+ iMeds.pl

Nexodal 0,4 mg/mlUlotka Nexodal

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NEXODAL, 0,4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Naloxoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest NEXODAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NEXODAL

3.    Jak stosować NEXODAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać NEXODAL

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NEXODAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

NEXODAL 0,4 mg/ml jest lekiem stosowanym do przeciwdziałania skutkom przedawkowania opiatów, na przykład przedawkowania morfiny.

NEXODAL 0,4 mg/ml stosowany jest do odwracania niepożądanego wpływu opiatów, w celu zapobiegania zagrażającej życiu depresji ośrodkowego układu nerwowego oraz układu oddechowego (trudności w oddychaniu).

NEXODAL 0,4 mg/ml jest również stosowany do rozpoznawania ostrego przedawkowania lub upojenia opiatami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEXODAL

Kiedy nie stosować leku NEXODAL

-    W przypadku nadwrażliwości na naloksonu chlorowodorek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku NEXODAL 0,4 mg/ml.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując NEXODAL

-    W przypadku fizycznego uzależnienia od morfiny lub podobnych substancji, lub w przypadku otrzymania wysokich dawek tych środków, ponieważ może dojść do rozwoju objawów odstawienia takich, jak wysokie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca, poważne problemy z oddychaniem lub zatrzymanie akcji serca.

-    Jeżeli NEXODAL musi być podawany noworodkowi, ponieważ mogą wystąpić ostre objawy odstawienia.

-    W przypadku dolegliwości sercowo-naczyniowych (ze względu na możliwość szybszego pojawienia się działań niepożądanych, takich jak wysokie i niskie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca lub poważne problemy z oddychaniem).

-    W przypadku przyjmowania leku przeciwbólowego buprenorfiny. W tym przypadku nalokson jest skuteczny w ograniczonym zakresie (patrz również punkt ‘’Stosowanie leku NEXODAL z innymi lekami”).

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeżeli powyższe stwierdzenia dotyczą problemów mających miejsce w dalekiej lub bliskiej przeszłości.

Stosowanie leku NEXODAL z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Proszę zwrócić uwagę, iż stwierdzenia te mogą również dotyczyć produktów stosowanych jakiś czas temu oraz w przyszłości.

-    W przypadku stosowania leków przeciwbólowych, takich jak buprenorfina, ich działanie przeciwbólowe może nasilić się w czasie leczenia preparatem NEXODAL

-    Istnieją doniesienia o przypadkach wystąpienia poważnego nadciśnienia tętniczego w wyniku podawania leku NEXODAL w śpiączce wywołanej przedawkowaniem klonidyny. Klonidyna jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów z odstawienia występujących po przerwaniu podawania opiatów. Podawana jest również w nadciśnieniu tętniczym, migrenie i uderzeniach gorąca związanych z menopauzą

Stosowanie leku NEXODAL z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli pił alkohol. U pacjentów po wielokrotnych upojeniach (opiatami i środkami uspokajającymi lub alkoholem) początek działania leku NEXODAL może być wolniejszy.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania NEXODAL u kobiet w ciąży. W czasie ciąży lekarz ocenia, czy korzyści płynące z zastosowania leku NEXODAL przewyższają potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka. NEXODAL może powodować objawy z odstawienia u dziecka (patrz punkt Kiedy zachować szczególną ostrożność...).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy NEXODAL 0.4 mg/ml przechodzi do mleka i nie zostało ustalone, czy ma on wpływ na niemowlęta karmione piersią. Dlatego zaleca się zaprzestanie karmienia piersią przez 24 godziny po leczeniu.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po otrzymaniu leku NEXODAL 0,4 mg/ml w celu odwrócenia działania opiatów nie wolno prowadzić pojazdów uczestniczących w ruchu, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności wymagających zaangażowania fizycznego lub umysłowego przez co najmniej 24 godziny, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że działanie opiatów będzie nawracało.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku NEXODAL

Produkt leczniczy zawiera 17,7 mg sodu w dawce 2 mg (5 ml) chlorowodorku naloksonu. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie ubogosodowej.

3. JAK STOSOWAĆ NEXODAL Dawka

Właściwe dawkowanie określa lekarz.

Dorośli

- W razie przedawkowania opiatów: 0,4 mg. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

-    w celu zmniejszenia działania opiatów stosowanych w znieczuleniu do operacji: 0,1-0,2 mg w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Dzieci i młodzież

-    W razie przedawkowania opiatów: 0,01-0,02 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Noworodki

-    W przypadku zaburzeń oddychania wywołanych opiatami: 0,01 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawka może być powtarzana w odstępach 2 lub 3 minutowych.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z chorobą serca lek NEXODAL musi być stosowany ostrożnie.

Sposób podawania

NEXODAL jest podawany w postaci wstrzyknięcia. Wstrzykiwany jest do żyły (=dożylnie) lub do mięśnia (=domięśniowo) przez lekarza lub pielęgniarkę.

Może być on również podawany jako wlew dożylny po rozcieńczeniu 0,9% solą fizjologiczną lub 5% glukozą.

Czas trwania leczenia

Lekarz określa czas trwania leczenia..

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku NEXODAL jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NEXODAL

Jeżeli jest możliwe, że zastosowano więcej leku NEXODAL niż to konieczne, należy bezzwłocznie porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką. W razie konieczności podejmą oni dalsze kroki.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania produktu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, NEXODAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

Bardzo często: występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko: występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą wystąpić poniższe działania niepożądane:

Bardzo często: nudności, złe samopoczucie

Często: zawroty głowy, ból głowy, szybkie bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze, wymioty, ból pooperacyjny

Niezbyt często: dreszcze, pocenie się, zaburzenia rytmu serca, zwolnione bicie serca, biegunka, suchość w jamie ustnej, szybkie i głębokie oddychanie (hiperwentylacja), podrażnienie ściany naczynia (po podaniu dożylnym)

Rzadko: drgawki, napięcie

Bardzo rzadko: szybkie i nieregularne bicie serca, zatrzymanie bicia serca, nagromadzenie płynu w płucach, reakcje alergiczne (pokrzywka, nieżyt nosa, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny)

Jeżeli NEXODAL podawany jest osobom uzależnionym od morfiny lub podobnych substancji, mogą pojawić się ostre objawy odstawienia (na przykład wysokie ciśnienie tętnicze lub objawy ze strony serca). Mogą one również wystąpić u noworodków, których matki są uzależnione od morfiny.

Jeżeli w czasie operacji zostanie podana zbyt duża dawka, pacjent może stać się pobudzony i odczuwać ból, (ponieważ wraz z negatywnym wpływem na oddychanie, zostaje również zniesione działanie znieczulające podanych w czasie operacji leków).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

4. JAK PRZECHOWYWAĆ NEXODAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku NEXODAL po upływie terminu ważności zmieszczonego na pudełku tekturowym i ampułce po literach „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Produkt musi być zużyty natychmiast po otwarciu.

Po rozcieńczeniu produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania poprzedzające użycie odpowiedzialny jest użytkownik - w warunkach prawidłowych czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy odtworzenie leku ma miejsce w kontrolowanych i atestowanych warunkach aseptycznych.

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć.

Nie używać NEXODAL, jeżeli widoczne jest odbarwienie, zmętnienie lub cząsteczki.

Do wlewu dożylnego NEXODAL 0,4 mg/ml rozcieńczany jest 0,9% chlorkiem sodu lub 5% glukozą.

5 ampułek leku NEXODAL 0,4 mg/ml (2 mg) rozcieńczonych w 500 ml daje ostateczne stężenie 4 mikrogramy/ml.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek NEXODAL

Substancją czynną jest naloxone hydrochloride.

Każda 1 ml ampułka roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 0,4 mg naloksonu chlorowodorek (jako naloksonu chlorowodorek durewodny).

Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, kwas solny (rozcieńczony) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda NEXODAL i co zawiera opakowanie

NEXODAL jest przejrzystym i bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań lub infuzji

NEXODAL jest dostępny w opakowaniach po 10 ampułek o objętości 1 ml roztworu do wstrzykiwań

lub infuzji.

Podmiot odpowiedzialny

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf Austria

Producent

G.L. Pharma GmbH Amethgasse 3 1160 Wiedeń Austria


Amomed Pharma GmbH Nikolsdorfer Gasse 1/15-17 1050 Wiedeń Austria


Hikma Italia S.p.A.

Viale Certosa 10 Pavia (PV) 27100 Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria, NEXODAL 0,4 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop hhh HH$y3na

Czechy, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcni roztok nebo infuzniho roztoku

Dania, NEXODAL 0,4 mg/ml injektions-/infusionsv$ske, opl0sning

Estonia, NEXODAL 0,4 mg/ml süste-/infusioonilahus

Francja, ANOPIDAL 0,4 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

Finlandia, NEXODAL 0,4 mg/ml injektioneste, liuos tai infuusio

Niemcy, NEXODAL 0,4 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

Grecja, Naloxon Orpha 0,4 mg/ml evsorpo Srakupa ń éYxuan

Węgry, NEXODAL 0,4 mg/ml oldatos injekció vagy infuzió

Irlandia, NALOXONE 400 microgram/ml solution for injection or infusion

Włochy, NEXODAL 0,4 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Łotwa, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcinis tirpalas vai infuzijäm

Litwa, NEXODAL 0,4 mg/ml injekcmis/infuzinis tirpalas

Luksemurg, NEXODAL 0,4 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

Holandia, Naloxon Orpha 0,4 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Norwegia, NEXODAL 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsv$ske, oppl0sning

Polska, NEXODAL, 0,4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Rumunia, NEXODAL 0,4 mg/ml solutie injectabilä sau perfuzabilä

Słowenia, NEXODAL 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Szwecja, NEXODAL 0,4 mg/ml injektionsvätska, lösning eller infusion

Wielka Brytania, NALOXONE 400 microgram/ml solution for injection or infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 11/2014

6

Nexodal

Charakterystyka Nexodal

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NEXODAL 0,4 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 1 ml ampułka roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,4 mg naloksonu chlorowodorku jako naloksonu chlorowodorku dwuwodnego)

Substancja pomocnicza: 1 ml zawiera 3,54 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Przejrzysty, bezbarwny roztwór pH = 3.0 - 4.0

Osmolowość = 0.3 Osmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Całkowite lub częściowe odwracanie hamującego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie depresji oddechowej wywołanej opiatami naturalnymi lub syntetycznymi oraz opiatami o mieszanym wpływie agonistyczno-antagonistycznym.

Rozpoznawanie podejrzewanego ostrego przedawkowania lub upojenia opiatami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy może być wstrzykiwany dożylnie (iv.), domięśniowo (im.) lub może być podawany we wlewie dożylnym.

Niezgodności i instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu przed zastosowaniem patrz punkt 6.2 i 6.6.

Domięśniowe podanie naloksonu chlorowodorek powinno być wykorzystywane jedynie w przypadkach, w których podanie dożylne jest niemożliwe.

Najszybszy początek działania uzyskiwany jest po podaniu dożylnym, dlatego ten sposób podawania zalecany jest w ostrych przypadkach.

Jeżeli naloksonu chlorowodorek podawany jest im., należy koniecznie pamiętać, iż początek działania jest wolniejszy niż po wstrzyknięciu i.v.; jego działanie po podaniu i.m. jest jednak dłuższe niż po podaniu iv. Czas działania zależny jest od dawki oraz drogi podania naloksonu chlorowodorek, i wynosi od 45 minut do 4 godzin.

Należy brać ponadto pod uwagę, iż konieczne dawki im. są na ogół wyższe niż dawki iv., oraz, że dawka musi być indywidualnie dobrana u każdego pacjenta.

Ponieważ jest możliwe, że czas działania niektórych opiatów jest dłuższy niż czas działania naloksonu chlorowodorek, pacjent musi być stale kontrolowany, a w razie konieczności należy podać mu kolejne dawki.

Całkowite lub częściowe odwracanie hamującego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie

depresji oddechowej wywołanej opiatami naturalnymi lub syntetycznymi oraz opiatami o mieszanym działaniu agonistyczno-antagonistycznym.

Dorośli

Dawkowanie jest ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta w celu uzyskania optymalnej odpowiedzi oddechowej, przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczającego znieczulenia. Zwykle wystarczające jest wstrzyknięcie iv. 0,1 do 0,2 mg naloksonu chlorowodorek. Jeżeli to konieczne, dodatkowe iniekcje iv. 0,1 mg mogą być podawane w odstępach 2 - 3 minutowych do czasu osiągnięcia zadowalającego oddychania i świadomości. Dodatkowa iniekcja może okazać się znowu konieczna w ciągu 1 do 2 godzin, w zależności od rodzaju substancji czynnej, jaka ma zostać zantagonizowana (krótkodziałająca lub o powolnym uwalnianiu), podanej ilości oraz czasu i sposobu podania.

NEXODAL 0,4 mg/ml może być ewentualnie podawany jako wlew iv., jeżeli czas działania niektórych opiatów jest dłuższy niż czas działania naloksonu chlorowodorek w bolusie dożylnym. Szybkość wlewu ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od reakcji pacjenta na bolus dożylny oraz reakcji pacjenta na wlew iv. (patrz punkt 6.6).

Dzieci i młodzież

Początkowo, 0,01-0,02 mg naloksonu chlorowodorek na kg iv. w odstępach 2-3 minutowych, do czasu osiągnięcia zadawalającego oddychania i świadomości. Dodatkowe dawki mogą się okazać konieczne w odstępach 1- do 2-godzinnych, w zależności od odpowiedzi pacjenta oraz dawki i czasu działania podanego opiatu.

Dawka u dzieci i młodzieży może być inna ze względu na zalecenia lokalne.

Osoby w podeszłym wieku

W pacjentów w podeszłym wieku z istniejącą chorobą sercowo-naczyniową lub otrzymujących leki potencjalnie kardiotoksyczne należy ostrożnie stosować naloksonu chlorowodorek, ponieważ po jego podaniu u pacjentów po operacjach obserwuje się poważne sercowo-naczyniowe działania niepożądane takie, jak częstoskurcz komorowy i migotanie komór.

Rozpoznawanie podejrzewanego ostrego przedawkowania lub upojenia opiatami.

Dorośli

Najczęstsza dawka początkowa dla dorosłych wynosi 0,4-2 mg naloksonu chlorowodorek, podawana dożylnie. Jeżeli bezpośrednio po wstrzyknięciu dożylnym nie uzyskuje się pożądanego stopnia odwrócenia oraz poprawy funkcji oddechowej, należy powtarzać wstrzyknięcie dożylne w odstępach 2-3 minutowych. Naloksonu chlorowodorek może być również wstrzykiwany dożylnie, jeżeli podanie i.v. jest niemożliwe. Jeżeli 10 mg naloksonu chlorowodorek nie wywołuje znaczącej poprawy, sugeruje to, iż depresja jest częściowo lub całkowicie wywołana przez inne stany patologiczne lub substancje aktywne inne niż opiaty.

Dzieci i młodzież

Najczęstsza dawka początkowa wynosi 0,01 mg naloksonu chlorowodorek/kg masy ciała iv. Jeżeli nie osiąga się zadowalającej odpowiedzi klinicznej, można podać dodatkową iniekcję 0,1 mg/kg. U poszczególnych pacjentów może być również konieczny wlew dożylny. Jeżeli podanie i.v. nie jest możliwe, NEXODAL 0,4 mg/ml może być również wstrzykiwany im. (początkowa dawka 0,01 mg/kg, podzielona na kilka dawek).

Dawka u dzieci i młodzieży może być inna ze względu na zalecenia lokalne.

Noworodki matek, które otrzymały opiaty

Najczęstsze dawkowanie wynosi 0,01 mg naloksonu chlorowodorek na kg iv. Jeżeli przy tym dawkowaniu czynność oddechowa nie osiąga zadowalającego poziomu, wstrzyknięcie może być powtarzane w odstępach 2-3 minutowych. Jeżeli podanie iv. jest niemożliwe, NEXODAL 0,4 mg/ml może być również wstrzyknięty im. (dawka początkowa 0,01 mg/kg).

Dawka u dzieci i młodzieży może być inna ze względu na zalecenia lokalne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na naloksonu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

NEXODAL 0,4 mg/ml należy podawać ostrożnie pacjentom, którzy otrzymali duże dawki opiatów lub są fizycznie od nich uzależnieni (w tym noworodki urodzone przez kobiety uzależnione od opiatów). W takich przypadkach natychmiastowe i całkowite odwrócenie działania opiatów przez zbyt dużą dawkę leku NEXODAL może powodować objawy z odstawienia. Opisywano nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, obrzęk płuc i zatrzymanie akcji serca. Dotyczy to również noworodków urodzonych przez takie pacjentki.

Należy dokładnie kontrolować pacjentów, u których odpowiedź na leczenie naloksonu chlorowodorek jest satysfakcjonująca. Działanie opatów może być dłuższe niż działanie naloksonu chlorowodorek i konieczne może być jego ponowne wstrzyknięcie.

Zbyt duże dawki naloksonu chlorowodorek u pacjentów po operacjach mogą skutkować całkowitym zniesieniem analgezji, pobudzeniem oraz wzrostem ciśnienia tętniczego. Zbyt gwałtowne odwrócenie działania opatów może powodować nudności, wymioty, pocenie się oraz tachykardię.

Naloksonu chlorowodorek jest nieskuteczny w przypadku depresji ośrodkowej wywołanej środkami innymi niż opiaty. Odwrócenie depresji oddechowej wywołanej buprenorfiną może być niepełne. Jeżeli dojdzie do niepełnej odpowiedzi oddychanie powinno być wspomagane mechanicznie.

Nalokson należy stosować ostrożnie u pacjentów z już istniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi lub u pacjentów przyjmujących leki o działaniu względnie kardiotoksycznym (np.: antagonistów wapnia, beta-adrenolityki, digoksynę) (patrz punkt 4.8).

Jedna ampułka zawiera 1 ml roztworu zawierającego 3,54 mg sodu, co odpowiada zawartości 17,7 mg sodu w dawce 2 mg (5 ml) chlorowodorku naloksonu oraz zawartości 3,8 mmol (88,5 mg) sodu w maksymalnej dawce dobowej 10 mg chlorowodorku naloksonu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Działanie naloksonu jest oparte na wzajemnym oddziaływaniu z opioidami i agonistami opioidowymi. Po podaniu zwykłej dawki naloksonu nie występuje interakcja z barbituranami i lekami uspokajającymi. Dane na temat interakcji z alkoholem nie są jednoznaczne. U chorych z zatruciem wieloma substancjami, opioidami i lekami sedatywnymi lub alkoholem, działanie naloksonu może wystąpić z opóźnieniem, w zależności od przyczyny zatrucia.

W przypadku podania naloksonu pacjentom, którzy otrzymali buprenorfinę jako lek przeciwbólowy, może zostać przywrócona pełna analgezja. Przypuszcza się, iż działanie to jest spowodowane łukowatym przebiegiem krzywej dawka-odpowiedź dla buprenorfiny, ze zmniejszającym się działaniem analgetycznym przy (zbyt) wysokich dawkach. Odwracanie depresji oddechowej wywołanej buprenorfiną jest jednakże ograniczone.

Opisywano przypadki ciężkiego nadciśnienia w wyniku podania naloksonu w śpiączce wywołanej przedawkowaniem klonidyny.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie w czasie ciąży

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania naloksonu chlorowodorek u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Naloksonu chlorowodorek może powodować objawy z odstawienia u noworodka (patrz punkt 4.4).

Stosowanie w czasie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy naloksonu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego i nie zostało ustalone, czy wpływa on na niemowlęta karmione piersią. W związku z tym należy unikać karmienia piersią przez 24 godziny po leczeniu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pacjentów, którzy otrzymali naloksonu chlorowodorek w celu odwrócenia działania opiatów należy pouczyć, iż nie wolno prowadzić pojazdów uczestniczących w ruchu, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności wymagających zaangażowania fizycznego lub umysłowego przez co najmniej 24 godziny, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że działanie opiatów będzie nawracało.

4.8. Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1.000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10.000 do < 1/1.000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka, nieżyt nosa, duszność, obrzęk Quincke’go), wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego Często:    zawroty głowy, ból głowy

Niezbyt często:    drżenie, pocenie się

Rzadko:    drgawki, napięcia

Rzadko po podaniu naloksonu chlorowodorek występowały drgawki; nie ustalono jednakże związku przyczynowego z podaniem leku. Pooperacyjne zastosowanie dawki wyższej niż zalecana może prowadzić do napięcia.

Zaburzenia serca:

Często:    tachykardia

Niezbyt często:    zaburzenia rytmu serca, bradykardia

Bardzo rzadko:    migotanie przedsionków, zatrzymanie akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

Często:    hipotensja, nadciśnienie    tętnicze

Hipotensja, nadciśnienie tętnicze i arytmia (w tym częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór)

występowały również po pooperacyjnym zastosowaniu naloksonu chlorowodorek. Szkodliwe działania sercowo-naczyniowe występują najczęściej u pacjentów po operacjach, z istniejącymi chorobami sercowo-naczyniowym lub u osób przyjmujących inne leki, powodujące podobne szkodliwe działania niepożądane.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko:    obrzęk płuc

Obrzęk płuc występował również po pooperacyjnym podaniu naloksonu chlorowodorek.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:    nudności

Często:    wymioty

Niezbyt często:    biegunka, suchość w jamie ustnej

Nudności i wymioty zgłaszane były u pacjentów po operacjach, którzy otrzymali dawki wyższe niż zalecane. Związek przyczynowy nie został jednak ustalony, a objawy mogą być oznakami zbyt szybkiego antagonizowania działania opiatów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:    rumień wielopostaciowy (erythema multiforme)

Jeden przypadek rumienia wielopostaciowego ustąpił natychmiast po przerwaniu podawania naloksonu chlorowodorek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste:    ból pooperacyjny

Niezbyt częste:    hiperwentylacja, podrażnienie    ściany naczynia (po podaniu iv.)

Dawka wyższa niż zalecana stosowana pooperacyjnie może prowadzić do nawrotu bólu.

Szybkie odwrócenia działania opiatów może wywoływać hiperwentylację.

4.9 Przedawkowanie

Pojedyncza dawka 10 mg naloksonu chlorowodorek podawanego dożylnie oraz kumulacyjne dawki do 90 mg na dobę podawane podskórnie są tolerowane bez wywoływania działań niepożądanych lub zmian w parametrach laboratoryjnych.

Do tej pory nie są znane przypadki przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: odtrutki, kod ATC: V03AB15.

Chlorowodorek naloksonu jest swoistym antagonistą opioidowym, który działa w sposób konkurencyjny na receptory opioidowe. Wykazuje bardzo wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych przez co wypiera zarówno agonistów opioidowych jaki i częściowych antagonistów.

Naloksonu chlorowodorek nie przeciwdziała depresji ośrodkowej wywołanej lekami nasennymi lub innymi środkami nieopioidowymi i nie posiada właściwości "agonistycznych" lub podobnych do morfiny, charakterystycznych dla innych antagonistów opiatów. Nawet duże dawki leku (10-krotność zwykłej dawki terapeutycznej) powodują nieistotne działanie znieczulające, jedynie lekką senność i nie powodują depresji oddechowej, nie działają psychotomimetycznie, nie powodują zmian krążenia ani zwężenia źrenic.

Podczas nieobecności opiatów lub agonistycznego działania innych antagonistów opiatów, nie wykazuje on zasadniczo aktywności farmakologicznej. Naloksonu chlorowodorek może być stosowany również w diagnostyce różnicowej, ponieważ w przeciwieństwie do nalorfiny nie powoduje zaostrzenia depresji oddechowej wywołanej innymi substancjami.

Nie wykazano, aby naloksonu chlorowodorek wywoływał tolerancję lub powodował uzależnienie fizyczne lub psychiczne. W przypadku uzależnienia od opioidów podanie naloksonu chlorowodorek nasili objawy uzależnienia fizycznego.

Po podaniu dożylnym działanie farmakologiczne naloksonu chlorowodorek widoczne jest na ogół w ciągu 2 minut.

Czas działania antagonistycznego jest uzależniony od dawki, ale mieści się na ogół w zakresie od 45 minut do 4 godzin.

Konieczność powtarzania dawek zależy od ilości, rodzaju oraz drogi podania opiatu, którego działanie musi zostać odwrócone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Naloksonu chlorowodorek jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, ale poddawany jest w znacznym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia i w związku z tym szybko inaktywowany po podaniu doustnym. Pomimo, iż lek jest skuteczny po podaniu doustnym, dawki konieczne do całkowitego odwrócenia działania opiatów są znacznie wyższe niż dawki podawane pozajelitowo (biodostępność stanowi około 1/50 w porównaniu z podaniem pozajelitowym). Dlatego też naloksonu chlorowodorek podawany jest pozajelitowo.

Dystrybucja

Po podaniu pozajelitowym naloksonu chlorowodorek ulega szybkiej dystrybucji do tkanek i płynów ciała, szczególnie do mózgu, ponieważ lek ten jest wysoce lipofilny. Przy maksymalnym stężeniu w surowicy (15 minut po wstrzyknięciu) stężenie w tkankach mózgu jest 1,5 razy wyższe niż w osoczu.

U dorosłych ludzi objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 2 l/kg.

Wiązanie z białkami w zakresie od 32 do 45 %.

Naloksonu chlorowodorek łatwo przechodzi przez łożysko; nie wiadomo jednakże, czy naloksonu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego.

Metabolizm

Naloksonu chlorowodorek jest szybko metabolizowany w wątrobie głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym i dealkilacji z redukcją 6-ketogrupy. Naloksonu chlorowodorek i jego metabolity są wydzielane do moczu (70 % w ciągu 72 godzin).

Eliminacja.

Naloksonu chlorowodorek ma krótki okres półtrwania osoczowego, wynoszący około 1-1,5 godziny po podaniu pozajelitowym. Okres półtrwania osoczowego u noworodków wynosi około 3 godziny. Całkowity klirens ogólnoustrojowy wynosi 22 ml/min/kg.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań toksyczności po podaniu wielokrotnym nie ujawniły szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Naloksonu chlorowodorek był słabo dodatni w płytkowym teście Amesa oraz teście aberracji chromosomowej in vitro ludzkich limfocytów, a ujemny był w teście mutagenścinos in vitro Chinese hamster V79 cell HGPRT oraz w badaniu aberracji chromosomowej in vivo szpiku kostnego szczurów.

Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badań, które określałyby potencjał rakotwórczy naloksonu chlorowodorek.

Zależne od dawki zmiany tempa poporodowego rozwoju neurobehawioralnego oraz nieprawidłowe wyniki badania czynności mózgu opisywane były u szczurów po narażeniu in utero. U szczurów opisywano poza tym wzrost śmiertelności noworodków oraz zmniejszoną masę ciała po ekspozycji w późnym okresie ciąży.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

chlorek sodu

kwas chlorowodorowy, rozcieńczony (w celu dostosowania pH) woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać tego produktu z innymi produktami medycznymi, z wyjątkiem wymienionych w paragrafie 6.6.

NEXODAL jest niezgodny ze związkami zawierającymi dwusiarczyn, metadwusiarczyn, anionami „dłogołańcuchowymi” lub o dużej masie cząsteczkowej. Jest również niezgodny z roztworami alkalicznymi.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po otwarciu:

Produkt musi być zużyty natychmiast.

Okres ważności po rozcieńczeniu:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania poprzedzające użycie odpowiedzialny jest użytkownik - w warunkach prawidłowych czas nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, chyba, że, iż odtworzenie leku ma miejsce w kontrolowanych i atestowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu rozcieńczonego, patrz paragraf 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste, bezbarwne ampułki szklane typu I.

Jedno opakowanie zawiera 10 ampułek o objętości 1 ml.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania leku do stosowania>

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć.

Przed użyciem należy dokonać wizualnej oceny produktu.

Stosować jedynie roztwory przejrzyste i bezbarwne oraz bez cząsteczek.

Do wlewu dożylnego NEXODAL 0,4 mg/ml rozcieńczany jest 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą. 5 ampułek leku NEXODAL 0,4 mg/ml (2 mg) rozcieńczonych 500 ml daje ostateczne stężenie 4 mikrogramów/ml.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B A-3002 Purkersdorf Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Nexodal