+ iMeds.pl

Nifux 2 mg/gUlotka Nifux

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Nifux 2 mg/g maść Nitrofuralum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli w ciągu 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nifux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifux

3.    Jak stosować lek Nifux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nifux

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nifux i w jakim celu się go stosuje

Lek Nifux to maść, która jest przeznaczona do stosowania na skórę. Substancją czynną jest nitrofural o działaniu przeciwbakteryjnym. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu enzymów bakteryjnych.

Wskazania do stosowania

Bakteryjne zakażenia skóry (bakteriami Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes oraz bakteriami z rodzaju Proteus). Wtórne zakażenia zmian uczuleniowych spowodowane przez te bakterie.

Wspomagaj ąco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń.

Wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifux Kiedy nie stosować leku Nifux

- jeśli pacjent ma uczulenie na nitrofural lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli wystąpią objawy, takie jak podrażnienie, wysypka lub miejscowy obrzęk, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących stosowania leku Nifux u dzieci i młodzieży.

Lek Nifux a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nifux może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko wówczas, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nifux nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Nifux

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Chorobowo zmienione miejsca na skórze należy pokryć cienką warstwą leku raz lub dwa razy na dobę. Nie należy stosować leku Nifux bez zalecenia lekarza dłużej niż przez 5 do 7 dni.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zaleca się równoczesne stosowanie jałowego opatrunku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących stosowania leku Nifux u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifux

Brak danych.

Wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych w wyniku przedawkowania leku jest mało prawdopodobne, gdyż nitrofural wchłania się przez skórę nieuszkodzoną, a także poparzoną i błony śluzowe w nieznacznym stopniu.

Pominięcie zastosowania leku Nifux

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nifux

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nifux może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle występują objawy niepożądane dotyczące skóry i tkanki podskórnej:

Często (występują u 1 do 10 na 100pacjentów):

reakcja uczuleniowa (tzw. wyprysk kontaktowy), objawiająca się świądem, podrażnieniem, obrzękiem, swędzeniem skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów): uczuleniowe zapalenie skóry.

Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nifux

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifux

-    Substancją czynną leku jest nitrofural.

-    1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu.

-    Pozostały składnik leku to wazelina biała.

Jak wygląda lek Nifux i co zawiera opakowanie

Lek Nifux to maść o barwie jasnożółtej do żółtej, o jednolitej konsystencji.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Łokietka 58 81-736 Sopot

Wytwórca:

oCeANIC Spółka Akcyjna ul. Gdańska 5 Trąbki Małe 83-034 Trąbki Wielkie

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

OCEANIC SA, ul. Gdańska 5, Trąbki Małe

83-034 Trąbki Wielkie, tel. 58-692-10-00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Nifux

Charakterystyka Nifux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nifux, 2 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu (Nitrofuralum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Wygląd maści: jasnożółta do żółtej maść o jednolitej konsystencji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bakteryjne zakażenia skóry spowodowane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus spp., Aerobacter aerogenes, wtórne zakażenia zmian alergicznych o takiej samej etiologii.

Wspomagająco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń.

Wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywać cienką warstwą maści 1-2 razy na dobę.

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zaleca się równoczesne stosowanie jałowego opatrunku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli wystąpią objawy takie jak podrażnienie, wysypka, miejscowy obrzęk, należy zaprzestać stosowania produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono wystarczających badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Nifux może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, gdy korzyść przewyższa ryzyko. Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem kobiet w ciąży. Nitrofural podawany doustnie królikom w dawce trzydziestokrotnie większej niż zalecana u ludzi powodował występowanie objawów niepożądanych u płodu tych zwierząt.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt Nifux u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy nitrofural przenika do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nifux nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania

Częstość

MedDRA

niepożądane

występowania działań niepożądanych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Skórne reakcje uczuleniowe w postaci wyprysku kontaktowego (świąd, podrażnienie, obrzęk)

Często

Alergiczne zapalenie skóry, które należy leczyć objawowo

Niezbyt często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie zpnodejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departpamalentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr tele fonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.    ór

Wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych nitrofuralu w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne, gdyż substancja ta wchłania się przez skórę nieuszkodzoną, a także poparzoną oraz przez błony śluzowe w nieznacznym stopniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne i odkażające pochodne nitrofuranu. Kod ATC: D 08 AF 01

Nitrofural działa przetiwbakteryjnie na bakterie, takie jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Proteus spp.

Dokładny mechanizm działania nitrofuralu nie jest znany. Wykazano, że hamuje on działanie enzymów bakteryjnych, takich jak: dehydrogenaza pirogronianowa, syntetaza cytrynianowa, dehydrogenaza jabłczanowa, reduktaza glutationowa oraz dekarboksylaza pirogronianowa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nitrofural tylko w nieznacznym stopniu ulega wchłanianiu przez nieuszkodzoną jak również przez poparzoną skórę i błony śluzowe. Produkt wykazuje dobrą penetrację w szczeliny rany.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania rakotwórczości prowadzono na samicach szczurów. Wykazano, że nitrofural podawany doustnie w dużych dawkach powodował nowotwór gruczołów mlecznych.

Nie określono, czy nitrofural stosowany miejscowo u ludzi wykazuje działanie rakotwórcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa wewnętrz lakierowana, z membraną, pierścieniem lateksowym i zakrętką PE, zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

OCEANIC Spółka Akcyjna Ul. Łokietka 58 81-736 Sopot

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Nifux