Imeds.pl

Nevirapine Mylan 200 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nevirapine Mylan, 200 mg, tabletki

(Nevirapinum anhydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nevirapine Mylan w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Mylan

3.    Jak stosować lek Nevirapine Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nevirapine Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nevirapine Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Nevirapine Mylan należy do grupy leków nazywanych przeciwretrowirusowymi i stosowany jest w leczeniu zakażeń wirusem nabytego braku odporności (HIV-1).

Substancją czynną leku jest newirapina. Newirapina zmniejsza ilość wirusa we krwi, tym samym poprawiając stan pacjenta. Newirapina należy do grupy leków przeciwko wirusowi HIV, zwanych nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Odwrotna transkryptaza jest enzymem potrzebnym wirusowi HIV do namnażania się. Newirapina hamuje działanie odwrotnej transkryptazy. Poprzez zatrzymanie działania odwrotnej transkryptazy lek Nevirapine Mylan pomaga kontrolować zakażenie wirusem HIV-1.

Lek Nevirapine Mylan należy koniecznie przyjmować jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz określi, które leki są najlepsze dla pacjenta.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Mylan Kiedy nie stosować leku Nevirapine Mylan

•    jeśli pacjent ma uczulenie na newirapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan z powodu:

-    ciężkiej wysypki skórnej;

-    wysypki skórnej lub innych objawów, takich jak:

S gorączka;

S powstawanie pęcherzy;

S opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

S zapalenie oka;

S obrzęk twarzy;

S obrzęk uogólniony;

S duszność;

S ból mięśni lub stawów;

S ogólnie złe samopoczucie;

S ból brzucha;

S reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

S zapalenie wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;

•    jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan z powodu zmian czynności wątroby;

•    jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Ten produkt ziołowy może spowodować utratę skuteczności leku Nevirapine Mylan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Mylan bardzo istotne jest, aby pacjent lub lekarz prowadzący zwracali uwagę na objawy ze strony wątroby i reakcje skórne, ponieważ mogą być one ciężkie lub nawet mogą zagrażać życiu. Największe ryzyko wystąpienia takich reakcji istnieje w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia.

•    W przypadku wystąpienia ciężkiej wysypki lub nadwrażliwości (reakcji alergicznych mogących wystąpić w postaci wysypki), której towarzyszą inne działania niepożądane, takie jak:

-    gorączka;

-    powstawanie pęcherzy na skórze;

-    opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

-    stany zapalne oczu;

-    obrzęk twarzy;

-    obrzęki uogólnione;

-    duszność;

-    bóle mięśni lub stawów;

-    ogólnie złe samopoczucie;

-    bóle brzucha

należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z łagodnych objawów wysypki bez innych reakcji, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, który może zdecydować o zaprzestaniu stosowania leku Nevirapine Mylan.

Zgłaszane były przypadki pacjentów stosuj ących newirapinę, u których wystąpiły potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka). Występowały one początkowo jako czerwonawe, przypominające tarcze plamy lub okrągłe plamy często z pęcherzami w centralnej części.

Dodatkowe objawy obejmowały owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tym, potencjalnie zagrażaj ącym życiu wysypkom skórnym, często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwijać się powodując rozpowszechnianie się pęcherzy i łuszczenie się skóry.

Jeśli u pacjenta, podczas stosowania leku Nevirapine Mylan, wystąpił zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka, nie wolno ponownie rozpoczynać stosowania newirapiny. Jeśli wystąpiła wysypka lub inne objawy skórne, należy przerywać stosowanie leku Nevirapine Mylan i pilnie skontaktować się z lekarzem oraz poinformować go o stosowaniu tego leku.

•    W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:

-    utrata apetytu;

-    uczucie mdłości (nudności);

-    wymioty;

-    zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    bóle brzucha;

należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji ze strony wątroby, reakcji skórnych lub nadwrażliwości w trakcie stosowania leku Nevirapine Mylan, nie należy nigdy przyjmować ponownie leku Nevirapine Mylan bez porozumienia z lekarzem. Należy stosować dawki leku Nevirapine Mylan zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest to szczególnie ważne w ciągu pierwszych 14 dni leczenia ( patrz punkt 3, „Jak stosować lek Nevirapine Mylan”).

•    Następujący pacjenci są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń wątroby:

-    kobiety;

-    pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C;

-    pacjenci z nieprawidłowymi wynikami testów wątrobowych;

-    pacjenci ze zwiększoną liczbą komórek CD4 w czasie rozpoczynania stosowania leku Nevirapine Mylan (u kobiet więcej niż 250 komórek/mm3, u mężczyzn więcej niż 400 komórek/mm3);

-    wcześniej leczeni pacjenci z wykrywalnym poziomem HIV-1 w osoczu i zwiększoną liczbą komórek CD4 po rozpoczęciu stosowania leku Nevirapine Mylan (więcej niż 250 komórek/mm3 u kobiet, więcej niż 400 komórek/mm3 u mężczyzn).

•    U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV (AIDS), u których w przeszłości występowało zakażenie oportunistyczne (choroby wskazującej na AIDS), objawy przedmiotowe i podmiotowe stanu zapalnego spowodowanego wcześniejszym zakażeniem mogą pojawić się wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te wynikaj ą z poprawy zdolności organizmu do odpowiedzi immunologicznej, co umożliwia zwalczanie zakażeń, które mogły występować nie dając wyraźnych objawów. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe mogą wystąpić zmiany dotyczące tkanki tłuszczowej ciała. W przypadku zauważenia zmian dotyczących tkanki tłuszczowej ciała należy skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

   U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może wystąpić choroba kości zwana martwicą kości (obumieranie tkanki kostnej spowodowane brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie kortykosteroidów, picie alkoholu, ciężkie osłabienie układu odpornościowego oraz podwyższony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się. Osoby, które zauważą u siebie którykolwiek z tych objawów, powinny zwrócić się do lekarza prowadzącego.

•    Jeśli pacjent stosuje jednocześnie newirapinę i zydowudę należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczne sprawdzenie poziomu białych krwinek.

•    Nie należy stosować leku Nevirapine Mylan po ekspozycji na HIV, chyba że zostało zdiagnozowane i potwierdzone przez lekarza zakażenie wirusem HIV. Lek Nevirapine Mylan nie powoduje wyleczenia zakażenia wirusem HIV. Dlatego nadal rozwijać się mogą inne zakażenia oraz inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV. Należy systematycznie kontaktować się z lekarzem. Ponadto, lek Nevirapine Mylan nie zapobiega ryzyku przeniesienia zakażenia wirusem HIV na inne osoby przez kontakty seksualne lub przez krew. Należy stosować

odpowiednie środki ostrożności w celu zapobiegnięcia przeniesienia zakażenia wirusem HIV na inne osoby. W tym celu należy porozumieć się z lekarzem.

W leczeniu wysypki związanej z przyjmowaniem leku Nevirapine Mylan nie należy stosować prednizonu.

W celu zapobiegania ciąży i zapobiegania przeniesieniu zakażenia wirusem HIV pacjentki przyjmujące doustne środki antykoncepyjne („pigułki”) lub stosujące inne metody antykoncepcji hormonalnej podczas leczenia lekiem Nevirapine Mylan powinny dodatkowo stosować mechaniczny środek antykoncepcyjny (np. prezerwatywy).

Pacjentki w wieku pomenopauzalnym stosujące hormonalną terapię zastępczą powinny zasięgnąć porady lekarza przed przyj ęciem leku Nevirapine Mylan.

Jeśli pacjent przyjmuje ryfampicynę w celu leczenia gruźlicy, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem tego leku z lekiem Nevirapine Mylan.

Dzieci i młodzież

Lek Nevirapine Mylan w tabletkach można stosować:

-    u dzieci w wieku 16 lat i starszych;

- u dzieci w wieku poniżej 16 lat o masie ciała 50 kg lub większej, lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi powyżej 1,25 m2.

U młodszych dzieci stosuje się lek w postaci zawiesiny doustnej.

Inne leki i Nevirapine Mylan

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty. Może być konieczne kontrolowanie, czy leki te nadal będą skuteczne, oraz dokonywanie niezbędnych zmian dawkowania. Należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, które będą przyjmowane jednocześnie z lekiem Nevirapine Mylan.

W szczególności istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

•    preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji);

•    ryfampycyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    ryfabutyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    antybiotyki makrolidowe, np. klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

•    flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    itrakonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów);

•    warfaryna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi);

•    hormonalne środki antykoncepcyjne (np. „pigułki”); Lek Nevirapina Mylan może zmniejszyć ich skuteczność. Jeśli są one stosowane do kontroli urodzeń, należy stosować dodatkowo skuteczne metody mechaniczne antykoncepcji (np. prezerwatywy).

•    inne leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. atazanawir, lopinawir / rytonawir, fosamprenawir, efawirenz).

Lekarz będzie dokładnie monitorował działanie leku Nevirapine Mylan oraz wszystkich powyższych leków, jeśli lek Nevirapine Mylan jest stosowany w skojarzeniu z tymi lekami.

W przypadku dializy nerek lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku Nevirapine Mylan, ponieważ lek Nevirapine Mylan może być częściowo wypłukiwany z krwi podczas dializy.

Lek Nevirapine Mylan z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie mają wpływu na lek. Lek Nevirapine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę lub jeśli planuje zaj ść w ciążę, powinna skontaktować się z lekarzem, w celu omówienia możliwych działań niepożądanych oraz rozważenia korzyści i ryzyka stosowania terapii przeciwretrowirusowej dla pacjentki oraz dziecka.

W trakcie stosowania leku Nevirapine Mylan należy przerwać karmienie piersią. Zalecene jest, aby przerwać karmienie piersią w przypadku zakażenia wirusem HIV, ponieważ możliwe jest, że dziecko może zarazić się wirusem HIV przez mleko matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Nevirapine Mylan może wystąpić zmęczenie. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności, takich jak prowadzenie pojazdów, używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia zmęczenia należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn.

Lek Nevirapine Mylan zawiera laktozę

Lek Nevirapine Mylan zawiera laktozę (cukier mleczny).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Nevirapine Mylan

Nie należy przyjmować samego leku Nevirapine Mylan. Lek należy przyjmować jednocześnie, z co najmniej dwoma innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz przepisze odpowiednie leki. Nevirapine Mylan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Nevirapine Mylan należy przyjmować wyłącznie doustnie, popijając płynem. Nie żuć ani nie rozkruszać tabletek. Lek Nevirapine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletkę 200 mg raz na dobę w ciągu pierwszych 14 dni leczenia (okres leczenia wstępnego). Po 14 dniach zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 200 mg dwa razy na dobę.

Bardzo ważne jest, aby przyjmować tylko jedną tabletkę leku Nevirapine Mylan na dobę przez pierwsze 14 dni leczenia. W przypadku wystąpienia wysypki w tym okresie, nie należy zwiększać dawki i należy skontaktować się lekarzem.


Wykazano, że stosowanie 14-dniowego okresu leczenia wstępnego zmniejsza ryzyko wystąpienia wysypki skórnej.

Lek Nevirapine Mylan musi zawsze być przyjmowany jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi innych leków. Zalecenia te są dostępne w ulotkach dołączanych do tych leków.

Przyjmowanie leku Nevirapine Mylan w tabletkach należy kontynuować przez czas zalecony przez lekarza.

Jak opisano w punkcie 2 powyżej, lekarz będzie kontrolował skutków leczenia poprzez sprawdzanie wyników testów wątrobowych lub badanie występowania objawów niepożądanych, takich jak wysypka. Na podstawie wyników kontroli lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu lub zakończeniu stosowania leku Nevirapine Mylan. Lekarz może potem zalecić przyjmowanie mniejszej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan

Nie należy stosować większej dawki leku Nevirapine Mylan niż zalecona przez lekarza i opisana w tej ulotce. Obecnie mało jest danych dotyczących skutków przedawkowania leku Nevirapine Mylan. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nevirapine Mylan

Nie należy pomijać kolejnych dawek leku. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w ciągu 8 godzin, następną dawkę należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce po 8 godzinach, następną dawkę należy przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan

Przyjmowanie wszystkich dawek we właściwym czasie:

-    w znacznym stopniu zwiększa skuteczność zaleconego skojarzenia leków przeciwretrowirusowych;

-    zmniejsza rozwój oporności wirusa HIV na leki przciwretrowirusowe.

Ważne jest, aby zażywać lek Nevirapine Mylan ściśle według podanych wyżej zaleceń, dopóki lekarz nie podejmie decyzji o przerwaniu leczenia.

Jeśli przyjmowanie leku Nevirapine Mylan zostanie przerwane na więcej niż 7 dni, lekarz zaleci ponowne rozpoczęcie leczenia od 14-dniowego okresu leczenia wstępnego (opisanego powyżej) przed powrotem do przyjmowania leku dwa razy na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak wspomniano powyżej w punkcie 2, najważniejsze działania niepożądane w czasie stosowania leku Nevirapine Mylan to ciężkie i zagrażające życiu reakcje skórne oraz poważne uszkodzenie wątroby. Działania te występują głównie w ciągu pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Mylan. Jest to zatem ważny okres, w którym pacjent wymaga ścisłej kontroli przez lekarza.

W przypadku zaobserwowania objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.

Jeśli występuje wysypka, wykazuje ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Jednakże, u niektórych chorych wysypka w postaci pęcherzy może mieć przebieg ciężki lub zagrażający życiu (zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), zanotowano też przypadki zgonów. Większość przypadków zarówno ciężkiej, jak i łagodnej lub umiarkowanej wysypki występuje w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia.

W przypadku wystąpienia wysypki oraz złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Takie reakcje mogą wystąpić w postaci anafilaksji (ciężka postać reakcji alergicznej) z objawami, takimi jak:

-    wysypka;

-    obrzęk twarzy;

-    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli);

- wstrząs anafilaktyczny (nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu).

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić również w postaci wysypki lub innych działań niepożądanych, takich jak:

-    gorączka;

-    powstawanie pęcherzy na skórze;

-    opryszczkowe zapalenie jamy ustnej;

-    stany zapalne oczu;

-    obrzęk twarzy;

-    obrzęki uogólnione;

-    duszność;

-    bóle mięśni lub stawów;

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia);

-    ogólnie złe samopoczucie;

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (niewydolność wątroby lub nerek).

W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.

Istniej ą doniesienia o zaburzeniach czynności wątroby po zastosowaniu leku Nevirapine Mylan, w tym kilka przypadków zapalenia wątroby, które mogą być nagłe i ostre (piorunujące zapalenie wątroby) i niewydolności wątroby, która może prowadzić do zgonu.

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia objawów wskazuj ących na uszkodzenie wątroby takich objawów, jak:

-    utrata apetytu;

-    nudności;

-    wymioty;

-    zażółcenie skóry (żółtaczka);

-    ból brzucha.

Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów przyjmujących lek Nevirapine Mylan:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące, u co najmniej u 1 na 10 pacjentów):

•    wysypka

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia);

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość);

•    bóle głowy;

•    uczucie mdłości (nudności);

•    wymioty;

•    bóle brzucha;

•    luźne stolce (biegunka);

•    zapalenie wątroby;

•    zmęczenie;

•    gorączka;

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

• reakcja alergiczna charakteryzuj ąca się wysypką, obrzękiem twarzy, trudnościami w oddychaniu (skurcz oskrzeli) lub wstrząsem anafilaktycznym;

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość);

•    zażółcenie skóry (żółtaczka);

•    ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona / toksyczno-rozpływna martwica naskórka);

•    pokrzywka;

•    obrzęk naczynioruchowy;

•    bóle stawów;

•    bóle mięśni;

•    zmniejszona ilość fosforu we krwi,

•    zwiększone ciśnienie krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    nagłe i ostre zapalenie wątroby (piorunujące zapalenie wątroby);

•    wysypka polekowa z objawami ogólnoustrojowymi (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może powodować zmiany sylwetki ciała na skutek przemieszczenia się tkanki tłuszczowej. Może się to objawiać utratą tłuszczu na nogach, ramionach i twarzy, zwiększeniem ilości tłuszczu na brzuchu oraz w narządach wewnętrznych, powiększeniem piersi, zgrubieniami tłuszczowymi na tylnej części szyi („byczy kark”). Nieznana jest przyczyna tego zjawiska i długotrwałe skutki dla zdrowia. Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może także prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu mlekowego i cukru we krwi, hiperlipemii (zwiększone stężenie lipidów we krwi) i oporności na insulinę.

W przypadku zastosowania leku Nevirapine Mylan w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi zanotowano również następujące objawy:

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub płytek krwi;

-    zapalenie trzustki (objawy mogą obejmować silny ból w górnej brzucha, często z nudnościami (mdłości) i wymioty);

-    osłabione lub nietypowe odczucia skórne.

Objawy te są zwykle związane z zastosowaniem innych leków przeciwretrowirusowych i można oczekiwać ich wystąpienia w przypadku stosowania leku Nevirapine Mylan w skojarzeniu z innymi lekami; jednakże jest mało prawdopodobne, aby mogły być wywoływane wyłącznie przez lek Nevirapine Mylan.

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

Może wystąpić zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia), które częściej występuje u dzieci. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), która może mieć związek z leczeniem newirapiną, również występuje częściej u dzieci. Podobnie jak w przypadku objawów wysypki, należy powiadomić lekarza o jakichkolwiek działaniach niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Nevirapine Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nevirapine Mylan

-    Substancją czynną leku jest newirapina. Każda tabletka zawiera 200 mg newirapiny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), powidon K 30 (E1201), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna (E551), magnezu stearynian (E572).

Jak wygląda lek Nevirapine Mylan i co zawiera opakowanie

Tabletki 200 mg są białe lub białawe, owalne, z wytłoczonymi oznakowaniami „NE 200” po jednej stronie przedzielone linią podziału oddzielającą NE i 200 oraz „M” po drugiej stronie tabletki z linią podziału.

Linia podziału ułatwia wyłącznie rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia leku na równe dawki.

Lek Nevirapine Mylan jest opakowany w blistry z folii PVC/Aluminium i tekturowe pudełka zawierające po 14, 14x1 (blister z pojedynczą dawką), 30, 60, 60x1(blister z pojedynczą dawką), 100, 120 lub 200 tabletek, lub w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z polipropylenową zakrętką zabezpieczoną przed dziećmi, zawieraj ące 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL,

Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.,

H-2900, Komarom, Mylan utca.1, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Francja

Niemcy

Luxembourg

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Hiszpania

Wielka Brytania


Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg Comprime Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg Tabletten Nevirapine Mylan 200 mg tabletten Nevirapine Mylan Nevirapine Mylan

Nevirapina Mylan 200 mg comprimate Nevirapine Mylan 200 mg Nevirapina MYLAN 200 mg comprimidos Nevirapine Mylan 200 mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2013