+ iMeds.pl

Nifuroksazyd hasco 100 mgUlotka Nifuroksazyd hasco

Ulotka dla pacjenta


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nifuroksazyd HASCO ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nie ustąjną po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._


NIFUROKSAZYD HASCO

(Nifuroxazidum)

100 mg, tabletki powlekane

Skład

100 mg


1 tabletka powlekana zawiera: Substancje czynne Nifuroksazyd (Nifuroxazidum)

Substancje pomocnicze

Skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki (Opadry II HP 85F22064 Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej El04, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa El 10, lak aluminiowy indygokarminy El32.

Dostępne opakowanie

1 opakowanie leku zawiera 24 tabletki powlekane (1 blister) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

tnenl i 'Ollcyk! tekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15


5.    Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne {Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania

Lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2.    Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u dzieci Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Departament i olityki Lekowej i Farmacji 00-352 Warszawa ul. Miodowa 15

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania nifuroksazydu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane może powodować działania niepożądane.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

MINI

Depailt


> ZDROWIA

¡kowej : Farmarji szawa


"TEKSTW

men! i-oliiyki t 00-952 Wa

ul. Miodowa 1ft

Nie należy stosować leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki

MINiST ERSTWO ZDROWIA Departament r olilyki Lekowe; i Farmacji 00-952 Warszawa

"| Mindpw-' 1S 2008 -07. j

strona 4/4

Nifuroksazyd Hasco

Charakterystyka Nifuroksazyd hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

NIFUROKSAZYD HASCO 100 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka powlekana zawiera 100 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum)

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt stosuje się doustnie.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych. Stosować nie dłużej niż 7 dni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie podejrzenia zakażenia o uogólnionym przebiegu, należy podać antybiotyk wchłaniający się z przewodu pokarmowego lub działający ogólnie.

Podczas leczenia niezbędne jest nawadnianie pacjenta oraz kontrola i uzupełnianie niedoborów elektrolitów.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa Ul. Miodowa 15

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia, należy zweryfikować stosowane leczenie oraz rozważyć nawodnienie dożylne.

W przypadku nasilenia biegunki podczas leczenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Produkt leczniczy należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić działanie teratogenne lub toksyczne nifuroksazydu na płód oraz jego przenikanie do mleka matki, nie jest zalecane stosowanie produktu u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

4.9.    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania, jednak w przypadku świadomego lub przypadkowego przyjęcia dużych ilości produktu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

MINISTERSTWO ZDROWIA

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE    Depailamenl . oiiiyki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

5.1.    Właściwości farmakodynaniicznc

Grupa farmakoterapeutyczna:    leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne,

przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit; inne leki stosowane w zakażeniach jelit.

Kod ATC: A07AX03

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Mechanizm jego działania polega najprawdopodobniej na hamowaniu aktywności dehydrogenaz i syntezy białek w komórkach bakteryjnych. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne (SalmonellaShigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Ponieważ nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego, duże jego stężenie występuje w świetle jelit, co warunkuje działanie przeciwbakteryjne. Produkt nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z kałem.

5.3.    Przcdkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych o znaczeniu klinicznym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Powidon

Magnezu stearynian

Skład otoczki (Opadry II HP 85F22064 Yellow)

Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350

Lak aluminiowy żółcieni chinolinowej El04 Talk

MIN iSTER.STWO ZDROWIA Departament i -oiityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul, Miodowa ifi


Tytanu dwutlenek Żółcień pomarańczowa E110

Lak aluminiowy indygokarminy El 32

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

1 blister PVC/PVDC/Aluminium zawierający 24 tabletki powlekane, umieszczony w tekturowym pudelku wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK”

S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10897

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.04.2004 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Departament roliiyki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4/4 2008 -07- 1 7

Nifuroksazyd Hasco