Imeds.pl

Nexodal 0,4 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NEXODAL, 0,4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Naloxoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest NEXODAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEXODAL

3.    Jak stosować NEXODAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać NEXODAL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NEXODAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

NEXODAL 0,4 mg/ml jest lekiem stosowanym do przeciwdziałania skutkom przedawkowania opiatów, na przykład przedawkowania morfiny.

NEXODAL 0,4 mg/ml stosowany jest do odwracania niepożądanego wpływu opiatów, w celu zapobiegania zagrażającej życiu depresji ośrodkowego układu nerwowego oraz układu oddechowego (trudności w oddychaniu).

NEXODAL 0,4 mg/ml jest również stosowany do rozpoznawania ostrego przedawkowania lub upojenia opiatami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEXODAL

Kiedy nie stosować leku NEXODAL

-    W przypadku nadwrażliwości na naloksonu chlorowodorek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku NEXODAL 0,4 mg/ml.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując NEXODAL

-    W przypadku fizycznego uzależnienia od morfiny lub podobnych substancji, lub w przypadku otrzymania wysokich dawek tych środków, ponieważ może dojść do rozwoju objawów odstawienia takich, jak wysokie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca, poważne problemy z oddychaniem lub zatrzymanie akcji serca.

-    Jeżeli NEXODAL musi być podawany noworodkowi, ponieważ mogą wystąpić ostre objawy odstawienia.

-    W przypadku dolegliwości sercowo-naczyniowych (ze względu na możliwość szybszego pojawienia się działań niepożądanych, takich jak wysokie i niskie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca lub poważne problemy z oddychaniem).

-    W przypadku przyjmowania leku przeciwbólowego buprenorfiny. W tym przypadku nalokson jest skuteczny w ograniczonym zakresie (patrz również punkt “Stosowanie leku NEXODAL z innymi lekami”).

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeżeli powyższe stwierdzenia dotyczą problemów mających miejsce w dalekiej lub bliskiej przeszłości.

Stosowanie leku NEXODAL z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Proszę zwrócić uwagę, iż stwierdzenia te mogą również dotyczyć produktów stosowanych jakiś czas temu oraz w przyszłości.

-    W przypadku stosowania leków przeciwbólowych, takich jak buprenorfina, ich działanie przeciwbólowe może nasilić się w czasie leczenia preparatem NEXODAL

-    Istnieją doniesienia o przypadkach wystąpienia poważnego nadciśnienia tętniczego w wyniku podawania leku NEXODAL w śpiączce wywołanej przedawkowaniem klonidyny. Klonidyna jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów z odstawienia występujących po przerwaniu podawania opiatów. Podawana jest również w nadciśnieniu tętniczym, migrenie i uderzeniach gorąca związanych z menopauzą

Stosowanie leku NEXODAL z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli pił alkohol. U pacjentów po wielokrotnych upojeniach (opiatami i środkami uspokajającymi lub alkoholem) początek działania leku NEXODAL może być wolniejszy.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania NEXODAL u kobiet w ciąży. W czasie ciąży lekarz ocenia, czy korzyści płynące z zastosowania leku NEXODAL przewyższają potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka. NEXODAL może powodować objawy z odstawienia u dziecka (patrz punkt Kiedy zachować szczególną ostrożność...).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy NEXODAL 0.4 mg/ml przechodzi do mleka i nie zostało ustalone, czy ma on wpływ na niemowlęta karmione piersią. Dlatego zaleca się zaprzestanie karmienia piersią przez 24 godziny po leczeniu.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po otrzymaniu leku NEXODAL 0,4 mg/ml w celu odwrócenia działania opiatów nie wolno prowadzić pojazdów uczestniczących w ruchu, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności wymagających zaangażowania fizycznego lub umysłowego przez co najmniej 24 godziny, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że działanie opiatów będzie nawracało.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku NEXODAL

Produkt leczniczy zawiera 17,7 mg sodu w dawce 2 mg (5 ml) chlorowodorku naloksonu. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie ubogosodowej.

3. JAK STOSOWAĆ NEXODAL Dawka

Właściwe dawkowanie określa lekarz.

Dorośli

- W razie przedawkowania opiatów: 0,4 mg. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

-    w celu zmniejszenia działania opiatów stosowanych w znieczuleniu do operacji: 0,1-0,2 mg w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Dzieci i młodzież

-    W razie przedawkowania opiatów: 0,01-0,02 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Noworodki

-    W przypadku zaburzeń oddychania wywołanych opiatami: 0,01 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z chorobą serca lek NEXODAL musi być stosowany ostrożnie.

Sposób podawania

NEXODAL jest podawany w postaci wstrzyknięcia. Wstrzykiwany jest do żyły (=dożylnie) lub do mięśnia (=domięśniowo) przez lekarza lub pielęgniarkę.

Może być on również podawany jako wlew dożylny po rozcieńczeniu 0,9% solą fizjologiczną lub 5% glukozą.

Czas trwania leczenia

Lekarz określa czas trwania leczenia..

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku NEXODAL jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NEXODAL

Jeżeli jest możliwe, że zastosowano więcej leku NEXODAL niż to konieczne, należy bezzwłocznie porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką. W razie konieczności podejmą oni dalsze kroki.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania produktu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, NEXODAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

Bardzo często: występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko: występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą wystąpić poniższe działania niepożądane:

Bardzo często: nudności, złe samopoczucie

Często: zawroty głowy, ból głowy, szybkie bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze, wymioty, ból pooperacyjny

Niezbyt często: dreszcze, pocenie się, zaburzenia rytmu serca, zwolnione bicie serca, biegunka, suchość w jamie ustnej, szybkie i głębokie oddychanie (hiperwentylacja), podrażnienie ściany naczynia (po podaniu dożylnym)

Rzadko: drgawki, napięcie

Bardzo rzadko: szybkie i nieregularne bicie serca, zatrzymanie bicia serca, nagromadzenie płynu w płucach, reakcje alergiczne (pokrzywka, nieżyt nosa, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny)

Jeżeli NEXODAL podawany jest osobom uzależnionym od morfiny lub podobnych substancji, mogą pojawić się ostre objawy odstawienia (na przykład wysokie ciśnienie tętnicze lub objawy ze strony serca). Mogą one również wystąpić u noworodków, których matki są uzależnione od morfiny.

Jeżeli w czasie operacji zostanie podana zbyt duża dawka, pacjent może stać się pobudzony i odczuwać ból, (ponieważ wraz z negatywnym wpływem na oddychanie, zostaje również zniesione działanie znieczulające podanych w czasie operacji leków).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

4. JAK PRZECHOWYWAĆ NEXODAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku NEXODAL po upływie terminu ważności zmieszczonego na pudełku tekturowym i ampułce po literach „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Produkt musi być zużyty natychmiast po otwarciu.

Po rozcieńczeniu produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania poprzedzające użycie odpowiedzialny jest użytkownik - w warunkach prawidłowych czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy odtworzenie leku ma miejsce w kontrolowanych i atestowanych warunkach aseptycznych.

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć.

Nie używać NEXODAL, jeżeli widoczne jest odbarwienie, zmętnienie lub cząsteczki.

Do wlewu dożylnego NEXODAL 0,4 mg/ml rozcieńczany jest 0,9% chlorkiem sodu lub 5% glukozą.

5 ampułek leku NEXODAL 0,4 mg/ml (2 mg) rozcieńczonych w 500 ml daje ostateczne stężenie 4 mikrogramy/ml.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek NEXODAL

Substancją czynną jest naloxone hydrochloride.

Każda 1 ml ampułka roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 0,4 mg naloksonu chlorowodorek (jako naloksonu chlorowodorek durewodny).

Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, kwas solny (rozcieńczony) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda NEXODAL i co zawiera opakowanie

NEXODAL jest przejrzystym i bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań lub infuzji

NEXODAL jest dostępny w opakowaniach po 10 ampułek o objętości 1 ml roztworu do wstrzykiwań

lub infuzji.

Podmiot odpowiedzialny

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf Austria

Producent

G.L. Pharma GmbH Arnethgasse 3 1160 Wiedeń Austria


Amomed Pharma GmbH Nikolsdorfer Gasse 1/15-17 1050 Wiedeń Austria


Hikma Italia S.p.A.

Viale Certosa 10 Pavia (PV) 27100 Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria, NEXODAL 0,4 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop hot HH$y3Ha

Czechy, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcni roztok nebo infuzmho roztoku

Dania, NEXODAL 0,4 mg/ml injektions-/infusionsv$ske, opl0sning

Estonia, NEXODAL 0,4 mg/ml suste-/infusioonilahus

Francja, ANOPIDAL 0,4 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

Finlandia, NEXODAL 0,4 mg/ml injektioneste, liuos tai infuusio

Niemcy, NEXODAL 0,4 mg/ml Injektionslosung oder Infusionslosung

Grecja, Naloxon Orpha 0,4 mg/ml evśarpo Srakupa ń śYXuan

Węgry, NEXODAL 0,4 mg/ml oldatos injekció vagy infuzió

Irlandia, NALOXONE 400 microgram/ml solution for injection or infusion

Włochy, NEXODAL 0,4 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Łotwa, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcinis tirpalas vai infuzijam

Litwa, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Luksemurg, NEXODAL 0,4 mg/ml Injektionslosung oder Infusionslosung

Holandia, Naloxon Orpha 0,4 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Norwegia, NEXODAL 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsv$ske, oppl0sning

Polska, NEXODAL, 0,4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Rumunia, NEXODAL 0,4 mg/ml solutie injectabila sau perfuzabila

Słowenia, NEXODAL 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Szwecja, NEXODAL 0,4 mg/ml injektionsvatska, losning eller infusion

Wielka Brytania, NALOXONE 400 microgram/ml solution for injection or infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 11/2014

6