+ iMeds.pl

Nifuroksazyd 200 hasco 200 mgUlotka Nifuroksazyd 200 hasco

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIFUROKSAZYD 200 HASCO

200 mg, tabletki powlekane (Nifuroxazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przedwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzajów Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Nifuroksazyd działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania do stosowania

Lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane:

- jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nifuroksazyd 200 Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nifuroksazyd 200 Hasco zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez porozumienia z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku jest nifuroksazyd w ilości 200 mg w tabletce.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian, otoczka żółta: Opadry II o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E 104), talk, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), indygokarmin, lak (E 132).

Jak wygląda lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 12 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3/3

Nifuroksazyd 200 Hasco

Charakterystyka Nifuroksazyd 200 hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NIFUROKSAZYD 200 HASCO, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifurojcazidum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa (E 110). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteiyjnych przewodu pokarmowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Stosować nie dłużej niż 7 dni.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, nifuroksazyd i (lub) pochodne 5-nitroiuranu, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie podejrzenia zakażenia o uogólnionym przebiegu, należy podać antybiotyk wchłaniający się z przewodu pokarmowego lub działający ogólnie.

Podczas leczenia niezbędne jest nawadnianie pacjenta oraz kontrola i uzupełnianie niedoborów elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia, należy zweryfikować stosowane leczenie oraz rozważyć nawodnienie dożylne.

W przypadku nasilenia biegunki podczas leczenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Produkt leczniczy należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Produkt zawiera żółcień pomarańczową która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Z powodu braku dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić działanie teratogenne lub toksyczne nifuroksazydu na płód, nie jest zalecane stosowanie produktu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Z powodu braku dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić przenikanie nifuroksazydu do mleka kobiecego, nie jest zalecane stosowanie produktu podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt uważany jest za bezpieczny i nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania produktu Jednak w przypadku świadomego lub przypadkowego przyjęcia dużych ilości produktu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne, przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit; inne leki stosowane w zakażeniach jelit, kod ATC: A 07 AX 03

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Mechanizm jego działania polega prawdopodobnie na hamowaniu aktywności dehydrogenaz i syntezy białek w komórkach bakteryjnych. Nifuroksazyd działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne {Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzajów Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja

Duże stężenie nifuroksazydu występuje w świetle jelit, co warunkuje działanie przeciwbakteryjne.

Metabolizm

Nifuroksazyd nie wywiera działania ogólnego. Eliminacja

Nifuroksazyd jest szybko wydalany z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych o znaczeniu klinicznym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Powidon

Magnezu stearynian Otoczka Opadry II:

Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350

Żółcień chinolinowa, lak (E 104) Talk

Tytanu dwutlenek

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Indygokarmin, lak (E 132).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku 12 szt. (1 blisterpo 12 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E Tel. +48 71 352 95 22 Faks +48 71 352 76 36

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14139

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.10.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Nifuroksazyd 200 Hasco