli aktywnie obserwowani w 48. tygodniu, po zakończeniu badania, oraz byli nadal leczeni w przychodni ośrodka prowadzącego badanie.. Pierwszorzędowe punkty końcowe (odsetek pacjentów z niepowodzeniem leczenia) oraz drugorzędowe punkty końcowe badania, jak również leczenie podstawowe były podobne do oryginalnego badania 2NN.

W tabeli 2 przedstawiono główne wyniki badania dotyczące skuteczności.

Tabela 2: Liczba pacjentów z niepowodzeniem leczenia, składniki niepowodzenia leczenia oraz liczba pacjentów ze stężeniem HIV-RNA w osoczu < 400 kopii/ml, pomiędzy 49. i 144. tygodniem (analiza ITT).

Newirapina 200 mg dwa razy na

dobę

(n=224)

Efawirenz 600 mg raz na dobę (n=223)

Niepowodzenie leczenia (%)

35,7

35,0

Niepowodzenie wirusologiczne (>400 kopii/ml) (%)

5,8

4,9

pVL <400 kopii/ml w 144 tygodniu

(%)

87,2

87,4

Zwiększenie liczby komórek CD4 (komórek/mm3)

+135

+130

Progresja choroby / zgon (%)

5,8

6,3

W tym badaniu udokumentowano trwałą odpowiedź na newirapinę przez co najmniej trzy lata. Wykazano równoważność w zakresie 10% pomiędzy newirapiną 200 mg dwa razy na dobę a efawirenzem pod względem niepowodzenia leczenia. Zarówno pierwszorzędowe (p=0,92) oraz drugorzędowe punkty końcowe nie wykazywały statystycznie znaczących różnic pomiędzy efawirenzem a newirapiną 200 mg dwa razy na dobę.

Badanie pacjentów leczonych lekami przeciwretrowirusowymi

Badanie NEFA

Badanie NEFA jest kontrolowanym, prospektywnym i randomizowanym badaniem klinicznym oceniającym opcje terapeutyczne u pacjentów, u których zmieniono schemat leczenia oparty na inhibitorze proteazy z niewykrywalnym obciążeniem na newirapinę, efawirenz lub abakawir.

W badaniu przypisano losowo 460 dorosłych, którzy przyjmowali dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy oraz co najmniej jeden inhibitor proteazy (PI) oraz, u których stężenie HIV-1 RNA w osoczu było mniejsze niż 200 kopii/ml przez co najmniej ostatnie sześć miesięcy i zmieniono lek z PI na newirapinę (155 pacjentów), efawirenz (156), lub abakawir (149).

Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon, progresja do AIDS lub zwiększenie stężenia HIV-1 RNA do 200 kopii lub więcej na ml. Najważniejsze wyniki dotyczące pierwszorzędowego punktu końcowego przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3: Wyniki leczenia po 12 miesiącach po zmianie z leczenia opartego na inhibitorach proteazy

Newirapina

Efawirenz

Abakawir

(n=155)

(n=156)

(n=149)

Liczba pacjentów

Zgon

1

2

1

Progresja do AIDS

0

0

2

Niepowodzenie

wirusologiczne

14

7

16

Podczas przyjmowania badanego leku

8

5

16

Po zmianie badanego leku

6

2

0

Pacjenci nie zgłaszający się do obserwacji

3

6

8

Zmiana badanego leku bez niepowodzenia wirusologicznego

20

29

9

Odpowiedź; przyjmowanie badanego leku w 12 miesiącu

117

112

113

W 12 miesiącu estymator Kaplana-Meiera prawdopodobieństwa osiągnięcia punktu końcowego wynosiły 10% w grupie otrzymującej newirapinę, 6% w grupie otrzymującej efawirenz oraz 13% w grupie otrzymującej abakawir (p=0,10 według analizy intention-to-treat).

Całkowita częstość występowania działań niepożądanych była znacząco niższa (61 pacjentów lub 41%) w grupie przyjmującej abakawir w porównaniu z grupą przyjmującą newirapinę (83 pacjentów lub 54%) lub efawirenz (89 pacjentów lub 57%). Odstawienie badanego leku z powodu działań niepożądanych (patrz tabela poniżej) było konieczne u znacząco mniejszej liczby pacjentów przyjmujących abakawir (9 pacjentów lub 6%) w porównaniu z pacjentami przyjmującymi newirapinę (26 pacjentów lub 17%) lub efawirenz (27 pacjentów lub 17%), (patrz tabela poniżej).

Liczba pacjentów, u których wystąpiło jedno lub więcej działań niepożądanych*

Działanie

niepożądan

e

Newirapina (N = 155)

Efawirenz

(N=156)

Abakawir (N = 149)

Brak działania niepożądanego

Działan

ie

niepożą dane 3. lub 4. stopnia

Działanie niepożądane prowadzące do odstawienia leku

Brak

działani

a

niepożą

danego

Działan

ie

niepożą dane 3. lub 4. stopnia

Działanie niepożądane prowadzące do odstawienia leku

Brak

działani

a

niepożą

danego

Działan

ie

niepożą dane 3. lub 4. stopnia

Działanie niepożądane prowadzące do odstawienia leku

Liczba pacjentów (procent)

Kliniczne

Neuropsychiatryc

zne

11

6

6

48

22

19

14

1

0

Skórne

20

13

12

11

3

3

7

0

0

Żołądkowo-

jelitowe

6

2

0

8

4

4

12

2

1

Ogólnoustroj owe **

7

1

1

5

2

0

10

8

8

Inne

25

8

1

1

5

1

12

3

0

Badania diagnostyczne

Zwiększona

akrtywność

aminotransferaz

12

6

4

4

1

0

5

1

0

Hiperglikemia

2

2

2

2

2

0

1

1

0

Ogólnie

83 (54)

38

26

89 (57)

39

27

61

16

9

***

(17)

***

(17)

(41)

(6)

****

****

***

* Działanie niepożądane 3. stopnia zostały zdefiniowane jako ciężkie, a działanie niepożądane 4.

stopnia jako stanowiące zagrożenie dla życia ** Ogólnoustrojowe działania niepożądane, w tym reakcje nadwrażliwości *** p = 5,2 właściwości farmakokinetyczne przy użyciu testu zgodności chi-kwadrat **** p = 0,01 przy użyciu testu zgodności chi-kwadrat

Zakażenia okołoporodowe

Badanie HIVNET 012 przeprowadzone w Kampala (Uganda) oceniało skuteczność newirapiny w zapobieganiu przeniesienia zakażenia wirusem HIV-1 z matki na dziecko. W tych badaniach matki otrzymywały wyłącznie badany lek przeciwretrowirusowy. Matkę-dziecko losowo przydzielano do grupy otrzymującej doustnie newirapinę (matka: 200 mg na początku porodu; dziecko: 2 mg/kg mc. przed upływem 72 godzin po urodzeniu) lub ultra-krótki schemat z zydowudyną w postaci doustnej (matka: 600 mg na początku porodu i 300 mg co 3 godziny do końca porodu; dziecko: 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę przez 7 dni). Skumulowana częstość zakażenia HIV- 1 u niemowląt w wieku 14-16 tygodni wynosiła 13,1% (n = 310) w grupie otrzymującej newirapinę, a 25,1% (n = 308) w grupie z ultrakrótkim podawaniem zydowudyny (p = 0,00063).

W badaniu, w którym niemowlęta matek zarażonych wirusem HIV otrzymywały placebo lub pojedynczą dawkę newirapiny, 30 niemowląt zarażonych wirusem HIV, z których 15 otrzymało placebo, a 15 otrzymało newirapinę, leczono następnie newirapiną w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Niepowodzenie wirusologiczne po 6 miesiącach leczenia newirapiną w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano u znacząco większej liczby niemowląt, które wcześniej otrzymały pojedynczą dawkę newirapiny (10 spośród 15), w porównaniu do niemowląt, które wcześniej otrzymały placebo (1 spośród 15). Wskazuje to na fakt, że u niemowląt, które otrzymywały wcześniej pojedynczą dawkę samej newirapiny w prewencji zakażenia wirusem HIV-1 przez matkę, skuteczność newirapiny jako części leczenia skojarzonego choroby u dziecka może być zmniejszona.

W badaniu, w którym kobiety przyjmujące pojedynczą dawkę newirapiny w prewencji zakażenia dziecka przez matkę były leczone newirapiną w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi, u 29 spośród 123, tj. u 24%, oraz u pięciu (38%) spośród 13 kobiet z wykrytą wyjściową opornością na HIV-1 obserwowano niepowodzenie wirusologiczne. Wskazuje to na fakt, że u kobiet wcześniej otrzymujących pojedynczą dawkę samej newirapiny w prewencji zakażenia dziecka przez matkę wirusem HIV-1 skuteczność newirapiny jako części leczenia skojarzonego przyjmowanego przez kobiety w leczeniu ich choroby może być zmniejszona.

W zaślepionym randomizowanym badaniu klinicznym (PACTG 316), u kobiet, które były poddawane terapii przeciwretrowirusowej w czasie ciąży, nie stwierdzono zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia HIV-1 po zastosowaniu pojedynczej dawki newirapiny u matki i dziecka odpowiednio w czasie porodu i po porodzie, w porównaniu z placebo. Częstość przeniesienia zakażenia była w jednakowym stopniu niska w obydwu grupach (1,3% w grupie newirapiny, 1,4% w grupie placebo). Wertykalne przeniesienie zakażenia nie zmniejszało się u kobiet, u których przed porodem poziomy HIV-1 RNA były zarówno poniżej, jak i powyżej poziomu oznaczalności. Spośród 95 kobiet, które otrzymały newirapinę podczas porodu, u 15% rozwinęły się mutacje warunkujące oporność na newirapinę w 6. tygodniu po porodzie.

Znaczenie kliniczne powyższych danych w populacjach europejskich nie zostało ustalone. Ponadto, jeśli newirapina jest stosowana w pojedynczej dawce w celu zapobiegnięcia przeniesieniu zakażenia wirusem HIV-1 z matki na dziecko, nie można wykluczyć ryzyka hepatotoksyczności u matki i dziecka.

Dzieci i młodzież

Wyniki 48-tygodniowej analizy badania BI 1100.1368 przeprowadzonego w RPA potwierdziły, że newirapina w dawce 4/7 mg/kg oraz 150 mg/m2 były dobrze tolerowane i skuteczne w leczeniu przeciwretrowirusowym u nieleczonych wcześniej pacjentów pediatrycznych. Po 48 tygodniu obserwowano znaczącą poprawę pod względem odsetka komórek CD4+ w obu leczonych grupach. Ponadto oba schematy dawkowania były skuteczne w zmniejszaniu poziomu wirusa. W tym 48-tygodniowym badaniu nie obserwowano żadnych nieoczekiwanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w żadnej z leczonych grup.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Newirapina szybko wchłania się po podaniu doustnym (>90%) u zdrowych ochotników i dorosłych z zakażeniem wirusem HIV-1. Całkowita biodostępność u 12 zdrowych dorosłych po podaniu pojedynczej dawki wyniosła 93 ± 9% (średnie SD) dla tabletek 50 mg i 91± 8% dla roztworu doustnego. Po podaniu pojedynczej dawki 200 mg newirapiny maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 2 ± 0,4 pg/ml (7,5 pM) było osiągane po 4 godzinach. W wyniku podania wielokrotnego maksymalne stężenia newirapiny zwiększały się liniowo w zakresie dawek 200 do 400 mg/dobę. Z doniesień literaturowych wynika, że u 20 pacjentów zarażonych HIV po podaniu leku w dawce 200 mg/dobę, stężenie maksymalne newirapiny w stanie równowagi wynosiło 5,74 pg/ml (5,00-7,44) i stężenie minimalne 3,73 pg/ml (3,20-5,08), przy wartości AUC 109,0 h*pg/ml (96,0- 143,5). Inne publikowane dane potwierdzają te wnioski. Długotrwała skuteczność jest bardziej prawdopodobna u pacjentów, u których stężenie newirapiny nie jest mniejsze niż 3,5 pg/ml.

Dystrybucja

Newirapina ma charakter lipofilowy i jest w zasadzie niezjonizowana w fizjologicznym zakresie pH. W następstwie podania dożylnego zdrowym dorosłym, objętość dystrybucji (Vd) newirapiny wynosiła

1.2    ± 0,09 l/kg, wskazując na szeroką dystrubucję w tkankach człowieka. Newirapina łatwo przenika przez łożysko oraz jest wykrywana w mleku. Newirapina w ok. 60% wiąże się z białkami osocza krwi przy stężeniach w osoczu w zakresie 1-10 pg/ml. Stężenia newirapiny w płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka (n=6) wynosiły 45% (± 5%) stężeń w osoczu; stosunek ten równa się w przybliżeniu frakcji niezwiązanej z białkami osocza.

Biotransformacja i eliminacja

Badania in vivo u ludzi i in vitro na mikrosomach wątroby ludzkiej wykazały intensywną biotransformację newirapiny przy udziale cytochromu P450 (utlenianie), w wyniku której powstawało kilka metabolitów hydroksylowanych. Badania in vitro na mikrosomach wątroby ludzkiej sugerują, że w oksydacyjnym metabolizmie newirapiny biorą głównie udział izoenzymy cytochromu P450 z grupy CYP3A, choć i inne izoenzymy mogą odgrywać drugorzędną rolę. W badaniach oceniających zależność wydalania od masy ciała u ośmiu zdrowych ochotników - mężczyzn otrzymujących newirapinę w dawce 200 mg dwa razy na dobę do uzyskania stanu równowagi, a następnie pojedynczą dawkę 50 mg C14-newirapiny, wykryto około 91,4 ± 10,5% znakowanej radioaktywnie dawki, z czego 81,3 ± 11,1% odzyskano w moczu, stanowiącym główną drogę wydalania, w porównaniu z 10,1 ± 1,5% w kale. Ponad 80% radioaktywności stwierdzanej w moczu pochodziło z produktów sprzęgania hydroksylowanych metabolitów z kwasem glukuronowym. Metabolizm z udziałem cytochromu P450, sprzęganie z kwasem glukuronowym i wydalanie z moczem glukuronidów stanowią więc główną drogę biotransformacji i eliminacji newirapiny u ludzi. Jedynie mała frakcja (<5%) radioaktywności w moczu (co odpowiada <3% dawki całkowitej) pochodzi od związku macierzystego. Zatem wydalanie przez nerki odgrywa niewielką rolę w eliminacji związku macierzystego.

Wykazano, że newirapina jest induktorem wątrobowych enzymów metabolizujących cytochromu P450. Farmakokinetyka autoindukcji charakteryzuje się w przybliżeniu 1,5-2-krotnym zwiększeniem klirensu newirapiny w czasie terapii prowadzonej od pojedynczej dawki do dawki 200-400 mg/dobę podawanej przez 2-4 tygodnie. Autoindukcja wyraża się także równoczesnym skróceniem okresu półtrwania w fazie eliminacji newirapiny w osoczu z około 45 godzin (pojedyncza dawka) do około 25-30 godzin po wielokrotnym podaniu 200-400 mg/dobę.

Specjalne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek: Przeprowadzono badania porównawcze farmakokinetyki newirapiny po podaniu pojedynczej dawki u 23 pacjentów z łagodnymi (50 <Clkr < 80 ml/min), umiarkowanymi (30 < Clkr < 50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (Clkr < 30 ml/min), z uszkodzeniem nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. end-stage renal disease ESRD) wymagającą dializowania, oraz u 8 pacjentów z prawidłową czynnością nerek (Clkr > 80 ml/min). Parametry farmakokinetyczne newirapiny nie zmieniły się w sposób istotny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (łagodnymi, umiarkowanymi i ciężkimi). Jednakże u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagającą dializowania, odnotowano zmniejszenie wartości AUC newirapiny o 43,5% w czasie tygodniowego stosowania. Wystąpiło też nagromadzenie hydroksylowych metabolitów newirapiny w osoczu krwi. Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że u pacjentów dializowanych, którzy są leczeni newirapiną, dodatkowe podawanie 200 mg newirapiny po każdej dializie pomaga zrównoważyć efekt dializy w odniesieniu do wartości klirensu newirapiny. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest > 20 ml/min, nie jest konieczne dostosowanie dawki newirapiny.

Zaburzenia czynności wątroby: przeprowadzono badanie w stanie równowagi porównujące 46 pacjentów:

z łagodnym (n=17: punktacja wg skali Ishaka 1-2), umiarkowanym (n=20; punktacja wg skali Ishaka 3-4)

lub ciężkim (n=9; punktacja wg skali Ishaka 5-6, grupa A wg klasyfikacji Child-Pugh A u 8 pacjentów, 1 pacjenta nie dotyczyła klasyfikacja Child-Pugh)

zwłóknieniem wątroby, jako miarą niewydolności tego narządu.

newirapiny 200 mg

roku. W badaniu w dawkach


Pacjenci objęci badaniem otrzymywali leczenie przeciwretrowirusowe obejmujące dwa razy na dobę przez co najmniej 6 tygodni przed pobraniem próbek do badań farmakokinetycznych, przy czym mediana czasu trwania ich leczenia wynosiła 3,4 tym nie stwierdzono zmian dystrybucji farmakokinetycznej newirapiny podawanej wielokrotnych i jej pięciu utlenionych metabolitów.

Jednak u około 15% pacjentów ze zwłóknieniem wątroby, minimalne wartości stężenia newirapiny po jej podaniu wynosiły powyżej 9000 ng/ml (były dwukrotnie większe od zazwyczaj stwierdzanych wartości stężenia minimalnego). Pacjentów z niewydolnością wątroby należy starannie obserwować pod względem objawów toksyczności wywoływanych przez lek.

> *


W badaniu farmakokinetycznym obejmuj ącym podawanie 200 mg newirapiny w pojedynczej dawce pacjentów niezakażonych wirusem HIV z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (grupa

wg klasyfikacji Child-Pugh: n=6; grupa B wg klasyfikacji Child-Pugh: n=4) zaobserwowano istotne zwiększenie AUC newirapiny u jednego z pacjentów z niewydolnością wątroby grupy B wg klasyfikacji Child-Pugh, z wodobrzuszem. Sugeruje to, że pacjenci z pogarszającą się czynnością wątroby i wodobrzuszem mogą być narażeni na zwiększone ryzyko kumulacji newirapiny w krążeniu ogólnym. Ponieważ podczas wielokrotnego dawkowania newirapina indukuje swój własny metabolizm, to badanie obejmujące stosowanie pojedynczej dawki może nie odzwierciedlać wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę w przypadku wielokrotnego dawkowania (patrz punkt 4.4).

W ramach międzynarodowego badania 2NN przeprowadzono badanie farmakokinetyki populacyjnej w podgrupie 1077 pacjentów, która obejmowała 391 kobiet. U kobiet stwierdzono o 13,8% mniejszy klirens newirapiny niż u mężczyzn. Różnicy tej nie uważa się za istotną klinicznie. Ponieważ ani masa ciała, ani wskaźnik masy ciała (BMI) nie wpływały na klirens newirapiny, wpływu płci nie można wyjaśnić wielkością ciała. Farmakokinetyka newirapiny u pacjentów z zakażeniem HIV-1 nie zmienia się w zależności od wieku (pomiędzy 19. a 68. rokiem życia) ani rasy (czarna, latynoska, kaukaska) pacjenta. Nie prowadzono oddzielnych badań newirapiny u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci i młodzież.

Dane dotyczące farmakokinetyki newirapiny uzyskano z dwóch głównych źródeł: 48-tygodniowego badania z udziałem dzieci w Południowej Afryce (BI 1100.1368) obejmującego 123 HIV-1 pozytywnych, nie leczonych wcześniej lekami przeciwretrowirusowymi pacjentów w wieku od 3 miesięcy do 16 lat; i zbiorczej analizy z pięciu protokołów badania klinicznego PACTG (ang. Paediatric AIDS Clinical Trials Group) obejmującego 495 pacjentów w wieku od 14 dni życia do 19 lat.

Farmakokinetyczne dane uzyskane z badań z udziałem 33 pacjentów (w wieku 0,77-13,7 lat) w grupie o zwiększonej częstości pobierania próbek wykazały zwiększenie klirensu newirapiny wraz z wiekiem w sposób zgodny ze zwiększeniem powierzchni ciała. Dawkowanie newirapiny 150 mg/m2 pc. BID (po dwutygodniowej przerwie 150 mg/m2 pc. QD) powoduje średnie geometryczne lub średnie minimalne stężenia newirapiny pomiędzy 4-6 pg/ml (jak szacowane z danych dotyczących pacjentów dorosłych). Dodatkowo zaobserwowane minimalne stężenia newirapiny były porównywalne pomiędzy dwoma metodami.

Zbiorcza analiza protokołów 245, 356, 366, 377 i 403 badania klinicznego PACTG (ang. Paediatric AIDS Clinical Trials Group) pozwoliła na ocenę dzieci wieku poniżej 3 miesięcy (n=17) włączonych do badań PACTG. Obserwowane stężenie newirapiny w osoczu pozostawało w takim samym zakresie jak u dorosłych i w grupie dzieci po ponownym podaniu, ale było bardziej zmienne pomiędzy pacjentami, szczególnie w drugim miesiącu życia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane kliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję stwierdzono zaburzenia płodności u szczurów. W badaniach rakotwórczości newirapina indukowała powstawanie guzów wątroby u szczurów i myszy. Wspomniane wyniki związane są najprawdopodobniej z faktem, iż newirapina jest silnym induktorem enzymów wątrobowych, nie zaś z działaniem genotoksycznym.

6.


DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna E460

Powidon (E1201) (K 30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Magnezu stearynian (E572)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku

14, 14 x 1 (blister z pojedynczą dawką), 30, 60, 60 x 1 (blister z pojedynczą dawką), 100, 120 lub 200 szt.

Białe butelki z HDPE z polipropylenową nieprzezroczystą zakrętką zabezpieczoną przed dziećmi, w tekturowym pudełku 60 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Nevirapine Mylan